Heves Megyei Hírlap, 1997. augusztus (8. évfolyam, 178-202. szám)

1997-08-01 / 178. szám

2. oldal Megyei Körkép 1997. augusztus 1., péntek Zárásként: kiállítás Rajzakadémia, immár másodszor EGER Ma este nyitják majd meg a Gárdonyi-ház udvarában az al­kotó diákok második szimpózi­umát. Dohnál Tibor rajzakadémiája az ország egyetlen olyan mű- vésztelepe, ahol egymást erő­sítve dolgozik óvodás, általános iskolás, középiskolás és főisko­lás. A mintegy háromhetes, al­kotótáborszerű, sajátosan nyi­tott együttlét alatt nemcsak a munka kerül előtérbe, hiszen a szórakozásra, kirándulásokra is találnak módot a fiatalok. Tervezik az aggteleki karszt meglátogatását, s ellátogatnak különféle festői tájakra is, hogy így gyűjtsenek élményt munká­ikhoz. Utóbb majd - immár ha­gyományként - egy díjkiosz­tással egybekötött szabadtéri zárókiállításon mutatják be al­kotásaikat a résztvevők, ezzel is gazdagítva a város nyári kultu­rális eseményeinek kínálatát. Dohnál Tibor szimpóziuma olyan program, amely méltán nevezhető példaértékűnek. Ta­lán nem véletlen, hogy szerte az országban felkeltette az érdek­lődést. (e. e.) Átadták a Dobó úti csomópontot GYÖNGYÖS Tegnap délelőtt - hétévi elő­készület után - átadták a Dobó úti jelzőlámpás közlekedési csomópontot. A beruházás célja a 24-es főút és a városi közúthálózat közötti biztonsá­gos és korszerű összeköttetés megteremtése volt. Ennek része a nemrég át­adott kerékpárút is, amelynek a főútvonalon való átvezetése érdekében most - megyénkben egyedülállóan - külön jelző­lámpákat helyeztek műkö­désbe a kerékpárosok részére. A megvalósításban jelentős szerepe volt a Heves Megyei Állami Közútkezelő Kht.-nak, a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium Útalap­jának, illetve a kivitelezők pon­tos és gyors munkájának is. Rövid bevezető után Hol- napy László, a szakminiszté­rium főosztályvezetője átvágta a nemzetiszínű szalagot, és Szabó Gyula polgármester a város nevében hivatalosan is átvette a forgalom számára már július 20-án átadott cso­mópontot. J. A. Az országban csupán három-négy helyen végeznek ilyen beavatkozást „Emlékező” fémek az érfalon belül (Folytatás az 1. oldalról) Miután kitágult az ér, kiszívják a ballonból a folyadékot, és ki­húzzák a katétert. Ezzel az eljá­rással már átjuthatunk a főérből az oldalerekbe is. Tágíthatunk vele a vesében és a szívben, megelőzhető az infarktus.- Mit szóltak ehhez az érse­bészek? Nem tiltakoztak, hogy a radiológusok elveszik a ke­nyerüket?- Sokáig el sem hitték, hogy egy félórás beavatkozással ugyanaz az eredmény érhető el, mint egy hosszú, komoly mű­téttel. De a radiológusok állha­tatosan harcoltak, és bebizonyí­tották, hogy a tágított erek hosszú ideig kitűnően működ­nek. Ott, ahol rövid a szűkület, felesleges az operáció. Az első betegemnek 14 éve jól szolgál a kitágított artériája. Hozzáte­szem, mi nem a betegséget, az érelmeszesedést gyógyítjuk, hanem a következményét, az érszűkületet szüntetjük meg. Az érelmeszesedés lassításához a beteg aktív közreműködése szükséges.-Például: dobja el a ciga­rettát...-Nagyon fontos a dohány­zás elhagyása, a zsírszegény ét­rend, a vér koleszterinszintjé­nek csökkentése, a cukorbeteg­ség kezelése, a magas vérnyo­más gyógyítása, valamint a rendszeres fizikai tréning. Az érbetegnek a lábát nem kímél­nie kell, hanem mozgatni! To­vábbá vannak olyan gyógysze­rek, amelyek lassítják, esetleg meg is állítják az érelmeszese- déses körfolyamatokat.- Mikor honosodott meg az értágítás nálunk?- A nyolcvanas években lett egyre elfogadottabb Magyaror­szágon. Egerben 1983. március 8-án tágítottuk az első betegünk csípőérszűkületét. Azóta is pa­naszmentes. Kezdetben évi öt­ven betegen végeztünk ilyen beavatkozást, most már beáll­tunk évi százhúszra. Eddig ösz- szességében több mint ezeröt­száz betegen segítettünk. Ez annak is köszönhető, hogy ne­künk sosem volt vitánk az érse­bészekkel. Dr. Czenkár Béla az első perctől mellénk állt, és ha­sonlóan jó a kapcsolatunk az utódjával, dr. Erdélyi Bélával, a sebészeti osztály vezetőjével és munkatársaival. Egy közösen gondolkodó csapatot alkotunk a betegek érdekében. Ugyanis a két módszer - a sebészi és az ál­talunk végzett - remekül kiegé­szíti egymást.-Az még sohasem fordult elő, hogy egy ér nem adta meg magát? Miután kihúzták a ka­tétert, újra visszaszűkült?- Sajnos, néha megeshet, annyira rugalmas az ér, hogy nem jár sikerrel a tágítás. Hiába kíséreljük meg újra és újra, visszaugrik eredeti állapotába. Vagy görcsbe jön. Esetleg a mész leválik az érfalról, és el­zárja a vér útját.-Ilyenkor már senki sem menti meg a beteget a szike alól...?- Tíz esztendővel ezelőtt újabb kutatások kezdődtek. Ezek arra irányultak, hogy benn kellene hagyni valamit a szűkü­let helyén. Speciális acélötvö­zetet találtak ki erre a célra. Kétféle eszköz, úgynevezett stent (feszítő henger) készül ebből az anyagból. Az egyiket az értágító ballonra rászorítva, a szűkületben felfújással tágí­tunk a kívánt méretre. A másik pedig a katéterre dolgozott esz­köz. Ezt egy harisnyaszerű külső burok védi, s amennyiben ezt eltávolítjuk, akkor a stent kitágul az eredeti alakjára.- Ezek az eszközök alkalma­sak arra, hogy görbe erekbe kerüljenek?- Igen. Nagyon rugalmasak.-Hogyan követik nyomon az útját?- Akárcsak a katétert, ezt is a monitoron át figyeljük.- Mióta alkalmazzák a fém- beültetést itt, Egerben?-A pontos dátum: 1997. jú­nius 24.-Mit szólt a beteg? Tudta, hogy ö az első?- Ahogy ’83-ban Hámori Sanyi bácsinak is elárultam, mire készülünk, úgy most is szóltam a hatvani betegünknek. Bátran beleegyezett. A beavat­kozással 45 perc alatt elkészül­tünk, és a betegünk azóta pa­naszmentes.-Ez végszónak is jó lenne, de kíváncsi vagyok, mennyibe kerül egy ilyen beültetés?-A fémháló ára 140-250 ezer forint, a mérettől és a gyár­tótól függően. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár eb­ben az évben 25 eszköz beépí­tését finanszírozza Egerben, át­lagosan 160 ezer forinttal.- Az országban hány helyen végeznek ilyen beavatkozást?- Csupán három-négy kór­házban. Mégpedig ott, ahol a ballonos tágításban már nagy tapasztalatokra tettek szert az orvosok. Négyessy Zita A Nyári Egyetem Vendégkönyve Operatőrök Mestere EGER Illés György nevét szakmai berkekben világszerte isme­rik, hiszen operatőrök nemze­dékeit nevelte, s közülük igen sokan más országokban is bi­zonyították átlagon felüli te­hetségüket. Nem akármilyen nevelő lehetett, mivel egykori diákjai mindmáig tisztelettel szólnak róla, s ha csak tehe­tik, felkeresik, hogy nosztal­giázva idézzék fel a tanuló­évek varázslatos hangulatát. Tavaly ő volt a kurzus há­zigazdája. Ajánlására tölti be ugyanezt a funkciót az idén Jean Badal, aki Párizsból ér­kezett. Emlékszem, hármas­ban beszélgettünk az 1997-es lehetőségekről, tervekről. Már akkor kiviláglott, hogy egyértelmű előbbre lépés, fej­lődés remélhető. Tizenkét hónap múltán er­ről kérdem, s ő megszokott optimizmusától áthatva fo­galmaz: — Semmi ok a borúlátásra, hiszen az elképzelt francia gála megvalósult. Nem akár­milyen dolog az, hogy kiváló alkotók jönnek el, hogy be­számoljanak műhelytitkaik­ról. Elég csak a magyar szár­mazású Peter Kassovitzra és fiára, Mathieu-ra utalni. Se­gítségük is hozzájárul ahhoz, hogy a résztvevők bepillant­sanak a frankhoni törekvé­sekbe, amelyek sok szem­pontból tanulságosak, s arra mindenképpen jók, hogy megvitassuk valamennyit, s okuljunk belőlük. Nem is szólva arról, hogy jó néhány fogás - természetesen adott­ságainkhoz idomítva - nálunk is sokrétűen kamatoztatható. Szó esik a televíziózás te­rén kialakult új helyzetről is, mivel ez is befolyásolja az it­teni jövőt.- A médiatörvény meg­szabja azt, hogy a két új ke­reskedelmi adó műsorának nem kis része kulturális té­mákkal foglalkozzon, más­képpen fogalmazva ez azt je­lenti, hogy szükség lesz itt­honi fogantatású, szerzőségű tévéjátékokra. Nem rossz hír ez, ugyanis megoldódnak az állásgondok, lesznek megbí­zatások, azaz egyfajta fellen­dülés bontakozhat ki. Ha nem is máról holnapra, de egy fél esztendő után minden bi­zonnyal. Addig pedig megte­szik a konzervműsorok is. Arra célzok, hogy hiányoz­nak a rendezvénysorozatról a Színház- és Filmművészeti Főiskola hallgatói.- Sajnos, nem jöhettek el, mert éppen vizsgafilmjeiket készítik. Fiatalok azonban akadnak, s az ifjonti hangulat az idő­sebbeket is áthathatja. Ez az, ami kizárólag rajtuk múlik. Pécsi István Ne égessük - hasznosítsuk! HEVES MEGYE Bár túl sok napsütésbe még nem kóstolhattunk bele az idén, az aratás már javában tart. Eb­ben az időszakban elengedhe­tetlenül soron van az égetés. Amellett, hogy az ebből származó füst, korom az utak mellett igencsak balesetveszé­lyes, az ártatlannak tűnő műve­let hozzájárul a légkör szén-di- oxid-szennyezéséhez. S elgon­dolkodtató az is, hogy ilyenkor értékes, hasznosítható, nagy szervesanyag-tartalmú összete­vők válnak füstté. Az említettek miatt a nyugat­európai országokban sehol sem látni effajta „pazarlást”. Mint ismert, Magyarország is aláírta - 1992. június 13-án - az üveg­házhatású gázok kibocsátásá­nak korlátozásáról szóló egyezményt. Ebben hazánk vál­lalta, hogy 2000-re a szennye­zés nem haladja meg az 1990. évi szintet. Am ennek ellenére... Nos, az égetnivalót jól le­hetne hasznosítani az állattar­tásban alomként, majd trágya­ként, valamint komposztálásra. Nagyon jó gombakomposzt ké­szíthető szalma felhasználásá­val, ráadásul a gombatermesz­tés utáni komposzt jó talajja­vító, tápanyag-utánpótló anyag. Tehát: ahelyett, hogy a leg­egyszerűbb megoldást válasz­tanánk, azaz elégetnénk az ara­tás „maradékát”, hasznosítsuk azt. Ha csak nem vagyunk pi- romániások. (elek) Stanley Norman: & os lámpás ház őrszigeten 5. Baj van, Dottore Fergusont izomláz gyötörte. Elszokott a napi több órát is kitevő pedáltaposástól. Egyébként elhatározta, hogy az éjszakát, minden viszoly­gása ellenére, megosztja An­gélával, akire nagy szerep vár még az útlevelet is visz- szaszerző csendőr-vigasság megszervezésében. Az is át­futott az agyán, hogy jó ötlet volt indulása előtt a készülő szótár minden lapját lefény­képeztem i a technikusokkal. Mit lehet tudni? Lehet, hogy sosem látja viszont azt a szó­szedetet. Miközben elmélkedett, ro­bogó zaját hallotta, amely le­állt a piros lámpás ház előtt. A Madam szokott ezen köz­lekedni, s megállás után - af­féle egyezményes jelként - az O sole miót fütyörészi. Ezúttal azonban a fütty elma­radt, s mindjárt kopogás hal­latszott. Ferguson óvatosan húzta félre a reteszt. Csaknem el­akadt a lélegzete. Esőtől ázottan a Vörös Hordó pin- cémője állt a küszöbön, kar­ján a fonott kosárral, amely­ben Angela hozta mindig a jó falatokat.- Jó estét, signorina, ez ám a meglepetés! — Baj van, Dottore - mondta a lány köszönés he­lyett -, Angela az emeleti szobájában ágynak esett... tudja, az ízületei. Éppen a gyógyfüves asszonyt várta, de helyébe a csendőrök jöt­tek. És persze, épp a legva­dabbak. Gúnárfej, a nyomo­zótiszt, meg Valentino, a pri­bék.-És? — megpróbált kö­zönyt erőltetni magára. — Garanciát kértek magá­ért. Ötvenezret. — Jó, majd megkapják. Úgy gondolta, mindaddig, amíg hitvány anyagiakkal rendezhető a dolog, nincs ve­szély. De azért beinvitálta a bőrig ázott lányt, felajánlva számára Angela frottírköpe­nyét, meg azt, hogy elfordul az öltözködés idejére. A lány azonban csak legyintett, majd elmondta, hogy edzett lány ő, hiszen a katonák töb­bet ostromolják, mint az el­lenséget. O azonban bevehe­tetlen erőd. Ferguson észrevétlenül a csendőrökre terelte a szót. — Folyton-folyvást valami spionkodást emlegettek. Jé­zusom, ezek még ide is lejö­hetnek! Öltözzön fel, elvi­szem innen, nincs többé biz­tonságban.- Ezt Angela akarja? — Ezt én akarom. A lány arca kiismerhetet­len volt, esendő pillantásában féltés és rajongás váltakozott. Ferguson agya leblokkolt. Ilyen pillanatok nemigen adódtak még életében, és ép­penséggel a hírszerző iskolák szituációgyakorlatai sem ké­szítik fel a növendékeket ef­féle meglepetésszerű táma­dások kivédésére. Átadta magát az ösztöneinek: szen­vedélyes ölelésbe forrtak össze. Lehet, hogy a másna­pot vagy a következő órákat már meg sem érik. Ferenczy Europress (Következik: Félj a Fehér Puskától!) A hepatitis-B-ről ARC: egy lap fiatalok számára Egy új, tizenhat oldalas, színes kiadvány látott napvilágot. Az egész országban terjesztett lap, az ARC első számában 12 fiatal vall a szerelemről, érzéseiről, az életről. Az ingyenes újság­ban az AIDS-nél százszor fertő­zőbb vírus, a hepatitis-B veszé­lyeire hívják fel a felnövő nem­zedék figyelmét. A kórokozó leggyakrabban fertőzött vérrel vagy szexuális úton terjed. A vírushordozóknál hosszabb - akár 15 év - lappangási idő után májzsugor, illetve májrák alakulhat ki. Az újság háromhetente jele­nik meg. Az érdeklődők az or­szág valamennyi ifjúsági in­tézményében hozzájuthatnak az ARC-hoz. (h)

Next

/
Thumbnails
Contents