Heves Megyei Hírlap, 1996. október (7. évfolyam, 229-254. szám)

1996-10-01 / 229. szám

HEVES EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, MEGYEI 'bLo ti-eé. 1996. OKTÓBER 1., KEDD LŐRINCI, PETER VASARA VAROSOK ES KÖRZETÜK NAPILAPJA VII. ÉVFOLYAM 229. SZÁM ÁRA: 29 FORINT » " vt (Hb luivyijiüw Fiókszerkesztőség, hirdetésfelvétel, lapterjesztés! 'ïjmym-ÉéüiA ■ Wto&Wti&W .... M egismételt eljárás az istenmezejei bűncselekmény ügyében Anyai buzdításra ütöttek a gyerekek Tegnap immáron másodszor állt a Heves Megyei Bíróság büntetőtanácsa előtt Sz. A., akit a főügyészség életveszélyt okozó testi sértés büntette kísérletével vádol. Ügyében 1995. november 15-én már született egy ítélet, amely a most 18 éves - ám a vádbeli cselek­mény idején még fiatalkorú - Sz. A.-t felmen­tette az említett bűncselekmény vádja alól, s őt könnyű testi sértés vétsége miatt megrovás­ban részesítette. Az ügyészi fellebbezést követően a Legfel­sőbb Bíróság 1996. március 28-i döntésével hatályon kívül helyezte az elsőfokú bíróság ítéletét, és a Heves Megyei Bíróság egy másik tanácsát új eljárás lefolytatására utasította. Az utóbbi fórum határozatának indoklása szerint a korábbi ítélet megalapozatlan volt. A tényállás felderítése érdekében a Legfelsőbb Bíróság több pontban iránymutatást adott, s ennek megfelelően került sor a tárgyalás megismétlésére. (A részletekről a 4. oldalon olvashatnak) Csak a HEVESV HÍRIAP olvasóinak A Tisza-tó cápái visszatérnek? Túllépte a hatáskörét az őr, a német vendégek másnap távoztak Elcsattant két nagy pofon a Tisza partján. Aki adta: a dinnyés­háti csónakkikötőben alkalmazott közhasznú munkás volt. Aki kapta: egy német vendégek üdültetésével foglalkozó helyi la­kos. Az eredmény? A németek másnap pénzüket visszakérték, és távoztak. A következtetés? Csupán suttogásokat lehet hal­lani: a Tisza-tó cápái visszatérnek... Megyénkben 294 kórházi ágyat szüntetnek meg Végre megszületett az egyezség Az intenzív osztályokon is mindent megtesznek a betegek gyógyulásáért fotó: perl Márton A Morvai-bűnper újabb fordulója” Az Egri Városi Bíróságon foly­tatódott Morvái Ferenc ország­gyűlési képviselő pere, akit a megyei főügyészség ittas jár­művezetés, illetve cserbenha- gyás vétségével vádol. Minthogy a Legfőbb Ügyész­ség nem látta megalapozottnak Morvái azon állítását, miszerint az ügyben eljáró ügyész elfo­gult lenne vele szemben, így tegnap sor kerülhetett a már amúgy is megismételt eljárás folytatására. Hogy aztán az 1993. március 26-án történt bűnügyben mikor is születik majd ítélet, az ma még aligha megjósolható. Mindez alapvetően attól függ, hogy a szakértők véleménye kö­zött meglévő ellentmondásokat sikerül-e feloldani. Amennyi­ben igen, úgy a városi bíróság a december 12-re elnapolt tárgya­láson pontot tehet a monstre per végére. Sziréna fi Érsekkerti bunyó, „óvodás” betörő Ismét nem múlt el nap Eger­ben gépkocsival kapcsolatos esetek nélkül. Tegnap hajnal­ban a viadukt mellett, az út szé­lén álló gépkocsi ablakát be­törve vittek el 30 ezer forint ér­tékű tárgyat, ruhaneműt. Az Olasz utcában az elkövető 12 ezer forintot érő rádiós magnó­val távozott. A Barkóczy utcában a Mikro presszóban tegnap hajnalban a kirakat betörésével jutottak ci­garettához és némi készpénzhez az elkövetők. Az Érsekkertben éjjel egy arra járót támadott meg két férfi, még a kutyájukat is rá­uszították. A könnyű sérülések okozóit a rendőrség elfogta. Tegnap délután a Tábornok­házban működő butikot rövidí­tették meg az álvásárlók 3 ezer forint áruval. Szilvásváradon „hatalmas” fogással távozott az a látogató, aki éjszaka tört üveget a helyi óvodában. Nyomában a dolgo­zók szegényebbek lettek némi kávépénzzel és konzervvel, vesz­teségük pontosan 572 forint. A történetet a közigazgatásilag Tiszanánához tartozó Dinnyés­háton mesélték. Ott, ahol a kül­földi vendégekre mindennél nagyobb szükség van, ám az egy hete kirobbant esti szóvál­tás után többen kétségbeestek: búcsút mondhatnak a német vendégeknek. Erre gondolt Egerben az MSZOSZ Heves Megyei Képvi­selete és a Koordinációs Bizott­ság az idősek napja alkalmá­ból, hogy október 1-jén elszálló köszöntő szavak helyett az együttérzés bizonyító erejével fejezze ki cselekvő szolidaritá­sát az idősek iránt. Tóth Gyula, a Koordinációs Bizottság elnöke vállalta, hogy a szakszervezet szóvirágok he­lyett a tenni akarás példájával forduljon a nyugdíjastársak felé, és keressék meg azt a mó­dot, formát, miként lehetne te­vékenyen segíteni szakszerve­zeti keretek között a rászorult nyugdíjasok népes csoportján. Ma, amikor országszerte a piacgazdaság és privatizáció dajkálására hivatkoznak, hogy Az esetet már ismerte a köz­ség jegyzője, Joó István is, hi­szen pénteken reggel személye­sen elbeszélgetett az eset sze­replőivel. A parton a következők zaj­lottak: kedden este egy helybeli férfi német vendégeivel a diny- nyésháti csónakkikötőbe ment, ne sokat vállaljon az állam a nyugdíjasgondok enyhítéséből, szakszervezeti feladat segíteni a nyugdíjasok kiszolgáltatott sorsán. Tóth Gyula három pontban látja a cselekvő szoli­daritás lehetőségeit: 1. Elvi kérdés, rivalizálás helyett az ország 3 szakszervezete között valósuljon meg c~ együttműkö­dés közös akan vala­mennyi idős ny.. j érez­hesse: rájuk figyel valaki, a gondoskodás szándékával nyúl értük is segítő kéz. 2. A nyugdí­jasok szociális problémáinak megoldásáért a szakszervezetek együtt keressék a célravezető eszközöket a törvény adta lehe­tőségeken belül. Az országban 35 ezer idős emberre nem nyit ajtót senki, és kiesnek a szerve­hogy elindítsák az ötven köb­centiméteres orosz csónakmo­tort. Az utazók néhány nappal szeptember 24-e (az incidens napja) előtt érkeztek, s 27-ig tervezték maradásukat. E keddi estén már sötétedés után men­tek ki házigazdájukkal a partra. Próbálták indítani a motort, ám az nem reagált. A vendéglátó javasolta, menjenek haza, úgyis sötét van, majd másnap reggel újra próbálkoznak. A németek visszaindultak a gátra, a hely­beli férfi utánuk ment. (Folytatás a 3. oldalon) zett gondoskodás védőszárnyai alól a házi betegellátástól a jog­segélyig. Ebben vállal kezde­ményező szerepet a Koordiná­ciós Bizottság Heves megyé­ben. 3. Az MSZOSZ hozzon létre olyan gazdasági szerveze­tet, amely multinacionális válla­latok segítségével élelmisze­rekhez (burgonya, liszt, étolaj, húsféleségek stb.) juttatja hozzá őket kedvezményes áron. Ez a cselekvő szolidaritás többet érhetne az elmondott ünnepi köszöntők helyett. Ha részesülnek valami érezhető jóban, a ma öröme arra is emlé­keztetné az időseket, hogy sze­retik őket, és ez többet jelentene egy protokoll-napnál. Gál Elemér Közérdekű sajtótájékoztatót tartottak tegnap délelőtt az ÁNTSZ egri székházában. Ezen ott volt a Népjóléti Mi­nisztérium képviselője - dr. Négyesi Zsolt osztályvezető -, A kömlői Katóka ivóban iddo- gálással töltötte estéjét F. S. he­lyi lakos szeptember 28-án. A férfi alaposan felöntött a ga­ratra, s amikor hazaindult, rá­bízta magát a véletlenre, lábai rutinjára, mivel esze cserben­hagyta. így történt, hogy az it­tas kömlői elnézte a házszámot, s rossz épületben hajtotta álomra fejét. Az épület tulajdo­nosa, V. J„ hazatérve igencsak meglepődött az idegen láttán. Megpróbálta kérdőre vonni, s miután nem kapott elégséges magyarázatot, így egy deszká­val jól eltángálta a hívatlan ágyrajárót. F. S.-t orrcsonttö­megjelentek a gyógyintézetek vezetői, s természetesen nem hiányzott dr. Mánya Kristóf, a megyei orvoskamara elnöke sem. (Folytatás a 2. oldalon) réssel és darabos bordatöréssel szállították kórházba. A gazda ellen súlyos testi sértés alapos gyanúja miatt indult eljárás. A hét végén több érdekes eset is történt. Gulyás József r. őrnagy, a Hevesi Rendőrkapi­tányság bűnügyi osztályának vezetője elmondta: Kiskörén a Kötivizig épületét ismeretlen tettesek látogatták meg. Az első helyszínelés során felmerült a gyanú: csupán törni-zúzni akart a tettes, hiszen a rongálási kár 50 ezer forint, míg az eltulajdo­nított értékek a 20 ezer forintot sem érik el. (Folytatás a 2. oldalon) Közmeghallgatások Hatvanban Hatvanban ma kezdődik a képviselő-testület második félévi köz­meghallgatás-sorozata. E napon délután fél 6-tól várják a Mono- Hatvan kerekharaszti étkezdéjébe a környék lakóit, akik elmond­hatják ügyes-bajos dolgaikat a város vezetőinek. Október 3-án, csütörtökön 17 óra 30 perckor a MÁV Liszt Fe­renc Kultúrotthonban - ismertebben: a Daliban -, míg 7-én, hétfőn fél 6-kor a Damjanich János Szakképzési Intézet aulájában vehet­nek részt a körzetben élők ilyen eseményen. Együttérezve cselekedni az idősekért Pechjére rossz ágyban hált a kömlői ittas férfi Deszkával döngette a gazda Önökkel Mondjuk - Önökért Korlátlan bizalom? Hétköznapjaink egyre kiábrándítóbbak. Az különösképp el­szomorító, hogy amíg odalenn 4 millió polgár küzd a betevő fa­latért, addig odafenn előrelátás, megfontolás nélkül adják a megbízásokat, s az azokkal járó, szinte számolatlan százmillió­kat. Valamennyiünket megdöbbentett az, hogy a majdani adó­kártyákat előállító kft.-t úgy jogosították fel erre a busás hasz­not hozó tevékenységre, hogy megfeledkeztek a minimális el­lenőrzésről is. Ezt a céget ugyanis még be sem jegyezték a cég­bíróságon. Ráadásul a megrendelt termékek nem készülnek el időre, vagyis az érintetteket még az sem izgatja, hogy pontosan, precízen feleljenek meg a kívánalmaknak. Az csak tragiku- sabbá formálja az összképet, hogy teljesen jogos minőségi ki­fogások is adódtak. Ez azért túlzás a javából. Az államot jórészt a bérből és fize­tésből élők tartják el, s most az ő forintjaikat pazarolják azok, akiknek hatványozottan védeniük kellene. Reméljük, az illetékesek ez egyszer észbe kapnak. Megkere­sik a felelősöket. Dukáljon nekik az a büntetés, amit megérde­melnek, szülessék végre példaerejű, követésre sarkalló felelős­ségre vonás. Nem totojázva, hanem minél hamarabb... Pécsi István 470 millió forint sorsáról döntött a megyei területfejlesztési tanács Program nélkül, sajátosságokhoz igazodva Nagy felelősséggel és hosszas viták után 470 millió forint sorsá­ról döntött tegnap Egerben a Heves Megyei Területfejlesztési Tanács. Összesen 136 pályázatot bíráltak el. A munka jelentőségét dr. Jakab István, a területfejlesztési ta­nács elnöke foglalta össze a Hírlapnak:- Hosszas egyeztetés után megegyezés született. Bár a törvény jogilag általános felté­teleket fogalmaz meg, de van­nak Heves megyei sajátossá­gok, amelyektől nem tekinthet­tünk el. Miután még nem ké­szült el a megyére vonatkozó hosszú távú fejlesztési prog­ram, így a pályázatokat egyedi­leg bíráltuk el. Ezek főként a gondokra mutattak rá. Például a környezetvédelemmel szorosan összefüggő szennyvízhálózat fejlesztésére. Erre 1,7 milliárd forint lett volna az igény, de hol van ennyi pénz... így átalányo­kat állapítottunk meg. De so­rolhatnám a gázvezetéseket, az útépítéseket, amelyek szintén a középpontban állnak. Voltak olyan pályázatok is, amelyek munkahelyteremtő beruházá­sokat irányoztak elő. Igyekez­tünk figyelemmel lenni a megye elmaradott részeire, például Pé- tervására vagy Heves körzetére. Néhány pályázatot azonban formai okok miatt - hiánypót­lásra - visszaadtunk, de a ki­egészítések után ismét elbírál­juk majd azokat. Megkérdeztük Gyetvai Jó­zsefet, a Heves Megyei Keres­kedelmi és Iparkamara elnökét is, hogyan vélekedik a tanács döntéseiről:- Gondot jelentett, hogy ké­sőn jelent meg a területfejlesz­tési törvény, és a tárgyalásaink során beigazolódott, hogy szá­mos gyenge pontja van. Még több pályázatot elfogadhattunk volna, amennyiben hosszú távra szóló megyei gazdaság- fejlesztési program áll rendel­kezésünkre. Ez még kidolgozás alatt van. Ettől függetlenül a te­rületfejlesztési tanács érdemi munkát végzett. A jövőben vi­szont folyamatosan ellenőriznie kell, hogy a pályázók az elő­irányzott feltételeknek eleget tesznek-e. Kamaránk ezért fi­gyelemmel kíséri az odaítélt összegek célszerű felhasználá­sát. (mentusz) Egri iijú hegedűsök Yehudi Menuhinnal Nem mindennapi élménnyel gazdagodnak azok az egri ifjú hegedűsök, akik a zenei világnap alkalmából ma a budapesti Zeneakadémián sorra kerülő gálakoncerten lépnek föl. A gála zeneka­rait ugyanis nem más, mint a világhírű karmester, Ye­hudi Menuhin vezényli majd. A mesteri pillanatok így feledhetetlenné lesznek a közönségen kívül a fiatal reménységek, Bánhegyi Tünde (Vajda János: Violini című darabjában) és Hundt Boglárka (a „Juventus Hun­gáriáé” Millecentenáriumi Ifjúsági Zenekarában), va­lamint hegedűtanáruk, Csá- sziné Deák Dorottya szá­mára is.

Next

/
Thumbnails
Contents