Heves Megyei Hírlap, 1998. július (9. évfolyam, 152-178. szám)

1998-07-01 / 152. szám

2. oldal Megyei Körkép 1998. július 1., szerda Lelki segély, zöld számon Mától a Matáv által biztosított zöld számon hívható a me­gye három városában működő lelkisegély-szolgálat. HEVES MEGYE - A telefo­nálás eddig is ingyenes volt a meghallgatást és tanácsot ké­rőknek. Július 1-jétöl a kör­zethatáron belül is 06-80-nal kell kezdeni a tárcsázást. Ez változatlanul nem kerül egy fillérjébe sem a telefonálónak. Általában - mint ismeretes - a zöld számra érkező hívá­sok költségét a hívott fél fi­zeti. Ebben az esetben bizo­nyos értékhatáron belül a tele­fontársaság rendezi a számlát. Egyelőre még javában folynak a tárgyalások, hogy akkor se kerüljön szorult helyzetbe a lelkisegély-szol­gálat, ha az összeg átlépi a Matáv által felajánlott érték­határt. Hatvanban a 06-80-505- 508-as számot hétfőn, szerdán és pénteken 13-tól 21 óráig, pénteken és vasárnap 21-től másnap reggel hat óráig hív­hatják a segítségre szorulók. Gyöngyösön pénteken és szombaton este 7 és másnap reggel 7 óra között a 06-80- 505-560-as számon érhetők el a segélyszolgálat munkatár­sai. Egerben naponta 19-től a következő nap reggel 7-ig fo­gadják a hívásokat a 06-80- 505-506-os, a hívóknak költ­ségmentes telefonszámon. Tavaly sikeres volt, az idén is megrendezik Romafesztiválon mulat a nép GYÖNGYÖS - A Gyöngyösi Roma Kisebbségi Önkor­mányzat az elmúlt évben ren­dezte meg először az Orszá­gos Mátra Roma Folklóifesz­tivált. Az elmúlt esztendő sikerén felbuzdulva az idén július 4- én, délelőtt 10 órától tartják meg a II. Országos Roma Folklórfesztivált a Mátra Mű­velődési Központban. A helyi etnikum mintegy 1000-1500 tagú, intenzíven beszélik a roma anyanyelvet, őrzik az öltözködési szokáso­kat, s gazdag kulturális érté­keket vallhatnak magukénak. A rendezvény alkalmat ad a cigány népművészet mind teljesebb körű bemutatására. A jelenlévők egyénileg, il­letve csoportosan hagyo­mányőrző cigánytáncokat, énekeket, táncos produkció­kat, illetve népmeséket, pró­zai és verses műsorszámokat adnak elő. A sikeresen sze­replő versenyzők értékes dí­jakkal térhetnek haza. A tavalyi fesztiválon készí­tett fotókból ezúttal kiállítás nyílik, amelyet este 6 óráig tekinthetnek meg az érdek­lődő látogatók. A kulturális program célja, hogy megismertesse a ci­gányság sajátos hagyomá­nyait a magyar közönséggel, s számukra is érthetővé tegyék, miről is szólnak a megőrzött, régi cigánydalok. Dvhöngősarok Már ingyen sem kell...? HATVAN - Néhány napja hatalmas „banzájt” rendeztek a sza­badtéri színpadon. Áz előadásra elsősorban a kicsiket várták; a rendezők e szándék szellemében hívták meg a neves előadókat, s a propagandára sem lehetett panasz. Figyelemfelkeltő plaká­tokat helyeztek el szerte a városban, de a gyermekintézmények is kaptak reklámanyagot. Különösen csábítónak tűnt, hogy a be­lépőjegyért mindössze 100 forintot kellett fizetni, s az összeg­ben még egy üdítő ára is benne foglaltatott. Mindhiába. Az előadás kezdetekor a nézőtéren alig húszán foglaltak helyet - újságolta szomorúan az egyik érdeklődő, Tóth Tiborné hatvani lakos. Pedig - hasonló tapasztalatokból ítélve - a gyerekek körében bizonyára zajos sikert aratott volna az esemény. Persze, ehhez az kellett volna, hogy a pedagógusok és a szülők elkísérjék őket a ligetbe, utóbbiak megreszkírozva egy-egy százast, s - ne adj Isten - egy fagyira valót. Hogy miért nem így történt, talán maguk sem tudnák megmondani. Mint ahogy mi is egyre keressük a választ az érdektelen­ségre, ami újabban a Zagyva-parti településen zajló kulturális kezdeményezéseket övezi. Elég, ha a díjtalanul látogatható kiál­lításokra, hangversenyekre utalunk. Vagy például a könyv hetének megnyitójára, amelyen mind­össze hatan vettek részt... (fari) Fotósok alkotótábora Egerben - A Megyei Művelődési Központ adott otthont az or­szágos fotóművészeti alkotótábornak, melynek tagjai - egyebek között - megtekintették a tör­ténelmi város nevezetességeit, majd felkeresték a parádi üveggyárat és a siroki várat is. Prog­ramjuk során megismerkedtek a Heves Megyei Hírlapnál alkalmazott újdonsággal, az elektroni­kus fényképezéssel is. fotó: pilisyelemér A ráolvasás után már nem lesz pardon (Folytatás az I. oldalról) Ami a sétálóutca problémáját illeti, a szakembertől megtud­hattuk: már készül a tanul­mányterv a beavatkozásra... Nagy volt az aktivitás, ami­kor a grémiurp dr. Petrovits Já­nos r. alezredes, rendőrkapi­tánynak a megyeszékhely köz- biztonságáról szóló tájékoztató­ját hallgatta meg. Itt egyebek mellett elhangzott: a kapitány­ság területén a bűnözés intenzi­tása - az előző évi átmeneti csökkenés után - az utóbbi év­ben négy százalékkal emelke­dett. Ezen belül a vagyon elleni bűncselekmények száma 2,8 százalékkal nőtt, míg a személy elleni és a közlekedési bűncse­lekmények száma 24,7, illetve 17,6 százalékkal csökkent. A kapitány külön megemlékezett a belvárosi közlekedésben ko­moly veszélyforrást jelentő ro- bogós „ki a jobb?” című játék elleni fellépésről. Mint el­mondta: július 1-jétől szigorú fellépésre számíthatnak a reni­tens fiatalok: két hétig még csak „ráolvasás”, azaz szóbeli fi­gyelmeztetés lesz, ám utána már nincs pardon. Kifejezetten politikai vitát kavart a mezőgazdasági szak- középiskola területét is magába foglaló rendezési terv. Itt ugyanis létezik egy olyan el­képzelés, miszerint a nevezett intézmény háztelkekként érté­kesítené a használaton kívüli földterületét, hogy a bevételek­ből és az önkormányzat segít­ségével tornatermet és tan­uszodát építsen a helyszínen. Mint Flaskay Miklós (MSZP) rámutatott: a szocialisták üd- vözlik az ötletet, ám aggályos­nak tartják, hogy a terv az okta­tási ágazat megkérdezése nél­kül készült el, s az előkészítés során is komoly ügyrendi prob­lémák vetődtek fel. Mindez pe­dig - s ezt Weil tanácsnok is megerősítette - azt a látszatot keltheti, hogy az az intézmény­vezető, aki a lokálpatrióta frak­ció kedvére tesz,. megvalósít­hatja elképzeléseit. Arról nem is beszélve: a Makovecz­uszoda kapcsán olyan közgyű­lési határozat született, hogy 25 milliónál nagyobb beruházásba nem kezd a város, ez pedig leg­alább 300 millióba kerülne... A felvetődött aggályok ellenére a képviselők egyhangúan támo­gatták a terv kifüggesztését. Ugyancsak hosszas vitára késztette a grémiumot az ön- kormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére vonatkozó ja­vaslat. Bár felvetődött: a köz­gyűlés ne döntsön e kérdésben, a többség a tervezet kifüggesz­tése mellett foglalt állást. (kühne) Sokan kísérleteztek ültetéssel, ám a fagy váratlanul érkezett Napfény kell(ene), hogy édes legyen HEVES - A tavalyi árak isme­retében hiába remélték a terme­lők, hogy a dinnye az idén na­gyobb nyereséget hoz: a tavaszi fagyok megritkították az ültet­vényeket.- Az időjárás nem kedvezett nekünk - mondta a hevesi Ár­vái József-, mert a korai hideg, a sok csapadék, valamint a nö­vénybetegség megtizedelte a palántákat. Tavaly is hasonló okok játszottak közre a pusztu­lásban, s emiatt még az augusz­tusi csúcsidőben is 25-30forint maradt a dinnye kilogrammja. Sokan úgy gondolták, az idén sokkal jobb lesz a termés, csak­hogy a hidegre nem számítot­tunk.- Tehát az idén is drága lesz a pirosbélü?- Várhatóan olcsóbb lesz ki­lója. mint tavaly, de potom ösz- szegekért most sem vesztegetik majd. Nem lehet semmi biztosat tudni az árakról, illetve a ter­més mennyiségéről. Az ideális az lenne, ha hektáronként el­érné a 200 mázsát. Ám sok mú­lik az elkövetkező hetek időjá­rásán, legfőképpen azon, hogy mennyi lesz a napfény, mert ez alapvetően kihat a minőségre. Mint a termelőtől megtudtuk, azért komoly minőségromlásra az időnkénti napfényhiány elle­nére sem kell számítani. Aki megfelelő szakértelemmel gondozza az ültetvényt, annak az idén nyereséges lesz. Bizakodásukra az is okot ad, hogy a dinnyeszezon talán nem fejeződik he augusztus végén, s továbbra is nagyobb mennyi­ségű exportra számítanak a lengyel, a holland és a szlovák piacokon. Dr. Faihas Sándor előléptetése BUDAPEST - Az Országos Rendőr-főkapitányság veze­tőjének előterjesztése alap­ján a belügyminiszter 1998. július elsejei hatállyal - so­ron kívül - rendőr ezredessé nevezte ki dr. Farkas Sán­dor r. alezredest, főtaná­csost, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság köz- biztonsági igazgatóját. Az előléptetést dr. Farkas Sándornak a rendőri állo­mány elméleti és gyakorlati képzésében kifejtett kiemel­kedő tevékenységével, vala­mint magas szintű munka­végzésével indokolták. Apadás a Tiszán KISKÖRE - A Kötivízig központi ügyeletén kapott információ szerint a Tisza Kiskörénél - az alsó víz­mércén mért 671 centimé­terrel - június 28-án tető­zött. Szolnok fölött lassú apadás kezdődött. A Tisza középső szaka­szán - a szintemelkedés ha­tására - június 27-én első­fokú védelmi készültséget rendeltek el. A védvonalak mentén figyelőszolgálatot tartanak, a védekezésben 130-an vesznek részt. A folyó magas vízállása miatt a belvízcsatornák tor­kolati zsilipjeit még mindig zárva tartják. Az első fokú belvízi ké­szültség a kiskörei, a jász- kiséri és a kunhegyesi vé­delmi szakaszt érinti. Elnyelte a víz OSTOROS - Továbbra sem találtak rá a búvárok arra a nagytályai férfira, akit hétfőn nyelt el a tó. A sze­rencsétlenül járt ember talán beleakadt a meder alján ta­lálható tárgyakba, s ezért hi­ába várják a parton, hogy holttestét feldobja a víz. Nettó 94 millió! A 27. heti Két Lom játékban a 3+3-asokra jutó, összesen nettó 94 millió 496 ezer 220 forint tovább halmozódik. A 3+2 találatosok nyereménye mintegy 175 ezer, a 3-asoké 70 ezer, a 2 találatosoké 275 forint. Az adatok tájékoztató jel­legűek. A Két Lotti nyerő­számai: 21,41,53 és 22,42, 48. A sorsolást keddenként délelőtt 10 órakor tartják. Aranyérmes találmány EGER - A Kanthallus Betéti Társaság az elektromosan fű­tött ablaktörlő lapát elnevezésű találmányával vett részt a Pitts- burghben rendezett Inpex 1998 feltalálói kiállításon. A találmány sikert aratott, s a nemzetközi zsűri aranyéremmel jutalmazta. A közönség tetszé­sét is elnyerte, mert olyan prob­lémára ad megoldást, amelyet eddig még egyetlen autógyár­nak sem sikerült megoldania. Amerikai és kanadai cégek ér­deklődését is felkeltette, de több európai vállalat is jelezte, hogy szívesen forgalomba hozná az egri cég termékét. A találmány sikerét, hasznos­ságát bizonyítja, hogy a kiállí­tást követően több üzleti ajánla­tot is kapott a bt. Különböző or­szágokból kérték a termék for- galombahozatali jogát, ezért egyeztetik az elképzeléseket. A mai kor magánvállalkozója úgy fest, mintha épp most rúg­ták volna ki valahonnan, és azt volt képes behipnotizálni ma­gának, hogy íme, ütött az idő, amikor megvalósíthatja ön­magát, szárba szökkentheti vágyait. Ezt otthon is megpró­bálja beadni: „Nézd, anyu­kám, ugye, ez majd egy csa­ládi vállalkozás lesz, ahol ma­gunknak hajtunk, nincs főnöki önkény, kényszer” - csak ön­kizsákmányolás. Mije van egy ilyen kezdő vállalkozónak? Gondja. Hitele nincs, tisztes maffiózóipari pénzember annyi időt se szán rá, hogy átalányban kinevesse. Úgyhogy nála is szerencsétle­nebb sorsú rokonaitól, ismerő­seitől, leendő üzletfeleitől imádkozza össze a kezdőtőkét. Ők mindig szívesen segéd­keznek a nyilvános, alkalmi öngyilkosságokhoz. A ma­gánvállalkozó általában hízás­Fél Hét Garázsmenet nak indult, a széles ruhákat kedveli, gyakori sörökkel nyugtatja magát. Mobiltelefo­noz is a családi Trabant kom­biból, ha beszerző túrára in­dul. A kezdő magánvállalko­zónak egyetlen tőkéje van, a panelház alatti garázsa. A ko­csinak úgy sincs szüksége rá, ki lehet állni vele a ház elé, még a fémgyűjtő iskolásokban és a hulladékböngészőkben se gerjeszt perverz vágyat. Nem éri meg vesződni vele. Itt van tehát a garázs, mint az álom beteljesedése. Arany­bánya. Magyarország, mint az olajszőkítők, a repülő kis­nyugdíjasok és a garázsboltok hazája. Ha egy üzlet beindul. Ez egyelőre nem indul be. Pe­dig a kezdő magánvállalkozó biztosra akar menni, alaposan üzleti tervez, körülnéz, szima­tol, úgyhogy megnyitja a ga­rázssoron a nyolcadik kiscse- megét, szekondhend bálás tur­kálót, szolárium- és műköröm- barlangot, lepasszolt keleti áruk üzletét, madaras, halas, kutyás boltját, videoböngésző- jét. Egy idő után aztán tényleg fölpörög az üzlet, be is indul szépen a veszteség. Gyorsan vált aztán, mert a váltás má­morában él. Félévente mással rukkol elő. A cégtáblát már nem is cseréli. Műanyag­fröccsöntő gépet próbál besze­rezni a fegyvernek látszó tár­gyak iránti megélénkült keres­let és a vásározó kisiparosok igényének kielégítésére. De ez már a hattyúdala. Maga is érzi. Elszállt a tűz, a lelkesedés, az invenció. Megkérgesült szívét tapodja egy lélektelen kor. És sűrűn lapoz az álláshirdetések között. Kovács János k » Nem kellenek a közhasznúak (Folytatás az 1. oldalról)- Ismerem a lakosság vélemé­nyét, azt is tudom, hogy rend­kívül trehány munkát végeznek a Krakkó rendbetételére vállal­kozó közhasznú munkások - mondta Kontra Gyula polgár- mester -, bár az nem igaz, hogy három hét alatt 20 méternyi ár­kot tisztítottak ki. Tavasszal három dologban állapodtunk meg a kisebbségi önkormányzattal. Elsőként az általuk lakott körzetben javítani kell az ellátottságon, az utak ál­lapotán. Elismertük a közösségi ház iránti igényüket. A város vásárolt is erre a célra egy in­gatlant, amelyet ellenszolgálta­tás nélkül átadtunk. ígéretet tettünk arra - foly­tatta a polgármester -, hogy ha megfelelő munkavezetőket ta­lálnak, akkor hozzájárulunk a közhasznúak foglalkoztatásá­hoz. Két brigád kezdte meg a munkát. Feladatuk az lenne, hogy az általuk lakott város­részt rendbe tegyék, a csator­nákat kitisztítsák, a sok szeme­tet összegyűjtsék és elszállít­sák. Ennek eddig nem sok lát­szatja van. A foglalkoztatottak mindennel törődnek, csak azzal nem, amire vállalkoztak. Ezért már most biztos, hogy nem al­kalmazzuk őket tovább. Pedig az volt az elképzelésünk, ha bi­zonyítanak, akkor más munká­val is megbízzuk őket. Kontra Gyula szerint ebből az esetből nem szabad általáno­sítani. A városban rendkívül ér­tékes munkát végeznek azok, akik a közterületeken, parko rendbetételén dolgoznak, vagy a város, közrendjére vigyáznak. (h. budai % Él

Next

/
Thumbnails
Contents