Heves Megyei Hírlap, 1997. október (8. évfolyam, 229-254. szám)

1997-10-01 / 229. szám

HEVES EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, MEGYEI 1997. OKTÓBER L, SZERDA HÍRLAP LŐRINCI, PÉTER VÁSÁRA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA VIII. ÉVFOLYAM 229. SZÁM ÁRA: 39 FORINT ■ Ideiglenesen lezárattak egy bélapátfalvai töltőállomást Rossz minőségű gázolajat találtak HEVES MEGYE - Több megyében is rossz minőségű üzemanyagra bukkant a Fogyasztó- védelmi Főfelügyelőség. A legutóbbi országos vizsgálatkor Hevesben is találtak kifogásolható terméket. A mintavétel után végzett laboratóriumi vizsgálatok megál­lapították, hogy Bélapátfalván a Benzol 90 Kft. által forgalmazott gázolaj minősége eltért a szabványtól, ezért zárolták a készletet, s felje­lentést tettek az illetékes rendőrkapitányságon. A megyei fogyasztóvédelmi felügyelőség ve­zetője, Bisztriczki László elmondta: a gázolaj lobbanáspontja az előírtnál alacsonyabb volt, nem felelt meg a Magyar Szabványnak. A fel­ügyelet ezért a termék forgalmazását megtil­totta, s a kutat ideiglenesen lezáratta. A szakvélemény szerint a gázolaj a helyszí­nen keveréssel javítható volt. Az ezután vett mintát már megfelelő minőségűnek találták, s a továbbiakban engedélyezték az értékesítést. A minőségromlás okának kiderítésére eljárást in­dítottak. (kj) Csak a HLWg1 HÍRLAP olvasóinak Katolikus szellemiség a kultúra házában Az érsekségen a visszakerülő egyházi ingatlanokról tanács­kozott tegnap dr. Seregély István érsek, dr. Jakab István, a megyei közgyűlés elnöke, Habis László városi alpolgármes­ter, illetve dr. Löffler András, a katolikus főegyházmegye jogi képviselője. EGER - A lojális hangulatú megbeszélésen - nyilatkozta lapunknak dr. Jakab István - a Megyei Művelődési Központ (a volt Katolikus Legényegy­let) és a Bródy Sándor Könyv­tár (volt Nagypréposti palota) sorsáról állapodtunk meg. Mint ismeretes, a megye­gyűlés nem fogadta el az MMK jövőbeni sorsával kap­csolatos előző, javaslatot. In­formációnk szerint a testület korábban kifogásolta, hogy az MMK-t működtető intéz­ményfenntartó társulásban az egyház is részt vegyen. (Folytatás a 2. oldalon) Polgármester-választás - pártszemmel Siker, büntetés és szolidaritás Ismeretes, a vasárnapi polgármester-választás a kormány- koalíció jelöltje, Gulyás László elsöprő győzelmét hozta. A megméretésben résztvevő pártoktól ezúttal azt kérdeztük, miként értékelik az ott elért eredményeiket. FÜZESABONY - Kelemen Márta, a MIÉP megyei el­nöke: - Nem fűztünk nagy re­ményeket a jelöltünkhöz, hi­szen ő nem ott lakik. Ám az abonyiak így is megismerhet­ték pártunk programját. Sze­rintem személyre szavaztak a polgárok, s a jól ismert Gulyás más színekben is befutott volna. Bajusz Imre, az SZDSZ me­gyei egyeztető tanácsának elnöke: - Örülünk, hogy a vá­rakozásainknak megfelelően a közös jelöltünk győzött. (Folytatás a 3. oldalon) Szeretnék továbbra is helyben intézni az építési ügyeket A kormány dönt a sorsukról SÍROK - Megkérjük a kiemelt hatósági építési jogkör ellátá­sára - mondta Tarjányi Lász- lóné, Sírok jegyzője. Mint arról lapunk is beszá­molt, a januárban életbe lépő új törvény bizonyos építési jogköröket a városokhoz utal, ami várhatóan meghosszab­bítja az ügyintézési időt, s utazgatásra kényszeríti a pol­gárokat. Mivel Sírok és to­vábbi öt falu eddig egy szak­emberrel, társulásban látta el e feladatokat, szeretnék, ha ez továbbra is így maradhatna. Amennyiben a kormány döntése kedvező lesz, új tele­pülések is csatlakoznak, s így nyolcán - Sírok, Mátrade- recske, Mátraballa, Szajla, Terpes, Párád, Parádsasvár és Recsk - alkotják majd a tár­sulást. ( f/ \HGYEN£j 06-80 ^ ^ÖIDSIÍ^ Mától hívható zöld számunk Tárcsázza nappal a 06180 /412-646-ot Mától új szolgáltatást kínálunk Kedves Olvasóinknak. Ekkortól él ugyanis a Heves Megyei Hírlap zöld száma, amelyen ingyenesen megtehetik a terjesztéssel kapcsolatos ész­revételeiket, esetleges - bár reméljük, minél ritkábban elő­forduló - reklamációikat. Ugyancsak várjuk munkanapo­kon 8-tól 15 óráig a próbaolva­sásra, illetőleg lapunk előfize­tésére irányuló kéréseiket, meg­rendeléseiket. Kérjük, hívjanak bennünket a 06/80/412-646-os telefon­számon. Sziréna Hol a kályha? * Hevesen egy pórul járt hölgy feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki mezöszemerei lakó­háza adásvételi szerződését tudta és beleegyezése nélkül aláírta. * Füzesabony külterületén is­meretlen tettes augusztus elején a kutyakiképző bázisról külön­böző használati tárgyakat és eszközöket szerelt le és szállí­tott ismeretlen helyre. A sértett által megjelölt kár eléri az 50 ezer forintot. * Egy budapesti lakos jelentette fel azt a tolvajt, aki 1995 áprili­sától folyamatosan a sarudi Ságvári út 31. szám alatti ház­ból, illetve annak udvaráról az alábbi dolgokat tulajdonította el: slag, búvárszivattyú, kábel, hosszabbító, satu, fűrész, több szerszám, csavar. A sértett által megjelölt kár összesen 18 ezer forintra rúg. * Mezőtárkányból érkezett fel­jelentés egy 19 éves dormándi lakos ellen, aki az elmúlt héten alkalmilag lopott, s eltulajdoní­tott egy vegyes tüzelésű kály­hát. A kár tízezer forint. Hőlégballonok bajnoksága - Tegnap Felsőtár- kányban megkezdődött a 18. Hőlégballon Nemzeti Bajnok­ság és a 6. Prímagáz-kupa. Képünkön az egri Szárnyas Csiga SE ballonja a start pillanatában, balról a versenybíró­val, Godó Jánossal, és Döller Ferenccel a fedélzeten. Tudó­sításunkat a 8. oldalon olvashatják. FOTÓ: MAJOROS TAMÁS Kommunista bérenc-e Pusoma? HEVES - Tegnap délután a városban dr. Kutas István büntetőtanácsa tárgyalni kezdte annak az erdőtelki Pu­soma Miklósnak az ügyét, aki Csut ka István, a MIÉP elnöke ellen kezdeményezett nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás miatt pert. A MIÉP nyári, hevesi nagygyű­léséről felszólalását követően - amelyben arról érdeklődött: milyen kisebbségi politikája van a pártnak - kivezették Pusoma Miklóst, s kommu­nista ügynöknek titulálták. A keddi személyes meg­hallgatáson csak a magán­vádló jelent meg. Csurka Ist­ván, augusztus 24-i autóbal­esetére hivatkozva, nem jött el. A pártgyűlést vezető má­sodrendű vádlott, Győri Béla, a MIEP szóvivője nem is in­dokolta távollétét. A bíróság előtt Pusoma kérte az eljárás folytatását. A bíróság 30 napon belül újabb határidőt tűz ki. A párt elnö­kének ezen idő alatt orvosi igazolásról kell gondoskod­nia. Pusoma jogi képviselője, dr. Magyar Elemér, pedig ta­núk beidézését kérte. Dr. Kutas István bíró sze­rint a városi bíróság történe­tében - az ólomügyhöz ha­sonlóan - precedens értékű perre van kilátás. (szuromi) Állásbörzét rendezett - tegnap a megyei munkaügyi központ egri kirendeltsége. A kínálat és a kereslet nem min­den esetben találkozott - olvashatják a 2. oldalon. fotó: perl A minőségi munkát keU elismerni Magyar Bálint a pedagógusok helytállásáról és elismeréséről Tegnap délelőtt Budapesten, a Magyar Sajtó Házában Magyar Bálint művelődési és közoktatási miniszter ta­lálkozott az újságírókkal, hogy válaszoljon az időszerű kérdésekre. Munkatársunk az alábbiakra kért választ a tárca irányítójá­tól.- Megfelelőnek tartja-e a felsőoktatási bérezést? A kere­setnövekedés mikor lesz érez­hető a közoktatás szférájában, az általános, a középiskolák­ban, az óvodákban? Miként vélekedik az Internet-program tempójáról? Magyar Bálint a követke­zőket válaszolta:- Két esztendeje annak, hogy megkezdődött a minő­ségi munka elismerése az egyetemeken és a főiskolákon. Ennek egyértelmű jele az, hogy meghirdettük a Széche- nyi-professzúrát, amely plusz­ként a minimálbér nyolcszoro­sát biztosítja az érintetteknek. Ezt követi majd a Bolyai-ösz- töndíj, ami az előbb említett legkisebb fizetség háromszo­rosa. Jó hír az is, hogy 1999- től az előbbi változatban meg­szűnik az 55 éves korhatár. Arra is koncentrálunk, hogy az adjunktusi, a docensi és más fokozatokhoz megfelelő anyagi megbecsülés társuljon.- Sajnos, az óvónők, a taní­tók és a tanárok fizetése pilla­natnyilag meglehetősen katasztrofá­lis. Épp ezért szorgalmaz­zuk, hogy az átlagon felüli helytállás megkapja a maga jutalmát. Mintegy 15 százalékos moz­góbér bevezetésére gondo­lunk.-Ami a számítógépes vi­lágsztrádára való csatlakozás ütemét illeti: ez valamennyi középiskolát, az egyháziakat és az alapítványiakat is érinti, azaz nincs, nem is lehetne semmiféle igazságtalan meg­különböztetés... Pécsi István Dr. Puha a földtörvényről Szakmai disputa vagy politikai vita? HEVES MEGYE - Dr. Puha Sándor SZDSZ-es honatya a földtörvény hétfő esti általános vitájában a Parlamentben rá­mutatott: szakmai disputa he­lyett politikai vita folyik a kér­désben. Szerinte nincs semmi kifogásolható abban, ha jogot kap a földtulajdonszerzésre az, aki életvitelszerűen hazánkban kíván a mezőgazdaságban te­vékenykedni. Az itt élők egyen­rangúsága is ezt kívánja. Mint mondotta, a külföldiek tulajdonszerzését - kijátszható­sága miatt - a jelenlegi szabá­lyozás sem zárja ki. Hangsú­lyozta, a javaslat a földet meg- müvelöket támogatja, és alkal­mas a zsebszerződések ér­vényre jutásának megakadá­lyozására is.

Next

/
Thumbnails
Contents