Heves Megyei Hírlap, 1997. augusztus (8. évfolyam, 178-202. szám)

1997-08-01 / 178. szám

EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, 1997. AUGUSZTUS 1., PÉNTEK HÍRLAP LŐRINCI, PÉTER VÁSÁRA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA VIII. ÉVFOLYAM 178. SZÁM ÁRA: 39 FORINT HÍRLAP fiókszerkesztőség. hirdetésfelvétel, lapterjesztés! Dinnyedömping E nyáron a megszokottnál több csapadékban és kevesebb nap­sütésben volt részünk. Rész­ben ennek tudható be, hogy bő kéthetes csúszással köszönt be az igazi dinnyeszezon. Várha­tóan augusztus 10-töl kerülnek piacra a nagyobb tételek. Me­gyénkben az alkalmi dinnye­árusok már így is felütötték sátraikat az M3-as út mentén. Most a görögdinnye kilónkénti ára 60-80 forint között mo­zog, ám a prognózisok szerint augusztus második felére akár húsz forint alá is mehet, te­kintve a bőséges - hektáron­kénti 250 mázsa - termést. A termelők elégedettek a mennyiséggel. S a minőség...? Nos, a sok eső és a kevés nap­fény miatt aligha lesz mézédes e gyümölcs. FOTÓ: ÖTVÖS Sziréna Gyermekét verte Csak a HEVES "g1 HÍRLAP olvasóinak „Emlékező” fémek az érfalon belül A rendőrség megyei ügyele­tére tegnap délutánig viszony­lag kevés bejelentés érkezett. Szúcs-Bányatelepre azért hív­ták a rend őreit, mert egy részeg férfi bántalmazta ötéves gyer­mekét. A brutális apa ellen meg­indult az eljárás. Mónosbélen egy házban az éj­szaka leple alatt ismeretlenek ügyködtek: felfeszítették az ab­lakot, és azon keresztül egy an­tik íróasztalt, valamint műszaki cikkeket emeltek el mintegy 100 ezer forint értékben. Egerben egy, a strand közelé­ben parkoló német rendszámú személyautóból ugyancsak mű­szaki berendezéseket vettek magukhoz ismeretlen elköve­tők. A pórul járt turistától 75 ezer forintnyi értéket loptak el. A tűzoltókat csupán egy eset­ben riasztották: A hatvani lánglovagokat Pe­tofibánya külterületére hívták tarlótüzet oltani. Vadkender volt a személyautóban SARUD Egy éjszakai rutinellenőrzés során szúrták ki a rendőrök Sarud területén azt a sze­mélygépkocsit, amelyben igazoltatáskor vadkendert találtak. Mint ismert: a nö­vényt a kábítószer egyik alapanyagaként használják. Éppen ezért a gépkocsi ve­zetőjének lakásán házkuta­tást rendeltek el. Az éber járőrök munkája nyomán elkezdődött a vad­kender származási helyének kiderítése. Néhány évtizeddel ezelőtt semmi sem menthette meg az érszü- kületes beteget a sebészek szikéjétől. Hála az orvostudomány fejlődésének, ma már nemcsak az operációt kerülhetik el, ha­nem egy varázslatos eszközt is kaphatnak az erükbe. A külön­leges módszerről dr. Fazekas Péter főorvossal, a Markhot Fe­renc Megyei Kórház radiológusával beszélgettünk. EGER Egy amerikai radiológus, Char­les Dotter 1964-ben kitalálta, hogy nem kell kivenni, mással pótolni az összeszűkült eret, hanem az kitágítható - mondja Fazekas főorvos. - Felfedezte, hogy a látszólag elzárt érszaka­szon is át lehet jutni különféle eszközzel, így katéterrel. Ez akkor szükséges, ha mondjuk a combunk artériájának átmérője - ami normális esetben 6 mil­liméter-jelentősen csökken.- Mit érez a páciens?-Erős görcsöket, fájdalmat. Ezt az magyarázza, hogy csak a nyugalmi állapothoz szükséges vér halad át a beszűkült eren. Ám járkáláskor már jelentkezik az oxigénhiányos fájdalom, meg kell állnia a betegnek né­hány száz méter után.- Hogyan lehet segíteni?- Dotter módszerével a szű­kült szakaszon egy nagyon vé­kony eszközt vezetünk be. Erre egyre vastagabb katétereket húzva elérhető, hogy a szűkület feltáguljon, és úgy maradjon azután is, hogy az eszközt eltá- volítottuk. A tágításnál határt szab, hogy a katétereket vissza is kellett húzni, vagyis a végte­lenségig nem lehetett növelni az éren ejtett behatolási átmé­rőt. Továbbá csak egyenes sza­kaszokon volt alkalmazható ez a módszer.-Mi a teendő, ha az orvos egy görbe érrel találkozik?- Egy svájci radiológus, Andreas Grüntzig rájött (Dotter felfedezése után tíz évvel), hogy nem a katétert kell vasta- gítani, hanem annak végére le­het egy ballont is erősíteni. Amit aztán az érfalon belül fo­lyadékkal, erős nyomással fel­fújnak. (Folytatás a 2. oldalon) Magyarország színeit képviselik GYÖNGYÖS A „Játék határok nélkül” tele­víziós versenyen szereplő gyöngyösi csapat örömteli al­kalmat szolgáltatott egy tegnapi tájékoztatóra, hiszen a portugá­liai döntőn való részvétel újabb tennivalók elé. állította a ver­senyzőket, az edzőket és a szervezőket is. A csapat felkészítését irá­nyító Köves Péter elmondta: a döntő versenyszámai kevésbé épülnek a játékosok Fizikális ál­lapotára, sokkal inkább szer­igényesek, és a találékonyságra helyezik a hangsúlyt. A játék­ban még inkább előtérbe kerül, a speciális eszközök használata, így a siker főként azon múlik, mennyire tudják ezeket helyben modellezni.. A csapat tagjai tiszta lappal kezdik a felkészülést, tehát nem feltétlenül az elődöntők tartalék versenyzői maradnak most is talonban. Hogy egy esetleges sérülés miatt kieső versenyző hiánya ne borítsa fel a csapat munkáját, ezúttal a tartalékok­nak is lesznek tartalékai, az edzéseken tehát 6-6 fiatal vesz majd részt. Tőkés László csapatkapitány úgy gondolja, hogy a gyön­gyösi gárdára csak a portugálok és a szlovének jelenthetnek ve­szélyt Lisszabonban. Nagyobb gondot okoz a csapat utazta­tása, illetve ennek költségei. Az eddigi szponzorok mellett szükség lenne további támoga­tókra is, hiszen egy fő részvé­tele a versenyen közel kétszáz­ezer forintos kiadással jár. A csapatot kísérő szurkolók­nak valamivel könnyebb a helyzetük: a lehető legalacso­nyabb áron utazhatnak autó­busszal a döntőre, mivel egy utazási iroda vállalta, hogy ke­vesebb számú jelentkező esetén is feltölti a buszt saját utasaival. Emellett már többen jelezték, hogy repülőgéppel követik a já­tékosokat Portugáliába, bár ez elég tetemes kiadással jár. A város ismertségének, ide­genforgalmi és kulturális életé­nek szempontjából is nagy je­lentősége van a jó szereplésnek, ezért Szabó Gyula polgármester szerint a döntő eredményétől függetlenül jövőre is mindent megtesznek az induláshoz és a részvételhez szükséges pénzösz- szeg előteremtéséért. Jónás Ági Az( utolsók, akik még 12 hónapot szolgáltak Ünnepi torta - leszerelésre BOLDOG, EGER, RECSK Ma megyénk négy honvédségi alakulatánál is többen befejezik sorkatonai szolgálatukat. À le­szerelési előkészületek már tegnap elkezdődtek.- Nálunk Recsken hagyo­mány, hogy búcsúzásként a hi­vatásos állomány kispályás fo­cimérkőzésen találkozik a le­szerelők csapatával - említi Ba­lázs Béla alezredes, parancs­nok. A raktárbázison szolgálatot teljesített 20 „obsitos” a meccs végén felszelhette az ünnepi tortát is, amelyet a tamaleleszi Fodor József\ a tartalékállo­mányba őrmesterként kerülő cukrász készített. (Folytatás a 3. oldalon) Belvárosi üldözést követően: rendőrkézen az autótolvajok HATVAN, LŐRINCI Egy domonyi család a kellemes kikapcsolódás reményében ke­reste fel szerdán a hatvani strandfürdőt. A papa, a mama és a gyerekek egész nap önfe­ledten lubickoltak, ám-hazain­dulásuk előtt nem várt megle­petéssel kellett szembesülniük: hatalmas utazótáskájuk szőrén- szálán eltűnt! A koffer nemcsak ruhaneműiket tartalmazta, ha­nem gépjármüvük kulcsát is. A hiányt észlelve rossz előérzetük támadt, s a parkolóban beigazo­lódott gyanújuk. 1500-as Ladá­juknak hűlt helyét találták. Azonnal értesítették a helyi rendőrkapitányság szolgálatpa­rancsnokát, aki soron kívül szólt a környéken tartózkodó egységeknek. Délután fél hat körül a lő­rinci rendőrőrs járőrei a város területén azonosították a kere­sett személygépkocsit. A nyo­mába eredtek, s a település központjában történő üldözés után sikerült a jármű megállítá­sára kényszeríteniük a vezetőt. Vele „autókázó” társával együtt nyomban előállították. Amint arról az esetet ismer­tető Patkóné Rőczey Krisztina r. százados, a Hatvani Rendőrka­pitányság helyettes vezetője tá­jékoztatta lapunkat, a hatvani illetőségű elkövetők ellen a bűnügyi osztály folytatja az el­járást. (t. o.) A sertésfelvásárlási árak alig fedezik a tartási költségeket Jó jel: megszűnt a kocakivágás A sertésállomány csökkenése szűkebb pátriánkban is megfi­gyelhető, ám a szakemberek véleménye szerint mindez nem ve­szélyezteti a húsellátást. Határainkon túlra, Szeged, Kaposvár és Nógrád megye üzemeibe is jut azon vágóállatokból, amelyek takarmányozása bizony igencsak költséges. HEVES MEGYE Barta István, a Heves Megyei Földművelésügyi Hivatal mun­katársa a mennyiségi mutatók romlását nem tartja vészesnek: • - Tény - mondja -, hogy a megyei állomány az elmúlt esz­tendők folyamán csökkent, de a jelenlegi 110 ezerre tehető ser­tésszám elegendő az ellátáshoz. Sőt - teszi hozzá -, még jelen­tős kiszállítás is tetten érhető. Nemcsak a kisebb-nagyobb megyei húsüzemek feldolgozó­soraira jut belőlük, hisz vesz innen kiselejtezett kocákat - a szalámi alapanyagához - a sze­gedi Pick. S a nógrádi, a kapos­vári húsipar is megjelenik vá­sárlóként Hevesben. (Folytatás a 3. oldalon) Boseges programkínálat - ingyen Lovasnapra csábítanak TEPÉLYPUSZTA Az elmúlt esztendő őszén ke­rült sor első ízben lovasnapra Tepélypusztán, amelyet a bese­nyőtelki önkormányzat és a Fa­una Rt. hagyományalapozónak szánt. Az is lett, hisz augusztus 9-én immár a második ilyen - az előzőnél nagyobb szabású, versennyel és kulturális, szóra­koztató programokkal tűzdelt ­eseményre csábítják azokat, akik kedvelik a lovassportot. Nos, a nap reggel 9-kor indul a kezdő lovak és ifjúsági lova­sok díjugrató versenyével. Ti­zenegytől a Fauna-kupa fogat- akadályhajtás első fordulója zajlik, délután egytől pedig te­nyészállat-bemutatót tartanak. Két órakor kezdődik a Bese­nyő-kupa díjugrató verseny. (Folytatás a 3. oldalon) Kedves Hölgyem! Tisztelt Uram! Az AUTOMOBIL-EGER a Faiskola u. 5. sz. alatt az alábbi szolgáltatásait kínálja Önnek: • VW-AUDI új autók értékesítése, • Kedvező hitelkonstrukciók, • Használt gépkocsik beszámítása, kereskedelme • Biztosítási ügyintézés, • Eredeti gyári alkatrészek kis- és nagykereskedelme • Szakszerviz Értékesítőink: Bürgermeister Edit, Dér János, Leffler Gábor, Lengyel Miklós, Stefán Zoltán, Tóth Zsolt várják érdeklődését a 36/324-322 telefonszámon. Vevőszolgálati vezető: Tóth Kálmán, Munkafelvevőnk: Montvai István, Alkatrész-értékesítőnk: Szatai László várják a 36/310-022-es telefonszámon. AUTOMOBIL-EGER-97 KFT. Eger, Faiskola u. 5. QOOD Audi

Next

/
Thumbnails
Contents