Heves Megyei Hírlap, 1996. szeptember (7. évfolyam, 204-228. szám)

1996-09-02 / 204. szám

HEVES HÍRLAP EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, $jfd LŐRINCI, PÉTERVÁSÁRA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA 1996. SZEPTEMBER 2., HÉTFŐ VII. ÉVFOLYAM 204. SZÁM ÁRA: 18,80 FORINT Lapunk az Interneten Partnerünk az Agrlacomputer Kft. A hét végén nyitóünnepségekkel megkezdték az új tanévet Kisebb haderő, képzettebb tisztek Gál Zoltán koszorúz Országos érdekvédelmi titkárá­val, Kopcsik Istvánnal arra ke­restünk választ, milyen tanév vár hazánk népes nevelői gár­dájára. Aligha vitatható, hogy - mivel pénzből élnek - vala­FOTÓ: PERL MÁRTON mennyinket foglalkoztatja a béremelés. Ánnál is inkább, mert úgy tűnik, a kívánságok, illetve az ígéretek nem - vagy csak akadozva - válnak valóra. (Folytatás a 4. oldalon) Az elmúlt hét végén ország­szerte - így megyénkben is - lezajlottak a tanévnyitók, hogy aztán ma megkezdődjék az a tíz munkás hónap, amely a felnö­vekvő nemzedék tagjainak is­meretgyarapítását, jellembéli pallérozódását szolgálja. A Magyar Honvédség egri Lenkey János Honvéd Gimná­ziumában vasárnap délelőtt tar­tották az ünnepséget, amelyet egybekötöttek a millecentená- riumi megemlékezéssel, illetve az ez alkalomra állított emlék­oszlop avatásával. A történelmi zászlók fogadását követően dr. Gál Zoltán, a Magyar Köztár­saság Országgyűlésének elnöke mondott beszédet. Hangsúlyozta: ez az oktatási intézmény olyan városban mű­ködik, „amely a magyar hősies­ség örök szimbóluma marad". Jelezte: ez az örökség jótéko­nyan segíti a nevelési célok va­lóra váltását. (Folytatás a 4. oldalon) Sziréna Tolvaj a konyhán, lángra kapott ágy Tekintettel voltak me­gyénkben a tolvajok az ün­neplő rendőrökre, hiszen az átlagosnál kevesebb bűncse­lekmény történt a hét végén. Felgyújtotta ágyát Eger­ben, a Bornemissza Gergely úton egy férfi. A tűzoltókat péntek éjszaka riasztották. A kár nem jelentős, az oko­kat vizsgálják. (Folytatás a 3. oldalon) Osaka HEVESTHÍRUP olvasóinak Nagyon nehéz tanév vár a pedagógusokra Aligha örvendetes jelenünk gondjai úgy enyhíthetők, ha a fo­kozatosan izmosodó érdekképviseletek hallatják hangjukat, s kardoskodnak azért, hogy a dolgozók jogos óhajai ne csorbul­janak. Ezt a ma már indokoltan megkövetelt missziót tisztes­séggel igyekszik ellátni a Pedagógusok Szakszervezete. Zöldegyenruhások parádi ünnepe Nimród-díjakat adtak át a legjobbaknak a megyei vadásznapon Vadászkürtök hangjára kelhet­tek tegnap reggel a parádiak. A község ugyanis második alka­lommal adott otthont vasárnap az országos vadásznapok me­gyei eseményének. A vadászkürtös térzene után gyöngyösi Vidróczki néptánce­gyüttes hangolta jókedvre a he­lyieket és az érdeklődőket. A program hivatalosan csak dél­előtt 10 órakor kezdődött, ami­kor dr. Kőházy István, a Heves Megyei Vadásztársaságok Szö­vetségének elnöke köszöntötte a megjelenteket. Elsősorban a vadászokat érintő, a Parlament által a tavaszi ülésszakban el­fogadott törvényről szólt, külön kiemelve az aktuális feladato­kat és a szabályozás várható szerepét a vadállomány őreinek munkájában. Előtte azonban a település polgármestere, Nagy Oszkár köszöntötte az egybegyűlteket. (Folytatás a 2. oldalon) A nemzet életének rendező elveiről Egerben Igazolja mindenki a magyarságát Bezárta kapuit az Agria Vásár Az üzletemberek seregszemléje volt A múlt héten Heves megyére és Egerre tekintett az or­szág. Mint lapunkban fo­lyamatosan beszámoltunk róla megrendezték a IV. Vá­sár Agriában rendezvényso­rozatot. Itthonról és a kül­földi országokból érkezett vendégek a helyi üzletem­berekkel találkoztak és vé- leményt cseréltek a régió helyzetéről, a befektetések­ről, a fejlődés további lehe­tőségeiről. A vásár tegnap este be­zárta kapuit. A rendezők bíznak a folytatásban, ab­ban, hogy jövőre ismét a megyeszékhelyre invitálhat­ják majd a részvevőket az akkor már V. Agria Vásárra. (Beszámolónk a 2. oldalon) Muszáj! - felelte Király B. Iza­bella arra a kérdésemre: - Miért vállalja a fárasztó országjá­rást, ha előadásaira gyér számú hallgatóság érkezik? A nemzetmentés elhivatott politikusnője heti, kétheti rend­szerességgel más-más telepü­lést keres fel. Alkalmanként 30- 40 érdeklődő ül be előadása­ikra. Szombaton az egri Líce­umban tartották a nemzetgyű­lést. A „Hiszek Magyarország feltámadásában” eléneklése után ismertették a Mogyoróhe­gyi 108 pontot, a magyar nem­zet életének rendező elveit. A felolvasók pontonként szünetet tartottak, s Király B. Izabella kommentárt fűzött az elhang­zottakhoz. (Folytatás a 3. oldalon) A Hírlap vásári nyertesei A Heves Megyei Hírlap a Vásár Agrián régi előfizetőit játékra hívta. Nyerteseink: Magyari Jánosné (Abasár, Galamb u. 5), aki egy fürdőszobamérleget kap hűsége jutalmaként, Nagy József (Heves, Bocskai u. 11 ) hajszárítót nyert, Pataki Béla (Gyön­gyös, Bene u. 35.) konyhai szeletelőt kapott és dr. Sebestyén Emil (Eger, Hevesy S. u. 15), asztali lámpával lett gazdagabb. Játékosaink nyereményeiket a szerkesztőségben vehetik át munkanapokon (Eger, Barkóczy u. 7.), illetve ha nem tudnak bejönni érte, akkor telefonon is lehet kérni a házhoz szállítást, a 36/412-646-os számon. (Fődíjunk nyertese a 3. oldalon) Az országban egyedülálló: a megyei bevetési központ, a lovasbázis és a rendőrmúzeum A polgárbarát rendőrség ünnepén Pozitív a HRFK nyilvánosság-projektjének szakmai visszhangja szombat reggel 9 órakor a Dobó térre a kíváncsiskodókat. A jubileumi Rendőr-kék Napon megjelenteket dr. Lantos Bálint r. ezredes, Heves megye főka­pitánya köszöntötte. Beszédé­ben hangsúlyozta: büszke erre az immár ötödször megrende­zett programsorozatra. Azzal is tisztában van, hogy az állma- polgárok nélkül a rendőrség csupán egy szervezet lenne a többi között, velük együttmű­ködve azonban biztonságot szolgáltató testület, amely talán a legjóbbá is válhat. A téren ott voltak a meghí­vott vendégek, így a hollandiai Ijsellandból és Maastrichtból, a németországi Báden-Württem- bergböl, az ukrajnai Bereg­szászból, a lengyelországi Ka- lisz-i vajdaságból - rendőrök és tűzoltók egyaránt. A közönség­gel együtt hallgathatták a Rendőri Ezred Zenekarának műsorát, s figyelhették, hogyan ereszkedik le az ORFK heli­koptere. (Részletek a 3. és az 5. oldalon) Három olyan létesítményt adtak át szombaton a jubileumi, V. Rendőr-kék Napon, amely az országban egyedülálló, s megüti az európai színvonalat. Egerben a főkapitányság tevékenység­irányítási központját és szolgálatiállat-bázisát, továbbá Tar- namérán a rendőrmúzeumot avatták ünnepélyesen. A tevékenység-irányítási központ FOTÓ: PERL MÁRTON Képzőművészek nemzetközi szimpóziuma nyílt a megyeszékhelyen „Legyen Eger a fény városa!” Lottó­nyerőszámok Szerencsejáték Rt. tájé­koztatása szerint a 35. heti lottósorsoláson a követ­kező nyerőszámokat húz­ták ki: 21, 25, 39,45, 56. Jokerszám: 841660. A hatoslottót A Szerencsejáték Rt. tájé­koztatása szerint a 35. já­tékhéten a 6/45-ös lottó számsorsoláson a követ­kező nyerőszámokat húz­ták ki: 9,15, 23, 25, 28,45, a pótszám: 30. (MTI) Legyen Eger a fény városa! - e felszólítással zárta köszöntőjét Habis László alpolgármester azon a megnyitón, melyet teg­nap délelőtt tartottak a megye- székhelyen, a Kepes Központ­ban, közel száz külföldi és ha­zai érdeklődő előtt. Az I. Nemzetközi Fényszim­póziumot három éve egy ha­sonló rendezvényen határozták el a szakemberek, élen Csáji At­tila fényművésszel, aki a kezde­tektől azon fáradozott, hogy „életet leheljen” az 1991-ben megnyitott egri Kepes múze­umba. „A fény a mindennapok banalitása, s ugyanakkor létünk évezredes szimbóluma is." - mondta Csáji Attila, mintegy magyarázatul szolgálva: miért van értelme annak, hogy szep­tember 1-től 4-ig művészek, tu­dósok, eszmét cseréljenek a fény elméletéről Egerben. Á megnyitót (egy képzőmű­vészeti rendezvényen ez látszó­lag meghökkentő) dr. Kroó Norbert akadémikus tartotta, aki az Európai Fizikusok Tár­sasága tagjaként is a tudomány és a művészet kapcsolatának új megközelítésére hívta fel a fi­gyelmet. „Napjainkban a hu­mán és reál kultúra összefogása elengedhetetlen feltétele annak, hogy a természetről és magunk­ról ismereteink teljesebbé vál­janak. Az erről való közös gon­dolkodás pedig gyakorlati tet­tekhez vezethet. Az egri fény­szimpóziumnak egyik célja és feladata ez.” - szögezte le. Lengyel László művészettör­ténész a gyűjtemény adomá­nyozójának, a fotográfus, festő, művészetszervező és teoretikus Kepes Györgynek az életútját ismertette. Méltatta azt a szán­dékot, amely a selypi szárma­zású, már a harmincas években külföldre került alkotó életmű­vének hazai népszerűsítésével Egert bekapcsolja a világkultú­rába. Az USÁ-ban élő művész épp a konferencia utolsó napján lesz 90 éves. Tegnap délután négykor az MMK-ban finn, ötkor az IH- ban magyar alkotók kiállítását nyitották meg. Ma a Művelő­dési Központban Dohnál Tibor elnökletével tizenkét előadást hallgatnak meg a szimpózium résztvevői. (jámbor) Befejeződtek a bányász-villamos napok Mátrai Erőmű: 33 millió forint nyereség félév alatt Szombaton a 46. Bányász- és a TV. Villamosnapok ez évi rendezvénysorozatának zárá­saként nagyszabású kulturális és sportprogramokra került sor a Mátrai Erőmű Részvény- társaság szervezésében a Markazi tározótónál. Az egész napos eseményt délelőtt 10 órakor rendhagyó módon nyitotta meg Valaska József vezérigazgató, mert a jelen­lévő társasági alkalmazottak, a családtagjaik, s a vendégek előtt, akik több ezren voltak jelen, sokakat érdeklő kérdé­sekről beszélt, kihasználva az összegyűlt tömeg adta nagy­szerű lehetőséget a tájékozta­tásra. A vezérigazgató beszédé­ben mindenek előtt leszö­gezte, hogy az idei esztendő­ben már túl van a cég a priva­tizációs aggályokon, aelyek tavaly még érzékelhetők vol­tak. Az első félévet 33 millió forintos nyereséggel zárta a Mátrai Erőmű Rt., és az ener­giaár-emelés elhalasztására vonatkozó kormánydöntés sem indít el negatív, eladóso­dási folyamatot Visontán. Valaska József előadásában kitért az rt. előtt álló fejleszté­sekre, a visontai 3x200 megawattos blokkok felújítá­sára, 2015-ig a déli bányára alapozott üzemeltetésére. (Folytatás a 3. oldalon) Ennek köszönhetően - még a kedvezőtlen időjárás ellenére is - valóban tetőpontja volt a HRFK Rendőr-kék Hét elneve­zésű rendezvénysorozatának az elmúlt hétvége első napja. Az Egri Helyőrségi Zenekar és a majorettcsoport csalogatta

Next

/
Thumbnails
Contents