Heves Megyei Hírlap, 1998. december (9. évfolyam, 281-305. szám)

1998-12-01 / 281. szám

2. oldal Megyei Körkép 1998. december 1., kedd Bővítik a város parkolóit EGER - A költségvetési mó­dosítási javaslat és a jövő évi koncepció megtárgyalása után az Urbanisztikai és Környe­zetvédelmi Bizottságban két belvárosi parkoló helyzetéről esett szó. A Barkóczy úton a Keres­kedelmi és Hitelbank Rt. mel­letti megállóhelyek bővítése, illetve a Domus-parkoló fize­tővé tétele került napirendre. Ezt követően az Eszterházy tér felújítási tervét vitatta meg a testület. Többek között la­kossági igényre szeretnék legalizálni a keresztirányú gyalogos átjárást is. Végül a millenniumi pályá­zatokról váltottak szót. A vár­szépítő egyesület az Érsek- kertbe tervezett Danobius-kút építésére igényel támogatást, míg a Pyrker térre egy mil­lenniumi emlékműi szobor­parkot szeretne a város. Emel­lett pályázatot nyújtanak be a Trinitárius-templom és a Kö- télverő-ház felújítására is. A költségvetési bizottság­ban főleg a jövő évi tervezet­ről folyt a vita. Négy kamionnyi segítség ISTENMEZEJE, VÁR­ASZÓ - A kárpátaljai árvíz- károsultak megsegítésére több települést összefogó sze­gélyakciót szerveztek Vár­aszón, Szederkénypusztán és Istenmezején, a Magyar Kari- tász felhívásához csatlakozva. Mint Hajdú Miklós plébános lapunk érdeklődésére el­mondta: a falvak lakói szép példáját adták az összefogás­nak, hiszen tegnap hajnalban útnak indult a károsultaknak szánt holmikat szállító négy kamion. Mint megtudtuk, az úticél a Rahó nevű település, ahol Hajdú plébános erdőkövesdi „elődje”, Juhász János atya teljesít egyházi szolgálatot. A szállítás megoldása Fehér At­tilát, a Váraszón működő Bo- lex 94. Kft ügyvezetőjét di­cséri, aki felajánlotta, hogy járműveivel a többmázsányi tartós élelmiszert és felnőtt­illetve gyermekruhákat térítés nélkül eljuttatja a címzettek­hez. Információink szerint a kamionok tegnap délelőtt át is lépték az országhatárt. A szál­lítmányban helyet kapott bab, zsír, liszt, cukor, étolaj, krumpli, télikabátok, ágyne­műk és egyéb javak mellett je­lentős készpénzadomány is összegyűlt, a 172.900 forintot szintén a károsultak javára fordítják. (s. p.) Lakossági fórum a csomópontról GYÖNGYÖS - Németi László városi főépítész és Te- őke László, a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Ur­banisztikai Kht. településter­vezési irodájának munkatársa lakossági fórumon ismertette tegnap a vasútállomás kör­nyéke rendezési tervét. Ez volt az első alkalom, hogy a gyöngyösiek kérdése­ket intézhettek a tervezőkhöz a buszpályaudvarnak és a kis- vasút-végállomásnak a MÁV- pályaudvarra történő telepíté­sével kapcsolatban. Megtud­hatták, hogy a terv megalko­tói egy korszerű közlekedési csomópont kialakításán túl fi­gyelembe vették úgy a város­kép összhangját, mint a lakos­ság vagy a környékbeli szol­gáltatók érdekeit. A kisvasút mostani végál­lomásának felszabadulásával egy út menti zöld sáv jönne létre, ami szervesen kapcso­lódhatna az Orczy-kerthez. A beépítendő terület majdnem teljes egészében a MÁV Rt. tulajdona, és a vasutas cég is partner abban, hogy az állo­más parlagon álló részeit hasznosítsa. A nagy buszmegálló terüle­tének további sorsa a tulajdo­nos Volán Rt. elképzeléseitől függ, de elvileg nem kizárt, hogy ide kereskedelmi, szol­gáltató egységek települjenek. ^Li KARÁCSONYI 111111 U_y7 December I -jétől 24-éig az ország valamennyi Jééé C+C Raktáráruházában Akciós áraink a készlet erejéig érvényesek. Aszalóberendezéssel gazdagodtak Mintaüzemmé fejlesztik a tangazdaságot Bartók János, a tangazdaság vezetője mutatta be az új berendezést E tanévben 254 kertésztanuló szakmai képzését segíti az az új aszalóberendezés, amelyet 1,6 millió forintért vásároltak - tudtuk meg dr. Vasas Joa- chimtól, a Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szak­munkásképző Intézet igazga­tójától. A pénzt a Heves Me­gyei Munkaügyi Tanács által kiírt szakképzési pályázaton nyerték el. EGER - A Delicates-10 elne­vezésű berendezést, amelyet a Ferriplan Kft. készített, tegnap a szakközépiskola Vécsey-völ- gyi tangazdaságában mutatták be. Az alkalmazott technológi­ával egyszerre 250 kiló nyers­gyümölcs - alma, körte, szilva, zöldség vagy gomba - aszalását végzik másfél-két nap alatt. Eközben a termékek a víztar­talmuk hetven százalékát veszí­tik el. Ezzel a tartósítással gyümölcsből 80 kiló aszalt terméket állítanak elő, amely megőrzi vitamin- és ásványi- anyag-tartalmát. Az így nyert árukat csomagolva értékesítik. Mint elhangzott: a berende­zés elsősorban az oktatást szol­gálja, de bemutatókat is ren­deznek főleg tartósan munka- nélkülieknek és pályakezdők­FOTÓ: PERL MÁRTON nek, akiknek - igény szerint - iskolai képzésen kívüli oktatást is szerveznének, hogy elsajátít­sák az aszalóberendezés keze­lését. Az intézmény 22 hektáras tangazdaságában a kertészet va­lamennyi ágazatával foglalkoz­nak. így szőlőműveléssel, -fel­dolgozással, bortárolással és gyümölcstermesztéssel is. A szántóföldi kertészetet a két­ezer négyzetméteres üvegház, valamint fóliatelep egészíti ki. A tangazdaságot - hosszabb tá­von - mintaüzemmé kívánják fejleszteni. (mentusz) Világháló nélkül. Tegnap szerkesztőségünkkel ismerkedett (képünkön) a Hírlap millio­modik Internet-olvasója. A megye médiapiacán vezető szerepet játszó, saját terjesztésű lapunk számítógépes műveleteinek magas fokáról elismeréssel szólt vendégünk, aki ezután az Agria- Computer internetes ágazatánál Fazekas István műszaki vezető kalauzolásával ismerkedett a korszerű technikával és lehetőségekkel. Marosvásárhelyi újságíró kollégánk előző napi prog­ramjainak fotóit néhány soros levél kíséretében a világhálóra bízták, hogy a Helsinkiben dolgozó felesége is megtudja: Egerben vendégeskedő férje jól van. fotó: pilisy elemér Bakondi Simonra emlékeztek FELSŐTÁRKÁNY - Teg­nap koszorúzással emlékez­tek Bakondi Simonra, aki 1990 és 1998 között a tele­pülés polgármestere volt. Halálának egyéves évfor­dulóján Bajzát György pol­gármester, s a helyi oktatási intézmények vezetői, a kép­viselő-testület tagjai és a Polgármesteri Hivatal dol­gozói helyezték el a megem­lékezés virágait Bakondi Simon sírjánál. Ünnepi ajándékok a fogyatékosoktól EGER - A Segít a Város Alapítvány karácsonyi vá­sárt rendez azoknak az in­tézményeknek, civil szerve­zeteknek, amelyek segíteni kívánnak a fogyatékosok gondjainak megoldásában. A Keresztény Ifjúsági Klubban mától naponta 10- 18 óra között fogyatékos felnőttek és gyermekek által készített ajándéktárgyak ve­hetők. A bevételből a készí­tőket szeretnék jobb életkö­rülmények közé juttatni. Az év betegsége: a depresszió A Duna Televízió szerdai Egészség, életmód összeállí­tásában újabb aktuális kér­désekkel foglalkozik a szer­kesztőség. Bemutatnak egy konténer-kórházat a Kárpátalján, kalandoznak a hajléktalanok között, és lát­hatnak egy szenzációt a mé­hen belüli műtétekről. Megtudhatják, hogy ve- szélyesek-e a kisállatok, va­lamint hallhatnak az évad betegségéről, a depresszió­ról. Megtudhatják, miért til­takozik Derekegyháza, s be­tekintést kaphatnak a Miku­lás körút előtti készülődésé­ről. Óind filozófia Az Eszterházy Károly Ta­nárképző Főiskola, a felső- oktatási intézmény szakkol­légiuma és a budapesti Va- isnava Akadémia szervezé­sében a hajdani Kelet szel­lemi értékeit ismertető elő­adást tartanak december 2- án, szerdán este 6 órától a Líceum épületében. A meghívott vendég, B. Kamala Tirtha vezető tanár az óind filozófia mának is szóló üzenetét taglalja majd. Ingófoglalás adóelmaradás miatt? Borbála-napi hangverseny GYÖNGYÖS - A Bányász Kultúráért Alapítvány kura­tóriuma Borbála-napi ün­nepi hangversenyt rendez december 5-én, szombaton 16 órakor a Mátra Művelő­dési Központban. A koncer­ten fellép a Bányász Fúvós- zenekar Jakkel Mihály Zsolt zenetanár, karnagy, a Mát­rai Erőmű Rt. munkavállalói által alapított Zeusz ének- együttes, Grébecz Katalin vezetésével. Jakkel Mihály Zsolt el­mondta, a műsorban fel­csendül többek között a Ki­nizsi-induló, Johann Strauss Kék Duna keringője és több más musical-részlet és film­zene is. Rimszkij-Korszakov Harsonaversenyén Simon József lesz a szólista. (Folytatás az 1. oldalról) Tarnamérán, úgy tűnik, „sze­retnek” fizetni a helyiek. A te­lepülésen létező adónemek - üdülők építményadója, telek­adó, vállalkozók kommunális adója és gépjárműadó - befize­tése már most 90-95 százalé­kos. Kerepesi György adóügyi előadó szerint a legjobb a hely­zet az üdülővel rendelkezők kö­zött, itt ugyanis már majdnem 100 százalékos a befizetés. Az éves statisztika azt mutatja: év végéig 3-4 ember nem fizeti ki a gépjárműadóját, ám ők pótol­ják a következő esztendő ele­jén. Gépkocsiadóból 1 millió forintot, más adónemekből 750 ezret várnak a „kasszába”. Úgy tűnik, ez meg is lesz. Kerepesi György szerint sokat segít az is, hogy Mérán mindenki ismeri a másikat, és senki nem meri koc­káztatni a becsületét. Sokkal rosszabb a helyzet Tarnaörsön. Mint Kovács Jó- zsefnétől megtudtuk: a képvi­selő-testület - a helyiek anyagi feltételeit ismerve - csupán a gépjárműadót vezette be. Mégis a jelenlegi helyzet itt a legrosz- szabb: a tulajdonosok 30 száza­léka még nem fizetett. Év végére a legjobb esetben is marad 10-15 százalékos papírforma szerinti hiány.-A legnagyobb gondot az okozza - mondta Kovács Jó- zsefné -, hogy akadnak olyan személyek, akikkel a most ér­vényben lévő jogszabályok sze­rint nem tudunk mit kezdeni. Vannak jómódban élők, aki rendszeresen nem fizetnek, mégsem tudom szankcionálni. Hogy miért, az adótitok - vá­laszolta a tamaörsi hivatal szakembere. A településen gépjárműadó elmaradása miatt egyébként in­góságfoglalást is tartanak. Mi több, arra is akad példa, hogy léteznek olyan örsiek, akik az­óta nem fizetnek, amióta ezt az adónemet bevezették. Az autó­juk azonban ez idő alatt is rója az utakat. Hevesen az elmúlt héten 150 helyre vitt ki a postás letiltó le­velet. A város lakosságának 10 százaléka tartozik valamilyen adóval. A település költségvetésében 38 millió forint bevételt tervez­tek a helyi adók által. Azt, hogy mennyi lesz a lemaradás, egy­előre még itt sem tudni. Szuromi Rita

Next

/
Thumbnails
Contents