Heves Megyei Hírlap, 1998. október (9. évfolyam, 230-255. szám)

1998-10-01 / 230. szám

HEVES MEGYEI EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, 1998. OKTÓBER 1., CSÜTÖRTÖK HÍRLAP rTtnro ülne lirl \ »1») JiLWUu 76 u óráig LŐRINCI, PÉTER VÁSÁRA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA IX. ÉVF. 230. SZÁM ÁRA: 39 Ft ELŐFIZETVE 25,40 Ft olvashatja! Figyelmetlen előzés után - A Sírok közelében tegnap történt baleset részleteiről a 3. oldalon számolunk be. fotó: pilisy Sziréna Eltűnt a terepjáró * Gyöngyösről, a tulajdonos háza elől szeptember 30-ra vir­radóan elloptak egy hárommil­lió forintot érő Mitsubishi Pa- jero gépkocsit. A sötétzöld színű terepjáró forgalmi rend­száma: GFY-746. Mindazok je­lentkezését várja a városi kapi­tányság, akik információval rendelkeznek a nagy értékű jármű hollétéről. * Felsötárkány polgárőrségé­nek mond köszönetét az Egri Rendőrkapitányság vezetése. A dicséret magyarázata, hogy a polgárőrök áldozatos segítsé­get nyújtottak szeptember 28- án a község határában eltűnt személy felkutatásához. A ki­nyilvánított elismerésből kiju­tott a Szűcs András irányítása alatt működő Egri Kutyás Egyesületnek is, amely szintén felajánlotta segítségét a rendőr­ségnek. * Szilvásváradon a Ménesgaz­daság irodaépületében betörők jártak. Az ismeretlen elkövetők három számítógépet és három Panasonic típusú telefont vittek magukkal. Áz okozott kár ér­téke mintegy 800 ezer forint. Elszegényedetteknek uzsorakamatra adtak kölcsönöket, s erőszakkal hajtották be Rabszolgaként tartották az öreget A rendőrség országos körözést adott ki Bikás és Szilaj ellen Valósnak bizonyult infor­mációk alapján csaptak le a rendőrök olyan szemé­lyekre, akik több súlyos bűncselekmény elkövetésé­vel gyanúsíthatok alaposan. TISZANÁNA - A Heves Me­gyei Rendőr-főkapitányság sajtó- és kommunikációs osz­tályának tájékoztatása szerint a HRFK szervezett bűnözés el­leni osztálya értesüléseket szerzett arról, hogy a község­ben egyesek elszegényedett, segélyekből, pótlékokból élő családok tagjainak uzsoraka­matra adnak kölcsönt, amit az­tán erőszakkal, fenyegetéssel hajtanak be. Állandósult a ret­tegés a faluban, volt, aki ön- gyilkosságot is megkísérelt. Kiderült, igazak a hírek. Szeptember 29-én reggel a fő­kapitányság, a Hevesi Rend­őrkapitányság bűnügyi szer­vei, a Heves és Nógrád me­gyei beavatkozó alosztályok tagjai elfogták és előállították a többekben félelmet fenntartó személyeket. Közöttük B. M., fiatalkorú ifj. B. M„ H. P„ H. Gy.. P. Gy., ifj. P. Gy., P. A., L. I.,P.l. A. tiszanánai, s H. T. erdőtelki lakosokat. (Folytatás a 3. oldalon) Sanyarú anyagi helyzetben vannak a mezőgazdasági termelők Hitelből tervezik az őszi vetést Zavaros és bizonytalan a helyzet az őszi vetés körül - emlege­tik sokan a gazdák közül. Néhányan fel is teszik a kérdést, hogy az ismert felvásárlási gondok és a pénztelenség miatt a továbbiakban érdemes lesz-e a búzatermeléssel foglalkozni. HEVES MEGYE - Azt hi­szem, a jelenlegi szorongatott helyzetben sem teheti meg egyetlen gazdálkodó sem, hogy nem vet - mondja Ador­ján Gábor, a mezőtárkányi szövetkezet elnöke. - Ha az időjárás engedi, a műit évi hétszáz helyett ötszáz hektá­ron juttatjuk földbe a búza­magvakat. Igaz, hitelképes a szövetkezetünk, ami nagy erő­feszítésnek köszönhető. A be­takarított búzánkért ugyanis még egy fillért sem kaptunk, így a tavalyi termelésre felvett hitelt még nem tudtuk vissza­fizetni. Ez pedig az eladóso­dásfelé vezet. (Folytatás az 5. oldalon) Ma ünnepük országszerte a zene világnapját Használd a hangod, énekelj! EGER - Nem szeretek panasz­kodni, mégsem tudok elmenni szó nélkül azon folyamatok mellett, amelyek ma az ország­ban zajlanak - mondta Kátai László zeneszerző, akit a zenei világnap alkalmából kértünk, értékelje a hazai zenekultúrát, s vele a zenészek helyzetét.- Az utóbbi tíz évben nagyon érezzük a zenei kultúra hiányát, elmaradtak a kórustalálkozók is. A gyerekek imádnak éne­kelni, de leszoktattuk őket. A most zajló folyamatok éppen ebben segítettek - sikeresen.-Ehhez már csak adalék, hogy az- általános iskolákban valami megmagyarázhatatlan, buta ötletnek engedelmeskedve az énekórák számát is lecsök­kentették heti egy alkalomra - folytatta a zeneszerző, tanár. (Folytatás a 2. oldalon) Gyermeklánnyal közösült GYÖNGYÖS - Bejelentés ér­kezett a város rendőrkapitány­ságára, miszerint eltűnt két gyermekkorú leány - tájékozta­tott Bálint Sándor r. őrnagy, ki­emelt főelőadó. Szeptember 28- án éjjel történt mindez, s egész éjszaka keresték a bűnüldözők őket. Másnap aztán egy kör­nyékbeli faluban találták meg a két lányt, s meghallgatásuk so­rán kiderült, hogy az egyikkel közösült egy felnőtt férfi. A ka­pitányság bűnügyi osztálya a tettes ellen megrontás bűntetté­nek alapos gyanúja miatt indí­tott eljárást. Az elmúlt héten - tárta elénk egy másik bűneset tényeit is Bálint őrnagy - Gyöngyösön több személy- és tehergépkocsit törtek fel, s azokból különféle tárgyakat loptak el. (Folytatás a 3. oldalon) Bármennyit emelnek is, tegyenek különbséget! HEVES MEGYE - Tegnap parlamenti vitanapot rendeztek a jövő évi nyugdíjemelésről. Az ellenzék úgy véli, a kormány csak a törvény módosításával faraghatná le 13-14 százalé­kosra a 19-20 százalékos nyugdíjemelést. A koalíció sze­rint a tervezett 11 százalékos infláció kompenzálásával és az ehhez járuló 2-3 százalékos emeléssel a nyugdíjak jövőre is megőriznék reálértéküket. A nyugdíja­sokat is meg­kérdeztük: mi­ként véleked­nek a vitáról. Ficzere Er- nőné (képün­kön): -A kormányra zú­duló összes támadás ellenére is bízom bennük. Ezért nem vita­tom az elképzeléseiket. (Folytatás a 2. oldalon) Ne legyenek kinyújtott kezek HEVES - Tegnap délután a vá­rosi művelődési központban az MSZP szervezett lakossági fó­rumot, amelynek vendége dr. Szili Katalin, az Országgyűlés szocialista alelnöke volt. A fórumon mutatkozott be Kontra Gyula, mint az MSZP által támogatott polgármester­jelölt, valamint Godó Lajos or­szággyűlési képviselő és a párt megyei elnöke, Sós Tamás, akik a megyei önkormányzati testület képviselőjelöltjei. Szili Katalin egyebek között kritikával illette a kormány személyzeti politikáját. Helyte­lenítette, hogy az önkormány­zatok a kormány kinyújtott ke­zei legyenek, inkább azok önte­vékenységére, önszervező­désre, önállóságra kell építeni. Az új háziorvos személyéről is döntöttek Támogatás fiatal építkezőknek FELSÖTÁRKÁNY - Az 7994-ben kezdődött ciklust vi­haros orvosi üggyel kezdte Fel­sötárkány önkormányzata, a napokban megtartott utolsó előtti ülésükön ismét ez a téma került reflektorfénybe. Az első féléves tervszerű gazdálkodás­ról szóló adatok ismertetése után a 2. számú körzet házior­vosának megválasztása követ­kezett. A meghirdetett állásra nyolcán jelentkeztek, és a testü­let döntése szérint dr. Marton Sándor 38 éves egri belgyó­gyász pályázatát fogadták el. A szociális és segélyezési bi­zottság előterjesztésében dön­tés született az első lakáshoz jutó fiatalok támogatásáról. Az idén elfogadott rendelet előírá­sainak szigorú betartásával, hosszas vitát követően, 6 fiatal házaspár részesült összesen 500 ezer forint vissza nem térí­tendő, valamint 600 ezer forint kamatmentes hiteltámogatás­ban. A jubiláló (25 éve épített) óvoda új szervezeti és műkö­dési szabályzatát, valamint az ÖGLT módosított alapító okira­tát szintén egyhangúan elfo­gadta a grémium. Az ülésen megjelent Kovács Tibor, a Berva Rt. vezérigazga­tója, aki jónak értékelte a testü­let, valamint a legnagyobb adózó partnernek számító válla­lat együttműködését. Az önkormányzat a nyilvá­nosság előtt is számot ad az el­múlt négyéves munkáról az ok­tóber 5-én 18 órától a tornate­remben megtartandó lakossági fórumon. B.R. Hogyan jussanak lakáshoz a fiatalok? címmel fórumot tartottak tegnap az egri városházán. Hogy mennyivel lett okosabb, aki jelen volt - köztük lapunk munkatársa -, elol­vashatják tudósításunkban, a 2. oldalon. fotó: perl Márton Közös nyilatkozat GYÖNGYÖS - Tegnapi szá­munkban írt cikkünk felveté­sére (Melyik Fidesz melyik lis­tája?) két aláírással is hitelesí­tett válasz érkezett. A megbéké­lést tanúsító nyilatkozatot dr. Tatár László és Boda Miklós is ellátta kézjegyével. íme a dokumentum: „A Fidesz-Magyar Polgári Párt gyöngyösi szervezete tájékoz­tatja a közvéleményt, hogy belső vitáit megnyugtató mó­don lezárta. A szervezet a szep­tember 7-én megkötött válasz­tási koalíciót és jelöltjeit a kompenzációs listával együtt megerősítette. A koalícióval kapcsolatos további nyilatkoza­tok megtételére a közös megha­talmazott, Kosa Miklós jogo­sult. A Fidesz-MPP kéri Gyön­gyös választópolgárait: szava­zatukkal támogassák a koalíció jelöltjeit.

Next

/
Thumbnails
Contents