Heves Megyei Hírlap, 1998. október (9. évfolyam, 230-255. szám)

1998-10-01 / 230. szám

2. oldal Megyei Körkép 1998. október 1., csütörtök Használd a hangod, énekelj! (Folytatás az 1. oldalról) A fiatalok helyett a rádió, a magnó énekel, pedig az ember természetes énekhangjától nem létezik szebb hangzás.- E sötét kép után hogyan vé­lekedik a zenésztársadalom helyzetéről? — Többen rájöttek már arra, hiszen érzékelik, hogy a reál­szakmát megbecsüli a mai kor, míg a humán műveltség - le­gyen az filozófia, zene, iroda­lom - háttérbe szorul. Ennek a társadalomnak szakemberekre, nem hivatásemberekre - olyanra, mint egy magasan képzett zenész - van szüksége. Sajnálatos, hogy a gyermekek ének-zenei kultúrájára is több­nyire szakemberek, szaktaná­rok ügyelnek, nem hivatásem­berek. Hasonló válságot látok a helyi zenei kultúrában is. Sok az alulképzett ember, akik ha koncertet adnak, biztos csaló­dást okoznak a közönségnek Nem csoda, ha a zeneértő réteg elmaradozik a helyi hangverse­nyekről. Egyetlen módon le­hetne ezen a helyzeten változ­tatni, ha a bölcsődés, óvodás korosztály nevelésében gyöke­res változást érünk el.- Ön szerint mi lehet az idei zenei világnap üzenete?- Mindenféle ünnepet, melynek nincs előzménye, fe­leslegesnek tartok. A zenével 364 napig senki sem foglalko­zik. Akkor mit ünnepiünk a 365.-en? Úgy gondolom, ne vi­lágnapokat teremtsünk, hanem énekeljünk minden nap! Akkor lesz értelme zenei világnapot tartani, máskülönben ez mond­vacsinált alkalom. (szuromi) Két műút vezet majd a Tisza-tóhoz Meghosszabbítják a Fő utcát SARUD - A megyei település- fejlesztési tanácstól pályázaton nyert 4,6 millió forinthoz to­vábbi kettőt adott az önkor­mányzat, így tegnap elkezdőd­hetett a beruházás.- A mezőgazdasági kister­melők és az üdülőtulajdonosok által is várt útépítésbe kezd­tünk. A teherautók már meg­hozták a köveket az útalaphoz. Két hét alatt aszfaltot is kap a Fő út meghosszabbítása a Ti- sza-tavi gátig - újságolta Kiss István polgármester. Az eddigi poros-sáros, mint­egy 1,3 kilométer hosszúságú szakasz kap szilárd burkolatot. Az idegenforgalom céljait is szolgálja az útépítés, hiszen ez­zel a faluból egy másik műút is kivezet a Tisza-tóra. Köszönetként az igazgatónak GYÖNGYÖS - A 160 éves fennállását ünneplő Bugát Pál Kórház régi bejáratánál elhe­lyezett emléktábla tegnapi megkoszorúzásának apropója nemcsak az intézmény jubile­uma volt, hanem az alapító Ve- zekényi István születésének 190. évfordulója is. Lukács Tóth Gyula igazgató-főorvos megemlékezett az alapító és in­tézményvezető idején történt beruházásokról, gyógyászati eredményekről. Szólt Vezeké- nyi kimagasló tudományos munkásságáról, melynek sok folytatója akad ma is. Igazgatói dicséretet kapott dr. Fejes András főtanácsos nemzetközileg is jelentős tu­dományos munkája elismeré­seként, Varga Sándor gazda­sági osztályvezető, az intéz­mény házi krónikása a kórház történetét feltáró publikációiért, dr. Bolgár György főorvos, az igazgató helyettese. Az ezt követő tudományos ülésen dr. Pintér László idézte fel két, gyöngyösi születésű szemorvos, a 18. században élt Réz József Imre és Bugát Pál életének kalandos eseményeit. A város nevében Szabó Gyula polgármester nyújtotta át a kol­légák szavazatai alapján oda­ítélt Vezekényi-emlékérmet a leköszönő igazgatónak, Lukács Tóth Gyulának. A pályázatok elbírálása után a Bugát Pál-díjat orvosi kategó­riában dr. Mecseky László, a szakdolgozók közül pedig Pálné Fehér Márta vehette át. Opel Campo. Csapatmunkához! 5 személynek + plató a csomagoknak Fiúk az ülésbe, teher a platóra! Az Opel Campo Crew Cab az amerikai filmekből jól ismert szabad életstílust képviseli. A Campo személy- és teherautó is egyben: akár a munkatársakra, akár a családtagokra kényel­mes, 5 fős kabin vár! És emellett, illetve mögött, egy tágas plató található a munkaeszközök, vagy éppen a szörfdeszka részére. A vezetőnek pedig külön csemege: kapcsolható összke- rék meghajtás alapfelszerelésként! Opel Campo. Rodeó a hét minden napján. *az ár az ÁFÁ-t nem tartalmazza Idegenforgalmi jelentőségéhez méltón MATRAFÜRED - Nyilvá­nos, cikluszáró testületi ülésen számolt be a részönkormány­zat vezetése a négy évben vég­zett tevékenységéről. A mátrafüredi önkormány­zat vezetője, dr. Hammer Ist­ván a település lakóihoz eljut­tatott tájékoztatóban előre összefoglalta a testületi ülésre készített beszámoló tartalmát. Ebben kiemeli: a részönkor­mányzat ülésein megfelelő, az öt lakossági fórumon pedig példamutató volt a helybeliek részvétele, együttműködési szándéka. A füredi testület működésé­hez a gyöngyösi önkormányzat félmillió forintos éves keretet biztosított, amiből - jócskán takarékoskodva - többször si­került kigazdálkodni a közok­tatási intézmények, a Bene Egylet és a füredi templom megsegítését is. A beszámoló a négy év eredményeit felso­rakoztatva említ gáz- és szennyvízvezeték-építést, csa­tornázást, a közterületek kar­bantartását, környezetrende­zést, útépítést, számos intéz­kedést, ami gondozottabbá, szebbé tette Mátrafüredet. A részönkormányzat veze­tője a megoldásra váró lakos­sági igényekről is szót ejtett, így a község közlekedési rend­jének átalakításáról, a strand hasznosításáról vagy a közvi­lágítás évek óta tervezett ki­építéséről a temetőhöz. Az itt élők jogos sérelme (a megyei telefonkönyvben a helyi előfi­zetők Gyöngyös adatai között, a városiban pedig sehol nem szereptelnek) szintén csak a következő ciklusban oldódhat meg. Talán a lakónyilvántartás és a telefonkönyv rendbetétele is hozzásegít majd ahhoz, amit az itteniek régóta szeretnének elérni: az „anyaönkormány­zat”, Gyöngyös városa ne csu­pán választókerületként, ha­nem idegenforgalmi jelentő­ségéhez méltó anyagi és er­kölcsi támogatással kezelje Mátrafüredet. J. A. A vadászbalesetek 80 százalékát okozták tavaly a nagyvilágban Olasz vendég nem lő nyúlra Tovább tart a bizonytalanság újabb törvény híján HEVES - November 7-én is­mét elindulnak a vadászok, hogy - kedvenc időtöltésük­nek megfelelően - az idei nyúl- és fácánszaporulat lövésérett példányait puska­végre kapják. A szántóföldeken a hajtás a nyulak esetében december 31- ig tart, míg a fácánokra ja­nuár 31-ig lehet lőni. Az idei szaporulat mennyiségéről, a várható vadászati eredmé­nyekről kérdeztük Sípos Ist­vánt, a Földtulajdonosi Közös­ség vezetőjét.- Májusban úgy tűnt - adta meg a feleletet érdeklődé­sünkre -, hogy a fácánszapo­rulat az elképzeléseinknek megfelelően, elég jól alakul. Most azonban mégsem lehet pontosan megmondani, hány példányt lőhetnek ki a vadá­szok, hiszen a szárnyasok még nem verődtek össze csapa­tokba. A nyulak esetében jó közepes szaporulatra számí­tunk, s tudunk legalább 15-20 kilőhető őzsuta jelenlétéről is a területünkön.- Kikristályosodtak már a meglehetősen sok vitára okot adó vadászati jogok, valamint lehetőségek?-Tovább tart a bizonyta­lanság, melynek oka az: nem tudjuk, hogy a Parlament az őszi ülésszakon napirendre tűzi-e ezt a témát, lesz-e újabb vadászati törvény, vagy mó- dosítják-e a régit.- Terveznek a dél-hevesi térségben bérvadásztatást?- Természetesen a hazai vadászok mellett ismét megje­lennek a Tisza mentén ófran­cia és német vendégek. Ola­szokat már nem fogadunk, hi­szen a nemzetközi tapasztalat azt mutatja, hogy megbízhatat­lanok, sok esetben lőttek ki szabálytalanul vadat, s tavaly a vadászbalesetek 80 százalé­kát is a heves vérmérsékletű nép okozta. (-romi) Bármennyit emelnek, differenciáljanak (Folytatás az 1. oldalról) Húszezer forint a nyugdíjam, de nem panaszkodom. Taka­rékoskodom, és annyiból gaz­dálkodom, amennyit hoz a postás. Tudomásul veszem, ha 12-13 százalékot emelnek jö­vőre, és továbbra is szorítok a kormányon lévőknek. Németh Zoltánné:-A diffe­renciálás híve vagyok. Mérhetetle­nül igazságta­lannak talá­lom, hogy egyesek - ugyanannyi munkával eltöltött év után - 50-60 ezer forintot kapnak kézhez, míg a többség alig húszezer forintot vehet át. Nem ragaszkodom a húszszá­zalékos emeléshez, de ahhoz igen, hogy mérlegeljék a kü­lönbségeket, és közelítsék egymáshoz a nyugdíjösszege­ket. Szucsik Márton:- Hetven­hét éves va­gyok, és harmincéves munkavi­szony után huszonkét- ezer forint a nyugdíjam. Eleget nélkülöztem az életben, ezért úgy gondolom, meg kell kapjuk a 20 százalékos eme­lést. Ettől függetlenül párto­lom azt az indítványt is, hogy ne mindenki részesüljön egy­formán. Az alacsony nyugdí­jakat jobban kell emelni, mint a magasakat. A neve mellőzését kérte az az idős úr, aki a témával kap­csolatban az alábbiakban fog­lalta össze véleményét:- Megle­pett az új kormány ma­gatartása, annál is in­kább, mivel törvénytelen eszközökkel próbálnak változtatni a nyugdíjakon. Azt a korosztályt sújtják ilyen mó­don, amely a mostani kor­mánytagoknak biztosította a nyugodt tanulás összes feltéte­lét. Ügy látszik, ez a hála azért, hogy korlátlan lehetőséget kaptak a kibontakozásra. Drasztikus, arrogáns, visszata­szító a kormány viselkedése, nemcsak a nyugdíjak körüli vitában, más kérdésekben is. Barta Katalin Privát volt a „dalosünnep” ABASÁR - „Nyilvánosságot sem én, sem a vendégeim nem kértünk, de ha már így alakult, kérem a teljes igazságot lekö­zölni az újságban.” — fordult la­punkhoz id. Hegedűs Ferencné. Az elmúlt pénteken megjelent Dalosköri ünnep című híradá­sunkkal szemben a tények: „A megjelent vendégek, Raksányi Gellért, Hernádi Gyula, Gyur- kovics Tibor és mások a saját meghívásomra jelentek meg, ahogyan az Aba Sámuel Dalos­kor tagjai is a 60. születésna­pomon a saját házamban, a saját költségemen. A szervezésben Kámán Árpád kórusvezetőnek és Juhász Bélának szerepe nem volt.” A történtekhez Kámán Ár­pád a következőket fűzte:- Bár az Aba Sámuel Dalos­kor tagjai közül többen is segí­tették a rendezvényt, de való­ban Hegedűs Ferencné, mint magánember vendégei voltak a múlt hét péntekjén az írók és a színészek. Hegedűsné ragyogó körülményeket és jó hangulatot teremtett, ezzel is emelte Aba- sár fényét és hírnevét, amihez a kórus külön gratulál. Vár a parancsnok Mádi János ezredes, a Heves Megyei Hadkiegészítő Pa­rancsnokság parancsnoka ma, csütörtökön 9-12 óra között fo­gadónapot tart Egerben, a Hat­vanasezred út 3. szám alatt. Áz ügyfélszolgálat hétfőn és szerdán 8-tól 15 óráig, pénte­ken pedig 8-tól 12 óráig várja a hadkiegészítő parancsnokság­hoz fordulókat. Jelentkezésre van mód levélben, illetve a 36/313-188 és a 313-235-ös te­lefonszámokon is. Sci-fi klub indul EGER - A tudományos-fan­tasztikus irodalom kedvelőinek új művelődési és szórakozási lehetőséget kínálnak ezentúl a Megyei Művelődési Központ­ban. Minden hónap első szom­batján - így elsőként október 3- án, 14 órakor — klubfoglalko­zásra várják a sci-fi kedvelőit. Az alakuló kiscsoportos fog­lalkozáson az érdeklődőknek lehetőségük lesz a nehezen hozzáférhető könyvek elolvasá­sára és beszerzésére, valamint minden alkalommal tájékozód­hatnak a legfrissebb hírekről, információkról. A közeljövőben megrende­zendő foglalkozásokon a tagok hallhatnak a műfaj legnagyobb íróiról - Asimovról, Clarke-ról, Bradbury-ről, Heinlenről és El­lison ról -, a Csillagok háború­jának műhelytitkairól és filmes hibáiról. A megfogyatkozott közgyűlés megszavazta: Egyben marad az EWT Rt. EGER - Zárt ülésnek tervezték kedden, aztán a közgyűlés úgy döntött: tárgyalják csak nyílt színen az EV AT Rt. középtávú stratégiai tervét. A felvezetés­ből nem lehetett egyebet sejdí- teni, mint hogy valami nagy- nagy durranás ígérkezik. Ám az előterjesztés jóval este hat óra után került terí­tékre. Az írott sajtó képviselői­nek futniuk kellett (lévén lap­zárta), a képviselők egy táborát a Városi Televízióban várták stúdióbeszélgetésre, így, a vá­lasztások előtt néhány nappal. Akik maradtak, meglehetősen elcsigázottak voltak a maratoni testületi ülés vége felé. Várkonyi György képviselő - úgy is, mint az EV AT Rt. igaz­gatója - úgy értékelte: éretni .fiozz/ászólás .nem hangzott el.. A lényeg, hogy eztán is egyben marad a cég. Az ingatlanközvetítéstől el­fordulnak az ingatlanforgalma­zás és -hasznosítás felé. A ház­kezelés átalakult társasház-ke- zeléssé. Afűtőműnél tovább kell folytatniuk a műszaki fejlesz­tést, valamint a hőközpontok cseréjét, korszerűsítését. Hama­rosan sor kerül azokra a laká­sokra is, amelyekbe eddig még nem szerelték be a fűtésszabá­lyozót. A cég építőipari részle­gének is lesz feladata, hiszen a panelházak felújításra várnak. A megfogyatkozott létszámú közgyűlés - mint a cég több­ségi tulajdonosát, a várost kép­viselő testület - megszavazta az EV AT Rt. középtávú stratégiai tervét. (négyessy) Hogyan legyen lakásunk? EGER - A címben szereplő kérdésre nem egyszerű a fele­let. Pedig akik beültek tegnap a városháza dísztermébe, ab­ban bíztak: holnap hurcol- kodhatnak is az otthonukba. Az Önerőképzési Hálózat Alapítvány, a Demokratikus Oktatásért Kelet-Európábán Egyesület és az egri Segít a Város Alapítvány fórumot szervezett „Hogyan jussanak lakáshoz a fiatalok?” címmel. A találkozóra elfogadta a meghívást a polgármester és az alpolgármester, s több civil és társadalmi szervezet képvi­selője. Jöttek szép számmal lakás után sóvárgó fiatalok, s kissé kopaszJcás, már nem annyira fiatalok. Akik vagy tíz éve laknak albérletben, esetleg egyetlen szobában a szülőknél, egy-két gyerekkel. Azt hihették szegények, meg­lelik a bölcsek kövét. De a találkozó nem volt egyéb, mint a már - hellyel- közzel - ismert, alig-alig lehe­tőségek felsorolása. Afféle öt­letbörze. Ki-ki elsorolhatta, miről értesült eddig. A cere­móniamester pedig bőszen bólogatott, s táblára írta a hal­lottakat. A szocpol-támoga- tást - amit csak építkezéshez ad az állam -, három gyerek után 2,2 milliót. Az önkor­mányzati kölcsönt, ami szin­tén csak a családosoknak du­kál. A lakás-takarékpénztárt, amelynek feltételei elolvasha­tok a brosúrákban. Mire volt jó ez a fórum? Legalább addig fedelet érez­hették a fejük fölött a résztve­vők, amíg a teremben ültek. (n. z.)

Next

/
Thumbnails
Contents