Heves Megyei Hírlap, 1996. október (7. évfolyam, 229-254. szám)

1996-10-01 / 229. szám

1996. október 1., kedd Megyei Körkép 3. oldal Játék - pilóta nélkül ­A gép ismét elment. Nemcsak ez, és nemcsak azoké, akiket most ejtőernyő nélkül lőttek ki a gravitációba, hanem mindannyiunké. Pedig a szervezők jól szimulálták a valóságot. Pilóta nélküli kényszerleszállítással a végén - a robotpilótát költségcsökkentésből már korábban rokkantnyugdíjazták -, és ezen még akkor sem sikerül jót derülni, ha egy humorista neve is föltűnt az utaslistán. Alant a leszállópálya: a közállapotok meddő salakhegyeitől járhatatlan. Fönt etetik az utasokat: fizess a biztos jövőért, és reménykedj, hogy a piramis (egészségügy, nyugdíjrendszer, szociális ellátás - szabadon választott) nem épp nálad omlik össze - a többit temeti maga alá, amikor kihúzhatod végre a lá­bad. Tehát minden átlagosan konzervált elme számára nyilván­való a villámtréfa lényege: indulsz (az elején még viszonylag konszolidált esélyekkel), de ahhoz, hogy elszállhass, be kell te­relni jelentős méretű további populációt - reménybeli földönkí­vüli tömegek bevonásától most tekintsünk el. Rajtuk csattan a poén, te meg bizonyos összeggel a markodban nevethetsz. Ez a dolog lényege. Az emberek inkább képesek hülyének maszkírozni magukat, beismerve azt a tényt, hogy csökkent szellemi hátországuk miatt fogalmuk sincs, miként működik a rendszer, mint hogy szembenézzenek a ténnyel: bizony, itt saját sorstársaik megkopasztásáról van szó. S ezzel vége is a dolog erkölcsi részének, lelkiismeret és biztonsági övék kikapcsolva. A továbbiakban védőháló nélkül folyik tovább minden. Annyira ismerős a trükk lényege, hogy senkinek sem jut eszébe aggódni, nálunk a séma kipróbált, sőt mindennapi gyakorlat. Harminc év nyugdíjjárulék, és abban reménykedhetsz: ha meg­éred, a gondoktól annyira összeszűkül majd a gyomrod, mint egy tengerimalacnak. Egész életedben társadalombiztosítasz, és infarktust kapsz érte, meg lötyögős SZTK-protézist, nejlonke­retű szemüveggel. Szeretnél olyan orvoshoz kerülni, aki nem hord a zsebében bankjegyszámlálót, nem felejti beim a törlő­kendőt, és tisztességesen enged meghalni. B efizettél a szocializmusra, de időközben szanálták a céget. Most szociális piacgazdasággal ügynökölnek, négyszín­nyomású prospektussal. A kiállítás tetszetős, a kilátások már kevésbé. Garantált a befektetés, bár a futamidő mintha egy ki­csit kitolódna. Ha ügyes vagy, neked még juthat belőle, és nem a resztli marad megint. Fenn lehetsz a gépen, az első osztályon whiskyt tölt a csinos stewardess, alattad apró, jelentéktelen dol­gok. Elsuhansz a vesztesek fölött... Kovács János El akarta venni a kislány kerékpárját Gyerek késeit meg gyereket a hatvani Zagyva-hídon Tegnap délután fél négykor ér­kezett a bejelentés a Hatvani Rendőrkapitányságra: megké­seltek egy 7 éves kislányt a bel­városban lévő Zagyva-hídon. Az egyenruhások azonnal el­fogták a gyanúsítottat, a 11 éves V. A. helyi lakost. Az eset re­konstruálása során a követke­zőkre derült fény: a kislány a járdán kerékpározott, amikor a nála alig néhány esztendővel idősebb fiú megállította. Erő­szakkal el akarta tőle venni jármüvét, ám a tulajdonos tilta­kozott. V. A. ekkor kést rántott, s a kislány bal felső karjába szúrt. A kórháztól kapott informá­ció szerint a sérülés 8 napon belül gyógyul, ezért könnyűnek minősül. A gyermekkorú gya­núsított kihallgatása lapzártánk idején is tartott. Halálos gázolás Erdőtelken Halálos közlekedési baleset helyszíne volt szeptember 28-án, este fél kilenc órakor az Erdőtelekről Tenkre vezető út. A menetirány szerinti jobb oldalon az útszélen tolta kerékpárját L. L. erdőtelki lakos, akit személygépkocsijával elgázolt K. S. besenyőtelki fiatal­ember. A helyszínelésen alapos gyanú merült fel, hogy a gépkocsive­zető nem az útviszonyoknak megfelelően, figyelmetlenül közleke­dett, ezért történt a baleset, amely L. L. azonnali halálához veze­tett. Az elkövető a tett időpontjában nem volt ittas. A Heves Megyei Rendőr-főkapitányság Közlekedési Osztálya közúti baleset oko­zása miatt folytatja a vizsgálatot. Az Eger ünnepe ’96 - rendezvénysorozat keretében nyűt meg Józsa Judit keramikus és Balázs Miklós fotóművész kiállítása Egerben, a Megyei Művelődési Központ galériájában. A Székelyföldről származó művészek most is bizonyították tehetségüket, s mint képünk is mu­tatja, Józsa Judit színes kerámiái a hétköznapi élet kisembereit és hőseit mutatják be hol ironi­kusan, nagy-nagy szeretettel, máskor az élet egyszerű, de felemelő gesztusaival. FOTÓ: PERL MÁRTON A Tisza-tó cápái visszatérnek? (Folytatás az 1. oldalról) Morgott magában az elromlott motor miatt. Mindezt a csónak­őr - akit közhasznú munkás­ként alkalmaz az önkormányzat - magára vette, s kiabálni kez­dett. A kocsiba beszálló házi­gazda után ment, .v öklében tartva elemlámpáját, bevágott kettőt a kocsiablakon. A külföldiek mindezt látva beszállni sem mertek. Gyalog indultak haza a sötétben, míg a csónaktulajdonos - aki rend­szeresen fizeti az őrzésért járó tarifát - autóval robogott haza. Másnap reggel legnagyobb meglepetésére arról értesült, hogy a vendégek összepakoltak és elmentek. A pénzt visszakér­ték - így közel 15 ezer forint az őket fogadó férfi kára -, s dél­ben már hírük sem volt. A sértett megkereste a helyi polgármesteri hivatalt, ahol tá­jékoztatta a falu vezetését a tör­téntekről. Mindezt tette azért, mert a község hosszú távon számít a külföldi vendégekre és az általuk hozott bevételre. így nem lehet számukra közömbös, milyen incidensek érik a turis­tát a faluban, s az sem, kit fog­lalkoztat a csónakkikötőben az önkormányzat. Joó István jegyző tájékozta­tott bennünket az eset önkor­mányzatot is érintő részéről, bár leszögezte, hogy a fegyelmi eljárás, amit indítottak a köz­hasznú munkás ellen, belső ügy­- Pénteken reggel - a sértet­tel történt beszélgetés után - behívtuk K. K. csónakőrt, s megkérdeztük tettének okairól. A beszélgetésből az derült ki: szóváltás történt a sértett és a csónakőr között, amit K. K. két pofonnal zárt le. A dolgokat sú­lyosbítja, hogy mindez a ven­dégek szeme láttára zajlott le. A közhasznú munkást ezért októ­ber 1-jei hatállyal elhelyeztük innen. Felajánljuk neki, hogy álljon be a faluban dolgozó, fü­vet nyíró, árkot tisztító köz- hasznúak közé. A sértett felkereste a kiskörei rendőrőrsöt, így ott is érdeklőd­tünk a történtekről. Mint kide­rült: a csónaktulajdonos köny- nyü testi sérülést szenvedett, s bár felvilágosították, hogy lehe­tősége van feljelentést tenni, nem élt ezzel. Ugyanakkor azt is megtudtuk: a '90-es évek ele­jén a „Tisza-tó cápái” néven emlegetett ügyben érintve volt a csónakőr, többrendbeli lopás alapos gyanúja miatt. Azóta nem volt dolga a rendőrséggel. így némiképp érthetővé vált, a történet szereplői miért nem akarták nevüket adni az eset megírásához. A cápának ugyanis fogai vannak... Szuromi Rita Újabb burkolatot kap az egri Árnyékszala utca Egernek kavics, Abasámak árok kell Az egri Árnyékszala utcában lakók panasza sze­rint az esős évszakban utcájukban szinte lehetet­len gyalogosan közlekedni a nagy sár miatt. Az úton még az évekkel ezelőtt leszórt kavics is tönkrement, az ott lakók kritikus körülmények között, nyakukba véve gyermeküket, siet(né)nek az iskolába vagy a munkahelyükre. Gadavics Gyula, az egri főmérnöki iroda veze­tője elmondta, hogy a napokban hoztak döntést az Árnyékszala utca egy adott (legkritikusabb) részének a helyreállításáról. Elismerik, hogy va­lóban szükségessé vált az utca újbóli helyrehoza­tala. Már október közepétől megkezdi a kivitele­zést a vállalkozó, aki ismét egy kavicsos réteget húz az útra. „ Abasárról is az eső okozta problémák miatt ke­reste fel szerkesztőségünket M. J.-né, aki a köz­ség belterületi útjait kifogásolta. Mint elmondta, az utak a járdák felé lejtenek, s így az esővíz ál­landóan a házak udvarára folyik be. Az ezzel járó kellemetlenségek megoldásaként egy levezető esővízárok kialakítását tervezi a község polgár- mesteri hivatala, csakhogy ez ügyben előrelépés még nem történt. Juhász Jenöné építészi főelőadó tájékoztatta lapunkat, hogy a jelenlegi költségvetésből még nem tudják megvalósítani tervüket, de reméli, hamarosan megkezdhetik a munkákat. (hancsák) Kell-e főorvos Pétervásárának? Semmi sem megy simán, így július helyett most kerülhet a közös képviselő-testület elé Pétervására Közüzemi Szol­gáltató Vállalatának korlátolt felelősségű társasággá alakí­tása - tájékoztatta Pétervására és négy társközsége képvise­lőit dr. Gál János, az Eger Au­dit Kft. vezetője a tegnap dél­utáni tanácskozáson. A gré­mium tavaly decemberben ha­tározott az átalakításról, azon­ban néhány kérdést még tisz­tázni kellett, hogy az átalakí­tandó vállalatot bejegyezze a cégbíróság. Ez idén júliusban megtörtént, s most a szakem­ber szerint olyan átalakulási terv született, amely remélhe­tően nem ütközik újabb akadá­lyokba. A város, valamint Ivád, Erdőkövesd, Váraszó és Kisfüzes képviselői döntöttek a kft.-vé alakításról, elfogadva a társasági szerződést, mely az önkormányzatok tulajdonré­szét lakosságarányosan állapí­totta meg. Következő témaként a kö­zös fenntartású intézmények - az általános iskola, a polgár- mesteri hivatal és az egész­ségügyi központ - első félévi gazdálkodását tekintették át. Mint az előterjesztésből kide­rült, az intézmények összesen 38,2 millió forintot használtak fel a 75,3 milliós költségve­tésből. Mint elhangzott, a leg­súlyosabb gondok az egész­ségügy finanszírozásával van­nak, így felvetődött: meg kell vizsgálni, hogy a város és a környező települések képesek- e „eltartani" két fogorvost és egy intézményvezető igazgató főorvost. Kaszab Balázs indítvá­nyozta, hogy az aktuális hely­zetről, illetve az év végéig várható költségalakulásról ké­szüljön mihamarabb egy prognózis. Mint mondta, most még lehet változtatni a végső mérlegen, s a legfőbb cél - a működőképesség megtartása - érdekében meg kell vizsgálni a lehetőségeket. A képviselők arról is hatá­roztak, hogy az általános is­kola évek óta halogatott tető- felújításának terveit készít­tesse el a városgazdálkodási bizottság. A beruházáshoz pá­lyázaton próbálnak forrást te­remteni, mégpedig gyorsan, mert hamarosan a tanoda lesz a város legromosabb épülete. Kisnána - Strekowal A II. világháború után mintegy 40 család telepedett át Kisná- náról Szlovákiába, főleg Stre- kovba, a magyarok körében Kürtnek emlegetett községbe. Az érsekújvári járásban lévő településsel azóta is ápolják kapcsolatukat a mátraaljiak, leginkább a rokoni szálakon. A tűzoltók között született szakmai barátság később, két esztendő óta pedig az iskolák ta­lálkozói rendszeresebbek. Ez utóbbi során a kisnánai gyere­kek az idei nyáron is a szom­szédos országban töltötték va­kációjuk egy kis részét, s cse­reüdüléseik a jövőben tovább folytatódnak. À nyáron az önkormányzatok képviselőinek kölcsönös láto­gatása is megtörtént, sőt a ná- nai kultúrcsoport szlovákiai aratóünnepen szerepelt. Ilyen előzmények alapján döntöttek úgy, hogy a községek tovább erősítik kapcsolataikat. Kovács Károly strekovi és Kon- csos Sándor kisnánai polgár- mester - testületeik felhatalma­zásai alapján - a közelmúltban írták alá együttműködési megál­lapodásukat. Az elképzelések szerint a to­vábbiakra kölcsönösen biztosít­ják a szélesebb körű találkozó­kat, mindenekelőtt pedig a ha­gyományok ápolásában, a hely- történeti kutatásokban segítik egymást. Azt szeretnék mindkét rész­ről, ha az említetteken túl más szervezetek, intézmények is szo­rosabbra fűznék barátságukat, s ez egymás jobb megismerésén túl mind érezhetőbben kama­tozna a mindennapi munkában. (gy.) Nátha Ma már többet tudunk egy poli­tikus betegségéről és közérzeté­ről, mint a programjáról. Iz­galmasabb téma politikai filo­zófiájánál lúdtalpbetétjének mérete. A modern diagnosztika terén naponta képeznek ben­nünket az avatott és részletes belgyógyászati kommentárok. Hogy a nagy vezető szeme dül- led-e vagy sem, és ha dülled, mi az oka, és mennyi négyzetmek- koraságú területen dülled. Persze, kis ország, kis vezető, kis betegség. A hírek szerint - a közelgő ázsiai vírus beköszön- tőjeként - a miénk influenzán esett át. Úgy tűnik, néha csekély hát­ránnyal is járhat az a tény, hogy valaki fejes, és mindent előbb kap meg, mint az egy­szerű polgár. (-nos) Egri fogadóórák Október 2-án, szerdán 16.30- kor a Zellervári Közösségi Házban (Hadnagy u. 34.) Fejes Attila, az egri kisebbségi ön- kormányzat elnöke várja foga­dóóráján az érdeklődőket. Ok­tóber 3-án, csütörtökön dr. Szi- gethy Anna, MSZP-s önkor­mányzati képviselő, a szociális bizottság elnöke tart fogadóórát 16 órától a városháza 2. számú tanácstemében. Pályázatból járdára A recski önkormányzat sikeres pályázata révén több mint két­millió forintot nyert a település fejlesztésére. A saját forrással is megtoldott összegből a Kos­suth út több mint fél kilométe­res szakaszán szeretnék kialakí­tani az új járdát. * MAS: emlékzenekar Az egri MÁS-klubban lép fel október 2-án, szerdán este a Doors emlékzenekar. A koncer­tet táncparti teszi teljessé. Idősek szüreti bálja Szüreti bált rendez október 2- án, szerdán 14 órakor a Lajos- városi Idősek Klubja (Ifjúság u. 9.). Ugyanebben az időpontban az Idősek hónapja rendezvény- sorozatának nyitóprogramjára is sor kerül a Zellervári Közös­ségi Házban (Hadnagy u. 34.). Köszöntőt mond Farkas Zsu­zsanna, a Családsegítő Intézet igazgatója, fellép a Kemény Fe­renc Általános Iskola Gilice néptánccsoportja. TRAFFIPAX­VEZÉMLÉS 06.00- 14.00 - Hatvan belterület. 14.00- 22.00 - Eger belterület, Gyöngyös belterület. A HEVESTHÍRIAP & tea, crinctá, mum, nvn, riamcm, j^i^itiwIitiA»to«t»a«artliiuiium g: ÜGYELETE: Újságíró: BARTA KATALIN Telefon-(36)413-853 Fax-(36)412-333 * Hirdetésfelvevő: BÍRÓ TÍMEA Telefon-(36)410-880 I Fax - (36)412-33 * . * Terjesztő: GAZSÓ LÁSZLÓNÉ Telefon - (36)412-646 /

Next

/
Thumbnails
Contents