Heves Megyei Hírlap, 1997. július (8. évfolyam, 152-177. szám)

2. oldal Megyei Körkép 1997. július 1., kedd Kő Pál szobrai a Tábornok-házban - Az Egerből sokáig száműzött, hevesi szár­mazású Kő Pál szobrászművész remek humorú, szikrázó tehetséggel megformázott munkái láthatók egész nyáron a Kossuth utcai Ferencesek altemplomában, illetve a Tábornok-ház emeletén. A tárlat naponta 9 és 16 óra között tekinthető meg. fotó: perl Márton Biztosítás, amely befektetésként is működik Új tennék, részleges visszavásárlással Levél a pályadíjról A Magyar Autóklub Orszá­gos Elnöksége felhívja a kormány figyelmét: az au- tópályadíj-emelések meg­akadályozására azonnali és hatékony intézkedésre van szükség, mert sem az inflá­cióval, sem mással nem in­dokolható árak kizárják a magyar autósok többségét a pályák használatából. A Total Car Comedi nagy sikert aratott a közönségnél Vásári komédia és aratódalok Ma is: recski licit (Folytatás az 1. oldalról) Tegnap 57-en vettek részt a Borsod megyei kárpótlási hiva­tal szakemberei által vezetett árverésen, összesen mintegy 2,8 millió forint értékű kárpót­lási jeggyel. Köztük volt a külföldön élő Crouy Imre megbízottja is - 1,3 millió forinttal -, aki a fentebb már ismertetett „kalandos sorsú” területek kapcsán arra kérte az árverezőket: egyezze­nek bele, hogy az említett - mintegy 300 ezer forintért egy­szer már „megvásárolt” - föl­dek egyezség alapján az övéi legyenek, akkor tovább nem is licitál, a megmaradó részeket feloszthatják egymás között a falusiak. Két helybeli polgár ezt nem fogadta el, így mindegyik föld­részletre megindult a licit. Akadt olyan terület, amelyre senki sem jelzett vételi szándé­kot, ám volt olyan erdő is, amely 16 ezer 600 forintos aranykoronánkénti áron kelt el. Az árverés ma délelőtt folyta­tódik. (espé) EGER A Megyei Művelődési Központ Utcai vigasságok című rendez­vényén lépett fel az egri Gár­donyi Géza Színház ifjú tehet­ségeiből álló társulat a Dobó téren. A Total Car Comedi című zenés vásári komédiával már a műsor elején kivívták a közön­ségsikert. A lerobbant, szinte darabjaira esett, de a szivár­vány színeiben pompázó régi Skoda, s az azon lévő kisebb, egyszerű pódium alkotta a színpadot. A Szőke Andrea tollából író­dott szerzemény főhőse egy milliomos lány (Magyar Éva) és egy benzinkutas fiú (Hüse Csaba). A két ifjú az első pil­Hazánkban egyedülálló termékkel lépett piacra az N-N ma­gyarországi Biztosító Rt. az N-N Univerzállal. Ez biztosítás, amely befektetésként is működik. Azoknak is kedvező lehető­ségeket nyújt, akik korábban valamilyen ok miatt a biztosítá­sokat elutasították. lantásra egymásba szeret, de a két család eltérő anyagi hely­zete miatt nem lehetnek egy­máséi. Szerelmük erejével, s a fiú furfangjával azonban túljár­nak nemcsak a leány nagynén- jeinek, hanem két gazdag ember sötét agyán is. A rendkívül humoros, zenés előadást a jelenlévők nagy tapssal értékelték. A produkció után folytató­dott az utcai vigasság: a részt­vevőket a továbbiakban a hat­vani Naplemente nyugdíjasklub tagjai szórakoztatták. Az idő­sebbek aratódalokat, operette­ket énekeltek, jeleneteket adtak elő, s népi hangszereket is meg­szólaltattak. A zenés, táncos műsor a Szeressük egymást... című dallal zárult. HEVES MEGYE Ezt az újdonságot a megye- székhelyen tartott ügyféltalál­kozón mutatták be. Urbán Zol­tán, a biztosító egri igazgatósá­gának értékesítési igazgatója a Hírlapnak elmondta: az N-N Univerzálnál az ügyfél már az első pillanatban látja, mi meny­nyibe kerül. A termék rugalmas és komfortos. Részleges vissza­vásárlására is lehetőség van. Befektetési előnye, hogy a köt­vénypiacot használja ki, emel­lett a részvénypiaci ajánlatokat is igyekszik közel hozni az át­Cikkünk Nyomán A képviselő is segít a csonka családon KERECSEND Lapunk szombati számának első oldalán jelent meg a tragi­kus sorsú kerecsendi Burai csa­ládról szóló riport. A cikket olvasván, tegnap délelőtt telefonon kereste meg szerkesztőségünket dr. Farkas Gabriella, megyénk országgyű­lési képviselője, a Magyar De­mokrata Néppárt főtitkára, aki bővebb felvilágosítást kért munkatársunktól. Ezt követően - miután a szomorú történet részleteiről is tájékozódott - ígéretet tett arra, hogy a család ügyvédjével, dr. Magyar Ele­mérrel - aki ingyen vállalta a jogi segítséget - felveszi majd a kapcsolatot. A továbbiakban pedig igyekszik a lehetőségek­hez képest ő is segíteni a bajba jutott családon. Mindenütt csúcsforgalom van a strandokon A kánikulában nagyon óvatosan! EGER, BÜKKSZÉK Az elmúlt hét végén a 30-37 fokos hőséggel ki­ki a maga módján küzdött meg. Megyénk strandjain csúcsforgalmat bonyolítottak le. Az egri strandon szombaton és vasárnap csaknem tízezren fordultak meg. Bükkszéken pedig két évvel ezelőtt váltottak utoljára egy forró hétvégén ennyi belépőt. Szombaton 2100, vasárnap pedig csaknem négyezer jegy kelt el. De a megye más fürdői­ben is telt ház volt. A tapasztaltabbak a hűvös szobába húzódtak. S ezt igen bölcsen tették. Ezt erősítette meg a szakember is. A megyei kórház ügyeletes or­vosa, dr. Juhos Erzsébet ugyanis azt tanácsolja olvasóinknak, hogy a szívbetegek, valamint a magas vérnyomással küszködök lehetőleg ne mozduljanak ki a hőségben. Tőle tudtuk meg azt is, hogy a hét végén nap­szúrással, illetve hasonló tünettel nem jelent­keztek az ügyeletén, ám hasmenéses, gyomor- rontásra utaló jelekkel többen is orvoshoz for­dultak. Ezért tanácsos a gyümölcsöt alaposan megmosni, s az egyéb élelmiszerekkel is óvato­san bánni. Dr. Dénes Ildikó bőrgyógyász arra hívta fel a figyelmet, hogy délelőtt 10 és délután 3 óra kö­zött lehetőleg mindenki kerülje a közvetlen nap­fényt, mert kifejezetten káros a bőrnek. Ha va­laki mégis leég, nem érdemes házilag kezelni a hólyagos kiütésekkel tarkított bőrfelületet. Az illető minél hamarabb forduljon szakorvoshoz. (b.k.) lagbefektetőkhöz. Elsősorban a Budapesti Értéktőzsdén levő je­lentős vállalati részvények megvásárlását segíti elő. A biz­tosító három befektetési alapot hozott létre. Az óvatosaknak a kötvényalapot, a nagyobb koc­kázatot vállalóknak a részvény- alapot, míg a kettő közötti lehe­tőségként a vegyes alapot. A befektetések stabilitását jelzi, hogy a részvényalapba egy-egy ügyfélnek ötvenszázalékos be­fektetést tesz lehetővé. Az új termék sikerét jelzi, hogy a bevezetését követő há­rom hónapban az értékesítés aránya megyénkben is megha­ladta a 60 százalékot. Amellett, hogy biztonságos, a nagybefek­tetők előnyei eljutnak a kisbe­fektetőkhöz. Az ügyféltalálkozón résztve­vők azt is megtudhatták, hogy az N-N magyarországi Bizto­sító Rt. piacvezetővé vált ha­zánkban az életbiztosítási pia­con 36,7 százalékkal. Ez az ING-csoport életében is fontos helyet jelent. A világcég ma már a biztosítón kívül több más tagvállalattal is képviselteti magát nálunk. így az ING Bankkal, az N-N Nyugdíjpénz­tárral, az ING Barings Érték­papír Rt.-vel, az ING Vagyon­kezelő Rt.-vei. Az idén alakult meg az ING Investment Mana­gement. (mentusz) A hálózat teljes hossza eléri a 30 kilométert Eddig 778 „igen” a csatornára Az építési költség: 550 millió forint, az átadási határidó': jövő november A szennyvízcsatorna létesítésének terve tegnap délelőtt a polgármesteri hivatalban fontos állomásához érkezett. Megalakult a Besenyőtelki Csatorna Közmű Társulat. BESENYŐTELEK- A küldöttek, az utcabi­zalmiak előtt a szervezés elő­készületeit foglaltam össze, majd a társulat alapszabály­tervezetét ismertettem - vála­szolta érdeklődésünkre Kalóz András polgármester. A szennyvízhálózatot igénylő 778 ingatlantulajdo­nos nevében a küldöttgyűlés 22 résztvevője ezután kinyil­vánította társulatalapítási szándékát. Az ötfős intézőbizottság elnökévé Kalóz Andrást vá­lasztották, a szintén öt tagból álló ellenőrző bizottság el­nöke Kladiva Gézáné lett. A beruházás várhatóan 1998. november 30-ra fejező­dik be. Idén az 550 milliós be­kerülési összköltség felét sze­retnék felhasználni. A kivitelezés különben már elkezdődött. A füzesabonyi tisztítóműbe a szennyvíz ki­lenc kilométeres csatornán jut el, amelynek kétharmada már megvalósult. A településen belül a hálózat 21 kilométeres lesz, ebből is megcsináltak már egy rövidebb szakaszt. Egyébként a célkitűzés tá­mogatottsága nagyobb 70 százaléknál is, az 1036-os la­kásállományból a 778 aláírás­sal hitelesített szándékhoz to­vábbi hat intézmény csatlako­zott.. A tegnapi társulati küldött- gyűlés dokumentumait szer­dán bejegyzésre továbbítják a cégbírósághoz. Mihamarabb szeretnék a beruházás hiteligényeit in­tézni a Füzesabonyi Takarék- szövetkezetnél. Besenyőtelek az infrastrukturális fejlesztés­hez 205 millió forint állami támogatásban részesül. Vevőre talált a hevesi Első Polgári Takarékpénztár Rt. (Folytatás az 1. oldalról) Gondolom, mindenkinek az lenne az érdeke, hogy minél előbb újra fogadják az ügyfele­ket.-A még alkalmazásban álló dolgozókkal mi lesz?-Mivel az új tulajdonosok­nak is szükségük van a területet egészében ismerő szakembe­rekre, így - gondoljuk mi - a jó munkaerőnek itt is helye lesz.- Hogyan oszlik meg a Pol­gári Takarékpénztár fiókintéz­ményeinek üzemeltetése?-Erről a tulajdonosok még nem döntöttek. (szuromi) tett most már Jani is.- Miii? - érdeklődött Vastag. - Ő végig tudta, hogy te ki vagy?- Aha! - vigyorgott kajánul Jani. 26. Balogh elégedetten nyugtázta az irodába belépő küldöttséget. Különösen a begipszelt lábú, feltételesen szabadlábra helye­zett Jóska kezét szorongatta.- Hogy vagy, Józsi?!-Te tudtad? - kérdezte Jóska a főnökét.-Miért, mit gondoltál? Azt hiszed, összekeverlek az iker­testvéreddel? - nevetett Ba­logh.- Sajnos, lebuktam! - neve­- Adok egy jó tanácsot, Jó­zsi! - mosolygott Balogh.- Éspedig, főnök?- Ha Jancsi újra helyettesít, vetesd le vele a karikagyűrűt!- Pancser! - dünnyögte Vas­tag Laci.-Azt hiszem, főnök, teljé­sen fölösleges a testvéremnek levetnie a gyűrűt! - mondta Jóska, miközben Éva szemébe nézett. - De ígérem, arra vi­gyázok, hogy ugyanolyan ka­rikagyűrűt viseljek én is! Vagy legalább egyforma órát!- Na de Józsi! - szólt közbe Éva.- Most már igazán mondja meg valaki, megfogták-e ezt a tetű Beleznayt, vagy menjek vissza érte? - dohogott Vastag.-Van itt minden, kedves uram. Mindenkit elfogtunk, miközben behatoltak Maár Éva lakásába - mondta az alez­redes.-Hát, ennek fölöttébb örü­lök! - nyögte Vastag. - Ha esetleg a Beleznay keres egy piros Audit, és azt állítja, hogy ellopták, segíthetek a megke­resésben! Illetve tudom, hol van, csak besült kissé a mo­torja, mert az a barom azt se tudja, milyen benzin kell bele! Mányai Jancsi ismét har­sány röhögésben tört ki, ami­hez egy lányos kacaj is csatla­kozott. Maár Tímea hosszú idő óta először kacagott egy jóízűt.-Na de Jancsi! Áruld már el, honnan a fészkes fenéből tudtad, hogy hol kell keres­nünk a mackós betörőket?-Van egy barátom, aki re­mekül tud söröskocsit követni!- nevetett Jani, és elmesélte Vastag Laci esetét a sörösko­csival és a tartálykocsival. Balogh alezredes irodája megtelt derűvel, s mindez így volt rendjén. Epilógus Mányai János sebesen pakolá­szott az elkészített csomagok között, miközben félreérthetet­len módon adta tudtára felesé­gének, hogy igyekezzen!- Ne sürgess egy kismamát!- nevetett Elena asszony.-Jó volna már indulni! Hat óra múlva esküsznek Józsiék, te meg itt szöszmötölsz! Van neked fogalmad, mi lesz He­gyeshalomnál?- Jól van már, mehetünk. A házaspár jókedvében ug­ratta egymást, és boldogok vol­tak, hogy végre Jóska élete is révbe ért. Pár perccel a kitűzött idő­pont előtt odaértek a templom­hoz, ahol Éva és Jóska hama­rosan elkövette azt, amit 16 évvel ezelőtt kellett volna. Maár Tímea lelkesen tet- szelgett a koszorúslány szere­pében, s csak lelke legmélyén maradtak nyomai a Beleznay Róberttel töltött időknek. Egy­szer talán majd mesél, de most határtalanul boldog. Mindösz- sze az bosszantotta, hogy hetek alatt már a harmadik nevet kel­lett megtanulnia: Mányai Tí­mea. Végérvényesen! Miközben Éva és Jóska ki­mondták a boldogító igent, Já­nos szerelmesen csókolta meg feleségét. Június 21-e volt. Az Ikrek havának utolsó napja. (Vége) Postagalambjuk Brüsszelig repült VÁMOSGYÖRK Brüsszelbe is repült már Vá- mosgyörkről postagalamb - de nem a helyi egyesület még szá­mos szép sikere, hanem inkább a másfél száznál több diákot, az ősszel is 20 elsőst indító általá­nos iskola tevékenysége, új pe­dagógiai programja, tanterve volt a nagyobb érdeklődést ki­váltó téma a község képviselő- testületének hétfő délutáni ülé­sén. Ugyanekkor módosították a település általános rendezési tervét, amely az elkövetkező 10—15 évre szab irányt a fejlő­déshez. Szóba került az IPR új, korszerű készlettárolójának megkezdett nagyberuházása is, amelynek előkészítő munkáival egyidejűleg a régészek értékes középkori leleteket találtak. à l

Next

/
Thumbnails
Contents