Heves Megyei Hírlap, 1998. május (9. évfolyam, 102-126. szám)

1998-05-02 / 102. szám

HEVES EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, MEGYEI 1998. MÁJUS 2., SZOMBAT HÍRLAP LŐRINCI, PÉTER VÁSÁRA VÁROSOK ES KÖRZETÜK NAPILAPJA IX. ÉVF. 102. SZÁM ÁRA: 39 Ft ELŐFIZETVE: 25,40 Ft Lapunk az Interneten Üdvözli önt u HEVES HÍRLAPI az Intcrnet-en http://www.agria.hu/hmhlrlap Partnerünk az Agriacomputer Kft. Országszerte választási május elseje volt az idei Szabad levegő, nosztalgia, politizálás Számos helyen emlékeztek meg pénteken a munka ün­nepéről. A rendezvények fő szervezői a szakszervezetek, de a választási kampány mi­att az országban a szokottnál több politikai és pártese­mény kapcsolódott május el­sejéhez. Sok helyütt - így szőkébb hazánkban is - a pártok maguk is szerveznek ünnepséget. A megyeszékhely lakói - a hűvösnek ígérekező idő elle­nére - már a kora délelőtti órákban kilátogattak a Szép- asszony-völgybe. Míg a gyer­mekek játszóházakban, vetél­kedőkön és zenés mesejátékon szórakoztak, addig a szülők többnyire a szabadtéri szín­padnál gyülekeztek, ahol a humoré volt a főszerep. Itt lép­tek fel műsorukkal a Gárdonyi Géza Színház művészei is, akik nagy sikert arattak bemutató­jukkal. (Folytatás a 2. oldalon) gfegiäg Tizenhat órán át sült a szépasszony-völgyi ökör FOTÓ: PERL MÁRTON Lejárt a koUektív felelőtlenség kora Immár fél éve működik a gyermekjóléti szolgálat A tavaly november elsején életbe lépett gyermekvédelmi tör­vény legnagyobb előnye, hogy hosszú évtizedek után végre megszüntette a kollektív felelőtlenséget ezen a területen - véle­kedik a döntésről Varga István, az egri Családsegítő Intézet munkatársa. EGER - A gyermekjóléti szol­gálat vezetőjét az előzmények­ről és a teendőkről kérdeztük.- Európai szintű törvényt fo­gadott el tavaly májusban a par­lament, aminek lényege: a csa­ládközpontúság, illetve a prob­A Magyar Nemzeti Bank (MNB) által kibocsátott 200 fo­rintos papírpénz forgalomba- hozatalát pénteken kezdték, így már hivatalos fizetőeszköz az új papírbankó. Az MNB tájékoztatása sze­rint több tízmillió forint értékű lémák kezelése. Nagyon fontos­nak tartom, hogy a szociális munka értékeit is beépítették a jogszabályba, s hogy egységes normatív ellátási rendszert ál­lapítottak meg gyermekvédelmi támogatás formájában. kétszázast hoznak forgalomba. A kibocsátás célja - akárcsak a tízezres esetében -, csökkenteni a forgalomban lévő bankjegyek számát, mérsékelni a forgalom­ban tartás költségeit, illetve egyszerűsíteni a pénzváltást. A kétszázas előlapján Károly-A törvény kötelezte az ön- kormányzatokat a gyermekjó­léti szolgálatok felállítására. Ennek ellenére számos telepü­lésen még ma sem működnek ezek az intézmények.- Egerben lépéselőnnyel in­dultunk - mondta Varga István -, ugyanis már a törvény ha­tályba lépését megelőzően, ta­valy szeptemberben megalakult a szolgálat. (Folytatás a 3. oldalon) Róbert király arcképe, hátlapján pedig a diósgyőri vár látható. A bankjegy papíranyagában biztonsági szál található, ame­lyen a Magyar Nemzeti Bank felirat olvasható. A vízjelme­zőben a magyar királyt ábrá­zoló vízjelkép látható. Parlamenti választások ’98 Bemutatkoznak a képviselőjelöltek PÉTERVÁSÁRAI VÁ­LASZTÓKERÜLET - Az egri képviselőjelöltek után ma a Heves megyei 2-es, azaz a pétervásárai válasz­tókerületben ringbe lépő in­dulókkal ismerkedhet meg a Kedves Olvasó, ha a 5. ol­dalra lapoz. Útszéli fának ütköztek VERPELÉT - Tegnap dél­után történt a közlekedési baleset - kaptuk a tájékozta­tást a mentők megyei ügye­letéről. Egy Zsiguli az út- széli fának ütközött, ennek következtében három sze­mélyt szállítottak a kór­házba. Szerencsére csak könnyebb sérüléseket szen­vedtek. (Folytatás a 2. oldalon) Forgalomba került az új kétszázas Történelmi elégtételt kaptunk Amerikától Széles körű elégedettség a NATO-bóvítés szenátusi ratifikálása nyomán Az amerikai szenátus - közép-európai idő szerint a pén­tek hajnali órákban - ratifikálta a Csehország, Lengyelország és Magyarország NATO-csatlakozásáról készült jegyző­könyvet. A bővítésre nyolcvan szenátor adta a szavazatát és csak tizen­kilenc ellenezte. Ezzel a döntéssel elhárult a legfontosabb törvényhozási akadály a hármak csatlakozá­sának az űtjából. Kanada, Dá­nia, Norvégia és Németország után az Egyesült Államok az ötödik NATO-tagország, amely szentesítette a bővítést. Bili Clinton amerikai elnök fontos mérföldkőnek nevezte a döntést az egységes, demokra­tikus és békés Európa megte­remtése felé vezető úton. (Folytatás a 2. oldalon) A lányok mindig visszajönnek HATVAN - A közbiztonság helyzete kiemelt témaként ke­rült a város vezetésének leg­utóbbi tanácskozásán a képvi­selők elé. Az ülésen - amelyen jelen volt dr. Bartók Péter r. ezredes, a megyei főkapitányság gazda­sági igazgatója is - Miklós Jó­zsef r. alezredes, a helyi kapi­tányság vezetője beszámolójá­ban kiemelte: az elmúlt évben csaknem ezer ismertté vált bűn­cselekményt követtek el Hat­vanban. A személyek elleni erő­szak száma csökkent, ám a va­gyon elleni elkövetések aránya emelkedett. A tettesek egyre erőszakosabb módszereket al­kalmaznak. A nyomozás során az elkövetőknek mintegy a fele válik ismertté. Képviselői kérdésre vála­szolva Miklós József elmondta: noha folyamatosan ellenőrzik a város határában ténykedő pros­tituáltak és kérdőik működését, a jelenséget még nem sikerült felszámolni. Hiába bírságolják meg ugyanis a lányokat, illetve hiába küldik azokat bejelentett tartózkodási helyükre, az intéz­kedést követően a testüket áruló hölgyek rövidesen visszatérnek, s. folytatják az „ipart”. Ennek ellenére a rendőrség folytatja a törvények biztosította küzdel­met az autópálya menti állapo­tok megszüntetése érdekében. Az ülésen terítékre kerültek a településen lévő megyei intéz­mények működésének tapaszta­latai is. Az intézményvezetők szerint a munkára rányomja bé­lyegét a pénztelenség. Keresz­tes György, a Heves Megyei Közgyűlés alelnöke válaszában rámutatott: ismerik a gondokat, ám súlyos problémát jelent, hogy a megye bevételei is erő­sen korlátozottak. (t. o.) Jegyzőválságról szó sincs PETŐFIBÁNYA - Mint ar­ról korábban beszámoltunk, a település jegyzőnője egy esz­tendeje szülési szabadságát tölti. Azóta a polgármesteri hivatal irányításának teendőit - részmunkaidőben - Fodor László, a szomszédos Apc jegyzője látja el. Fodor László megbízatása április 30-án lejár. A környé­ken máris sokan tudni vélik, hogy a szerződés meghosz- szabbítására azért nem kerül sor, mert időközben a két ön- kormányzat - a községeket összekötő út megépítésének költségmegosztása miatt - pe­reskedik egymással, így nem lenne szerencsés, ha az ellen- érdekelt felek apparátusát a jövőben is egyazon személy vezetné. Fodor László határozottan cáfolta ezt a vélekedést.- Mi köztisztviselők va­gyunk, tehát nem politizálunk - jelentette ki lapunk kérdé­sére, majd nyomatékosan el­utasította a jegyzőválsággal kapcsolatos találgatásokat, s - finoman szólva - elítélte a „rémhírek” terjesztőit is. Petőfibánya polgármeste­rének, Fekete Lászlónak a szavai egybecsengenek Fodor Lászlóéval. Utóbbi távozását követően Fehér Martina sze­mélyében helyi lakosra bíz­zák a meghatározott időtar­tamra szóló jegyzői feladato­kat. Erre azért van szükség - indokolta a döntést Fekete László -, hogy végre teljes munkaidőben legyen jegyzője a falunak. (t. o.) Leszereltek a katonák - Megyénk két laktanyájából - Egerből és Boldogról - a sorkato­nai szolgálat teljesítése után több mint százan térhettek haza. Képünkön az egri „eltávosok” örömünnepét örökítettük meg. fotó: pilisy elemér Keris állásbörze EGER - A Keris Diákok Egyesülete május 4-én 10 órától állásbörzét rendez a Kereskedelmi és Vendéglá- tóipari Szakközépiskolában. Céljuk, hogy a végzős ta­nulók találkozhassanak a különböző vállalatok, cégek képviselőivel. így a gazdál­kodó szerveknek módjuk lesz a bemutatkozásra, az alsóbb éves diákokkal tör­ténő megismerkedésre, s arra, hogy érdeklődésüket megfelelő irányba tereljék. Továbbá, hogy hosszabb távra elősegítsék a megfe­lelő szakember-utánpótlást. A rendezvényre várják a kereskedelmi és vendéglátó­ipari szakmákban techni­kusi, érettségi, valamint szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkező pályakezdőket.

Next

/
Thumbnails
Contents