Heves Megyei Hírlap, 1997. március (8. évfolyam, 51-74. szám)

1997-03-01 / 51. szám

HEVES EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, 1997. MÁRCIUS 1., SZOMBAT MEGYEI HÍRLAP LŐRINCI, PÉTER VÁSÁRA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA VIII. ÉVFOLYAM 51. SZÁM ÁRA: 39 FORINT Fiókszerkesz tőség, hirdetésfelvétel, lapterjesztés! Budapestre fut a bor - Tegnap reggel puliiban hal órakor indult útnak Sike Gábor, az ismert egri hosszútávfutó, hogy két („roggyant”) palacknyi vörösborral fusson fel a fővá­rosba, hogy aztán a hegy levét - a hevesi gazdák petícióival egyetemben - átadja a földműve­lési tárca képviselőjének. FOTÓ: MAJOROS TAMÁS Az egri olajvállalkozó bűnperének tanúja szerint: „A megfestés bűntény volt az olajtermékek ellen...” Hivatali elfoglaltság miatt egy futball-félidőnyi késéssel kez­dődött pénteken délelőtt Szabó István András olajvállalkozó bűnpere az Egri Városi Bírósá­gon. Mint ismeretes, folytatóla­gosan elkövetett adócsalás, ugyancsak folytatólagosan megvalósított csempészet bűn­tettével és számviteli fegyelem megsértésének vétségével vá­dolta meg az egri férfit a me­gyei főügyészség. A bíróság ezúttal is a tanúk meghallgatására fordította ide­jét. Elsőnek a kótpusztai olajtá­roló telep vezetőjét szólította be a büntetőtanács elnöke a tár­gyalóterembe. Tőle megtudhat­tuk, hogy a cége szerződést kö­tött Szabóval. (Folytatás a 2. oldalon) Első osztályú futballcsapatot ígér a befektető „Trágyaüzem” Hatvanban? Hatvanban - ahogy a térségben általában - jelentős gondot okoz a munkanélküliség. A település irányítói szeretnék orvo­solni a problémát, de idáig elkerülte őket a szerencse. Leg­utóbb egy japán cég döntött úgy: mégsem a Zagyva partjára, hanem a dunántúli Tatára telepítik beruházásukat. Az igen jól ismert távol-keleti vállalatóriás Magyarország több pontján végzett felmérése­ket, s ezek elemzését követően a nevezett városok akadtak fenn a „rostán”. Végül Komá­rom megyére esett a választá­suk, mégpedig a jelek szerint azért, mert a kiszemelt hatvani helyszín - az egykori városgaz­dálkodási vállalat telephelye - kívül esik a települési szenny­vízhálózaton. (Folytatás a 3. oldalon) Sziréna Besurranó hölgyek „Hölgyekből” álló besur­ranópáros felkutatásához kéri a lakosság segítségét a Hatvani Rendőrkapitány­ság. Február 26-án délután két, 20-25 év körüli, feltű­nően jól öltözött fiatal nő járta Lőrinci utcáit. Az arra élők látták, amint becsön­gettek a házakba. Az egyik porta kapujában ott feledett kulcscsomót találtak; gond­talanul besétálhattak, mivel a tulajdonos a kertben tevé­kenykedett, s elöl senki nem vigyázta a javakat. A „ven­dégek” ezt ki is használták: készpénzt és arany ékszere­ket vittek magukkal - 230 ezer forint értékben. Sötét­barna Ladával távoztak. Személyleírásuk: 165-170 centi magasak, di­vatosan öltözöttek. Egyikük haját feltűnően fehérre, má­sikukét feketére festették. A rendőrség kéri mindazokat, akik az eset kapcsán infor­mációval rendelkeznek, je­lezzék a 37/388-433-as tele­fonszámon, vagy személye­sen a lőrinci őrsön. S Az Állami Bankfelügyelet is cáfolja a Postabank csődjét Megyénkben is tumultuózus jelenetek a Postabank-fiókok előtt Sok háztartásban csörrent meg pénteken a telefon, hiszen aki csak hallotta a hírt, igyekezett továbbadni: csődöt mond a Pos­tabank. Az információ meglehetősen gyorsan terjedt, hiszen tegnap egyre növekvő sorok kígyóztak (akárcsak másutt az or­szágban) megyénk Postabank-fiókjai előtt, így Egerben, vala­mint Gyöngyösön is. Akadt, aki csak tájékozódni akart, de vol­tak, akik azonnal kivették megspórolt pénzüket. Szerkesztőségünkbe a kora dél­előtti órákban érkezett a hír: szombaton „felborul a Posta­bank macija". Az egri fiókinté­zet elé érve hamar kiderült: nem a sajtót akarták ugratni va­lami otromba tréfával. Egy hölgy reggel a munkahe­lyén hallotta a hírt. Most még csak tájékozódik, de - mint mondja - ha nagyobb tömeg lesz, ő is beáll a sorba, és meg­szünteti lekötéseit. Másokat ro­konok, barátok hívtak, de akadt olyan is, aki a taxi-megállóban értesült az esetről. A helyi kirendeltség irodájá­ban nagy nyüzsgés fogad. A vonalak égnek, s mindenki ar­ról érdeklődik: igaz-e a hír. Fél füllel elkapunk néhány nevet. Cégigazgatók, alapítványi és vállalati vezetők kérdezik, hogy mi újság a Postabanknál. A he­lyi vezető mindenkit igyekszik megnyugtatni: kacsa az egész, morbid tréfa, szó sincs semmi­féle csődről. (Folytatás a 2. oldalon) Osaka VES^H II olvasóinak „Elfogulatlanul, görcsmentesen kell viszonyulnunk a sajtóhoz” Botrányokról, birkatürelemről, ellenzékről - Csintalan Sándorral Azon politikusok sorába tartozik Csintalan Sándor, a Magyar Szocialista Párt országos ügyvivője, aki mentes az e hivatást űzök cikornyáitól, fölösleges pózaitól. Szókimondó ember. A fórumokon rendre feltűnik, hogy tiszteletkörök nélkül, a hu­mort sem mellőzve, azonnal képes reflektálni a felvetésekre. Egerben jártakor készséggel vállalkozott arra, hogy válaszol­jon a Hírlap kérdéseire.-Tudomásunk szerint Eger városához korábbról való szép emlékek fűzik...-Az egri tanárképző főis­kola levelező tagozatán szerez­tem tanári diplomát ma­gyar-történelem szakon. Diák­éveim nyűgei visszavágyott álommá váltak. Nagyon szíve­sen emlékszem azokra az időkre, s most is örömmel térek oda vissza, csak sajnos, ritkáb­ban tehetem, mint szeretném.- Hát, dolga mostanában akad bőven egy pártvezetönek. Épp ezért térjünk is mindjárt a kérdésekre! Az MSZP-n belül is egyre inkább mutatkoznak a megosztottság jelei. Úgy tűnik, vannak a pártban olyan erők, amelyek az 1998-as választá­sokra már más miniszterelnök­jelölttel lépnének a szavazók elé. Igazolása ennek Békési László több megnyilatkozása, a rendkívüli MSZP-kongresszus felvetése, a Tocsik-botrány kö­rüli bizonytalanság. Nem túl veszélyes, kétséges-e ilyen kö­rülmények között várni az újabb megméretést? (Folyt, a Magazin 1. oldalán) Visontán rövidesen munkásgyűlést tartanak A pszichiátriai intézet dolgozói aggódnak, de még nem nyilatkoznak A visontai pszichiátriai intézet Füzesabonyba történő átköltöz­tetésével kapcsolatban számos olyan kérdés maradt megvála­szolatlanul, amely az ott dol­gozó közalkalmazott munkavál­lalókat érinti, sőt súlyos aggo­dalmakat kelt bennük. Ezekkel a gondolatokkal kezdődött az a sajtótájékoztató, amelyet a Vi­sontai Dolgozók Független Szakszervezete és a Demokrata Liga területi szövetsége tartott Gyöngyösön. Egy fórumon feb­ruár 28-ig kaptak haladékot a dolgozók, hogy válaszoljanak a további munkaviszonyuk fenn­tartásával kapcsolatos kérdésre - kaptuk a tájékoztatást Krizsó Mihálytól, a VDFSZ elnökétől. (Folytatás a 3. oldalon) Elsőként az országban A BIT és az MSZP együttműködése- Az ifjúság napjainkban tudatosan marad távol a po­litikától - jelentette ki a Mi­niszterelnöki Hivatal által a közelmúltban készíttetett felmérésre hivatkozva Si­mon Gábor, a Baloldali If­júsági Társulás országos el­nöke tegnap Egerben. - Át­törésre van szükség', ezt a generációt is érdekeltté kell tenni abban, hogy beleszó­lást gyakoroljanak az őket érintő kérdésekbe. A BIT-vezető azért érke­zett a megyeszékhelyre, hogy együttműködési meg­állapodást írjon alá a Heves megyei MSZP-szervezettel a további közös munkáról. (Folytatás a 2. oldalon) „Színlelni boldog Heves megyét” Kétségtelen, hogy a tegnapi megyei közgyűlés legfájóbb ha­tározata az intézményi munka- vállalói létszám 4 százalékos csökkentése. Ám mielőtt a ’97. évi megyei költségvetés mel­lékletében szereplő létszámra­cionalizálásra térnénk, lássuk sorjában, mi mindenről esett szó a tanácskozáson. Napirend előtt kérte a köz­gyűlés tagjainak segítségét dr. Tóth Ferenc. Március 25-én gyerekek érkeznek Kárpátaljá­ról, s az iskolásokat családok­nál szeretnék két hétre elhe­lyezni. Aki szívesen látna egy vendéget, jelentkezzen a főplé­bánián, a 36/416-515-ös tele­fonszámon. Ugyancsak a gyűlés elején figyelmeztetett Halász Károly arra, hogy ő már decemberben kérte az egészségügyi bizottsá­got a megyei kórházban tapasz­talható feszültségek kivizsgálá­sára. Ez azóta sem történt meg. Dr. Jakab István, a közgyűlés elnöke a márciusi tanácsko­zásra várja a bizottság megol­dást is kínáló jelentését. A napirendi pontok között elsőként a Mátra-Bükki Intéző Bizottság tájékoztatója került a képviselők elé. Bár az írásban értetlenséget kiváltó szövegek (például: „A Mátra-Bükki üdü­lőkörzet VII. ötéves terv téli- sport-fejlesztési programja"), valamint számszerűségében is hibás táblázatok, megmagya­rázhatatlan, magáncégeknek nyújtott milliós támogatások szerepeltek, a közgyűlés végül elfogadta ezt kezelhető tájékoz­tatásként. Dr. Lukács Tamás képviselő a költségvetést nézegetve azt szűrte le: „színlelni boldog He­ves megyét". Több társával úgy vélik, idén se marad el a pót­költségvetés. Az elfogadott pénzügyi terv legaggasztóbb része: összességében 75 dolgo­zótól kell megválnia a kulturá­lis és a szociális intézmények­nek. Míg az átlag 4 százalék, addig kiugróan magas a szín­házból elküldendők száma: 24 munkavállaló. S ahhoz, hogy a felmondáshoz állami támogatás érkezzen, április 1-jétői kell el­bocsátani a dolgozókat. Március 1-jétől - intézmé­nyenként különböző mértékben - fizetnek többet az ápolásért az otthonokban élő idősek, be­tegek és a fogyatékos gyerekek szülei. (négyessy) I ^ ‘fr SIDEH A belga tulajdonú Sidem Autóipari Kft. lőrinci üzemébe (profil: gömbcsuklók, kormány­összekötők gyártása, szerelése) munkatársakat keres a következő munkakörökbe:- Forgácsoló szakmunkás (pályakezdők <sd- Raktáros (férfi) ismeretek a raktározási adminisztráció területén.- Termelés-előkészítő felhasználói ismeretek számítástechnikából, pontos, megbízható munkavégzés, alapfokú angol vagy német nyelv ismerete- Mínőségellenőr gépész végzettség, gyakorlat minőség-ellenőrzés területén. Feltételek: 25-40 év, szakirányú végzettség, minimum 5 év gyakorlat. KIEMELT KERESETI LEHETŐSÉGI Érdeklődni: Lőrinci, Vörősmajori út 48. Tel.: 37/388-119. hétfőtől-péntekíg 7-16 óráig

Next

/
Thumbnails
Contents