Heves Megyei Hírlap, 1996. szeptember (7. évfolyam, 204-228. szám)

1996-09-02 / 204. szám

2. oldal 1996. szeptember 2., hétfő Megyei Körkép A fogyasztók, az üzletemberek érdekeit szolgálta Jövőre újra Egerben találkoznak a kiállítók és a vásárlók A hét vége vásári programját a változékony, csapadékos időjárás kedvezőtlenül befolyásolta. Ennek ellenére aki tehette, egyénileg és családtagjaival elsősorban tegnap megtekintette a IV. Agria Vásár zárónapjának eseményeit. Délután ünnepélyes keretek között kiosztották - a már ha­gyományos - vásári díjakat a szabadtéri színpadon. A szak­mai zsűri, Harmati László el­nökletével, a kiállítók által elő­zetesen beadott pályázatokat elbírálva hozta meg döntését. Ebben a minőséget és elsődle­gesen a megyében fejlesztett, versenyképes árukat ismerték el. A Heves Megyei Megyei Ón­kormányzat Vásár Nagydíját a Gyermely Rt. kapta termék- és kereskedelem-fejlesztéséért. Eger Megyei Jogú Város Vásár Nagydíjában az Egervin Bor­gazdaság Rt. részesült minőség- javító törekvéseiért. A Heves Megyei Kézműves Kamara Vá­sár Nagydíjának tulajdonosa lett a besenyőtelki Agria Aszta­los Bt. bejárati és belső ajtók egyedi gyártásáért. A Heves Megyei Kereskedelmi és Ipar- kama Vásár Nagydíját a gyön­gyösi Kékes Cipőipari Szövet­kezet kapta gyermeklábbeli-fej- lesztéséért. A Heves Megyei Agrárkamara Vásár Nagydíját a Korona Gombaipari Egyesü­lés vehette át új termékeiért. Azt is bejelentették, hogy a cég elnyerte a Gödöllőn jelenleg is tartó Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár Nagydíját. A Heves Me­gyei Vállalkozói Központ Vásár Nagydíjasa a lengyelországi Tarnow megye lett, szűkebb ha- zánkbeli kapcsolataiért a vásá­ron való megjelenéséért. A Magyar Reklámszövetség Kü- löndíját a Raab Karc her Tüzép nyerte el standjának tartalmas, esztétikus kiállításáért. A kü- löndíjat - amelyet a Glahé Ki­állításszervező Kft. ajánlott fel - a Zwack Kereskedelmi Kft- nek adományozták színvonalas bemutatkozásáért. A svédor­szági Vármland megye díját a Pásztorhús Kft. kapta kiállítá­sáért, kiváló termékeiért. Délután a vásár díszvendége volt Gál Zoltán, az Országgyű­lés elnöke, akit a megyei és az egri önkormányzat vezetői fo­gadtak és kalauzoltak. Új javaslattal áll elő a kereskedelmi kamara A vásár zárásaként nyilatkozott a Heves Megyei Hírlapnak Eger alpolgármestere, Habis László:-Voltak, akik kételkedtek, vajon a hevesi megyeszékhe­lyen a IV. nemzetközi kiállítás veszít-e súlyából. Nos, a vásár most is igazolta jelentőségét és a korábbiakhoz hasonló folyta­tást. Kulturált körülmények kö­zött sikerült megrendezni és a fogyasztók érdekeit szolgálta. A hat nap alatt mintegy negy­venezren látogatták meg. Azt hiszem a térség egyféle lobby­zásának színhelye is volt, hi­szen az itt járt országos vezetők közül, például Loti Károly köz­lekedési, hírközlési és vízügyi miniszternek, Katona Bélának, az Országos Idegenforgalmi Bizottság elnökének, Gulácsi Gábornak, az Ipari és Kereske­delmi Minisztérium helyettes államtitkárának elmondtuk eredményeinket. Kifejtettük, hogy ez a régió a maga erejé­ből is sok mindenre képes, de gondjainkra és azok megoldá­sára is felhívtuk a figyelmüket, amelyekhez a segítségüket kér­tük. Gyetvai József, a Heves Me­gyei Kereskedelmmi és Ipar­kamara elnöke a következőket mondta:-A várt színvonalú volt a rendezvénysorozat, amelyet je­lentős szakmai fórumok, nem­zeti napok és az üzleti találko­zók szervesen egészítettek ki. Ám felmerült, hogy jövőre mi­lyen legyen a folytatás. Ezért kamaránk alternatív javaslattal kíván élni. Már a mai napon szakértői tárgyalásokat kez­dünk azoknak az ágazatoknak a képviselőivel, akik nem tudtak bemutatkozni a mostani vásá­ron. Ennek az volt az oka, hogy a jelenlegi keretben ez a ren­dezvény már kinőtte magát, emellett a gazdaság újabb kihí­vásai miatt előtérbe kerülnek a szakvásárok. Ezek jövőbeni megrendezésében nagyobb sze­repet kapnak a gazdasági kama­rák. Azt hiszem, jó példa erre a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, amely a Hungexpo Rt. által rendezett kiállítások szervezésére előrehaladott tár­gyalást folytat az ipari tárcával és Budapest polgármesterével. Értékelte tapasztalatait Her­man István, a Heves Megyei Kézműves Kamara elnöke is:- Ismételten bebizonyoso­dott, hogy jó kezdeményezés volt a IV. Vásár Agriában meg­rendezése. Lehetőséget nyújtott - mintegy iránytűként - a vál­lalkozók megméretésére. Kíná­lati piacot hozott, amelyen el kell gondolkodniuk a szerve­zőknek és az erőket a jövő ér­dekében a szakosított vásár irá­nyában kell összpontosítanunk. Kívánom, hogy a Vásár Agriá­ban továbbra is a jövőt szol­gálja. A hevesi megyeszékhelyet pedig az észak-magyarországi régió gazdasági-kereskedelmi fellegvárává tegye elismerve a törekvéseket„ A Heves Megyei Agrárka­mara elnöke dr. Nagy Lajos Fe­renc, a következőkben összeg­zett:- Ez a vásár bizonyos fokig konkurense is volt a jelenleg tartó Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállításnak és Vásárnak. Sok szakember, aki nem jotott el oda, a szom­bati agrárfórumunkon sok min­denben útmutatást kaphattak. Kiemelkedőnek tartom, hogy több kamarai tag, mint a Mátra­ié j Kft., a nagyrédei, a markazi, a visontai és a detki szövetkezet - amelyek nem voltak önálló kiállítók - a Heves Megyei Ag­rárkamara standján bemutat­koztak. Ezt a gyakorlatot foly­tatni szeretnénk a jövőben azért is, hogy néhány, az ágazatot támogató vállalkozásnak segít­sünk a megjelenéséhez. így most ebben támogattuk a a me­zőkövesdi Matyó Szövetkezetei, a BakosMag Kft.-t, a Cyba Hungária Kft.-t, vagy a felné­meti Omya mészkőőrleményt előállító társaságot. Agrárfórum: eddiginél elérhetőbb támogatásért szóltak Szombaton kora délelőtt - még a zápor előtt - sok érdeklődő, termelő és vállalkozó érkezett a Kemény Ferenc Sportcsarnok nézőterére, hogy részese lehes­sen a Heves Megyei Agrárka­mara szakmai fórumának. A vendégeket: dr. Szőllősi End­rét, a Földművelésügyi Minisz­térium főosztályvezetőjét, Má- tyus Ferencet, a Magyar Agrár­kamara főtanácsosát és Katona Györgyöt, a Heves Megyei Ag­rárérdekvédelmi Szövetség el­nökét elhalmozták kérdésekkel. Hogy „hol szorít legjobban ma a cipő” az ágazatban? Elmond­ták, nincs áttekinthető rendező elv, amely pontosan jelezné a jogi és közgazdasági eszközö­ket. Az FM. főosztályvezetője szerint hosszútávú agrárpoliti­kai célokat kidolgozni az ága­zatra a folyton változó világban nagyon nehéz. A tárca bizonyos területeken beváltotta idei ígé­reteit. A fejlesztési pályázatok­nál azonban - a nagy igények miatt - korlátot szabtak, de tisz­tában vannak azzal, hogy ez nem volt előnyös döntés. A jövő évi támogatási rend­szertervezetből kitűnt: fő cél, a mezőgazdaság versenyképessé­gének növelése. Ennek érdeké­ben az exportot kívánják job­ban ösztönözni. Ebben helyet kap a gépesítés, a műszaki fej­lesztés, az építési beruházások és az ültetvénytelepítések na­gyobb támogatása. À miniszté­rium szeretné kiküszöbölni azt a hibát, hogy a pályázatokat hamar lezárja és ezzel sokakat kirekesszen a támogatási lehe­tőségből. Az érdekképviselet részéről elhangzott: stabil, kiszámítható támogatási rendszer kellene, hogy a vállalkozók tudják miért kockáztatnak. Dr. Dula Bence, az Egri Hegyközség hegybírója például a szőlőtermelés idei támogatá­sát megalázónak tartja. Véle­ménye szerint a szakminiszté­riumnak nincs hosszú távra szóló telepítési elképzelése, amely nem viszi előre az ügyet. Dr. Szőllősi Endre kifejtette: átalakulóban van mezőgazda­ságunk, egyik nap alakulnak, másik nap megszűnnek vállal­kozások. Más a szövetkezetek helyzete is, mint korábban volt. Ilyen körülmények között nagy szükség van például a szőlő­ágazatban a termelők, a feldol­gozók és a kereskedők közötti együttműködésre. Mátyus Fe­renc szerint kockázatos ma vál­lalkozni, mert nincs világos közgazdasági környezet, a konkrét információkat nem is­merik az érintettek. Katona György aláhúzta: nem mind­egy, hogy a mezőgazdaság mennyit termel és hány embert foglalkoztat. A kormánynak te­hát el kell döntenie, hogy ehhez mennyi pénzt ad. Szűcs László egri vállalkozó a hitelek magas kamatát, Fenyő főric besenyőtelki gazda pedig a hús, a tej felvásárlási és fo­gyasztói ára közötti nagy kü­lönbséget vetette fel. Ezekre re­agálva Mátyus Ferenc el­mondta, piaci zavarok vannak a mezőgazdaságban, az intézke­déseket gyakran a lobbyk érde­kei befolyásolják. A törvények­ben is „átfedések” tapasztalha­tók, amelyeket mielőbb módo­sítani kell. Jelenleg más az érdeke a termelőknek, a feldol­gozóknak és a kereskedőknek. Èzeket a feszültségeket oldani kell, annak érdekében, hogy a valós helyzetnek megfelelő döntések születhessenek. Az agrárfórum után a vendé­gek megtekintették a vásár több élelmiszeripari kiállítóját, majd délben szakembertalálkozót tar­tottak. Azon részt vett megyénk néhány országgyűlési képvise­lője is. A fogadáson dr. Nagy Lajos Ferenc, a Heves Megyei Agrárkamara elnöke mondott pohárköszöntőt. Kiemelte a kamarák piacszervező szerepét és méltatta az Agria Vásárt, amely szakmai szerepével jóval túlnőtt a regionális jellegén. Gyermely Rt.: nagy díjas termékkel Immár a negyedik Agria Vásá­ron is részt vett a tésztáiról ne­vezetes Gyermely Rt. A termék- és kereskedelem-fejlesztésért elnyerték a Heves Megyei Ön- kormányzat Vásár Nagydíját. Kállay László, a részvénytársa­ság Észak-kelet-magyarországi képviseletének vezetője erről beszélt:- Egerben nagykereskedelmi raktárunk van. Hevesen kívül, Borsod-Abaúj-Zemplén, Nóg- rád, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyét is ellát­juk áruinkkal. Most két újdon­ságunkat: a gombás és a mexi­kói ízesítésű tésztamártásokat mutattuk be. Ezek az egészsé­ges táplálkozást szolgálják. Fontos törekvésünk a konyha­kész állapot megtermetése, il­letve a fogyasztók segítése a kedvező árak kialakításával, mivel a hasonló import termé­keknél olcsóbban adjuk áruin­kat. Az őszi hetekben még több tésztafélével jelenünk majd meg a piacon. Saját fejlesztésű áruk a HESI Rt. standján Dekoratív kiállítással vett részt ezen a vásáron is a Heves Me­gyei Sütő- és Édesipari Rt. Két olyan saját fejlesztésű árut is bemutattak, amelyekkel most jelentek meg először.- A fóliába csomagolt és mogyorókrémmel töltött kalá­csunk és az aranygaluskánk például tizenegy napig áll el és megőrzi minőségét - mondta érdeklődésünkre Nagy Lajos vezérigazgató. - Sikert arattunk az új csomagolásban megjelent szeletelt fehér és a bajor ke­nyérrel is. Társaságunk további erőfeszítéseket tesz az új ter­mékek fejlesztéséért, amely manapság nem kis feladatot je­lent. A legnagyobb gondunk a folyamatos rohanás az infláci­óval, hiszen az alapanyagok ára szinte naponta emelkedik. Termékeink fogyasztói árában viszont nem tudunk mindent érvényesíteni. így az időará­nyos nyereségünk elmaradt a tervezettől. Réteslapokból nőtt az exportunk Ausztriába, ame­lyet a bélapátfalvi üzemünkben készítünk. Ott augusztus 21-től 16 új dolgozót vettünk fel. Mentusz Károly Herman István (jobbra) nagydíjat adott át az Agria Asztalos Bt.-nek fotó: perl marton A Mark House Klub partnereket keres Egerben is Faipari remekek Erdélyből Immár második alkalommal vett részt a Vásár Agriában nemzetközi kiállításon a gyer- gyószentmiklósi Mark House Klub. Mint azt Dezső László, Eger erdélyi testvérvárosában tevé­kenykedő klub elnöke a Hírlap kérdésére elmondta, ezúttal ki­zárólag faipari termékeket gyártó cégek termékeivel jelen­tek meg a hevesi megyeszékhe­lyen. A tavalyinál szervezési hiá­nyosságok miatt szerényebb - és méltatlanabb - elhelyezés dacára nagy forgalmat bonyolí­tott le a három évvel ezelőtt életre hívott vállalkozói klub szűk edzőtermi standja. Ennek magyarázata - je­gyezte meg Dezső László -, hogy a gyergyószentmiklósi gyártók szoros határidővel, nyugati minőségben, ám rend­kívül kedvező áron kínálják a faipari remekeiket szerte Euró­pában. A kerti bútorokon, a sörpadokon keresztül, a nyílás­zárókon át a kész faházakig sok mindent ajánlanak vevőiknek. Noha fokozott igény mutat­kozik az említett termékek ma­gyarországi forgalmazására is, a legkedvezőbb feltételekkel csak a Mark House Klubon ke­resztül juthat ezekhez a vevő. Ettől függetlenül a klub ke­resi az együttműködés lehető­ségeit a különböző helyi vállal­kozói szervezetekkel is. így például az Egri Külkereske­delmi Kft.-ben már partnerre is találtak, de bíznak a további kapcsolatokban is. (k. g.) Zöldegyenruhások parádi ünnepe (Folytatás az 1. oldalról) A település polgármestere, Nagy Oszkár ünnepi megnyitó­jában nemcsak a szakembe­rekhez, hanem valamennyi természetbaráthoz szólt. Hangsúlyozta: egy műanyag­flakon 400 év alatt bomlik le, éppen ezért senki számára nem lehet közömbös, hogy erdein- ket, rétjeinket mennyire terhe­lik felesleges hulladékkal. Ezt követően került sor a Nimród kitüntetések átadására. Az idén 14 vadász vehette át a rangos díjat. Elismerésben ré­szesült: id. Horváth Ferenc, Árvái Gusztáv, Farkas lászló, Cseplye László, Skoda Ferenc, Szekrényes István, Horváth József, Suha józsef, Pál Ele­mér, Gyarmathy Károly, Fic­zere Sándor, Mikó István, Pa­raszt Imre és Havellant József. A kitüntetések átadása után vadászmisét tartottak à szabad­téri vadászoltár mellett, ame­lyet Czakó István érseki hely- nök és a település lelkésze, Szörényi László főesperes ce­lebrált. A déli programok között szerepelt helyi néptáncbemu­tató és íjászgyakorlat, ez utóbbi a Pálosvörösmarti Te­rep és Vadász-Íjász Egyesület közreműködésével. Délután nyílt meg Valaczkai Erzsébet és Korvig Miklós vadászati té­májú tárlata. A programokat immár hagyományosan, este vadászbál zárta. (-romi) Vadászmise a parádfürdői kastély-parkban

Next

/
Thumbnails
Contents