Heves Megyei Hírlap, 1998. április (9. évfolyam, 77-101. szám)

1998-04-01 / 77. szám

2. oldal Megyei Körkép 1998. április 1., szerda Miután a közgyűlés is elfogadta: Csökken a pedagóguslétszám EGER - Korengedményes nyugdíjazását kérte, s meg is kapta a közgyűlés jóváhagyá­sát tegnap Csabai Attila, a II. Rákóczi Ferenc Általános Is­kola igazgatója. A direktor kérelmében a megromlott egészségi állapotára hivatko­zott. De ismert az is: az in­tézményben a '98199-es tan­évben csökken a tanulócso­portok száma, következés­képp a pedagóguslétszám le­építése várható. Ehhez kapcsolható dr. Nagy Imre tanácsnok (MSZP) napirend előtti, Csányi Barnát (lokálpatrióta) bíráló felszóla­lása. Eszerint az oktatási bi­zottság elnökének nyilatko­zata rontotta az intézmény be­iskolázási esélyeit. Csányi Barna visszautasította a vádat. Kijelentette: „szó sincs arról, hogy be akarjuk záratni az is­kolát” . Láng András tanácsnok (lokálpatrióta) a zárszámadás kapcsán kifejtette: az önkor­mányzat valamennyi kötele­zettségének eleget tett. A pénzmaradvány felosztására tett javaslatot - amelyhez több képviselői módosító in­dítvány is érkezett - kifüg­gesztik közszemlére. Az előterjesztések sorában az urbanisztikai bizottság el­nöke, Erdei Zoltán (SZDSZ) javaslatot tett a Kisasszony utcai honvédségi területet érintő rendezési terv módosí­tására. Sugár István történész kérte: fordítsanak gondot a Hősök temetőjére. Jóváhagyta a testület az önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási in­tézmények Pedagógiai Prog­ramját, s ezzel együtt azt, hogy a 18 iskola 12 millió fo­rintot kap eszközfejlesztésre. Azt is elfogadta a közgyűlés, hogy 26-an esnek a létszám­racionalizálás áldozatául a közoktatási intézményekben. Ebben az évben 23,3 mil­liós keretösszeg áll a városban működő sportszervek támoga­tására. Ezen belül az iskolai és diáksportra 6, az Úszó-vízi­labda és Műúszó Klubra 4.5 milliót fordít a város. (négyessy) Megtalálták a körözött Chryslert GYÖNGYÖS - Március 25- én, délután öt óra tájban egy mátrafüredi lakosnak a mát­raaljai városban volt elintéz­nivalója. Leparkolt a tűzoltóság előtti parkolóban a négymillió forin­tot érő Chrysler Voyager tí­pusú autójával. Öt perc múlva visszatért, s messziről még látta, hogy viszik az autóját. Azonnal a rendőrséghez for­dult, ahol a nyomozást lopás bűntettének alapos gyanúja miatt indították el. Bálint Sándor r. őrnagy, ki­emelt főelőadótól megtudtuk: hétfőn, a délutáni órákban az M3-as autópályán igazoltatás során feltartóztatták a már kö­rözés alatt álló nagy értékű autót, amelyet Gy. Zs. 27 éves dunavarsányi lakos vezetett. A gyanúsítottat a nyomozók ki­hallgatták, a járművet - ami­ből már hiányzott a rádiós magnó - pedig visszaadták jo­gos tulajdonosának. Feltételezhető azonban, hogy a Pest megyei fiatalem­bernek társai is voltak, ezért a rendőrség tovább folytatja a nyomozást. A városi ügyész­ség indítványozta Gy. Zs. elő­zetes letartóztatását. (f.a.) 5s a.'. ' POROTHERM® N+F boldog család erő tégla • • • a nyerő házas Nem elég, hogy Ön jól választott még vissza is nyerheti POROTHERM® háza árát. Ha Ön 1998 március 1. és szeptember 30 között POROTHERM® rendszerből építkezik és azt kereskedője igazolja, október 31-én sorsoláson vesz részt és a 4 boldog család egyike lehet! POROTHERM® N+F építőanyagok: POROTHERM® N+F 44 vagy 38, külső falakhoz POROTHERM® N+F 30, belső falakhoz POROTHERM® N+F 25 POROTHERM® N+F 11,5 vagy 10, válaszfaltéglák POROTHERM® áthidalók POROTHERM® födémgerendák POROTHERM® béléstestek társ nllk WIENERBERGER Téglaipari Rt. HA ÖN CÍMÜNKRE ELKÜLDI HÁZÁ­NAK TERVEIT, INGYENESEN KISZÁ­MÍTJUK A SZÜKSÉGES POROTHERM® TERMÉKEK MENNYISÉGÉT. Kérem, küldjenek cfmemre részletesebb információt. © Név: 15/2. magánvásárlói □ tervező I I kivitelező I....I ,UOOD _______________ C fm: Wienerberger Téglaipari Rt. 1119 Budapest, Bártfai u. 34. Fax: 203-9988 Tel.: 464-7040 Kértük nyomtatott betűvel kitölteni! POROTHERM NYERŐJÁTÉK: 1998 március 1. és szeptember 30. között Nyerje vissza a házára való POROTHERM N+F építőanyagát. Részletes információért forduljon helyi építőanyag-kereskedőjéhez! Városházi fogadóórák EGER - Csütörtökön 16 óra­kor a Technika Házában dr. Renn Oszkár városatya, a ron­gálások elleni ad hoc bizottság elnöke tart fogadóórát. Várkonyi György, az Egri Lokálpatrióta Egylet elnöke az EV AT Rt. székházában várja vá­lasztóit csütörtökön 8-12, il­letve 16-18 óra között. Dr. Vasas Joachim, a Mun­káspárt önkormányzati képvi­selője - ugyanezen a napon - 15 órától a városházán áll a polgárok rendelkezésére. Három diák korteskedik Ki lesz a rektor? FÜZESABONY - A Remenyik Zsigmond Gimnázium és Posta- forgalmi Szakközépiskolában ma délután filmvetítéssel kez­dődik a diáknap. Csütörtökön és pénteken - immár tanítás­mentes időben - sok program gondoskodik a tanulók kikap­csolódásáról. Megválasztják Bánáti Attila, Varga Dániel és Túrán Apolka közül a diákrektort is. Emellett - a különböző vetélkedőkön, bemutatókon és zenés esemé­nyeken tűi - láthatók lesznek a mezőkövesdi mazsorettek, ízelí­tőt ad műsorával a Füzes tánc­klub, a pesti Mr. Rick együttes pedig koncertélményt kínál. Pénteken irodalmi összeállí­tás, városismereti verseny és diszkó zárja a várva várt abonyi diáknapokat. Újraválasztották a tisztségviselőket / Élvonalban maradt a Szőlőskert Jelentős eredményeket ért el tavaly a nagyrédei Szőlőskert Szövetkezet - tudtuk meg Rozovits János elnökhelyettestől. Az árbevételük 2,8 milliárd, az adózás előtti nyereségük 52 millió forint volt. Ezzel az országos élvonalban maradtak. NAGYRÉDE - Mint a zár­számadó közgyűlésen el­hangzott: brit és német ex­portjával kiemelkedő évet tudhatott magáénak a borá­szat. Ez annak is köszönhető, hogy az elmúlt évben tovább erősödött az integrált szőlő- termelés. Tavaly 192 millió forint értékben ruháztak be. Az idei évre 2,9 milliárd forint árbevételt és 112 mil­liós nyereséget irányoztak elő, míg beruházásokra 126 mil­liót szánnak. A közgyűlés újból megvá­lasztotta elnöknek Nagy And­rást. Az elnökhelyettes to­vábbra is Cseh László és Ro­zovits János maradt. Az igaz­gatóság új tagja pedig Ben- gyel László, a mezőgazdasági és szolgáltatóüzem igazgatója lett. Zenemánia a Fürdőshowban Alábbi totószelvényünket a Rádió7 szerdai, 18-21 óráig tartó Fürdöshow című műso­rában, a hét sztárjáról el­hangzó történet alapján tudják kitölteni. E heti kérdéseink: 1. Mióta énekel Friderika? a: 9 éves kora óta b: 14 éves kora óta c: 21 éves kora óta 2. Melyik táncdalfesztivá­lon tűnt fel? a: 1993-ban b: 1994-ben c: 1996-ban 3. Hányadik lett az Euroví­ziós Dalfesztiválon? a: 1. b: 4. c: 7. 4. Mikor kapott Arany Zsi­ráfdíjat? a: 1995-ben b: 1996-ban c: 1997-ben 5. Hányadik albuma jelent meg? a: 2. b: 3. c: 4. 6. Mi a címe lemezének? a: Kinek mondjam el... b: Feltárcsáztad a szívemet c: Boldog vagyok Miközben az ismertebb arcú közéleti figurák saját program­juk körül kerengő dervisek­ként járják az országot, nép­szerűsítve az ügyet, önmagu­kat és helyi erőket, az élet ugyanúgy csordogál tovább a maga vájta mederben. Az az idősebb ember is, aki fémet, papírt meg mindenféle pénzzé tehető holmit gyűjt, most is ugyanúgy húzza maga után a hulladék papírral, kar­tondobozokkal, használt új­sággal merészen megrakott ingatag kordét, mint máskor. Azaz, várjunk csak, a sze­génysége, a lepasszolt ruhája, fénytelen szeme mintha ott be­lül már régen csak egy dróton függő csupasz, 20 wattos égő pislákolna, nos igen, az való­ban a régi. Régi talán portyái­nak ritka társa, az apró, pi­masz kutya is. Egy dolog változott, válto­zik kis időre, míg a közéleti Fél Hét Zene füleinknek hullámverés tart: a kocsi tar­talma. Ebben a meglehetősen változatos eredetű, színű, szagú gyűjteményben ugyanis négyévente mindig új színfol­tot jelentenek a kidobott, el­használt választási brosúrák, népszerűsítő anyagok. Sehol sincs olyan fórum, amely ilyen megingathatatlanul egyező alapállást tudna kialakítani. Megteremti a közös nevezőt: egymás mellett virít a függet­len, a nemzeti elkötelezett­ségű, a konzervatív liberális irányultságú, s a további vég­telen kombinációjú jelölt és önjelölt. Jól megférnek e sajá­tos társaságban azon a taligán. Van, amelyik fél fejnyire ki­lóg a papírkazalból, és akad olyan, amelyik a kövezetre csusszan. Hivalkodóan puritán és dísztelenül fényűző keretbe csomagolt ígéretek, vágyak, óhajok, Itt mind csak papír. Ebből persze korántsem az a fellengzősen sommás megál­lapítás következik, hogy lám, a történelem szemétdombja közelebb van, mint gondol­nánk. Nem, ebből az követke­zik, hogy helyére kerülnek a dolgok. Lecsengenek. Alszent szemforgatásnak hat azon sopánkodni, hogy mennyi az üresen kongó ígé­ret. Azt húzzák csak, amit a közönség hallani szeretne, vagy amiről azt gondolják, hogy hallani szeretnénk, ami kedves a fülünknek, a szájunk íze szerint való, hogy a ven­déglátóiparnál maradjunk. De ott, azon a kocsin min­den gondolat egyformán érté­kes, legalább annyira, ameny- nyit a papírbegyűjtő ad értük. És ez nem kevés. Kovács János * V \ t

Next

/
Thumbnails
Contents