Heves Megyei Hírlap, 1997. október (8. évfolyam, 229-254. szám)

1997-10-01 / 229. szám

2. oldal Megyei Körkép 1997. október 1., szerda Újabb lakossági fórum a Ringsted utcáról Számít-e a lakók véleménye? GYÖNGYÖS - Nagy érdeklő­déssel zajlott a lakossági fórum újabb fordulója, melyen ismét nyilatkozhattak az itt élők arról, hogy milyennek szeretnék látni a Pesti út nyugati oldalát, a Ringsted utcával együtt. A régóta vajúdó területhasz­nosítási vita immár finiséhez érkezett. A terület rehabilitáci­ója és hasznosítása fontos kér­dés a városban, jelzi ezt az ön- kormányzati képviselők, illetve a polgármesteri hivatal vezető munkatársainak - Kerbelné Túri Hedvig, Nyerges Pál, Bo- ári István, Keresztes György, dr. Székács György (aki egyben a beruházó cég jogi képviselője is), Szilágyi Attila, a Város­üzemeltetési Igazgatóság veze­tője, Németi László főépítész - részvétele a fórumon. A főépítész többek között elmondta, hogy valamennyi ha­tósággal egyeztették már a programot, s a vizsgálatok sze­rint erre a területre lakóházak építése nem lenne ésszerű. A funkcionális létesítményeknek adtak elsőbbséget a mérlege­léskor, így kereskedelmi, szol­gáltató, vendéglátóhelyet és üzemanyagtöltő állomást ter­veztek inkább. Megnyugtatás­ként elhangzott, hogy az építési előírások garanciát biztosíta­nak minden, a lakókörnyezetet érintő probléma megoldására. A lakosság képviselői azon­ban továbbra is ellenezték a benzinkút megépítését. Ha szá­mít a lakosság véleménye - mondták -, akkor a gyerekek­nek kérnének nagyobb játszó-, illetve mozgásteret. (b.f.) A sorozóbizottságok a leendő alakulatot is közük A fele alkalmatlan katonának Két hete tart a sorozás, s még október közepéig biztosan lesz munkája a bizottságoknak. Mintegy 1800 Heves megyei fiatal katonai alkalmasságáról születik a napokban döntés. EGER - A korábbi gyakorlat­nak megfelelően a Lenkey hon­véd gimnáziumban, illetve a Dobó-laktanyában várják a so­rozásra érkezőket.-Ahhoz, hogy a honvédség igényeit Heves megye teljesítse, 1800 fiatalembert kell soroz­nunk. Ismerve ugyanis a ko­rábbi tapasztalatokat, az egész­ségügyi, pszichológiai szűrőn a behívottak fele fennakad - hall­juk Sebestény Csaba őrnagy­nak, a megyei hadkiegészítő osztályvezető-helyettesének el­igazítását. A mostani tapasztalatok azt mutatják, hogy a sorozottak va­lamivel több mint fele alkalmas katonai szolgálatra. A bizottsá­gok előtt a leendő újoncokat majdani szolgálati helyükről is tájékoztatják.- Leghamarabb februárban kaphatják kézhez a behívót, s első úticéljuk Szabadszállás, Kalocsa, Tapolca vagy Szom­bathely lehet. Ezekben a kikép­zőközpontokban három hóna­pot töltenek, ahol megkap­ják az alap- és szakkiképzést. Ezután vezénylik őket a vég­leges alakulatukhoz. Utób­bit már most közli a sorozóbi­zottság - vázolja Sebestény őr­nagy. A kiképzőközpontokban már az ötödik nap esküt tesznek majd a honvédek. A szülők előtti bemutatkozásra - a tervek szerint - csak a kiképzés végén, állománygyűlés keretében lesz mód. A sorkatonai szolgálati idő 9 hónap, de a kétgyermekes csa­ládapák három hónap után le­szerelnek. (b.s.) Nemzetközi kiállítás és vásár nyílik Nógrádban Feléled a hagyomány PÁSZTÓ - Első alkalommal rendeznek regionális, nemzet­közi kiállítást és vásárt a mátra­aljai városban. A rendezvénnyel több száz éves tradíciót - Zsigmond ki­rálytól kapott ősi jogot - kíván­nak visszaállítani, illetve ezzel is megemlékezni Pásztó vá­rossá nyilvánításának 590. év­fordulójáról. Az október 3-5. között a Dó­zsa György Általános Iskola sportcsarnokában, aulájában, tantermeiben, sportudvarain és parkjában megrendezendő kiál­lítás célja a helyi, az országos és nemzetközi érdekeltségű cé­gek, vállalkozások bemutatko­zási, üzletkötési lehetőségeinek biztosítása vegyes profilú vá­sárral, kóstolókkal, szakmai fó­rumokkal, konferenciákkal, kulturális és művészeti prog­ramokkal. Üzletember-találkozókat, kü­lön cégajánló bemutatkozáso­kat is szerveznek Felkínálom címmel. A pásztói kiállítás és vásár pénteken 9 órakor nyitja meg kapuit. „Nem akarok segélyt kérni...” EGER - Ót éve nem dolgozom - mondja a dormándi 50 éves Mlinkó Rafael a megyei mun­kaügyi központ városi kiren­deltségének tegnapi állásbör­zéjén. - Utoljára a MÁV-nál voltam. A jövő hónaptól már nem jár a jövedelempótló tá­mogatás sem. Hallottam, hogy lehet kérni szociális segélyt, de azt is, hogy nem kötelező adni. Nem tudom, mi lesz ve­lem. Bármilyen segédmunkát elvállalnék. Bizakodom. Gál Dénes két éve végzett a Bornemissza szakképzési in­tézetben, s az elmúlt időt ka­tonáskodással töltötte.-Magasépítési technikus a végzettségem, s levelezőn ta­nulok a Gábor Dénes főiskola informatika szakán. Szeretnék gyakorlatra szert tenni. A HÉSZGÉP Kft.-nél jelentkez­tem, 150 forint órabért kap­nék. Bárcsak sikerülne! Zsong a terem, a munka­adók kérdései záporoznak a sorban állók felé. Jakabné Bu­rányi Erzsébet a Berva Rt.-tői ajánl szakmához kötődő mun­kát férfiaknak. Húsz-huszonöt éves munkaviszonnyal 200— 250forintos órabért is kaphat­nak a dolgozók - tájékoztat. Érdeklődő pályakezdő fiatalok fotó: perl Márton-Nem sok munkalehetőség van Egerben - cáfolja szavait Vágner Ákos, az idén végzett agrármérnök. — Budapestről jöttem vissza az állásbörzére, mert kedvezőbb lenne itthon dolgoznom. El tudnék vezetni egy középszintű vállalkozást. Sámáné Gyetvai Zsuzsa az egri főiskola gyakornoki állá­sait hirdeti - sikerrel. A füzesabonyi Váradi Bol­dizsár a 16 ezer forintos nyug­díjához keres kiegészítést.-Nem értek egyet a segé­lyezéssel, nem kértem, s nem is akarok - mondja. - Talán szerencsém lesz - búcsúzik.- Ma 920-an keresték fel ál­lásbörzénket, s talán 108 em­ber munkára is talált. A mun­kaadók közül 24-en jelentek meg 428 ajánlattal. Sok eset­ben a kereslet nem egyezett meg a kínálattal - összegzi az eredményeket Kormos Tibor vállalati kapcsolattartó. (császi) Katolikus szellemiség a kultúra házában (Folytatás az 1. oldalról) Vitatott volt továbbá - mint értesültünk - a Kolping Egylet részesedése a művelődési in­tézmény bevételeiből. Amint azt dr. Jakab István elmondta, a közös fenntartású intézmény jövőjét illetően új javaslat született, amelyet mindhárom résztvevő megfe­lelőnek talált. Ebből fakadóan azt - bizonyos pontosítás után - az október végi megyegyű­lés elé tárják majd. Eszerint az intézmény maradhat az épü­letben. Örvendetesnek találta azt az egyházi álláspontot is, hogy a könyvtár épületére nem tarta­nak igényt, megelégszenek az állam nyújtotta pénzbeni kár­pótlással. így a könyvtári re­konstrukcióra - emiatt - nem kell gondolni. Arra a kérdésünkre, hogy vajon ki lesz az igazgató a művelődési központban, az elnök úgy válaszolt: Sebestyén János igazgató bár nyugdíjas, de állományban van, így az in­tézményt jó kezekben tudja. Juhász Ferenc, a katolikus egyház érseki szóvivője kér­désünkre elmondta: több egy­házi ingatlanról tárgyaltak. Megerősítette azt az egyházi szándékot, hogy a könyvtár épületére nem tartanak igényt. Megerősítette azt az infor­mációnkat is, hogy a megálla­podás szerint az MMK-t fenn­tartó intézményi társulásba egy tagot delegál majd az Egri Főegyházmegye. Ezzel kap­csolatban közölte, hogy min­denképpen szakemberre bíz­zák ezt a feladatot, s lehetsé­ges, hogy világi személyre. Elmondta azt is, hogy egyházi, illetve kulturális szakembe­rekből álló csoport tesz majd javaslatot azokra a progra­mokra, melyek az intézmé­nyen belül a katolikus szelle­miséget képviselik. így szó esett a Faludi Akadémiáról, amely a jezsuiták nevéhez fű­ződik. A vezetői utódlás terveiről konkrétumot nem tudott mon­dani a szóvivő. A mostani megállapodással kapcsolatban azonban leszögezte: úgy véli, olyan előzetes szerződés szü­letett, amelynek megyei testü­leti jóváhagyása nem jelenthet problémát. (jámbor) Jedlik és Bolyai utódai kerestetnek EGER - A Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban ma a Jedlik Ányos fizikai vetélkedővel kezdődik a hagyományos ta­nulmányi verseny. A megmé­retéseken az általános iskolák nyolcadikos, illetve a hatosz­tályos gimnáziumok második, valamint a nyolcosztályos kö­zépiskolák negyedikes tanulói mérik össze tudásukat. Ezúttal is nemcsak a tehet­séges diákok felkutatására tö­rekszenek a tanárok, hanem a résztvevők későbbi tanulmá­nyainak elősegítésére is. A versenysorozat csütörtö­kön a Bolyai János matemati­kai, majd október 13-án a né­met, 15-én pedig az angol nyelvi vetélkedővel zárul. Pénteken, a fogadónap után Befektetői fórum HEVES - A körzet országgyű­lési képviselője, Godó Lajos október 3-án 8 és 10 óra között tartja fogadóóráját a polgármes­teri hivatalban. 'Ezt követően 10 órától a vá­rosházán befektetői fórumot rendeznek Hogyan juthat el a dél-hevesi térségbe a német be­fektető? címmel. Bartha Imre, a TESCO Hun- garo Consul Hannover Kft. ügyvezetője tart előadást a té­máról. Az MTV 1 -es csatornáján Miskolcról Hevesnek Ma este negyed 6-tól a Ma­gyar Televízió 1-es csatorná­ján megkezdi sugárzását az MTV Miskolc Körzeti Stúdi­ója. A szerkesztőség Borsod-Abaúj- Zemplén, Heves és Nógrád me­gyéből szerzi napi információit, s ezekből készíti majd változa­tos műsorait. A miskolci körzeti szerkesz­tőség műsorai októberben hét­főn és szerdán jelentkeznek, majd novemberben beindul a napi híradó szolgáltatás. Ma este a nézők a zempléni Európa-nap rendezvényeit lát­hatják a miskolci körzeti stúdió munkatársainak riport-összeál­lításában. A televíziós kollégák várják a körzetből a nézők visszajelzé­seit. Címük: 3501 Miskolc, Pf. 17. Telefonfax: (06) 46 411-082. Rendőr-relikviák Békés megyében HEVES, TÁRNÁMÉRA - A gyulai közbiztonsági fórumon látható a tarnamérai Rendőr­múzeum vándorkiállítása. Mint dr. Francsics Ottó hevesi rend­őrkapitány elmondta: a 120 da­rabból álló tárlat még nyitás előtt gyarapodott: értékes csendőr-ónpecsétet és pandúr­kulacsot adtak a helyiek. Két Lotti A 40. heti „Két Lotti (33-ból 3-at)” játékban a 3+3-asokra jutó, nettó 87.696.280 Ft to­vább halmozódik. A 3 találatosok nettó nyere­ménye 32.630 Ft. A 2 találatosoké 360 Ft. A A „Két Lotti” nyerőszá­mai: 1, 25,47,18, 20,50 A szelvényeket péntekig veszik át, fizetnek nyereményt az IBUSZ- és Express-irodákban, a kijelölt postákon, takarékszö­vetkezetekben. Sorsolás keddenként 10 óra­kor. A hónap lapja változatlanul a Lakáskultúra! Benne: A A hónap lakása: Családi ház helyett A A hónap tudósításai: Leleplezett hamisítványok Takarékosság a villamos energiával A A hónap érdekessége: Hétköznapi csoda: a tetőkert A A hónap receptje: Zöldséges kalácska A A hónap házigazdája: Kubik Anna és Csiszár Imre Minderről és még sok egyébről olvashat a - 124 oldalas - októberi Lakáskultúrában! Az elmúlt napok vezető nem­zetközi személyisége kétségte­lenül nem a folytatásos arab- izraeli konfliktus vagy az északír válság felszámolására tett reményteli kísérlet szerep­lője, de még csak a hágai vízi­színpad játékosa sem. Inkább egy háttéremberre irányul a figyelem: Ted Tűméiről, a vi­lág 24 órás, műfajteremtő hír- show televíziója, a CNN ala­pító tulajdonosáról van szó. Turner úr rájött, hogy ő bi­zony nagyon gazdag ember - a legutóbbi tőzsde-hosszon is nyert pár száz milliót -, s ezen a helyzeten változtatni kell. Sőt illő, itt az ideje leküzdeni magát a tíz leggazdagabb amerikai toplistájáról. Ráné­zett a zakójára - kibír ez akar még két évet is -, meg a kocsit is most cserélte, hát odafordult az oldalbordájához: szívem, ugye, ha nincs különösebb óhajod a házassági évfordu­Fél Hét Ted ide, Ted oda lóra, akkor én most egymilli- árd dollárt szánnék megfog­ható humanitárius akciókra a világban. Talán tényleg ilyen egyszerűen történt minden, és valóban hasonló graciőz mó­don adott az ENSZ segély­költségvetéshez mérhető nagyságrendű összeget. Pedig elsőgenerációs vagyonos, ma­gát megcsináló figura, saját vér és verejték az üzletben. Mindeközben nálunk a ka­pitalista rend megdöntésére irányuló cselekedete miatt most került napvilágra annak a rémhírterjesztő asszonynak a kiléte, aki tavasszal különle­ges képességei révén megin­gatta a hazai bankrendszer oszlopát képező pénzintézetet. Az aknamunkát folytató dé­mon megroppant egy komoly pénzügyi birodalmat, moz­gásba hoz egy országot, ez ta­lán legalább akkora szenzáció, mint a Tumeré. Ráadásul a pá­ratlan mutatványt egy gyenge, védtelen asszony hajtja végre, kötőtűvel a Prinz medvebar­lang ellen. Úgy tűnik, Soros György­nek, a magyar származású nemzetközi pénzmágusnak, akit gyakorta különböző or­szágok pénzügyi rendszeré­nek, nemzeti valutáinak alá- ásásával vádolnak meg, nem kell aggódnia, lesznek hazai követői, elindult az új hullám, bár egyelőre még csak a védett honi vizeken mutatják magu­kat. De ha tehetséges amazon­jaink kiszabadulnak a nemzet­közi porondra, akkor jó lesz meggondolni és visszaszívni az ilyen felelőtlen Tumer-mil- liárdot. Lesz annak még helye a nehéz időkben. Kovács János

Next

/
Thumbnails
Contents