Heves Megyei Hírlap, 1996. november (7. évfolyam, 255-280. szám)

1996-11-01 / 255. szám

2. oldal Megyei Körkép 1996. november 1., péntek Az önkormányzat támogatja a Leoni fejlesztéseit Hogy megmaradjanak Egerben az üzleti partnerek, a munkahelyek A hét végén zárul Nürnbergben a Consumenta, a fogyasztási cikkek nemzetközi vására. Ezen Heves megye és Eger is be­mutatkozik. A vásár vendége volt Habis László, Eger alpol­gármestere, aki ott előadást is tartott. Az alpolgármester a kapcsola­tokról nyilatkozott a Hírlap­nak: - Ezen a vásáron ott van a Hevesi és a Matyó Népművé­szeti és Háziipari Szövetkezet. Kínálják a markazi borokat, láthatják a Hubertus Faszob­rász Kft. bútorait, a balatoni Bartók Sándor étkészleteit, a Tourinform iroda turisztikai ajánlatait, és megízlelhetik Marján János finom ételeit. Jó csapat ez, de a megye és a me­gyeszékhely vállalkozóinak ennél jobban kell nyitnia ah­hoz, hogy új piacokat szerez­hessenek. Szükséges tehát, hogy a jövőben mások is be­mutatkozzanak. Tárgyaltam a müncheni magyar kereske­delmi kirendeltség vezetőivel, és megállapodtunk, hogy a térségünkben levő befektetési lehetőségeknél közvetítenek. Többféle ajánlatot tettem Egerben a kereskedelem, a fürdőkörnyék, a déli iparterü­let, a belvárosi pincerendszer és a megyeszékhely központ­jában levő ingatlanok idegen- forgalmi céhí fejlesztésére. Az eddigi erőfeszítéseink mellett a jövőben még többet kell ten­nünk Heves megye és Eger külföldi megismertetéséért. Találkoztam Günther Send- lingerrel, a Leonische Draht­werke igazgatóságának tagjá­val is. Biztosítottam, hogy a tulajdonukban levő egri Leoni Hungária Kft. tevékenységére - amely elektromos kábelkö­tegeket gyárt gépkocsikhoz - továbbra is számít városunk vezetése. Partnerei kívánunk lenni a fejlesztéseiknek. (mentusz) „Ne hagyják magukat megvesztegetni...” A korai vadkapitalizmus jelei Hatvan üzleti életében ? Anya nélkül sokkal nehezebb Sziréna Halálos gázolás Hatvan utcáján (Folytatás az 1. oldalról) A körzeti megbízott éberségé­nek köszönhetően hamarosam megkerültek a tettesek. Az Ostorosi-tó mellől, az egyik ingatlanhoz tartozó rész­ről ötdarabos kerti garnitúrá­nak veszett nyoma. Az eltűnt tárgyak értéke megközelíti a százezer forintot. Az egri MÉH-telepen pórul járt az a vásárló, aki letette kézi­táskáját, benne a vásárlásra szánt összeggel, ugyanis mire felocsúdott, már hiába kereste, lába kelt a személyes holminak. A táska 60 ezer forintot rejtett. Az egri Vármúzeum vendég­szobájából egy pénztárca tűnt el, a besurranó tolvaj 10 ezer forinttal lett gazdagabb. Gyere Garabonciába! Garabonciába hívják a gyere­keket november 11-én, hétfőn délelőtt 10 órakor az egri For­rás Gyermek-szabadidőközpont dolgozói. Huzella Péter zene-mese délelőttjén felkerekedik a csa­pat, és megkeresi Garabonciás Péter otthonát, melyet elfoglalt a Fekete király serege. Társukul szegődik a különleges útra a Kék Vándor, a Festő és az Ud­vari Bolond. Minden gyereket várnak a meglepetésekkel teli vándor­lásra. November 4-én Egerben Az If júsági Kerekasztal tanácskozásra készül Az Ifjúsági Kerekasztal követ­kező ülését november 4-én, délután négy órától tartja Egerben, a Megyeháza második emeleti tanácskozójában. Török Zsolt a szervezők ne­vében arról tájékoztatta lapun­kat, hogy a kerekasztal ülésére elvárnak minden olyan gyer­mek- és ifjúsági szervezeti ve­zetőt, aki részt kíván venni a megyei szintű összefogásban, az érdekek egyeztetésében és a megyei önkormányzattal folyta­tandó együttműködésben. Elnézést... Csütörtöki lapszámunkban Eger októberei címmel kö­zöltük Csillag László írását, amelybe sajnálatos hiba csúszott. Gárdonyi Géza 1922. október 30-án hunyt el. A tévedésért mind a szerző, mind olvasóink el­nézését kérjük. (Folytatás az 1. oldalról) A bizottság felszólítja a képvi­selőket: noha egyelőre nem áll annyi bizonyíték rendelkezésre, amelyek alapján feljelentést kezdeményezhetnének, a jövő­ben jelentsék, ha bárkit hasonló módon megkeresnének. Végül „felvilágosítási célzattal” is­merteti a közélet tisztasága el­leni bűncselekmények szank­cióit. Több képviselő kifogásolta a körözvényt; megfélemlítésnek, a szavazás befolyásolására irányuló törekvésnek minősítet­ték azt, s néhányan hozzátették: már korábban eldöntötték, mi­ként voksolnak, így a levél igenlő szavazatuk esetén lejá­ratja őket. Lapunk kérdésére a jelenlévő cég képviselői kate­gorikusan cáfolták a korrupci­óra vonatkozó utalásokat. Az előterjesztő városfejlesz­tési bizottság nem javasolta a kérdéses - a diszkont áruházak melletti - terület fent nevezett célra történő elidegenítését. Szinyei András polgármester ennek megfelelően bocsátotta szavazásra a kérdést, vagyis aki igent mondott, gyakorlatilag elvetette a benzinkút telepítését. Rodek Antal elnök név szerinti voksolást kért, amelynek nyo­mán nyolcán elutasították, ha­tan pedig támogatták az indít­ványt. Két képviselő - Németi Gábor és Makarész György - tartózkodott. Mivel minősített többség kellett volna a javaslat elfogadásához, illetve elutasítá­sához, egy szavazaton múlott, hogy nem született végleges döntés a kérdésben. A proce­dúra végén a Total képviselője kijelentette: a patthelyzet nyo­mán a következő ülésre meg­erősítik ajánlatukat. Néhány városatya szerint a korai vadkapitalizmus jegyei jellemezték a következő napi­rendi pont előzményeit. Felújí­tásra szorul a Bástya utcai egészségügyi „komplexum", így fél évre gondoskodni kell az ott praktizáló két orvos elhelye­zéséről. Lestyán Balázs patika­tulajdonos felajánlotta, hogy a gyógyszertára közelében kiala­kított rendelőket öt évre díjta­lanul átadja az orvosoknak, ám ez ellen a konkurens gyógyszer- tár tiltakozott, mondván: ezzel a vásárlóköre jelentősen csök­kenne. A vita során az is felme­rült, hogy a város nem avatkoz­hat bele direkt módon a piaci csatározásokba; végül úgy fog­laltak állást, hogy az átmeneti időszakra a kórház biztosítson rendelőt az orvosok számára. Vajda Pál képviselő azzal indokolta a „beavatkozást”, hogy Lestyán Balázs a tender- kiírással szemben szabálytala­nul alakított ki három orvosi rendelőt az épületben. Enge­délyt ugyanis csak patika üze­meltetésére kapott... (fari) Hat előadásból álló sorozatot hallgathatnak végig a gyermek- védelemben dolgozó szakembe­rek, a nevelőszülők, a pedagó­gusok és azok a fiatalok, akik intézetekben nevelkednek. A Nemzeti Egészségvédelmi Inté­zet AIDS-megelőző és szexuális felvilágosító csoportja támoga­tásával a megyei önkormányzat egészségügyi és szociális iro­dája és a Gyermek- és Ifjúság­védő Intézet szervezésében teg­nap dr. Balogh Ákos, a Markhót Ferenc Kórház osztályvezető (Folytatás az 1. oldalról) Évente többször nyírjuk a fü­vet, irtjuk a cserjét. Az idegen- forgalom miatt a gát töltésma­gassága a porzástól 10 centi­métert kopott, kátyúsodott. Ezeket még a téli hideg beállta előtt javítani kell.-A nád és a vízinövények szaporodása mennyiben hat ki a biztonságra?- Kifejezetten csillapítja a hullámtörést, így a part védel­mében ez hasznos.-A januári hirtelen vízszint- emelkedés az építményekben, mesterséges létesítményekben milyen károkat okozott?-Egyedül a fiatal növény­zetre ráfagyott jég okozott vesz­teséget. A körei szakaszra az főorvosa tartott előadást a me­gyeházán. A családi életre ne­velési program keretében a személyiségfejlődésről és a de­vianciáról esett szó. A GY1VI igazgatója, dr. Nagy Magdolna elmondta: az intéze­tük munkatársa, dr. Hanos Zsu­zsa által kidolgozott program az édesszülők nélkül nevelkedő gyerekeken segít. Egyelőre csak a megyében „kísérletez­nek” vele, de nem kizárt, hogy az ország több területén is al­kalmazzák majd a modellt. jellemző, hogy a duzzasztómű és a lapályos rész miatt erősebb árhullámra itt nem kell számí­tani. Mi ezt úgy mondjuk: ez a szakasz a lavór feneke, hiszen itt jelentős áradás csak akkor várható, ha a környező folyók egyszerre megduzzadnak. Az erőmű kiépítése után a vízszint is magasabb lett, tehát, ha a normál értéket nézzük, itt min­dig másodfokú árvízvédelmi ké­szültségnek kellene lennie.- Eszerint nem érheti megle­petés télen a Tisza gátjait?-Nem számítunk rá. Most még folytatjuk a kaszálást, a gaztalanítást és a töltéstartozé­kok festését, de összegezve azt mondhatom: biztonságosak a Tisza Heves megyei gátjai. Szuromi Rita Az illetékes szakszervezet véleménye szerint A kormány nem állta a szavát N őnek az árak, egyre in­kább felfelé kúszik az inflációs ráta, ám a bé­rek még úgy sem gyarapsza- nak, ahogy azt a kabinet szava­tolta. Többek között ezt hangsú­lyozza a Magyar Köztisztvise­lők és Közalkalmazottak Szak- szervezete Országos Választ­mányának állásfoglalása, amely épp az előbb említett témakörben született. A részle­tekről tájékoztatja n-Hírlap ol­vasóit Bukta Tibor megyei tit­kár:-Az MKKSZ nem ért egyet azzal, hogy az 1996. január 24-i bérmegállapodásban fog­lalt valamennyi kötelezettségét teljesítette a kormány. Elég csak arra utalni, hogy a kor­rekciós intézkedések végrehaj­tásához nélkülözhetetlen tör­vénymódosítás közel két hó­napja a Parlament elé került, ám döntés még nincs. Ebből következik, hogy az indokolt kifizetés november végére, de­cember elejére várható. A részletes taglalásból ezek után az is kiviláglik, hogy el­sősorban az önkormányzatnál tevékenykedők helyzete el­szomorító.- Nemcsak azért, mert a je­lenlegi finanszírozási rendszer ellenérdekeltté teszi őket a sa­ját forrás felhasználásában, hi­szen ennyivel kevesebb köz­ponti támogatást igényelhet­nek, hanem azért is, mert egy részük önhibáján kívül hátrá­nyos helyzetű, s nem gazdálko­dási bakik miatt fizetésképte­len. A dolog gyors megoldást sürget, hiszen ha maradna a jelenlegi szituáció, akkor több mint 30 ezer itt munkálkodó­nak reménye sem lehet arra, hogy keresete tovább növeked­jék. Meghökkentőnek, felhábo­rítónak tartjuk ezt a cserben- hagyást. Értesülésünk szerint egyéb bajok is sorjáznak...- Elfogadhatatlannak minő­sítjük az Országgyűlés elé ter­jesztett bértábla-módosítást! Eszerint az érintettek derék­hada, a középkorosztályú mun­kavállalók jelentős hányada évekig nem juthatna emelés­hez, hiszen az új bértétel ala­csonyabb a jelenleginél. Ráa­dásul bonyolult és áttekinthe­tetlen a besorolási rendszer, meghatározatlan tartalmú fo­galmakat használt a törvényja­vaslat, és ismeretlen a további szabályozási lényeg is. Épp ezért határozottan azt kíván­juk, hogy vonják vissza mind­ezt, s a kabinet kezdjen minél hamarabb új tárgyalásokat er­ről a kérdéskörről. Ezzel ösz- szefüggésben azt is szeretnénk, ha végre létrejönne a köztiszt­viselői kört érintő hároméves egyezség. Reméljük, hogy nem hiába szólunk, hiszen ez a konszenzus is javítaná a tár­sadalmi légkört, a közhangula­tot. Pécsi István A finnországi magyar fuvolaművész a Líceumban Hibay Éva koncertje A Finnországból nemrég hazatelepült művészházaspár hölgytagjá­nak, Hibay Évának a hangversenyét tartották kedden este Egerben, a főiskola III. számú előadójában. Mozart D-dúr divertimentója és D-dúr fuvolaversenye hangzott el a művésznő hiteles tolmácsolá­sában. Ezt követte C. Reinecke Sonáta Undine című műve. A főis­kola hallgatói zenekarát az ének-zene tanszék vezetője, Gulyásné Székely Éva dirigálta, zongorán közreműködött Gábos Judit. Kisköre: a lavór feneke a Tiszán Hogyan kerültek Kanadába? Először arra a kérdésre vála­szoljunk: miért írunk a fiúk­ról? Egyszerű, mert kértek minket. Méghozzá Kanadá­ból, az Interneten keresztül. Amint tegnapi lapunkban ol­vashatták, egri diákok dol­goznak túl az Óperencián. Az egyikük, Sípos Gergely arra kért bennünket, adjunk róluk hírt. Ezt megtettük, s azt, hogy mi módon kerültek oda, Tóth Elemértől, a Vállalkozói Központ ügyvezető igazgató­jától tudakoltuk meg. Elmondta, hogy a Kanada World Youth és az Európai Magyarországért Alapítvány közös akciójában három ma­gyar város fiataljai vehetnek részt. Kecskemétről, Nagyka- nizsáróíés Egerből utazhattak ki a fogadó családokhoz. Ezekben a famíliákban ugyancsak élnek vállalkozó szellemű fiúk, akik majd a magyaroknál töltenek el - a mieinkhez hasonlóan - három és fél hónapot. Az idő nagy részét munkával töltik, a cuk­rászatban éppúgy, mint útépí­tésnél. Ha karácsony előtt ha­zaérnek, csak néhány napot töltenek itthon, mert a prog­ram részeként továbbvándo­rolnak Kecskemétre vagy Nagykanizsára. Velük tarta­nak azok a kanadai fiúk, akiknél laktak, s azokhoz köl­töznek, akik gyerekei szintén bebarangolják a világot. A programot a Vállalkozói Központ és a város önkor­mányzata támogatta 500-500 ezer forinttal. (négyessy) Kazinczy-díjas gárdonyis M ár általános iskolás korá­ban több alkalommal vett részt anyanyelvi versenyeken és ért el kiváló eredményeket Várhelyi Zsuzsanna, az egri Gárdonyi Géza Gimnázium ne­gyedikes tanulója. Újabb sike­res szerepléséért emlékérmet vehetett át. Már kisdiákként is magyar költők, írók köteteit olvasta szívesen. Az írásművek iránti szeretete az idő múlásával sem változott.- Általános iskolás korom­ban a kedvenc tantárgyam a magyar irodalom volt, így többször indultam különböző nyelvi, valamint a Kazinczy szépkiejtési versenyeken is. Korai sikereit mi sem bizo­nyítja jobban, mint hogy az em­lített eseményeken többször az elsők között végezett.- A Kazinczy-vetélkedésen - emlékezik vissza - csak egy jelvényt kaptam, amely emlé­keztet a szereplésemre. Tavaly a győri szépkiejtési versenyen az első tizenöt helyezett között végeztem, s emlékérmet kaptam. A megméretés ideje alatt mind­végig nyújtott kiváló teljesít­ményért a zsűri különdíjként könyvcsomaggal is megajándé­kozott. Az elmúlt évben meg­rendezett országos nyelvtani döntőn pedig a tizenkettedik let­tem. Az elmúlt hetekben újabb si­kert könyvelhetett el.- Bejutottam a 24. Édes anyanyelvűnk nyelvhasználati verseny országos döntőjébe - említi -, amelynek Sátoraljaúj­hely adott otthont. Az írásbeli fordulóban feladatlapot kellett kitölteni, a zsűri az enyémet ta­lálta a legjobbnak. A szóbelin - a 15-20 perces felkészülési időt követően - egy adott témáról (Mit tanulhatunk az idősektől?) kellett előadást tartanom, há­rompercnyi terjedelemben. Az értékelés alapján az első tizenöt között szerepelt a nevem.- A magyar irodalom életem fontos részvé vált, valamennyi szép magyar művet elolvasom - avat be titkába. - A magyar írók, költők közül Kosztolányi Dezső, Ady Endre és Tóth Ár­pád verseit és egyéb alkotásait szeretem. Az irodalmi irányza­tok közül pedig az impresszio­nizmus áll hozzám a legköze­lebb. FOTÓ: PERL MÁRTON A magyar nyelv területén el­ért eredményei alapján magyar szakos tanárnak kel­lene készülnie, de nem tudja, van-e benne pedagógiai véna. A jelentkezési lapját valószínű, hogy inkább a budapesti jogi egyetemre adja be. (hancsák) d a

Next

/
Thumbnails
Contents