Heves Megyei Hírlap, 1998. február (9. évfolyam, 27-50. szám)

1998-02-02 / 27. szám

HEVES !' HÍRLAP EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, ^LŐRINCI. PÉTERVÁSÁRA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA 1998. FEBRUÁR 2., HÉTFŐ IX. ÉVF. 27. SZÁM ÁRA: 39 Ft ELŐFIZETVE: 25,80 Ft 36/410-880 ■ NIKE-Hírlap-kupa - Kiss János teremlabdarúgó- emléktorna A Vác negyedszer lett kupagyőztes A megyénkbeliek közül Besenyőtelek vitte a legtöbbre i *38. it. im A Vác FC labdarúgócsapata biztosan szerezte meg az elsőséget fotó: majoros tamás EGER - Két napon át kísérte figyelemmel a sportszerető közönség a Kemény Ferenc Sportcsarnokban az idei NIKE-Hírlap-kupa elneve­zésű, szerkesztőségünk által 12. alkalommal megrendezett terem-labdarúgótornát, ame­lyen ezúttal is nyolc NB-s csa­pat vett részt. Az esemény díszvendége az idén is Puskás Ferenc, az aranycsapat kapitá­nya, valamint Simon János, Európa-bajnok kosárlabdázó volt. A tornán megemlékeztek az alig egy esztendeje elhunyt Kiss Jánosról, a Pécs és az Eger volt NB I.-es játékosáról, a későbbi sikeres edzőről. Idén is megismételte tavalyi sikerét a Vác FC, míg me­gyénk csapatai közül a Bese­nyőtelek vitte legtöbbre: ne­gyedik lett. (A torna eredményeiről lapunk 8. oldalán tudósítunk.) Félévente akár hússzorosára is duzzadhat a patkánypopuláció Kordában tartott rágcsálók Nincsenek olyan információink, melyek a patkányok töme­ges elszaporodására utalnának; a településeken igyekeznek kordában tartani a rágcsálókat - jellemezte a helyzetet la­punknak dr. Gombkötő György megyei tisztifőorvos. HEVES MEGYE - A patká­nyok, rágcsálók irtása önkor­mányzati kötelezettség, ezt fel­ügyeli és ellenőrzi az Állami Tisztiorvosi és Népegészség­HEVES - Újabb, ma még ön- kormányzati tulajdonban lévő lakások értékesítéséről döntött a képviselő-testület legutóbbi ülésén. A városatyák szerint ugyanis egyrészt a továbbra is önkormányzati tulajdonban maradó létesítméynek tataro­zásához, karbantartásához na­gyobb összegekre van szük­ség, amit a költségvetésből ügyi Szolgálat (ÁNTSZ). He­ves megyében két városban, Egerben és Gyöngyösön vé­geznek rendszeres irtást, a többi településen alkalmi men­már képtelenség kigazdál­kodni, másrészt pedig újabb szakemberlakások építésére is van igény.- A felmérések szerint 10-12 új szakemberlakásra lenne szükség - támasztotta alá a lépés szükségességét Szabó Sándor jegyző. - Jelen pilla­natban, bár elutasított kérel­münk nincs, de ha kémének, tesítéssel vetnek gátat a rág­csálók elszaporodásának. A tisztifőorvos hangsú­lyozta, hogy bár a patkány va­lóban képes számos betegség terjesztésére, ám a hazai kö­rülmények között korántsem beszélhetünk fertőzésveszély­ről. nem tudnánk kiutalni lakást az önkormányzati intézményben dolgozónak. A meglévő, haj­dan erre a célre épített épület­ben ugyanis minden hely fog­lalt.- Mely lakásokat jelölték ki értékesítésre?-Az első blokkban 16-18 lakás kerülhet eladásra. (Folytatás az 5. oldalon) Sziréna Csupán a házőrzőt lopták el a tolvajok * Egerben péntek éjjel egy ker­tes családi ház udvaráról isme­retlen tolvajok elloptak egy ku­tyát. A derék(?) házőrző elvesz­tése 5 ezer forint kárt okozott az egykori gazdinak. * Egy kézitáskát loptak el isme­retlenek szombaton egy egri sö­röző előtt parkoló autóból. A zsákmányhoz a lezárt jármű ab­lakát betörve jutottak hozzá. * Szombat reggel a megyeszék­helyen egy Kistályai úti raktár- helyiség ajtaját betörve ruha­neműket loptak. Az okozott kár egyelőre - az elkövetőkhöz ha­sonlóan - ismeretlen. * Csupán az ablak betöréséig jutott az a csibész, aki vélhe­tően szerette volna behatóbban is tanulmányozni egy Vallon úti számítástechnikai szaküzlet kínálatát. A hívatlan éji látoga­tót feltehetően megzavarták a további munkában, így „csu­pán” a megrongált nyílászáró kijavíttatása jelentett 20 ezer fo­rintos kárt a tulajdonosnak. (Folytatás a 3. oldalon) Szakemberházak lakáseladásból Az idő nem Iraknak dolgozik Moszkva ragaszkodik a békés rendezéshez Moszkva megpróbálja elejét venni egy esetleges Irak-elle- nes katonai csapásnak. Gennagyij Taraszov orosz külügyi szóvivő figyelmezte­tett arra: egy Bagdaddal szembeni katonai akció szá­mos polgári áldozatot köve­telne, és beláthatatlan politi­kai következményekkel járhat nem csak a térség országaira. Szerinte az akció tönkretenné az iraki tömegpusztító fegy­verek leszerelését ellenőrző bizottság munkáját. Mint ismeretes, az Egyesült Államok azt fontolgatja, hogy katonai erővel bírja rá az arab országot: tartsa be a fegyverzet-ellenőrzésre vo­natkozó ENSZ-határozatokat. Brit sajtóértesülések szerint két-három héten belül vár­ható a közös angol-amerikai katonai fellépés Irak ellen. A felvázolt forgatókönyv szerint a bagdadi rezsim továbbra sem engedélyezi a világszer­vezet fegyverellenőreinek te­vékenységét az „érzékeny” helyszíneken, s emiatt a Biz­tonsági Tanács hamarosan igen erőteljes hangvételű ha­tározatot hoz Irak ellen. Ennek alapján a szövetsé­gesek ultimátumot intéznek majd Szaddám Huszeinhez, rövid határidőt szabva az együttműködés felújítására. Ha ez eredménytelen, meg­kezdődik a közös katonai ak­ció - írja a The Sunday Times. A gázvagyon értékesítéséből fejlesztenek Vége a szűk esztendőknek? TISZANÁNA - Hatórás vita után egyeztek meg a képvise­lők abban, hogy az idei esz­tendő költségvetése már némi fellélegzésre adhat lehetősé­get - tájékoztaíta lapunkat Joó István jegyző. - Eveken ke­resztül csak komoly megszo­rításokkal futotta fejlesztésre a községben, az idén azonban több mint 50 millió forinttal egészíthetik ki az államkasz- szából jutó összeget. (Folytatás a 3. oldalon) Pereg már a film - de meddig? PÉTERVÁSÁRA - Hat éve az önkormányzat kényszerű­ségből zárta be a mozit. A helybéliek azóta is - az utóbbi időkben egyre inkább - igé­nyelik e szórakozási lehetősé­get. Mi ennek az elvárásnak próbálunk megfelelni a két hónapon át tartó kísérleti vetí­tésekkel. Jelenlétükkel Önök döntik el: szükség van-e erre a formára - köszöntötte a szombat esti első előadás kö­zönségét Gál Sándor, a Műve­lődés Háza igazgatója. (Folytatás a 2. oldalon) Zsuzsanna talán még fordulópontot jelenthet Medve, árnyéka nélkül Bizonyára sokan kíváncsiak: kibújik-e ma barlangjából a medve, s meglátja-e az árnyé­kát? A népi időjósok nagy je­lentőséget tulajdonítanak a nevezett állat eme „empirikus módszerének”, a meteoroló­gusok szerint viszont a medve cseppet sem megbízható.-Nem tudhatjuk, hogy ki­bújik-e vagy sem - mondja Major Agnes, az Országos Meteorológiai Szolgálat munkatársa. - Annyi bizo­nyos, ma borult idő lesz or­szágszerte, tehát semmiképp nem láthatja meg az árnyékát. (Folytatás a 3. oldalon) Farsangi oroszlán- és fantáziamaszk FOTÓ: PILISY ELEMÉR Jótékony kamarabál EGER - Divatos estélyi ruhák, kosztümök bemutatója fogadta szombaton este a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara báljába érkezőket, köztük az est díszvendégét, T. Asztalos Ildi­kót, a szakminisztérium politi­kai államtitkárát. Gyetvai Józsefnek, a kamara elnökének pohárköszöntőjét a vacsora követte, miközben a táncparketten virágkötők mun­kálkodtak, s a kozmetikus stílu­sos farsangi arcmaszkokat ké­szített. Később az Agria Tánc- Sport Egyesület két párosa tar­tott táncbemutatót. Mindehhez hajsz András mixer-világbaj­nok egzotikus koktéljai adták meg a hangulatot. A bálon szebbnél szebb vi­rágkölteményeket bocsátottak árverésre, s a licitálásból be­folyt összeget az ifjú vállalko­zók támogatására ajánlották fel. Lottó­nyerőszámok A Szerencsejáték Rt. tájé­koztatása szerint az 5. heti 5/90 lottósorsoláson a kö­vetkezőket húzták ki: 7,10, 32, 71, 84. Joker: 171540 6/45: A Szerencsejáték Rt. tájé­koztatása szerint az 5. já­tékhéten megtartott 6/45 lottó számsorsoláson a kö­vetkező nyerőszámok ke­rültek kisorsolásra: 5, 6, 8,16, 33,41. A pótszám: 35 (MTI)

Next

/
Thumbnails
Contents