Heves Megyei Hírlap, 1998. január (9. évfolyam, 1-26. szám)

1998-01-02 / 1. szám

/ LŐRINCI, PÉTER VÁSÁRA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA IX. ÉVF. 1. SZÁM ÁRA: 39 Ft, ELŐFIZETVE: 25,80 Ft Lapunk az Interneten Partnerünk az Agriacomputer Kft. ÁB-bébi lett a több mint négy kilós Benjámin Az új év hajnalán, éjfél után öt perccel született a megyei kórházban az egerfarmosi il­letőségű Vanyó Benjámin. Édesanyjának, a 25 éves Va­nyó Jánosnénak ötödik, édesapjának nyolcadik gyermekeként. Az új év ÁB- bébije életútját a Szemünk fénye elnevezésű, 250 ezer forintos életbiztosítási köt­vénnyel kezdi. Testvéreit is megajándékozza a biztosító: valamennyien egy-egy öltö­zet ruhát kapnak. Sziréna Gondot s bút feledve, harsány vidámsággal búcsúztak elsősorban a fiatalok az előző esztendőtől. Ha nem is annyian, mint a korábbi években, ezúttal is jó néhá- nyan koccintottak az egri Dobó téren egy boldogabb, nyu- godtabb új tizenkét hónapra. fotó: pilisy elemér EGER, EGERFARMOS ­Nagyon boldog vagyok - osztja meg velünk érzéseit te­lefonon az édesapa. - Hívő vagyok, így számomra minden gyermek áldás. Az ünnepek óta együtt vagyunk mindany- nyian. A kicsik most éppen tízóraiznak. (Folytatás a 3. oldalon) Vanyó Jánosáé az éjfél után öt perccel született kisfiával FOTÓ: PILISY ELEMÉR Tenyérnyi nyílás a kirakatüvegen Ólomsörétet dobtak a személygépkocsira Az új év első napján megnyug­vással jelentette Bálint Sándor őrnagy, rendőrségi sajtóügyele­tes, hogy szilveszter éjszakáján kollégáinak nem kellett intéz­kedniük ittas járművezetővel szemben. A többi híre azonban már nem ennyire békés. * Egerben január 1 -re virradóan megrongáltak egy utcán par­koló személygépkocsit. A vizs­gálat során felfedezett sérülé­sek arra utaltak, hogy ólomsö­rét darabokkal dobálták meg az autót. * A megyeszékhelyen, azon be­lül is a Katona téren várakozó vajszínű Ford típusú kocsi gaz­dája kezdhette mindjárt bosz- szankodással az új esztendőt. Egyelőre ismeretlen tettesek festékszóró spray-vel lefújták a járművet. Zöld színben pom­pázó, graffitihez hasonló min­tázatokat festettek rá. Az „alko­tásban” a tulajdonos a legke­vésbé sem lelte örömét. (Folytatás a 2. oldalon) Rohamfutballban kell mindig jól ítélni Hogyan értékeli Puhl Sándor az 1997-es esztendőt? Alfredo W. Pöge lázas munkával töltötte az év utolsó mun­kanapját. A német IFFHS elnöke (e szervezet a labdarúgó­sport történetét kutatja, statisztikáit állítja össze) a január 12-i, Rotenburgban sorra kerülő „Labdarúgó világgála” előkészületeivel foglalkozik. A rendezvény vendége lesz két magyar sportember is. Puskás Ferenc díjat ad át, Puhl Sán­dor pedig díjat vehet át. Kérdés: Puhl milyet? A legjobb ma­gyar labdarúgó-játékvezető az IFFHS nemzetközi szavazá­sán 1992-ben 9. hellyel „mutatkozott be”. Rá egy évre har­madik, azóta csakis első. Háromszor „koronázták” a világ legjobb futballbírójává. S hogy miként is értékeli az 1997-es évét? Erről kérdezte őt Szabó Sándor, az MTI munkatársa. EGER - Bíró nincs hiba nél­kül - mondja Puhl. - Szá­momra kitüntetés volt, hogy a Borussia Dortmund-Juventus Bajnokok Ligája-döntőt rám bízták. Minden sportév hoz jó és kevésbé jó játékvezetői produktumokat. Nem fetisizá­lom, s nem is becsülöm alá a működésemet. Akadt elége­dettséget kiváltó teljesítmé­nyem, ugyanakkor az a bizo­nyos Feyenoord—Manchester United BL-csoportmérkőzés Rotterdamban sokakban el­lenérzéseket váltott ki. A hol­land Paul Bosveltnek az angol gárda ír légiósa, Dennis Irwin ellen elkövetett szabálytalan­sága nyomán kritika ért. Azóta többször visszanéztem a vitás jelenetet. Büntetni kellett volna egy lappal. Én beértem a szóbeli dorgálással. (Folytatás a 8. oldalon) Ha nem lesz rosszabb, az is jó Malacperselyt nyert az Agrárkamara elnöke Ismét beléptünk egy új évbe. Körkérdésünkkel azt próbál­tuk kitudakolni: ki hogyan töl­tötte az óév utolsó pillanatait, milyen tervekkel, remények­kel, vágyakkal, fogadalmak­kal indul neki 1998-nak, mit remél az új esztendőtől? Dr. Ringelhann György, Eger polgármester: - A nyilvános­ság előtt szilveszterezem már 16 éves korom óta, így most a feleségemmel elhatároztuk, hogy kettesben töltjük az ün- nepét. Édesanyámnál köszön­töttük az új évet. Én letettem a fogadalmakról. Remélem, az új évben megszilárdul Eger gazdasága, elkezdjük építeni az ipari parkot, a fedett uszo­dát. S bízom benne, hogy fo­kozatosan javul az életszín­vonal. Dr. Jakab István, a megyei közgyűlés elnöke: - Csende­sen, nyugodtan tévéztünk ott­hon. A kocsonya mellett új­donság volt a tatár bifsztek, ami nagyon ízlett. Olyan he­lyen lakunk, ahol sokezer ember megfordul, így végig­hallgattuk a „trombitajáté­kot”, a petárdadurrogtatást. (Folytatás a 2. oldalon) A szipózás ma már a szegények kábítószere Szeretet, törődés hiányában fordulnak a bódítószerekhez A Népjóléti Minisztérium drogprevenciós célokra kibocsá­tott 200 ezer forintjából kezdhette meg működését a Mark­hót Ferenc Megyei Kórház Baktai úti, I-es pszichiátriájá­nak addiktológiai részlegén a Drogambulancia. Lapunk munkatársa dr. Szigethy Annát, a szolgálat vezetőjét kér­dezte a kezdeti tapasztalatokról. EGÉR - Tavaly november 1- től december 31-ig volt bizto­sított a Drogambulancia tá­mogatási kerete. Minden csü­törtökön látogathattak meg minket azok a fiatalok, akik meg akarnak szabadulni e ká­ros szenvedélytől. Az eddigi öt rendelésünkön 14 drogos jelent meg, 28 alkalommal - mondta el a főorvosnő. (Folytatás a 2. oldalon) Halk kívánság az egészségért A sebészeti osztály-„vidám szobájának” lakói kitartottak éjfélig EGER - Ön mit kívánt magá­nak szilveszter éjjelén? Szere­pelt-e vágyai között az egész­ség? Ha pezsgőspohárral a ke­zében koccintott az új évre, akkor bizonyára megfeledke­zett erről. Ám akik a kórház­ban várták az éjfélt, azok leg­többjének az első helyen a jó egészség utáni vágy szerepelt. Apró karácsonyfák emlé­keztetnek a megyei kórház se­bészeti osztályán az ünnepre. Akik azonban az ágyakon fek­szenek, két kezelés vagy kötö­zés között, azoknak most mást jelent az óévbúcsúztató. (Folytatás a 2. oldalon) Fogd csak meg a malac farkát! - Az egri Park Szállóbeli szilveszteri bálon talált gazdára a felvételünkön látható kismalac. Ám mielőtt a jámbor, de annál hangosab­ban visító jószág a tulajdonosához került volna, a vendégek közül többen igyekeztek meghúzni az állat kunkori farkin- cáját, ettől remélve idei szerencséjüket. fotó: ötvös imre Reménykeltő vélemények: újra lehet gyermekosztály... A miniszteri biztos is biztat Ősszel bezárták a kékestetői kórház gyermekosztályát. Szer­ződés híján a társadalombiztosítás is leállította a finanszírozá­sát. A szakállományt átcsoportosították. KÉKESTETŐ - Különböző érvek, ellenérvek ütköztek az érintettek párbeszédében. A szülők aláírásokat gyűjtöttek, petíciót juttattak el Fodor Gá­bor országgyűlési képviselőhöz és az ombudsmanhoz. Egyelőre * nem kaptak választ. A kórház vezetése, amely ugyancsak nem értett egyet a döntéssel, igyekezett megta­lálni a gondok enyhítésének a módját. A minisztériumi főha­tóság állásfoglalását kérte a gyermek légzőszervi rehabilitá­ciós gyógyítómunka feltételei­nek visszaállítására, illetve új­jászervezésére.- A gyermekgyógyász szak­mai kollégium jóváhagyásával rendelkezünk - tájékoztatott dr. Kása Erzsébet főigazgató-főor­vos -.^’szerint szükségszerű az ilyen intézmény működtetése. Ezt erősíti meg dr. Katona Zoltán, a kérdés felülvizsgálá­sára kinevezett miniszteri biztos is, aki többször a helyszínen ta­nulmányozta a megoldás lehe­tőségeit. Előzetes véleménye ismeretében pozitív válasz vár­ható a minisztériumtól. Bizakodik tehát a gyógyinté­zet vezetése. Dr. Kása Erzsébet a jövő év első negyedévében lát lehetőséget a gyermekosztály újraindítására. Hozzá is fogtak a személyi és tárgyi feltételek kimunkálásához. Ez persze, nem egyszerű feladat, hiszen új gyógyító, szakápoló és techni­kai állományt kell szervezni.-Nem könnyű a dolgunk - hangsúlyozta Kósa doktornő. - Gyermekorvos például, noha többször és több helyen is meghirdettük az állást, még nem jelentkezett. E nélkül vi­szont nem indulhat el a gyó­gyító munka... A kórház vezetője mégis re­ménykedik abban, hogy a ne­hézségek ellenére sikerül vala­mennyi gondjukra megoldást találni, s a rászoruló gyerekek ismét gyógyulhatnak Kékeste­tőn. Bágyi Ferenc PALATÍNUS FÜRDŐSZOBASZALON Eger, Nagyváradi út 18. Tel: 313-270, Fax: 310-575 Minden Kedves ^ Vásárlójának * , eredményekben gazdag, boldog új évet , kíván a Palatínus r d • Fürdőszobaszalon « • r minden dolgozója. '~ú:. r ’ • 1 • * - \ \ ' h ) > A'

Next

/
Thumbnails
Contents