Heves Megyei Hírlap, 1997. július (8. évfolyam, 152-177. szám)

HEVES EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, MEGYEI 1997. JULIUS 1., KEDD LŐRINCI, PÉTERVÁSÁRA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA VIII. ÉVFOLYAM 151. SZÁM ÁRA: 39 FORINT HEVES "g" HÍRLAP Fiókszerkesztóség, hirdetésfelvétel, lapterjesztés! ^JÜIIíí!)» wnmwßmß A legjobb ilyenkor a strandon - például Bükkszéken. A hét végén négy és fél ez­ren látogattak ide. Tegnap is elégedetten mosolygott a pénztáros kisasszony, Juhász Beatrix, hiszen a nyitás után két órával már csaknem ötszázan lubickoltak a medencékben. (A káni­kulával kapcsolatos információinkat a 2. oldalon találják.) fotó: ötvös imre Sziréna Fekete hétvége volt Három halálos baleset tör­tént a hét végén Hevesben. Füzesabony és Kerecsend között június 29-én, nem sokkal éjfél előtt egy Suzuki személygépkocsi utolért egy kivilágítatlan teherautót, s annak kerülése közben fron­tálisan összeütközött a vele szemben szabályosan köz­lekedő FIAT Regattával. A vétlen személygépkocsi ve­zetője, egy 34 éves egri fia­talember a helyszínen meg­halt, az utasok közül hárman súlyos sérülést szenvedtek. Parádsasvár térségében egy egri 29 éves fiatalember motorkerékpárjával gyors­hajtás miatt az utat szegé­lyező korlátnak nekiütkö­zött, s a helyszínen életét vesztette. A poroszlói szabad stran­don egy 41 éves helyi lakos fulladt a vízbe. Andornaktályán egy la­kásból videolejátszót, Mak­iárról pedig egy Mountain Bike kerékpárt vittek el teg­nap RECSK Több mint két éve húzódó „ügy” végére kerülhet sor Recsken, amennyiben a tegnap kezdődött földárverésen a lici­tálók végre tulajdonukba vehe­tik a falu környékének néhány - sok-sok vihart kavart - terüle­tét. Mint ismeretes, még 1995- ben tartották azt az árverést, melynek eredményét 7 licitáló tekintetében az Országos Kár­Nagy István az új megbízott vezető a Füzesabonyi Rendőrkapitányságon Balesetokozásért felmentették a régit A Heves Megyei Rendőr-főkapitányság sajtó- és kommunikációs osztályának vezetője, Kakuk György r. alezredes tegnap az alábbiakról tájé­koztatta a Hírlapot: Június 1-jére virradóan Füzesabonyban a helyi rendőrkapitányság vezetője autóval, figyelmetlen vezetés folytán személyi sérüléssel nem járt bal­esetet okozott. Igazságügyi szakértőt rendeltek ki a körülmények tisztázására. Az ügyet - elfogult­ság miatt - az Egri Rendőrkapitányság vizsgálja. A kapitányságvezető ellen állomáshely elha­gyása miatt fegyelmi eljárást is folytattak, s ezért őt fegyelmi büntetésben részesítették. Minden körülményt figyelembe véve a megyei főkapitányság vezetője a kapitányságvezetőt a A bábszínház életében véget ért egy fejezet beosztásra alkalmatlannak minősítette, s ezért őt június 30-i hatállyal felmentette. Áthelyezte a fő- kapitányság állományába beosztott tisztnek. Hétfőn dr. Lantos Bálint főkapitány tájékoz­tatta e döntésről a térség polgármestereit, akik azt megértéssel fogadták és tudomásul vették. A megyei főkapitány a füzesabonyi kapitány­ság állomány gyűlésén bejelentette: a kapitány­ság megbízott vezetője július 1-jétől Nagy István r. alezredes, a megyei főkapitányság eddigi bűn­ügyi osztályvezetője. Az ő helyét - szintén meg­bízással - dr. Szemelszki János r. őrnagy, a HRFK vizsgálati osztálya életvédelmi alosztá­lyának eddigi vezetője veszi át. Az alosztály irá­nyításával Nyitrai Tibor r. századost bízták meg. Harlekin-sztori: „Volt egy szép ígéret” Egy külföldön élő magyar is képviseltette magát Licit, kétéves huzavona után Kemény évadját zárta az egri Gárdonyi Géza Színház Harle­kin bábtagozata. Az anyatársulatnál (10) valamivel idősebb „kistestvér” (13) még soha ilyen kevés pénzből nem gazdál­kodhatott, ráadásul kényszerű fogyatkozásra ítélték. Végül pedig némi huzavona után, a nehéz, de józan döntés eredmé­nyeképp jövő januártól önállóan folytathatja pályáját. rendezési és Kárpótlási Hivatal megsemisítette. Tegnap reggel a recski mozi épületében az akkori kárpótlás­ból kimaradt területekre, illetve a megsemmisítő határozatok miatt a „visszakerült” földekre hirdettek árverést. Bonyolítja a helyzetet, hogy időközben a megsemmisített határozatok közül hármat még­iscsak érvényesnek nyilvánítot­tak. (Folytatás a 2. oldalon) EGER Mindeközben tartottak két be­mutatót: az egyiket, a Tulipiros tigrist marosvásárhelyi tervező­rendezővel, a másikat, az utób­MSZDP: „igen” A Munkáspárttal kialakítandó választási együttműködés mel­lett döntött - nagy többséggel - szombati ülésén a Magyaror­szági Szociáldemokrata Párt (MSZDP) országos választmá­nya. bit Lengyel Pál mv. irányításá­val. Jevgenyij Svarc A két já­vorfácska bemutatója szakmai siker volt, látványossága miatt a publikum is dicsérte. Kár, hogy az évad végén az érintett korosztály figyelmét más is megosztotta. Jövőre lesz vi­szont folytatás... Demeter Zsuzsa művészeti vezető már az évadzáró társu­lati ülésen is elmondta, amit most csak újfent megerősíteni tud: — Az idei költségvetésünk mindent alulmúlt. Tulajdon­képp egyetlen bemutatóra nem telt volna, ha nem pályázunk. (Folytatás a 3. oldalon) Szép tűzoltósiker Ausztriában VISONTA A hét végén rendezték meg a 47. osztrák nemzetközi tűzol­tóbajnokságot. Hazánkat a vi- sontai Mátrai Erőmű Rt. ön­kéntes tűzoltói képviselték, akik első alkalommal vettek részt ilyen rangos nemzetközi versenyen, ahol az eddigi leg­jobb eredményüket érték el: bronzérmet vehettek át. Nagy József tűzoltópa­rancsnoktól megtudtuk: a ver­senyen 1590 csapat vett részt. Ez szinte hihetetlen, de ha fi­gyelembe vesszük, hogy Ausztriában minden 25. ember önkéntes tűzoltó, akkor nem túloznak a számok. A szervezésre jellemző volt, hogy Schwehatban - egy lab­darúgópályán - ezt a rengeteg csapatot úgy beállították egy alakzatban, hogy még két ze­nekar is elfért mellettük. A már említett viadalon el­ért bronz minősítés igen szép siker. Főként, ha még hozzá­vesszük, hogy a város polgár- mestere Hliva Bélának a nem­zetközi tűzoltó-kapcsolatok ápolásáért emlékérmet is át­nyújtott a 46. osztrák bajnok­ság eredményhirdetésekor. (köre sog) Vevőre talált a hevesi Első Polgári Takarékpénztár Rt. Vevőre talált a tavaly év végén az Állami Bankfelügyelet által azonnali hatállyal bezáratott hevesi Első Polgári Takarékpénz­tár Rt. Az érdeklődő és egyúttal a vevő az Országos Takarék­szövetkezeti Intézményvédelmi Alap (OTIVA), amely egy kon­zorcium nevében vásárolta meg az Állami Bankfelügyelettel még perben álló intézményt. HEVES A tíz intézményből és a két bu­dapesti bérleményből álló va­gyonra az adásvételi szerződést már aláírták, ugyanakkor kon­zorciumi tagoknak egymás kö­zött még nem született megál­lapodásuk arra nézve, hogy a hajdani Első Polgári Takarék- pénztár Rt. épületeit a jövőben kik és milyen felosztásban használják.- A fiókok továbbra is pénz­intézeti tevékenységet folytat­nak annyi különbséggel - tájé­koztatta lapunkat dr. Tóth Kál- mánné, az OTIVA ügyvezető­helyettese -, hogy az eddiginél remélhetőleg magasabb szín­vonalon. Ezért tervezzük a szolgáltatási kör bővítését.-Lehet tudni, hogy kik a konzorcium tagjai?-Egyelőre a Gyöngyöspata és Vidéke, valamint a Jászárok- szállás és Vidéke Takarékszö­vetkezet. Tárnáméra még gon­dolkodik az ajánlaton.- Várhatóan mikor nyitnak?- Ez a tulajdonosokon múlik. (Folytatás a 2. oldalon) Kitüntetésekről és nívódíjakról is döntenek ma a képviselők Megszépül végre a sétálóutca? EGER Több személyi vonatkozású ügy megtárgyalása is szerepel Eger város ma 11 órakor kez­dődő, s a nyári szünet előtti utolsó közgyűlésén. A mintegy harminc napi­rendi téma között található - egyebek mellett - az 1998. ja­nuár l-jétől közhasznú társa­sággá alakuló Ifjúsági Ház első ügyvezető igazgatójának kine­vezése, de ugyancsak ma - igaz, zárt ülésen - kerül előterjesz- ésre több kitüntetés és nívódíj dományozására tett javaslat Immár második fordulóban írül terítékre egyes, a város ultal alapított kitüntetések dományozásának rendjét rintő módosítás, de ma több rendezési tervről is szó esik majd. Egy régi adósságot is igyek­szik törleszteni a város: a kép­viselők elé kerül a Széchenyi utca felújítását taglaló javaslat. A szakemberek szerint két év alatt összesen 115 millió fo­rintba kerül majd a beruházás. Immár az előterjesztések so­rában több oktatási-nevelési kérdésben is döntenek a képvi­selők, s itt lesz szó a Gárdonyi Géza Gimnáziumnak és az Ady Endre Kollégiumnak az egyház részére történő átadásáról. Ugyancsak ma kell állást foglalnia a grémiumnak a sportszakosztályok kiegészítő támogatásáról. E célra három­millió forintot szánna az illeté­kes bizottság. (-ne) A múlt üzenete jobbá nemesít Huszonhét esztendeje annak, hogy a barokk vá­rosban először találkoztak azok, akiket érdekelt a múlt kövekbe, tárgyakba kódolt, mintázott üzenete. Azok, akik azért kívántak összefogni, hogy e pusztuló értéközönből minél több örökí- tődjék át a jövőnek. Már csak azért is, mert e kincsek nélkül a minket követő nemzedékek szegényebbek, lelkileg, érzelmileg sivárabbak lennének. A múló esztendők során kialakult az a me­netrend, amelyen később csak finomítani kel­lett. Egyfajta visszaigazolás volt az is, hogy a felnőtt diákok egy része annyira kötődött a tör­ténelmi töltésű Egerhez, hogy - ha csak tehette - ismét jelentkezett. így aztán újra találkozott azokkal, akikhez már baráti, kollegiális szálak fűzték, azokkal, akiktől ötleteket merített, akik­nek kamatoztatható tippeket adott, akikhez em­lékek serege fűzte. Nincs ebben semmi különös, ugyanis a közös kirándulások - ilyenkor megtekintették mind­azokat az épületeket, tájházakat, várakat, törté­nelmi helyeket, amelyekkel Heves megye méltán büszkélkedhet -, a valóban alkotó viták, az igen népszerű fórumok egyértelműen bizonyították, hogy a teremteni óhajtó embert nem gátolják az országhatárok. Nagyszerű dolog ez. Különösképp mostan­ság, amikor ebben az átmeneti korban eléggé zűrzavarosok a viszonyok, amikor divat az in- dulatosdi, az acsarkodás, az egymás elleni kardesörtetés. Ez az ígéretes összhang viszont arra utal, hogy mindez múló jelenség, azaz nem erre kellene koncentrálni, hanem arra, ami fon­tos, ami időtálló, ami nem tiszaviráglétű. Mától július 9-ig tart az idei kurzus, melynek központi témája a műemlék-helyreállítások tegnapi és mai helyzete lesz. Emellett arról sem feledkeznek meg, hogy a holnapokat pásztáz­zák. Méghozzá igen stílusos környezetben: a noszvaji De la Motte-kastélyhoz csatlakozó ok­tatási és továbbképző intézetben, ahol a hangu­latos építészeti háttér is azt igazolja, hogy az elődök üzenete jobbá nemesít mindnyájunkat. Pécsi István Elterelték a 31-es út forgalmát Lángolt a malom HEVES Szabályos forgalmi dugó kelet­kezett tegnap a kora esti órák­ban a Hevesen áthaladó 31-es főúton, amikor a környéken élők arra figyeltek fel, hogy lángokban áll a közeli malom. Az időközben riasztott városi tűzoltók nagy erővel vonultak a helyszínre, s azonnal hozzá­kezdtek a gyorsan terjedő tűz megfékezéséhez. Kovács Barnabás városi tűz­oltóparancsnok szerint a tűz ke­letkezési oka eddig még isme­retlen, s várhatóan csak holnap tudnak hozzákezdeni annak ki­vizsgálásához, hogy mitől ka­pott lángra a malom. Szerencsére a tűz nem terjedt át a környező épületekre, ám az anyagi kár várhatóan így is je­lentős lesz. & A à

Next

/
Thumbnails
Contents