Heves Megyei Hírlap, 1998. május (9. évfolyam, 102-126. szám)

1998-05-02 / 102. szám

2. oldal Megyei Körkép 1998. május 2., szombat Szabad levegő, nosztalgia, politizálás Ezúttal is nagy sikere volt a Pipis-hegyi repülőbemutatónak FOTÓ: P1L1SY ELEMÉR A gyergyói tutajosokra emlékeznek (Folytatás az 1. oldalról) Nagy érdeklődéssel várt ese­mény volt a Ködmön-csárda előtti ökörsütés: a három és fél mázsás állatot kétheti pácolás után 16 órán át forgatták a pa­rázsló faszén fölött. S amikor elkészült, több száz ember fala­tozott a jókora állat finomra sült húsából. Akik a történelmi belváros­ban maradtak, azok - egyebek között - Lendvai Géza lufiki­rály és partnere Zollai Erika show-músorán szórakozhattak. Az aerobic-bemutató és az autó motor technikai újdonsá­gok megszemlélése Hordót a szónoknak címmel a listás és egyéni jelöltek beszédét hall­gathatták meg a politika iránt érdeklődők. Igazi szenzáció volt Fanza fakir műsora, aki a fájdalmat nem ismerve szur­kába magát a tűhegyes eszkö­zökkel. Kegyes volt az időjárás a gyöngyösi Pipis-hegyi program lebonyolításához. A sport- és kulturális bemutatókból, vetél­kedőkből, sörivóversenyből, ügyességi versenyekből, bo­Játszóházban szórakoztak az egri gyerekek hócbemutatóból álló rendez­vénysorozat mindenki számára színvonalas és élvezetes szóra­kozást nyújtott. Az immár hagyományos re­pülő show ezúttal is nagy kö­zönségsikert aratott. Mátrafüreden a hagyomá­nyos családi majálisra több ez­ren mentek el. A virágzó park­ban, illetve a sportpályán együtt töltötték el szabad idejüket a fiatalok és az idősebb korosz­tály tagjai, akik délután négy óráig majoréit-, munkakutya- és divatbemutatót láthattak, volt kirakodóvásár, a GYAK szak­osztálya pedig ökölvívásból adott egy kis ízelítőt. A gyerekek kipróbálhatták az íjászatot és a gólyalábon való egyensúlyozást. Vízitúra a megáradt Maroson EGER - A gyergyói tutajosok emlékének adózva szegezett ví­zitúrát az Egri Kárpát Egyesü­let: a kis csapat csütörtökön in­dult Erdélybe, hogy Gyergyóal- faluból indulva — három nap alatt 75 kilométert leevezve a megáradt Maroson - Ratosnyán kössenek ki. Mint az úttal kapcsolatos saj­tótájékoztatón Mandák Attila, az idén márciusban megalakult szervezet elnökségi tagja el­mondta: a Maros-túra az első komolyabb akciója az egyesü­letnek. Terveik között szerepel, hogy jövőre - vajdaságiakat is bevonva - már nemzetközivé te­szik e komoly erőpróbát jelentő vállalkozást. Az Egri Kárpát Egyesületről szólva elhangzott: céljuk, hogy megóvják a Kárpát-medence kulturális, természeti és épített környezeti értékeit, valamint egészséges életmódra nevelje­nek. Indulás a városháza elől Az öttagú elnökségben - Mandák Attila mellett - helyet kapott dr. Bánhidy Péter, Má- lyinkó Zoltán, Czenthe Huba és Zombori József. FOTÓ: PERI. MÁRTON A vállalkozó kedvű utazókat dr. Estefán Géza, az egri ön- kormányzat jegyzője búcsúz­tatta a városháza előtt. (k. g.) Érdemes lesz leszokni Hagyd abba - és nyersz! Könyv és kerékpár Az országos dohányzás el­lenes program résztvevői számára értékes jutalma­kat ajánlottak fel az érin­tett települések polgár- mesterei. HEVES MEGYE - Eger­ben 15 ezer forint, valamint két hónapra érvényes strandbelépő. Gyöngyösön 10 ezer fo­rintos vásárlási utalvány és a városról szóló könyv. Hatvanban 10 ezer forint és egy ajándékkönyv. Füzesabonyban egy Mo- untain-bike kerékpár, okle­véllel 25 ezer forint érték­ben. A helyi jutalmakat a do­hányzásról sikeresen le­szokó, városbeli polgár nyerheti el. Az akcióra május 4-ig le­het jelentkezni az ÁNTSZ megyei intézeténél. Elsősegélynyújtók EGER - A Magyar Vörös- kereszt Eger Területi Szer­vezete elsősegélynyújtó-ver­senyt rendezett gyerekek­nek. A nyolcadikosok közül legjobban a Balassi Bálint Általános Iskola tanulói - Fonád Melinda, Kis Klau­dia, Maruzs Katalin, Bese- nyei Noémi, Opánszki Gá­bor - szerepeltek. A csapa­tot Besenyei Pál mentőápoló és Martonné Adler Anikó védőnő készítette fel. A középiskolások kategó­riájában az EKTF 2. sz. isko­lájának kisdiákjai - Cseh Anikó, Tóth Zsuzsanna, Molnár Katalin, Huszti Ka­talin, Vince Orsolya - sze­rezték meg az első helye­zést. Sikerüket Gombosné Jakab Agnes tanárnő mun­kája is dicsérte. Az első helyezettek má­jus 4-én a megyei versenyen mérik össze tudásukat. Útszéli fának ütköztek (Folytatás az 1. oldalról) MÁTRAALJA - Bár a ma­jálisok és az ünnep nem okozott rendőrségi szem­pontból különösebb gondot, ennek ellenére két autófeltö­résről kaptunk tájékoztatást a Gyüngyösi Rendőrkapi­tányság ügyeletéről. A város belterületén teg­nap reggelre virradóra fel­törtek egy Volkswagen tí­pusú személygépkocsit, amelyből kiszerelték a rá­diós magnót és a hangfala­kat is. A kár több mint 130 ezer forint. Mátrafüreden egy kis Polskit törtek fel, s eltulaj­donították a benne hagyott hőrdzsekit, autóstáskát és az iratokat. Történelmi elégtételt kaptunk Amerikától (Folytatás az I. oldalról) Madeleine Albright külügy­miniszter azt hangsúlyozta, hogy a három közép-európai ország NATO-csatlakozásá- nak jóváhagyásával a szená­tus történelmi igazságot szol­gáltatott. A közép- és kelet-európai új demokráciákba vetett biza­lom és remény egyértelmű megnyilvánulása az amerikai szenátus szavazása a NATO- csatlakozási jegyzőkönyvek megerősítéséről - jelentette ki Brüsszelben az észak-atlanti szövetség szóvivője. Kovács László külügyminisz­ter úgy véli, hogy az Egyesült Államok szenátusa ezzel a ha­tározattal elismerte Magyar- ország eredményeit, a demok­rácia, a jogállam, a piacgaz­daság kiépítését, a politikai és gazdasági stabilitást, a haderő átalakítását, valamint az or­szágnak a térségben játszott stabilizáló szerepét. A parlamenti ellenzéki pár­tok vezetői a hírt kommen­tálva arra hívták fel a figyel­met, hogy a magyar külpoliti­kának már a rendszerváltás­kor, 1990-ben kitűzött célja volt a NATO-bővítés, és en­nek végrehajtását a mostani kabinet - teljes konszenzus alapján - folytatta. A jövő útjai a múltban Régészeti leletmentés az M3-as mentén Miskolc után a debreceni Déri Múzeumban tekinthető meg ezekben a napokban az a kiállítás, amely az M3-as autópá­lya nyomvonala mentén feltárt régészeti leleteket tárja az érdeklődők elé. A nagy érdeklődésre számot tartó tárlat az év második felében Egerben is látható lesz majd. M3-AS AUTÓPÁLYA - A csaknem öt esztendeig tartó leletmentő ásatások 175 ki­lométeres szakaszon zajlot­tak, s a régészek Heves, Bor- sod-Abaúj-Zemplén, Hajdú- Bihar és Szabolcs-Szatmár- Bereg megyében több száz le­lőhelyet tártak fel. Eközben Európa valószínűleg harma­dik legnagyobb újkőkori tele­pülésére bukkantak. Az ásatásokat finanszírozó EKM Autópálya Rt., valamint a kivitelező M3 Konzorcium tette lehetővé, hogy a kutatá­sok legszebb és legértékesebb leleteit kiállítsák. Ennek köszönhetően mint­egy ezer tárgy került a kiállí­tási termek tárlóiba, hogy az érdeklődők részletesebben is megismerhessék az újkőkori falvak szerkezetét, az egyko­ron ott élők temetkezési szo­kásait, s a régióban hajdan megtelepedett szarmaták éle­tét. (-s) Közlekedési baleset történt - tegnap délelőtt Ke- recsenden. Miskolc felől érkezett egy Opel személygépko­csi, melynek vezetője egy kerékpárost akart kikerülni, aki éppen a majálisra igyekezett. Hirtelen fékezéssel és irány- változással is csak úgy tudta elkerülni az ütközést, hogy az útszéli árokban kötött ki. Közben azonban maga alá gyűrte az ott lévő kisvendéglő reklámtábláját. Szerencsére szemé­lyi sérülés nem történt. fotó: pilisy elemér Kapcsolat csaknem ezer gazdálkodó partnerrel Közös munka tíz megyében Tíz megyében - köztük szőkébb hazánkban - 65 ezer hektáron integrálja a mezőgazdasági termelést a GITR Agrárfejlesztő és Kereskedelmi Részvénytársaság. Csaknem ezer partnerrel vannak kereskedelmi együttműködésben, amelyek közül 250- nel szerződéses termeltetési kapcsolatot folytatnak. SZOLNOK, HEVES ME­GYE - A 150 milliós törzstő­kével rendelkező rt. éves köz­gyűlésén elhangzott: tavaly 6,2 milliárdos árbevételt értek el, s az adózás előtti nyereségük 195 millió forint volt. A búza-, az árpa-, a repce- és a napraforgótermelést szervez­ték. Csaknem százmillió forin­tot fordítottak fejlesztésre. Fel­újították a szolnoki vetőmag­üzemet, amely hatezer tonna nyersanyagot dolgoz fel. Emel­lett bővítették szervizszolgálta­tásaikat is. Az idén szeretnék növelni a piaci részesedésüket, s bíznak partnereik számának növekedé­sében is. Tovább javítják a ke­reskedelmi szolgáltatásaik színvonalát. Az itáliai együtt­működésük révén a New Hol­land kombájnokat és traktoro­kat, valamint Lombarghini erő­gépeket értékesítenek. Az árbe­vételi tervük meghaladja a hétmilliárd forintot. A közgyűlés további öt évre megerősítette tisztségében az rt. igazgatóságát és felügyelőbi­zottságát. Az elnök-vezérigaz­gató Gelencsér Tibor maradt. (m. k.)

Next

/
Thumbnails
Contents