Heves Megyei Hírlap, 1998. február (9. évfolyam, 27-50. szám)

1998-02-02 / 27. szám

2. oldal Megyei Körkép 1998. február 2., hétfő Pereg már a film - de meddig? (Folytatás az 1. oldalról) A pétervásárai mozi első nap­jának tapasztalatai kedvezőek, hiszen a hatórai telt házas vetí­tést nyolctól meg kellett ismé­telni a „kívül maradottak” ked­véért. A nézők jól tolerálták a kissé „tábori” körülményeket, az apró technikai malőröket. Összességében a kísérlet sike­rült, amihez nagy segítséget ad­tak az ózdi Béke Mozi munka­társai. Csorba Lajost, a mozi üzemvezetőjét az éjszakai elő­adás után kérdeztük.- Bár sikeresnek ítélem a legelső bemutatót, úgy vélem, néhány most becsúszott kisebb „bakit” a jövőben könnyen el lehet kerülni - mondta a szak­ember. -Az is tény persze, hogy az adott körülmények között csodák nem várhatók ettől a be­rendezéstől.-Miként jött létre az együtt­működés az ózdi és a péterkei mozi között?-A művelődés háza mozija önálló jogi személy, mi pedig segítséget nyújtunk a vetítések lebonyolításában. Egyelőre mi kölcsönözzük a gépet, és a fil­meket is Ózdról hozzuk, ugyanazokat, amelyeket „első lépcsőben" ott vetítünk. Ez az együttműködés úgy vélem mindkettőnknek hasznos.-A kísérleti időszak után is megmaradhat ez a kapcsolat?-Részünkről semmi akadá­lya nincs. Ehhez azonban az kell, hogy valóban „gyökeret verjen, megerősödjön ebben a városkában a mozi. Aminek egyébként - még katonako­romból emlékszem - komoly hagyománya volt. Nem akarok belekontárkodni a helyi ügyekbe, de úgy vélem, ha az önkormányzat - mint a műve­lődési ház fenntartója - némileg támogatná ezt a formát, akkor jó esély van a tartós működésre és a sikerre. Ez nem lenne egyedülálló, hiszen például Ózd városa évente másfél millió forinttal segíti a mozit. Gál Sándortól, a Művelődés Háza igazgatójától megtudtuk: Péterkén kevesebb - egyszeri - támogatás is elég lenne. A megfelelő technikai háttér kialakítása - a becslések szerint - mintegy 400 ezer forintba ke­rülne. Ha ezzel biztosítottá vál­nának a heti vetítések, illetve a pályázati támogatásra számító filmklubok, akkor a mozi nem jelentene többletkiadást a vá­rosnak, rentábilisan lehetne üzemeltetni. (s. p.) Ritka példa: kevés munkanélküli Nem a segélyektől remélnek megoldást problémáikra MÁTRABALLA - A legna­gyobb eredmény az, hogy hitel felvétele nélkül tervezzük az idei gazdálkodást. Igaz, ennek az az ára, hogy nagyobb beru­házásokra sem vállalkozhatunk - tájékoztatta lapunkat Sala­mon Imréné, a település jegy­zője az önkormányzat leg­utóbbi ülésén elfogadott költ­ségvetésről. Mint megtudtuk, a falu az idén 38,5 millió forintból gaz­dálkodhat, ennek döntő része az intézmények üzemeltetéséhez kell. Csupán kisebb beszerzé­seket terveznek, így például egy számítógépet szeretnének vásárolni az orvosi rendelőbe. A tervek között szerepel a falu szélén egy emlékpark ki­alakítása is, melyhez pá­lyázati segít­séget is fel­használnak majd. Forgó Já­nos polgár- mestertől (képünkön) megtudtuk: az ülé­sen visszatekintést adott a vé­géhez közeledő választási cik­lus eredményeiről. Ebben töb­bek között hangsúlyozta, hogy az eltelt évek alatt mintegy 15 millió forintot fordítottak beru­házásra, ami a költségvetés összegét figyelembe véve jelen­tősnek mondható. Azt sem titkolta, hogy sok te­lepüléshez képest szerencsés helyzetben vannak, miután a szociális kiadások összege 1995 óta nem változott, idén is 1,3 millió forintot terveztek ezekre a feladatokra. Ez azt is mutatja, hogy a te­lepülésen a munkanélküliség az átlagosnál alacsonyabb. Az el­látások reálértékben sem rom­lanak, mivel évről évre egyre kevesebben veszik igénybe azokat. A falu első embere szerint mindez annak is köszönhető, hogy a ballaiak nem segélye­kért kilincselve igyekeznek megoldani a gondjaikat, illetve csak a legvégső esetben fordul­nak ilyen kéréssel az önkor­mányzathoz. (suha) Danubius Rádió hallható. Mai sikerek és a Si-SQ-es étek legjobb zenéje a Danubius Rádióban, ft legnépszerűbb műsorvezetők. Mindez már az In otthonában is hallható 24 érás át. szám Jegyzők vitáznak az építkezésekről SÍROK - Az idén is folyta­tódnak a jegyzőklub immár hagyományos foglalkozá­sai. Február 5-én reggel 9 órától a polgármesteri hiva­talban megtartandó tanács­kozásukon a körzet köz- igazgatási szakemberei az építésügyi törvényt, illetve a végrehajtási jogszabályokat tekintik át. A téma feldolgozásában segítségükre lesz Céli Já­nos, a megyei közigazgatási hivatal munkatársa. Új épületben dolgozik a vám-és pénzügyőrség MISKOLC - A Vám- és Pénzügyőrség Borsod- Abaúj-Zemplén és Heves megyei Parancsnokságának ellenőrzési osztálya, a B.-A.-Z. Megyei Nyomozó Hivatal, valamint a vámhi­vatal szabálysértési részlege új helyre költözött. Mától Miskolcon a Szent- páli út 1. szám alatti épület 1. emeletén várják az ügyfe­leket. A fogadási rend az új épületben is változatlan ma­radt. A hivatal telefonszá­mai: 46/344-127, vagy 46/342-669. További in­formációk a 46/348-611-es telefonszámon kérhetők. Az idősek szava EGER - Az Életet az évek­nek nyugdíjasklub is részt vesz az alkohol- és drogfo­gyasztás, valamint a do­hányzás elleni küzdelemben - mondta Bessenyei Illésné klubvezető. Az előadásokra azokat a fiatalokat, szülőket, nagy­szülőket, pedagógusokat várják, akik szeretnék meg­védeni magukat, gyermeke­iket, unokáikat, tanítványai­kat a káros szenvedélyektől. Holnap délután 4 órakor Polgár Tiborné, a HRFK bűnmegelőzési osztályveze­tője beszél e témáról. A kisebbségekről A MTV Miskolci Körzeti Stúdiójának ma 17 óra 15 perckor kezdődő magazinja a régióban élő nemzetisé­giek életéről szól. Ezután az Észak-Ma­gyarországi Híradóban szó esik Heves megye hétvégi és mai eseményeiről is. Százezer forint a templomi orgona felújítására Keresztények jótékonysági bálja Szuromi József és Bőgős Mária aranylakodalmasként jubi­lált, fiuk ifi. Szuromi József és felesége Karanyicz Erzsébet pedig ezüstlakodalmára emlékezhetett. FOTÓ: PILISY ELEMÉR ANDORNAKTÁLYA - A he­lyi Katolikus Keresztény Egye­sület szervezésében szombaton jótékonysági bált rendeztek a művelődési házban. A bevétel­ből mintegy 100 ezer forintot a templom orgonájának felújítá­sára fordítanak. Az esemény alkalmat kínált családi jubileumokra való meg­emlékezésre is. Szegedi György plébános jelenlétében tíz köz­ségbeli pár volt hivatalos arany lakodalma, míg tizenegy pár ezüstlakodalma évforduló­ján. Építkezés, sáros út, lassú haladás HEVES MEGYE - Útépítési munkák miatt mától a hét vé­géig több helyütt is forgalom- korlátozás nehezíti a közleke­dést. Füzesabony és Dormánd kö­zött a 33. számú főúton az M3- as autópálya építése miatt az úton folyó munkákra, megnö­vekedett keresztirányú forga­lomra, illetve előzési tilalomra és 40 kilométeres sebességkor­látozásra számíthatnak az arra autózók. A megszokott for­galmi rend megváltozása is fo­kozott óvatosságot kíván ezen a szakaszon: alkalmanként a fő­úttal párhuzamos elterelő útra irányítják majd a járműveket. Minderről táblák is tájékoztat­ják a vezetőket. A Terik és Kápolna közötti összekötő úton, a káli csomó­pontnál - ugyancsak az autópá­lya kialakításához kapcsoló­dóan - hídépítés miatt félpályás útlezárásra, jelzőlámpás irányí­tásra és 40 kilométeres sebes­ségkorlátozásra kell számíta­niuk a közlekedőknek. Mint azt a közútkezelő kht. szakemberei jelezték: mindkét helyen további veszélyeket je­lent a sárfelhordás. Dühöngősarok Az ígéret szép szó... Gulyás István, kompolti olvasónk január 15-én személyesen ke­reste fel először szerkesztőségünket, hogy elmondja, miként veszí­tette el teljesen bizalmát a P. és P. Bt.-vei szemben. A mezőkövesdi, kábeltelevíziós szolgáltatással foglalkozó társasággal 1996. máju­sában kötöttek szerződést. Az azóta eltelt idő alatt a cég sorra meg­szegte a szerződésben vállalt kötelezettségeit, amit olvasónk sze­mélyesen, telefonon és írásban is többször szóvá tett. Elmondta, hogy a türelme végképp elfogyott, épp ezért szeretné a szerződést felbontani, s pénzét visszakapni. Ezt követően felhívtuk Prókai Sándort, a cég ügyvezetőjét, aki panaszos ügyfelünktől annyit kért: igényét írja meg ajánlott levél­ben, s a pénzt rövid időn belül visszautalják. Gulyás úr még aznap feladta a szóban forgó levelet, melynek másolatát szerkesztősé­günkbe is eljuttatta. Am azóta semmilyen visszajelzést nem kapott. Minap újra hívtuk a társaságot, ahol az egyik alkalmazottól meg­tudtuk: a napokban postázták ki ügyfeleiknek a válaszokat. Ennek köszönhetően rövid időn belül bizonyára panaszosunk is kézhez kapja azt. (b. k.) Diana, szokatlan időpontban - Vasárnap délelőtt nyitották meg Egerben a Diana In­vestment Értékpapírforgalmazó Rt. Heves megyei irodáját. Dr. Kertész Károly elnök vezérigaz­gató köszöntőjében elmondta: Bajcsy-Zsiliniszky utcai irodájukban számos szolgáltatással áll­nak a kis és nagy befektetők rendelkezésére, többek között online tőzsdei információkkal, be­fektetési tanácsadással, valamint amerikai értékpapírok kereskedelmével fotó; perl marton

Next

/
Thumbnails
Contents