Heves Megyei Hírlap, 1998. július (9. évfolyam, 152-178. szám)

1998-07-01 / 152. szám

HEVES EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, megyei 1998. JÚLIUS 1., SZERDA HEVES «"HÍRLAP Előfizetési igényét ingyen jelezheti a következő telefonszámon: LŐRINCI, PÉTER VÁSÁRA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA IX. ÉVF. 152. SZÁM ÁRA: 39 Ft ELŐFIZETVE: 25,40 Ft Tárcsázza nappal! Munkahelyek kerülnek veszélybe a kábítószernek vélt kötőelempor miatt? Nem minden holland drogos FÜZESABONY - A zápor sem szegte kedvét a tiltakozóknak, akik tegnap délelőtt tíz óra táj­ban megjelentek a polgármes­teri hivatal előtt. Ott, ahol Bényei József r. fő­törzsőrmester is várta a de- monstrálókat.- A városi kapitányságtól írásban kértek engedélyt - hall­hattuk a rend őrétől. A mintegy harminc, főleg nőkből álló cso­port két transzparens mögé so­rakozott fel. Az arra járók ki­böngészhették: „Munkahely a kenyerünk!”, „Nem minden holland drogos!!!”, „Mentsé­tek meg munkahelyünket!!!” Az Ex-Textiel Rt. dolgozói nevében - noha ügyfélfogadás nem volt - Bíró Lászlóné és kolléganője határozott léptek­kel ment be az épületbe a pol­gármester keresésére. (Folytatás a 3. oldalon) A demonstrálok nemzetközi csapata a polgármesteri hivatal előtt FOTÓ: ÖTVÖS IMRE Csendesen ünnepelnek a köztisztviselők A politika és a polgár egyaránt fenyeget A politikai változások miatt központi ünnepség nem lesz. Több településen, munkahelyen viszont rendeznek kisebb- nagyobb ünnepségeket, miután immár törvény is rögzíti: jú­lius elseje a köztisztviselők napja. Tarjányi Lászlónéval, Sí­rok jegyzőjével, a Magyar Közigazgatási Kar Heves megyei tagozatának vezetőjével ebből az alkalomból beszélgettünk. HEVES MEGYE - Úgy vé­lem, ki vagyunk téve a politi­kának, s szakmai, illetve mun­kavállalói képviseletünk több­kevesebb, de inkább kevesebb sikerrel száll síkra az érdeke­inkért. Említhetném, hogy a túlmunkát évek óta nem sike­rül elismertetni, de számos ha­sonló gondot sorolhatnék még.- Mit jelent ma köztisztvise­lőnek lenni?-Nagy- mérvű alkal­mazkodást. És nemcsak a nagypolitika, hanem a he­lyi hatalom szereplőivel szemben is. --------L-—J.— a köztisztvi­selők díjazása ugyanis nem csupán a kormányzattól függ. (Folytatás a 4. oldalon) A közgyűlésen is szóba került a sétálóutca: úszóváros helyett úszó város A ráolvasás után már nem lesz pardon EGER - Napirend előtti fel­szólalásokkal kezdte tegnapi munkáját a megyeszékhely önkormányzatának közgyű­lése. Előbb dr. Szigethy Anna (MSZP) kért szót, emlékez­tetve: a közelmúltban avatták fel a szenvedélybetegek helyi „menedékét”, a RÉV-közpon- tot. Ennek apropóján kérte a város jegyzőjét, a hivatal el­lenőrizze - és ha szükséges, szankcionálja hogy a nyil­vános szórakozóhelyeken ki­szolgálják-e a 18 éven alulia­kat szeszes itallal. Weil Zoltán (SZDSZ) ironi­kusan utalt az „úszóváros­programra”, mondván: a Szé­chenyi utca a közelmúltbeli esőzéseknek köszönhetően már kétszer is úszott, aminek következtében milliós károk keletkeztek. Az új úszóme­dence kapcsán pedig úgy vélte, nem igazán a strandi környezetbe való az a megkö­tés, miszerint csak úszósapká­ban lehet ott a hosszokat róni. Mint azonban kiderült: az úszósapka a vízforgató beren­dezést védi a hajszálaktól. (Folytatás a 2. oldalon) Sziréna A vonat alá esett az ismeretlen férfi Ismeretlen holttest személyazo­nosságának megállapítása vé­gett folytat vizsgálatot a Mező­kövesdi Rendőrkapitányság. A 35—40 év körüli férfi jú­nius 20-án, a hajnali órákban a Budapest felől érkező tehervo- naton utazott. Mezőkövesd ha­tárában, az 1364-es pályaszel­vénynél lévő vasúti átjáróban a szerelvény alá esett, s belehalt sérüléseibe. Ruházatának átvizsgálásakor a rendőrök nem találtak olyan iratot vagy egyéb tárgyat, amelynek segítségével megál­lapíthatták volna annak kilétét. A halott 170 centiméter ma­gas, közepes testalkatú, fehér bőrű, rövid, barna hajú, s vörö­ses színű vastag harcsabajuszt viselt. Ápolt ember benyomását keltette, különös ismertetőjele nincs. Ruházata: fekete farmer- nadrág és ing, katonai derék­szíj, 42-es fekete sportcipő. Aki az esettel kapcsolatos bármilyen információval ren­delkezik, a 49/411-467-es tele­fonszámon tehet bejelentést. A Recski Ércbányák Rt. ügyében Ma lejár az utolsó határidő BUDAPEST, RECSK - A Hírlap információi szerint az Állami Privatizációs és Va­gyonkezelő Rt. igazgatósága mai üléséig van lehetősége a Recski Ércbányák Rt.-re kiírt pályázat nyertesének, az oszt­rák DCI Bergbauholding AG- nak arra, hogy rendezze a ma­gánosítással kapcsolatos anyagi kötelezettségeit. Ellenkező esetben az ÁPV Rt. - miként az amerikai OCL-lel is tette - megszakítja velük a tárgyalásokat. Bár a DCI már korábban is jelezte az ÁPV Rt.-nek: ren­delkezésére áll az üzlet meg­kötéséhez szükséges pénz, a privatizációs szervezet azon­ban csupán ennek az összeg­nek a bánya számláján, s a megadott határidőig való megjelenését tudja elfogadni. Görögöket is választhattuk EGER - Legalábbis ezt ter­vezi Pancsosz Jorgosz. A férfi hosszú évtizedek óta él a vá­rosban, s tudomása szerint családján kívül még tizenhá­rom família telepedett le itt végleg. Bár kitűnően beszélnek magyarul, itt érzik otthon ma­gukat, mégis igyekeznek megőrizni anyanyelvűket, kultúrájukat. Ebben sokat se­gítene, eredményesebbek le­hetnének, ha megalakíthatnák a görög kisebbségi önkor­mányzatot. Amennyiben ez a szervezet létrejöhetne, képviselhetnék a csoport érdekeit, pályázato­kon indulhatnának, s rendez­hetnének olyan programokat, amelyeken szívesen részt vennének a nem görögök is. Tervük megvalósításához tudniuk kell, egyáltalán mennyien támogatják az ötle­tet. Hány görög lakik valójá­ban a megyeszékhelyen és környékén. Ézért a kezdemé­nyező Pancsosz Jorgosz kéri, keressék őt a 36/314-149-es telefonszámon. Kevés hasznot hozott a foglalkoztatásuk Nem kellenek a közhasznúak HEVES - Nem övezi osztat­lan elismerés a lakosság kö­rében a közhasznúak foglal­koztatását. Az ellenérzés már a korábbi években kialakult, amikor az emberek látták az ároktisztítók teljesítményét. A tapasztalaton okulva a te­lepülés vezetése jobban meg­válogatta a közhasznú mun­kásokat és az általuk elvég­zendő munkát is. Az idén azonban - mint kiderült - ed­dig nem sokat nyertek a fő­ként kisebbség soraiból ver­buválódott csoport foglalkoz­tatásából. (Folytatás a 2. oldalon) Útmutató, sorselemzés Tarot kártyával Herczeg Kata segítségével, te 0 06-90-330 391 CD 06-90-330 Címünk Axel Springer-Budapest Kiadói Kft Audiote* 1539 8p. Pf. 591. Hívás díja 88 P A jegyző nem javasol fegyelmi eljárást az igazgató ellen Befejeződött a kórházi iratügy kivizsgálása GYÖNGYÖS - A Bugát Pál Kórházban lefolytatott fe­gyelmi vizsgálatok lezárásá­val az igazgató-főorvos a gazdasági előadó és a mü- zaki osztály vezetője megro- isát kezdeményezte - tudtuk ieg a MÉH-telepre került rházi iratok ügyének leg- ssebb fejleményeit dr. miéi Károly jegyzőtől.- A karbantartó üzemve- 5 illetményfokozatban való léptetését ugyanez a vizs- it egy évre elhalasztotta - ídta a város jegyzője. - A iasági ügyintéző elma- talását az indokolja, hogy rátok elszállítását a. kellő gondosság elmulasztásával rendelte el. Abban a hitben in­tézkedett, hogy a konténernyi, zsákokban tárolt papír a vér­adóállomás tulajdona, nem pedig a kórházé. A másik két személy, a műszaki osztály- vezető és a műhelyvezető hi­bája az volt, hogy a bontási munkák megkezdése előtt, a terület bejárásakor nem vették észre az ott maradt iratokat.- Az önkormányzat intéz­ményfelügyeleti igazgatósága is vizsgálatot folytatott - mondta Komiéi Károly -, és a kórház igazgatójának mulasz­tását is megállapította. (Folytatás a 3. oldalon) A vasúti épülettől a favázas templomig Csaknem száz résztvevővel nyitották meg a műemlékvédelmi nyári egyetemet fotó: perl m. EGER, NOSZVAJ - A műem­lékvédelem valamennyi fontos ágát érinti az idei, 28. Műem­lékvédelmi Nyári Egyetem, amely tegnap kezdődött a résztvevők köszöntésével a De la Motte-kastélyban. Kalmár Péter, az Országos Műemlékvédelmi Hivatal el­nöke bevezető előadásában em­lékeztetett rá: az eltelt három évtized alatt gyökeres társa­dalmi és gazdasági változások történtek, ám a nyári egyetem alapító gondolatai ma is idő­szerűek. Mi több, a kurzusok nagymértékben hozzájárultak a hazai műemlékvédelem nemzet­közi elismeréséhez, s az évek során a politikai nyitást is elő­segítették. (Folytatás a 4. oldalon) É. í

Next

/
Thumbnails
Contents