Heves Megyei Hírlap, 1996. november (7. évfolyam, 255-280. szám)

1996-11-01 / 255. szám

MEGYEI EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, 1996. NOVEMBER 1., PÉNTEK HÍRLAP LŐRINCI, PÉTER VÁSÁRA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA VII. ÉVFOLYAM 255. SZÁM ÁRA: 29 FORINT Sikkasztás miatt indult eljárás a Csárda Milk vezetője ellen Bár a revizori jelentés továbbra sincs a Heves Megyei Rendőr­főkapitányság Vizsgálati Osztályának birtokában, annyi már bi­zonyos: nagy értékű sikkasztás és más bűncselekmények alapos gyanúja miatt folyik eljárás a tarnaörsi Csárda Milk Kkt. veze­tője ellen. Pethő Attilát még a nyáron jelentették fel. Időközben - tudtuk meg Kormos Miklóstól, a vizsgálati osz­tály vezetőjétől -, a tanúkihallgatások és okirat-ellenőrzések során kiderült: az ügyvezető több munkagépet is eladott anél­kül, hogy a tagok véleményét kikérte volna, vagy később értesí­tette volna őket erről. Az adásvételből származó pénzzel sem tudott elszámolni. Az okozott kár így eléri a 7 millió forintot. A Btk. szerint a büntetés - a különösen nagy értékre való tekintet­tel - kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés is lehet. (szuromi) A világ élvonalához kívánnak tartozni Idős házaspár balesete - Tegnap Andornaktályán egy idős házaspár igyekezett az úton segédmotor-kerékpárral. Noha már az szabálytalan volt, hogy ketten ültek a járgányon, mindezt tetézték azzal is, hogy - balra kanyarodás előtt - nem győződtek meg arról, valaki nem akarja-e előzni őket. Márpedig ez történt. így a melléjük érő személygépkocsi meglökte őket, s a dolog vége jókora zuhanás lett, amelynek következtében mindketten súlyos sérülést szenvedtek. Az autó pedig az árokban, a virágágyásban landolt. fotó: piusy elemér A ZF. egri fejlesztései Csak a HEVESTfflRUP olvasóinak Tavaly a német ZF. konszern 100 százalékos tulajdonjoggal vásárolta meg a Csepel Autó­gyár volt egri leányvállalatát. Idén januártól ZF. Hungária Kft. néven kezdte meg működé­sét, és az elmúlt tíz hónap át­szervezést, fejlesztést hozott az életükben. Erről tartott tegnap sajtótájékoztatót Ulrich Diller, a ZF. konszern elnökhelyettese, a ZF. Hungária Kft. elnök-ügy­vezető igazgatója. (Folytatás a 3. oldalon) Indul-e végül fegyelmi eljárás Gáli László és Menkó Terézia eüen? A Hírlap nem hivatalos információja szerint mégsem indítanak fegyelmi eljárást az egri Gárdonyi Géza Színház volt igazgató- főrendezője, Gáli László és gazdasági vezetője, Menkó Terézia ellen. Mint ismeretes, a szeptember 28-i megyei közgyűlésen elhangzott, hogy a testület a jelenlegi színigazgatóra, Beke Sándorra bízza ennek kezdeményezését. A hatvani jogi bizottság szigorúan bizalmas körlevele: „Ne hagyják megvesztegetni magukat a városatyák!” Beperelik a tiszanánai tornacsarnok építőjét Tegnap délután végre megér­kezett a júliusban viharkárt szenvedett tiszanánai torna- csarnok szakértői véleménye­zése a polgármesteri hivatalba. A falu vezetésének gyanúja nem volt alaptalan: kivitelezői mulasztás okozta a több mint 3 millió forintos kárt, amit a szél okozott a tetőszerkezetben. Az épületet azóta sem használják, sőt a szakértői vélemény egyér­telműen kimondja: az intéz­mény életveszélyes, működte­tése tilos! Dr. Tóth József polgármester közölte: a jövő heti testületi ülésen részletesen ismerteti az állásfoglalást a képviselőkkel, és kezdeményezni fogják a kivi­telező bíróságon történő fele­lősségre vonását. (Folytatás a 3. oldalon) Sziréna Halálos gázolás Hatvan utcáján Tegnap a késő délutáni órák­ban halálos gázolás történt Hatvanban. Az előzetes infor­mációk szerint egy teherautó ütött el egy gyalogost, aki sú­lyos sérüléseibe a helyszínen belehalt. A helyszínelés lapzár­tánk idején még tartott. Egerben, a Katona téri dro­gériában - a helyi rendszernek köszönhetően — ismét sikerült megfogni egy bolti szarkát, aki 8500 forint értékű kozmeti­kummal akart távozni. Egerszalókon 15 ezer forint értékű tűzifát tulajdonítottak el ismeretlen tettesek. (Folytatás a 2. oldalon) Befejeződött a Tisza megyei szakaszának téli gát-felülvizs­gálati műszaki bejárása. A szakemberek szerint biztonsá­gosan várják a téli-tavaszi ár­hullámot, bár nem ártana, ha a kassza vastagabb lenne...-Viszonylag fiatal a Tisza A központi céltámogatással együtt 31 millió forintos ráfor­dítással javítja a vízellátást a helyi önkormányzat Karácson- don. A legutóbb fúratottal együtt immár három kút a beru­házás révén világszínvonalú tisztítóval, vas-mangántalaní- tóval is szolgálja az igények jobb kielégítését. A Heves Me­gyei Vízmű Rt.-vel kötött leg­frissebb megállapodás szerint a novembertől kezdődő próba­üzem alkalmával a mintegy 26 kilométeres teljes vezetékháló­zatot átmossák. Az utóbbi meg­rendelésre jellemző, hogy amíg például a legfiatalabb 370 mé­ter mélységű kút fúrása, csöve­zése 7,2 millió forintba került, a vízmű egész rendszerének ki­Nos, a határidő a tegnapi nap­pal lejárt. Ezért mind a szín­háznál, mind a megyeházán ér­deklődtünk a fejlemények felől. Ám a hírt se nem cáfolták, se meg nem erősítették. kiskörei szakaszának gátrend­szere - mondja Lovas Attila, a Kötivizig Árvízvédelmi Osztá­lyának munkatársa -, hiszen a rendszer a duzzasztómű átadá­sakor, 1973-ban készült el. Ki­sebb gondok vannak, hisz a nyílt vízfelületen erősebb a hul­tisztításáért további közel 5 mil­liót fizetnek. Az egészséges ivóvíz biztosí­tását azonban az önkormányzat ilyen áron is fontosnak tartja. S szeretné a szennyvíz-elvezetést is megoldani. Ám ez legalább 200 millió forintot követelne, ami elérhetetlen a falu számára. Némi biztatás a tervekhez, hogy központi támogatások újabb programjáról keringenek hírek. Ha igaz az információ - mondta Debrei Mátyás polgár- mester -, megragadják a kínál­kozó alkalmat. Főleg, ha lénye­ges könnyebbséget jelenthet a biztosított kedvezmény, s a hitel visszafizetése sem okoz különö­sebb gondot. (gy-) A délelőtti próba után hívtuk telefonon Beke Sándort, aki mindössze annyit árult el, hogy válaszát ez ügyben éppen most gépelik, de mint mondta: nem tartaná helyesnek, ha az infor­lámverés - nem ritka az egymé­teres magasság sem -, ezért az elhabosodás erősebben jelent­kezik. így a parthoz csapódva, a szél irányában a víz könnyeb­ben elmossa a töltést.- Eszerint télire meg kell erősíteni a gátat? máció napvilágot látna még az előtt, hogy arra reagálna dr. Ja­kab István, a közgyűlés elnöke, illetve a címzettek. Természetesen dr. Jakab Ist­ván irodáját is tárcsáztuk, ahol délután 2 órakor azt az infor­mációt kaptuk, hogy a levél megérkezett, de az elnök házon kívül van. Később sikerült őt elérnünk. (Folytatás a 3. oldalon)-Ez folyamatos munka, ta­valy 500 méter megerősítésével végeztünk, míg az idén készül­tünk a jövő évi folytatáshoz.-Hogyan készülnek a téli karbantartásra?- Minden évben hangsúlyt helyezünk a kaszálásra és a gyeptakaró megőrzésére. Egy esetleges áradáskor ennek a természetes fedőrétegnek jelen­tős szerepe van a partszakasz megóvásában. (Folytatás a 2. oldalon) Drámai előzmények tudatában üléseztek tegnap a hatvani köz­gyűlés tagjai. À benzinkút-ügy tárgyalása előtt „szigorúan bi­zalmas, saját kezű felbontásra ’ kitétellel minden képviselő le­velet kapott a jogi bizottságtól. Ebben az állt: tudomásuk sze­rint a képviselőket megkereste Szerdán este tértek haza a gyöngyösi Kolping Szakokta­tási Intézet diákjai és pedagó­gusai Szekszárdról, ahol orszá­gos versenyen vettek részt a dunántúli intézet fennállásának centenáriuma alkalmából. Var­rásban, főzésben, versmondás­ban, helyesírásban, sportverse­nyeken, egészségügyi vetélke­dőkön mérték össze tudásukat. A gyöngyösi diákok szép eredményeket értek el. Varrás­ban a Bagi Csilla, Dómé Anita AHEVES "g'HÍRIAP-ot telefonon is megrendelheti! pw Hívja a 36/412-646'0S telefonszámot! Kézbesítőnk felkeresi Ont. néhány érdekelt, s előnyöket ígért számukra, ha támogatják a töltőállomás telepítését. Az állítólagos kiváltságok között ingyenes tankolás, párizsi uta­zás, uszodalétesítés, magánga­lériafinanszírozása és a foglal­koztatás lehetősége is szerepelt. (Folytatás a 2. oldalon) és Lukács Mária összetételű csapat az első helyet szerezte meg. Versmondásban Kis Emese a második, Serfőző Magdolna a negyedik lett. A Kis Emese és Zólyomi Mónika által főzött ételkompozíciót a 4. helyezéssel jutalmazta a zsűri. Helyesírásban Maka Erika a 9. lett a 19 tagú mezőnyben. A rendezvényen jelen volt Magyar Bálint művelődési és közoktatási miniszter is. (F. A.) Hevesi takarékoskodók Tegnap a takarékossági világ­nap alkalmából játékra hívta a hevesi gyerekeket a Gyermek­ház. A város négy általános is­kolájából 18, egyenként három­tagú csapat versenyzett. A mér­kőzésen hét, többnyire szellemi feladatot kellett megoldani, amelyek a pénzintézetek tevé­kenységéhez, valutaváltáshoz és a magyar forint ismeretéhez kapcsolódtak. A legjobbnak az 1-es számú általános iskola 7. osztálya bi­zonyult, őket követte a hármas iskola ötödik, az egyes iskola hatodik és a körzeti általános iskola hetedik osztálya. Nyereményük pénzjutalom volt, ami természetesen az osz­tálykasszába vándorolt. A töb­biek édességet kaptak. A tanulságos játékot a hevesi Rákóczi Hitelszövetkezet támo­gatta. Befejezéshez közelít a karácsondi vízprogram Gyertyalángnál, igaz emberekről Temetők várják a látogatásomat. Az egyiket a múlt hét végén már felkerestem. Tudtam, éreztem: leszünk ott jó néhányan, mert ha nem a szokásos nyári búcsún, akkor itt most biztosan találkozunk. Régi arcok, meg látásból ismerősek, akikkel rendre együtt járjuk körül a sírokat. Ki-ki a szeretteiét, majd az egykor volt barátaiét, meg a legfrissebb - a korai faggyal dacoló virágokkal borított - hantokat. Ezeknél megállva döbben rá az ember: lám, a tavalyi gyertyagyújtók közül is páran már örökre beköltöztek ide, a kőbe zárt fájdalmak birodalmába, hátrahagyva a kegyeletes felada­tot másra. Gondolta volna-e bárki is közülünk, hogy ő is, meg ő is oly gyorsan és az elmúlás borzongató érzését keltve röppent el, mint maga e századvégi esztendő. Múlttá lettek, akárcsak az egymás sarkát taposó sietős napok, amelyek közül fel-feldereng derűs és borongós, sikert rikkantó és búra hajló. Csakúgy, mint azoknak az arca, akikre most visszagondolok. Temetők várják, hogy bejárjam őket. Hogy hivalkodó kripták, eső koptatta kőkeresztek, magányukban megdőlt, repedezett fejfák között eltűnődjék az ember: mivégre, hogy a lehetősé­gekhez képest is ily rövidre szabott az Élet. Talán mert sokan vagyunk, kik mindkét vé­gén égetjük a gyertyát? Vagy azért, mert sor­sunk lerázhatatlan átkává vált a mértéktelenség, a mindent birtoklás vágya, netán az egymás iránti embertelen nemtörődömség? A rohanó világ ezernyi testi és lelki tályoga lenne esetleg az oka, amelyet egészségesebb életmóddal, visszafogott, türelmes szóval mind-mind gyó­gyítani illene? Talán mind, így együttvéve, mert - bár okulhatnánk eleink példáiból - fele­lőtlenek vagyunk másokkal, s önmagunkkal szemben egyaránt, és gyarlóak, nagyon gyar- lóak... Temetők várják, hogy gyertyát gyújtsak most is. Hogy a rebbenő, parányi láng - melyből ezer és ezer fon áttetsző, játszi könnyed fénykoszo­rút - sokáig itt marasztaljon még, emlékezve mindazokra, akik valaha is igaz emberként a vállukon tartották a Földet... Szilvás István Kisköre: a lavór feneke a Tiszán Tíz centit kopott a nyáron a gát felülete a közlekedő autóktól Gyöngyösi siker Szekszárdon

Next

/
Thumbnails
Contents