Heves Megyei Hírlap, 1996. október (7. évfolyam, 229-254. szám)

1996-10-01 / 229. szám

2. oldal MEGYEI Körkép 1996. október 1., kedd Jegyzőklub Sírokban: A hagyatéki eljárásokról Csütörtökön délelőtt kilenc órakor találkoznak a siroki pol­gármesteri hivatalban - az im­már hagyományos jegyzőklub keretében - a környező telepü­lések közigazgatási szakembe­rei. Ezúttal az eszmecsere témája a hagyatéki eljárások intézése, valamint a jegyzők és közjegy­zők együttműködésének tapasz­talata lesz. Mindebben - meg­hívott vendégként - dr. Benkár József közjegyző is segítségére lesz a tanácskozóknak. Egészségőrző órák Gyermekek és felnőttek lelki egészségének megőrzésére indít csoportfoglalkozásokat az egri Mentálhigiénés csoport az Arany János utca 20/A-ban. Személyiségfejlesztő tré­ningre várják az általános isko­lák felső tagozatos diákjait és a középiskolásokat. A tanfolya­mon kommunikációs ismerete­ket, empátiát tanulnak, önisme­retet, konfliktuskezelést gyako­rolnak. A felnőttek relaxációs tré­ningre jelentkezhetnek, ahol megtanulják ellazítani magu­kat, szabályozni testi-lelki fo­lyamataikat. A problémamegbeszélő cso­portba azokat a felnőtteket vár­ják, akik egyedül nem tudják megoldani nehézségeiket. Az ingyenes programokra az érdeklődők kedden délutánon­ként 13-17 óráig jelentkezhet­nek. Ekkor szűrővizsgálatra ke­rül sor, mely pszichológiai kér­dőívek kitöltéséből áll. Ismét indul a házi betegápo­lási tanfolyam azoknak az em­bereknek, akik beteg hozzátar­tozójukat otthon gondozzák. Vak és alig látó gyermekek szüleinek tart csoportos tanács­adást a gyógypedagógus. Mesemondó kör indul kis­gyermekes anyukáknak, ahol régi hagyományok alapján böl­csődalokat, dajkarímeket, mondókákat tanulhatnak a ma­mák és babák néprajzos muzeo­lógus vezetésével. Az ingyenes foglalkozásokra a 310-758-as számon lehet jelentkezni. A rendőriskolában Nyílt napot tartanak Nyílt napot tartanak október 15- én, reggel 9 órától a Miskolci Rendőr Szakközépiskolában. Az érdeklődők tájékoztatást kapnak a tanintézetbe jelentke­zés feltételeiről, a képzésről, a végzettek munkalehetőségeiről. Elméleti és gyakorlati fog­lalkozásokra is sor kerül, s megtekinthetők az intézmény létesítményei is. A Panoráma üzleteiből vendéglátóláncot alakítanak ki Négycsillagos szálló lesz az egri Unicornis A tavaly privatizált Panoráma VIK Rt. a meglevő üzleteiből vendéglátóláncot kíván kialakítani. Ezért integrációs folya­matot indított el. Ennek része, hogy az egri érsekkerti Liget kaszinót és a vár közelében levő Garabonciás cukrászdát - bérben - Szabó Károly vállalkozó működteti. A híresztelések ellenére az rt. egyetlen üzletét sem adja el, hanem arra törek­szik, hogy azokat tovább gyarapítsa. Ezt Harmati László, az igazga­tóság elnöke erősítette meg a Hírlap érdeklődésére. Ennek jegyében 230 millió forintos költséggel felújítják az egri vár alatt levő Unicornis Szál­lodát. Javában tart a kivitele­zés, és jövő év márciusára fe­jeződik be, majd a próbaüzem után az új idegenforgalmi sze­zonra, áprilisban nyit. A Pano­ráma VIK Rt. külföldi tulaj­donosa garanciát vállalt arra, hogy német utazási irodáknál közvetít. Ezáltal ottani vendé­gek is lesznek majd folyama­tosan Eger átépített, új szállo­dájának a lakói. Az épület külső munkálatai október végére befejeződnek. Varga Ferenc gyöngyösi vál­lalkozó és csapata szerkezeté­ben is újjávarázsolja az Uni- comist. A kialakított tetőteret is beépítik. A korábbi szobák alapterületét - a német igé­nyeknek megfelelően - meg­növelik. Ezáltal harminchat kényelmes szobát, valamint két apartmant alakítanak ki. Négycsillagos szálloda lesz, Egerben a legreprezentatí­vabb, ahol éttermet, bárt, presszót, konferencia- és kon­ditermet hoznak létre. Ezek mellett tízféle szolgáltatással - a vasalástól a valutaváltásig - segítik elő a vendégek ké­nyelmét. A szálloda terveit az egri építész, Pápay András és cso­portja álmodta meg, a belső részét - természetes anyagok­ból - egy csehországi modell alapján rendezik be. Minden bizonnyal elnyeri majd a he­vesi megyeszékhelyre látogató nyugati, tengerentúli és hazai vendégek tetszését. (mentusz) Javában tart az átalakítás FOTÓ: PERL MÁRTON Pechjére rossz ágyban hált a kömlői ittas férfi Deszkával döngette a gazda Új ösztöndíjak az egri főiskolán Az Eszterházy Károly Tanár­képző Főiskolán új ösztöndíj- rendszer bevezetésére kerül sor. Hallgatókat faggattam arról, tudják-e, milyen lesz az új tá­mogatási megoldás. A megkér­dezett tíz diáktól kilenc változa­tot hallottam, így megérdeklőd­tem a legilletékesebbtől, Ta­kács Gábortól, a HŐK elnöké­től: mire számíthatnak a főisko­lások ebben a tanévben? Az egy főre jutó hallgatói normatívát (6500 Ft/hó) to­vábbra is három részre osztják. Az alapot mindenki megkapja (2600 Ft), a jó tanulmányi eredménnyel rendelkezők ré­szesülnek ösztöndíjban, és szo­ciális támogatás is igényelhető. Ez utóbbit kérvényezniük kel­lett a hallgatóknak, s egy taná­rokból és tanulókból álló bi­zottság dönt a jogosultságról. A tanulmányi ösztöndíj kér­dése a legösszetettebb. Május­ban kérdőívet szerkesztettek a HÖK-tagok, öt lehetőséget fel­tüntetve. A döntés a hallgatók kezében volt, akik még e kér­désben is érdektelenséget mu­tattak, mivel csupán 8-900-an szavaztak. A legtöbben a leg­igazságosabbat, a szakátlagot választották. Az új rendszer szerint min­den évfolyam minden szakán kiszámítanak egy átlagot. (A pedagógiai tantárgyak mindkét szakhoz számítandók.) A két­szakos diákoknak így két átla­guk is lesz, és az adott két szak­átlaghoz viszonyítva kapják ösztöndíjukat. Lehetőség van arra, hogy valaki az egyik sza­kon jó eredményével maximális juttatásban részesül, viszont le­het, hogy a másik szakon nem kap ösztöndíjat. A szakátlag alá maximum (Folytatás az 1. oldalról) Jön az ősz, elkezdődtek a csó­naklopások. Kisköréről a hét végén egy 55 ezer forint értékű lelakatolt csónakot vittek el is­meretlen tettesek. Szombaton reggel jelentették Erdőtelekről, hogy augusztus 20. és a bejelentés napja között betörtek egy családi házba, ahonnan műszaki cikkeket, ágyneműt és légpuskát loptak el 150 ezer forint értékben. A rákháti Turbo Boy 1er Kft. kukoricaföldjét is ismeretlen tettesek látogatták. A bizton­sági őrök idejében észlelték, hogy mikrobusz állt meg a terü­leten, és szedik a terményt. Menekülés közben a tolvajok elakadtak, így könnyen felgön­gyölték az eset szálait. Neveze­tesen B. J. tamaszentmiklósi la­kos felkereste az autó tulajdo­nosát, M. L.-t, akivel közölte: a kukoricáját kellene elszállítani a határból. Csak arról felejtette el tájékoztatni a fuvarost: a termény nem az övé. A rendőrség folytatja a vizs­gálatot. (szuromi) A Krsna-tudatúak és a többiek A Krsna-tudatúaktól hallottam az indiai esten, hogy boldogok, mert az alternatívák nélküli élet helyett tartalmas létet találtak. Nem isznak - mondták -, mint a többiek, nem kábítószerez­nek, és a szex gyakoriságára is szabályaik vannak. A homlo­kukon a Gangesz agyagából készült sárga festés mutatja: lelki tanítómesterüket, Krsnát követik. Kopaszságuk bizo­nyítja, hogy anyagi vágyaktól mentesen élnek, a tincs fejük búbján az Istenük utáni vágyat jelenti. Ruhájuk, a dhoti, a tra­dicionális indiai viselet. Mond­ják, télen hideg, de ki lehet bírni. Erőszakmentesen élnek - hangoztatják -, nincs joguk semmilyen élőlényt elpusztí­tani. Húst, tojást nem esznek, állati eredetű alapanyagokból készült ruhát sem hordanak. Az egyik gimnazista lánynak a lélekvándorlás ragadta meg a képzeletét, melynek végállo­mása Krsnával élni. Erre a találkozóra a hívő fia­talok meghívták a szülőket is. A Megyei Művelődési Köz­pontban hallhattak indiai dal­lamokat, filozófiai betekintést nyerhettek a vallásba. A Gau- ranga Mantra Rock Band ját­szott, de vegetáriánus ételkós­toló is volt. A lelki tanítómester adta az alaphangot a ritmikus kiáltozáshoz. A tornacipővel hordott lepe- dőszerü ruhák, a festés idegen­nek tűnt itt Magyarországon, az iskolaváros barokk épületei kö­zött, ám ezek az önmagukat, hovatartozásukat kereső fiata­lok próbálkozásai. Kérdés, hogy kinek, minek hisznek ők, merrefelé indulnak? Egy anya mesélte, hogy lá­nya és veje ebben a hitben ne­velik gyermekeiket. A fiatalok mondták neki, hogy a gyerekek nem kaphatnak semmilyen ál­lati eredetű ételt. így mielőtt csokit vesz nekik, az első, hogy elolvassa az összetételét. Ha „rosszat” vesz, nem láthatja többet a kicsiket. Mit csináljon? - kérdezte. Meg akarja tartani az unokáit. (császi) három tizeddel esők is része­sülnek egy csekély (300-600 Ft-os) támogatásban. Az átlagot elérők 1200 forintot kapnak, míg az átlagot jóval meghala­dók között további két ösztön- díjsávot határoznak meg, ma­gasabb támogatással. (A sze­replő összegek egy szakra ér­tendők, a kétszakosok ennek dupláját is kaphatják.) A leg­magasabb ösztöndíjsávba tar­tozók jó eséllyel számíthatnak tandíjmentességre is. A rendszer beüzemelését és az, első ösztöndíj és szociális segély folyósítását október vé­gére ígérik. Ekkor a szeptem­beri és októberi összeget egy­szerre fizetik ki. Kéthavi alap- támogatásban mindenki része­sül október első hetében. Az új rendszert a Főiskolai Tanács el­fogadta. (smhriziú 1997. Öt találat -170 millióért A Szerencsejáték Rt. tájékoztatása szerint a 39. játékhét lot­tónyereményei a következők: 5/90-ből: Egy darab öttalálatos szelvény volt. Nyereménye 170.000.000 forint. Négytalálatos szelvény 27 darab volt, nyereményük egyenként 617.162 forint. Három találatot 2198 fogadó ért el, nyereményük egyenként 7581 forint. A kéttalálatos szelvények száma 78.346 darab, ezekre egyenként 372 forintot fizetnek. A következő hétre átvitt - nettó - nyereményösszeg: 70.000.000 forint. Telitalálatos jókerszám nem volt. A következő hétre átvitt joker - nettó - halmozódó nyeremény- összeg: 27.539.512 forint. 6/90-ből: A hatoslottón hattalálatos szelvény nem volt. 5 plusz 1 találatos szelvény 1 darab volt, nyereménye 10.982.155 forint. Öttalála­tos szelvény 46 darab volt, ezekre egyenként 71.087 forintot fi­zetnek. Négytalálatos szelvény 2209 darab volt, nyereményük egyenként 1605 forint. Három találatot 36.748 fogadó ért el, ezekre egyenként 338 forintot fizetnek. A következő hétre átvitt - nettó - 6 találatos nyereményösszeg: 71.000.000^05^^^ (MTI) sC Megyénkben 294 kórházi ágyat szüntetnek meg (Folytatás az 1. oldalról) Dr. Müller Erzsébet megyei tiszti főorvos ismertette a vég­eredményt, azt, hogy megszü­letett a megegyezés. Eszerint szűkebb pátriánkban 294-gyel csökkentik a kórházi ágyak számát. Érdekes a megoszlás is, amely így fest: Eger 30, Gyön­gyös 24, Hatvan 40 helyről mondott le, a Népjóléti Minisz­térium pedig 200-ról. A Parád- fürdői Állami Kórházban negyvenen remélhetnek segít­séget. A Mátrai Állami Gyógyinté­zet (MAGY) mátraházi részle­gében is módosulnak a muta­tók. Ide csoportosul 240 ágy. Ehhez csatlakozik az a 110, amely tulajdonképpen szociá­lis szerepkört tölt be, azaz ilyen otthonként működik majd. Ez utóbbi megoldás egyértelműen jó, hiszen szű­kebb pátriánkban pillanatnyi­lag 250 idős ember vár a segít­ségre, a felkarolásra, vagyis lényegesen csökkenthetők a meglévő gondok. Az is kiderült, hogy a meg­állapodáshoz záradékok is tár­sulnak. Ezek többek között azt fogalmazzák meg, hogy a fő­városnak és a többi megyének szintén követni kell a példát, hiszen a törvény elképzelései másképp aligha valósulnának meg maradéktalanul. Senki sem tagadta, hogy va­lamilyen mérvű torlódásra, zsúfoltságra a jövőben fel kell készülni, de hát nem adódott másféle kiút. A fontos az, hogy az ellátás alapvetően nem csorbul. Az említett MAGY ké­kestetői egysége állítólag be­zárja kapuit. Aztán kiviláglott, hogy nem feltétlenül ez történik, alakul­hatnak kedvezőbben is a dol­gok. A tulajdonos főhatóságtól függ minden. Erre utalt képvi­selője, dr. Négyesi Zsolt. E sorok írója - a meglehető­sen határozott homályt elosz­latni kívánván - megkérdezte:- Úgy hírlik, államtitkár-he­lyettesük tartana rá igényt... Némileg beszédes csönd formálódott. Épp ezért meg kellett jegyeznem:- Az újságíró dolga az, hogy tudakolózzon, a tájékoztatóé viszont a korrekt válasz. Erre azonban még várni kell. így aztán nem csoda, ha nyugtalankodnak az ott dol­gozó orvosok és alkalmazottak. A reményt mégsem szabad feladni. December 1-jéig sok minden történhet. Esetleg még jó is... Akadt kolléga, aki azt fe­szegette, hogy kellőképp figye­lembe vették-e a betegek véle­ményét, rangjuknak megfele­lően tárgyaltak-e velük.- Fogadtuk küldötteiket, s informáltuk őket az elkerülhe­tetlen lépésekről. Ez egyébként természetes, hiszen meglátá­saik nélkül vétek lett volna dönteni. A tárgyilagos krónikás mi­közben hallgatta az érveket, a pro és kontrákat, kizárólag rá­juk koncentrált. Aligha lelke­sedett, amikor a két gyógyinté­zet irányítóitól értesült a ba­jokról, a nem éppen szívderítő légkörről, ám mégis némi bi­zakodás hatotta át, amikor fel­sorolták a parádfürdöi elkép­zeléseket. Azt, hogy az itt munkálko­dók eddig sem adták fel, s ez­után sem szeretnék. Épp ezért keresik a hatékony forinttermő ötleteket. Ezt tették az ország „tetején”, hazánk egyetlen ma­gaslati szanatóriumában. Jó le­írni, hogy mindez azokért tör­ténik, akik gyámolítást sürget­nek, akiknek kevés a pénzük, mégis ezernyi bajjal birkóz­nak... Pécsi István A megyeszékhelyen Víznyomócső-tisztítás Egerben, a Déli Vízműtől a vá­ros felé tartó 500 milliméteres vízfőnyomócső tisztítását kez­dik meg a következő napokban a szakemberek. Árva Jánostól, a Heves Me­gyei Vízmű Rt. egri egységének üzemvezető főmérnökétől meg­tudtuk: a vas-mangán lerakó­dást távolítják el csőtisztítással október 2-3-4-én, szerdától péntekig. Ekkor főként a Má­tyás király, a Deák Ferenc út, a Széchenyi utca, a Dobó tér ha­tárolta területen, a város dél­nyugati részén és a Lajosváros- ban élők a víz opálos elszínező­dését, esetleges zavarosodását tapasztalhatják. Ám a tisztítás­hoz és az átmosáshoz kapcso­lódó vízirányváltozás az elszí­neződésen kívül semmilyen egészségkárosító hatást nem je­lent a fogyasztókra.

Next

/
Thumbnails
Contents