Heves Megyei Hírlap, 1998. április (9. évfolyam, 77-101. szám)

1998-04-01 / 77. szám

HEVES EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, MEGYEI Q 1998. ÁPRILIS 1., SZERDA HÍRLAP LŐRINCI, PETERVASARA VAROSOK ES KÖRZETÜK NAPILAPJA Pj'JrJí isjenbelfcn fánk On is! Fizessen elő a Heves Megyei Hírlapra! Hívja a 06-80/412-646-os ingyenes telefonszámot! Húsvéti nyereménysorsolás IX. ÉVF. 77. SZÁM ÁRA: 39 Ft ELŐFIZETVE: 25,80 Ft elolizetőink között április 6‘án­Kábeltévé, mentalitás HATVAN - Szerencsések az újhatvaniak: míg máshol egyet­len kábeltévé sem üzemel, tele­pülésrészükön kettő is. Választ­hatnak tehát a kínálat között. Azzal azonban sokan nem szá­moltak, hogy a kivitelezés kel­lemetlenségeket is vonhat maga után. A helybelieket érzéke­nyen érintette, amikor az egyik hálózat beruházója a fogyasz­tókhoz eljuttatott kiadványában a hatvaniak mentalitását okolta azért, mert a dolgok nem ha­ladnak zökkenőmentesen.- A nehézségek oka a techni­kai lehetőségekben rejlik - vá­laszolta kérdésünkre a legille­tékesebb személy, a Dream World Kft. ügyvezetője, Hor­váth Attila, aki továbbra is fenn­tartja a lakosság nem kis há­nyadát érintő kritikáját. (Folytatás a 4. oldalon) Veszett volt a róka EGER - A város szélén lévő Gecse-tanya melletti területen március 24-én talált rókatetem­ről a laboratóriumi vizsgálat megállapította, hogy az állat veszett volt. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat ezért kéri mindazokat, akik a tetem­mel érintkeztek, hogy saját ér­dekükben mihamarabb jelent­kezzenek munkanapokon az ÁNTSZ városi intézetében (Eger, Kossuth u. 9., E épület, V. em.). Az ANTSZ megyei inté­zetét (Eger, Klapka u. 11.) munkanapokon és hétvégén egyaránt felkereshetik a jár­ványügyi kivizsgálás és a védő­oltás érdekében. Sziréna Hat sérült az M3-ason * Tegnap délután Gyöngyös és Hort között, az M3-as autópálya leágazásában balra akart kanya­rodni egy UAZ kisteherautó, s eközben összeütközött egy au­tóbusszal. Két súlyos és három könnyű sérültet szállítottak kór­házba. * Hajnalban - szintén az M3-as autópályán - egy kamion so­főrje elaludt, s az árokba haj­tott. A férfi könnyű sérüléseket szenvedett. Egerben is védik a helyi építészeti értékeket - A közgyűlésen a képviselők egyebek mellett elfogadták az erről szóló rendelet módosítását. E szerint az idén 10 millió forintot különítettek el a költségvetésben arra, hogy eredeti szépségükben pompázhassanak Eger öreg házai. A felújítást vállaló lakók pályázatot nyújthatnak be támogatásért akkor is, ha például egy míves, ódon kaput akarnak megőrizni az utókornak. A közgyűlésről szóló tu­dósításunkat a 2. oldalon találják. fotó: piusy elemér „Nem fog itt 13 ezer ember meghalni” Akadnak, akik a helyi demokrácia megcsúfolásáról beszél­nek, mások személyes érdekekről. Egy biztos: a települési önkormányzat képviselő-testületének határozatát a polgár- mester nem fogadta el, és újratárgyalásra tett indítványt. SÍROK - Még januárban je­lezték a háziorvosok, hogy szeretnék, ha az orvosi ügyele- tet - a hétvégi ellátás mintá­jára - hét közben is a recski központi ügyeletén látnák el. Ez hét falut érintene - idézi fel az előzményeket Lakatos Ist­ván polgármester. ' A januári ülésen a képvise­lők úgy határoztak: meg kell ismemi a lakosság véleményét a kérdésben. Felvetődött a he­lyi népszavazás lehetősége is, ám végül az olcsóbb megoldás mellett döntöttek: a helyi új­ságban közzétették a házior­vos és a polgármester állás­pontját, valamint egy szavazó­lapot. A falu első embere az el­látás biztonságának megtar­tása mellett érvelt, dr. Kristó­fon György pedig a túlterhelt­séget hangsúlyozta. A mintegy 850 cédulából 369-et dobtak be a polgármesteri hivatalban elhelyezett urnába a helybe­liek. Közülük 288-an a jelen­legi készenlét megtartására szavaztak. Mégis más döntés született. (Folytatás a 3. oldalon) Újabb, rémregénybe illő eset játszódott le a Kocka-hús telephelyén Eladták a bérelt gépsorokat PÉLY - Nem élőállat-eladók vagy -megrendelők, hanem rendőrök lepték el a pélyi Ko­vács-birodalom, a hajdani Kocka-hús telephelyét. Az üzemet bérlő, egyébként az árverésen vásárlási szándé­kot is jelző püspökladányi vál­lalkozó eladta a ma még más tulajdonát képező gépsorokat. Mint annak idején lapunkban is beszámoltunk róla: a telep­helyet bérbe adták a tulajdon- viszonyok végleges rendezé­séig. Az új „gazda” csupán egy fél évig dolgozott Pélyen. Az utóbbi időben ugyanis már nem fizette a havi 300 ezer fo­rintos bérleti díjat, ezért fel­szólították: költözzön ki. A helybeliek vasárnap ér­deklődtek: eladták-e az üze­met, vagy tudtukon kívül árve­rés történt? A gépeket ugyanis teherautón elszállították a fa­luból. (Folytatás a 3. oldalon) Munkanélküliek a vízfolyások karbantartasan „Őserdőirtás” - közmunkával Április 1-jén megyénkben is dologhoz látnak a közmunkaprog­ram felfogadottjai. A munkanélküliek féléves időszakra jutnak munkához és havi bruttó 26-33 ezer forintos jövedelemhez. A Laskó-, az Eger-, a Rima-patak és a Hamarka-csatorna lesz a várva várt karbantartások színtere. HEVES MEGYE - Az ered­ményes Evizig-pályázat tette lehetővé, hogy félszáznál is több ember mától munkához jut. Zele Benedek, az egri sza­kaszmérnökség felügyelője pontosít: - Az ár- és belvízvé­delmi töltések és tartozékaik karbantartására Füzesabony­ból 17, Besenyőtelekről 12, Mezőszemeréről 10, Újlőrinc- falváról 11 munkanélkülit al­kalmazunk. A számuk még szi- halmiakkal is gyarapodhat. Tinikorú az EGER - A héten ünnepi prog­ramsorozattal köszönti 15. szü­letésnapját az Ifjúsági Ház.- Az intézmény tinikorú lett - fogalmaz Protovinné Zsilinszky Erzsébet igazgató (képünkön), aki nem titkolja azt sem: ez az ünnep búcsú is. Annak a 15 év­nek a búcsúztatása, amikor még költségvetési intézményként működtek. S kicsit félve immár azt az Időszakot is köszöntik, amikor - közhasznú társaság­ként - védőháló nélkül kell majd dolgozni.-Az intézmény köztes helyet foglal el a gyermek- és felnőtt­Mint a szakember elmondta, a napi 7 órától 15.30-ig tartó munkaidőben a feladat gazka­szálás, nádvágás, cserjeirtás lesz. Eltávolítják az egyenletes vízfolyást a medrekben akadá­lyozó fákat, iszaptalanítják a műtárgyakat, a beeresztő zsili­peknél korrózióvédelmi tevé­kenység vár az önkormányza­tok, illetve a munkaügyi kiren­deltségek révén kiközvetítet­tekre. (Folytatás a 3. oldalon) Ifjúsági Ház művelődés színtereiben. Mennyiben sikerült a cél­zott rétegeket becsalogatni a házba?-A 14-18 éves korosz­tály rendsze­res látogatónk. Emellett néha kalandozunk a kisebbek, az óvodások, a kisiskolások és ter­mészetesen a felnőttek felé. Emögött praktikus okok hú­zódnak meg. (Folytatás a 4. oldalon) A védelmi bizottság gyöngyösi beavatkozást sürget: Káros nehézfém-koncentráció HEVES MEGYE - A korábbi beszámolók folytatásaként He­ves után tegnap Gyöngyös és Hatvan térségének helyzetéről hallgatott meg jelentést Heves Megye Védelmi Bizottsága. A testület dr. Jakab István elnöklete mellett megismerke­dett az országmozgósítás fel­adattervével, s elhatározta, hogy a régióban is érvényt sze­rez a kormányhatározatnak. A helyi védelmi bizottságok tájékoztatóit Szabó Gyula és Szinyei András polgármesterek terjesztették elő. A Gyöngyös- orosziban két évvel ezelőtt pusztított árvíz következmé­nyeinek összegzésekor elhang­zott: a vízben és a talajban mért adatok szerint a terület nehéz­fém-koncentrációja megha­ladja a normál határértéket. A szakértői figyelmeztetések nyomán a megyei védelmi bi­zottság javasolta: pályázat ré­vén szerezzenek forrást a Köz­ponti Környezetvédelmi Alaptól a probléma orvoslására. Tárgyaltak még a gazdaság- mozgósítási felkészülésről is. Ennek áttekintése kapcsán a bi­zottság arra az elhatározásra ju­tott, hogy a megfeleléshez köz­ponti jogi és pénzügyi intézke­déseket kér. A „babafogadó szoba” kialakítása sok penzbe kerül Lányanyák kapaszkodója lehet Az utóbbi időben egyre több brutális csecsemőgyilkosságról hallani. Az elkövetők általában olyan fiatal lányok, akik nem vállalják az újszülött felnevelését, így kétségbeesésük­ben akár egészséges gyermekük életét is képesek kioltani. HEVES MEGYE - A szé­kesfehérvári kórházban a kö­zelmúltban rendeztek be egy olyan helyiséget, ahol a nem kívánt jövevényt biztonságos körülmények között helyezhe­tik el. Csupán egy csengőt kell megnyomni, és az újszülöttet inkubátorban helyezik el. A babától szabadulni kívánó személy adatai így titokban maradnak, ám a kicsi élete et­től kezdve biztonságban van, s az ilyenkor szokásos jogi pro­cedúra után jó esélye van arra, hogy örökbefogadó szülők neveljék fel. A Markhot Ferenc Megyei Kórház és Rendelőintézet szü­lész-nőgyógyász főorvosát, dr. Orosz Tóth Miklóst arról kérdeztük: terveznek-e a me­gyeszékhelyen hasonló léte­sítményt?-Előrebocsátom, hogy ko­rántsem új kezdeményezésről van szó. Budapest egyes kór­házaiban és Miskolcon is évek óta létezik ilyen „babafogadó szoba", Egerben azonban egyelőre nem tervezünk ha­sonlót - mondotta a főorvos. - Ennek több oka van. (Folytatás a 4. oldalon) Tavaly szűkebb pátriánkban 2700 szerződést kötöttek Az otthonteremtésre takarékoskodnak Tavaly május közepén 1,6 milliárd forint alaptőkével kezdte meg működését a Fundamenta Magyar-Német Lakás-taka­rékpénztár Rt. - mondta dr. Bártfai Béla ügyvezető igazgató. A többségi német tulajdonban levő pénzintézet részvényeinek 86 százalékát a BSH AG, 14 százalékát a Takarékbank Rt. jegyzi. MÁTRAFÜRED - A német modell alapján bevezetett és működtetett lakás-előtakaré- kossági módot számos európai országban vezették be, de ér­deklődnek iránta Kínában, Vi­etnamban és Dél-Afrikában is. Itthon a takarékszövetkezetek és a Takarékbank Rt. fiókjai a fő értékesítői az otthonteremtés ezen változatának. Ezért is tar­tottak tegnap közös szakmai fó­rumot megyénk takarékszövet­kezeti vezetőivel. Dr. Bártfai Bélától (képün­kön) azt is megtudtuk, hogy alig egy év alatt 107 ezer szerződést kö­töttek a Fun­damenta Rt. tanácsadói és együttműkö­dési partnerei. Az átlagos összeg 765 ezer forint volt, és az összes szerződés értéke meghaladta a 81 milliárd forintot. Az általuk kínált lakás-előtakarékossági módozatok közül az ügyfeleik főleg a rövid futamidejű iránt érdeklődtek. Ebben az évben a a tavalyi eredményüket is túl szeretnék szárnyalni. Boros László, az rt. Heves és Borsod megyei területi igazga­tója a Hírlapnak azt emelte ki, hogy ugyan régiónk elmaradot­tabb a Dunántúltól, mégis szű­kebb pátriánkban több mint 2700 szerződést kötöttek. He­vesben 14, Borsodban 19 taka­rékszövetkezettel, valamint a Takarékbank Rt. egri és mis­kolci igazgatóságával vannak üzleti kapcsolatban. A Funda­menta Rt. támogatásával hama­rosan megjelenik az a kézi­könyv, amely az új társasházi törvény rendelkezéseit, az azokra vonatkozó gazdálko­dási-műszaki tudnivalókat is­merteti. (mentusz) [Újra hívhatór HerczcglCata ^ asztrológus vonala Kos & 08-90-330 401 Bika S$ 06-90-330 402 ikrek ü 06-90-330 403 Rák » 06-90-330 404 Oroszlán jfe 08-90-330 405 Szűz M 06-90-330 406 Mérieg m 06-90-330 407 Skorpió ífo 06-90-330 408 Nyilas $,f 06-90-330 409 Bak fc 06-90-330 410 Vízöntő ék 06-90-330 411 Haiak m 06-90-330 412 Äiftk: AS-BKtt Ausiotg* 1539 3p « 531 lírás díja; SS Ft +Ái$éfC * I f ♦

Next

/
Thumbnails
Contents