Heves Megyei Hírlap, 1996. június (7. évfolyam, 127-151. szám)

1996-06-01 / 127. szám

HEVES EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, MEGYEI 1996. JÚNIUS 1., SZOMBAT HÍRLAP LŐRINCI, PÉTER VÁSÁRA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA VII. ÉVFOLYAM 127. SZÁM ÁRA: 29 FORINT * (uonmote friss 100 éves az Egri Dohánygyár - Az itt látható fényképfelvételt Schneihauser Ágoston készítette a századelőn, s a gra­fikus ötvözte a mai külsővel. Közös képük a tovatűnő évszázad megőrzött mérföldköve. (Képriportunk a Magazin 3. oldalán.) A megyei önkormányzat tegnapi ülésén: átérezték a döntéskényszert Beke Sándor az új színidirektor A sajtó hírbe hozta, az SZDSZ támogatta Csizmadiát A megyei közgyűlés jelenlévő harminchat képviselője a meg­szokott mederben folytatta munkáját. A közvéleményt azon­ban a megyei rendőrfőkapitány beszámolójánál, s a foglalkoz­tatási helyzet vázolásánál is jobban izgatta: döntenek-e végre az egri Gárdonyi Géza Színház igazgatói tisztéről? Farkas Kálmánné, a kulturális bizottság elnöke terjesztette elő a javaslatot. Az öt pályázó kö­zül hárman jelentek meg a tes­tület előtt, közülük ketten a bi­zottság által javasolt esélyes­ként. Noha Beke Sándor előző­leg kérte a téma zárt ülésen való tárgyalását, ekkorra elállt szándékától. Csizmadia Tibor nyilvánosan megköszönte, hogy komolyan vették pályáza­tát. Utalt rá: jobb lett volna, ha előzőleg is nyilvánosan zajlik a választás, mert a döntéshozók a sajtóból tájékozódtak. El­mondta, hogy azóta az Új Ma­gyarország és a Hócipő olyas­miket közölt, ami ártott az ügy­nek, s személy szerint neki. (Folytatás a 3. oldalon) Sziréna Balesetek napja Több közúti baleset is történt tegnap. Az első a hajnali órák­ban Bogács és Noszvaj között, ahol két autó ütközött frontáli­san, utasai noszvaji, bükkzsérci, cserépváraljai lakosok, s az egyik életveszélyesen, négy társa könnyebben sérült. Nagytályán tehergépkocsi ro­hant bele egy parkoló személy- kocsiba. Az esetnek egy köny- nyebb sérültje lett. (Folytatás a 2. oldalon) Bátorban, a tsz-tanyán kötött ki a szúcs-bányatelepi asszony Előkerült a gombázó néni Örvendetes hírt közölhetett a Hírlap munkatársának érdeklődésére tegnap dr. Petrovits János r. alezredes, egri rendőrkapitány:- Csütörtökön este sikerült megtalálni Szakács Pálné szúcs-bá­nyatelepi lakost, aki szerdán gombázni indult otthonából. Amikor bejelentették az eltűnését, azonnal keresni kezdte negy­ven rendőr és honvéd. Ám az egri és a pétervásárai katonák segít­ségével folytatott kutatás akkor még nem vezetett eredményre. Csütörtök kora reggeltől már hatvanon vettek részt a keresésben, nyomkövető kutyákkal. Budapestről helikopter is csatlakozott az akcióhoz. Állampolgári jelzés alapján Bátorban, a termelőszövetkezet ta­nyáján bukkantak rá a 73 éves nénire. Nem emlékezett rá, hogyan jutott el odáig lakóhelyéről. Orvosi vizsgálatnak vetették alá, s az elsődleges szakvélemény alapján a pszichiátrián kezelik őt. A rendőrség ezúton mond köszönetét a kutatásban közreműkö­dőknek, valamint az ugyancsak segítőkész bátori és szúcs-bányate­lepi polgároknak. Csak a HEVESTHtaAP olvasóinak-­Névre szóló meghívások Sok kísértés éri a polgármestereket A napokban került nyilvánosságra, hogy számos fővárosi pol- gámester szakmai útnak nevezett családos üdültetésben vett részt néhány multinacionális olajvállalat jóvoltából. Az érde­keltek és a meghívást visszautasítok más-más szemszögből ér­tékelték a korrupciógyanús lehetőséget. Elhangzott, hogy a vi­déki nagyvárosok első emberei is kapnak hasonló meghíváso­kat. Erről kértük dr. Ringelhann György, Eger város polgár- mesterének véleményét. Az akciók kiszemeltjei leg­többször az érintett települések vezetői. Dr. Ringelhann György, a megyeszékhely ön- kormányzati vezetője a kér­désre válaszolva kifejtette: egy polgármester - hivatali ideje alatt - sok hasonló ajánlatot kap, mint a szóban forgó ügy esetében, ahol az olajvállalatok síüdültetésre vitték a polgár- mestereket, miközben benzin­kút létesítéséhez kívánnak ön- kormányzati területeket vásá­rolni. Hozzátette azt is, hogy meg­választása óta öt is megkeresték már a különböző cégek a meg­hívásaikkal. (Folytatás a 2. oldalon) Kálvária? Esküvő! Ma délelőtt tizenegy órakor a szegedi Fabulya Gyöngyi és Wágner Róbert a Mátra- derecske melletti Kálvária­dombon esküsznek örök hű­séget egymásnak. A szokat­lan helyválasztás okául in­formációink szerint a táj szépsége szolgált. A szoká­sos jókívánságaink mellett hát egy újabb: kívánjuk, hogy közös életük első és utolsó kálváriája legyen a mai. (s.p.) A sértetteknek nincs túl sok okuk a reménykedésre Befejeződött a vizsgálat Városi István ügyében Amint arról korábban beszá­moltunk, az Egri Rendőrkapi­tányság jelentős kárt okozó csa­lás bűntettének alapos gyanúja miatt folytatott eljárást az egri Városi István ellen. Nos, mint megtudtuk, a nyomozó hatóság immár befe­jezte a vizsgálatot, s az ügyet - vádemelési javaslattal - átadta az Egri Városi Ügyészségnek. A sértettek számára (ők egyéb­iránt tíz-egynéhányan vannak) sok vigasztalót nemigen lehet mondani, miután a hiányzó pénz - ami közel jár a 30 millió forinthoz - nincs meg. S hogy mi is emésztett fel ekkora összeget? A vizsgálat megállapításai szerint szerepet játszottak mindebben a tisztá­zatlan üzleti dolgok, illetve a já­tékszenvedély. Városi István jelenleg az egri büntetés-végrehajtási intézet­ben várja a tárgyalást. A recski privatizáció előkészítése már az új igazgató feladata? A korábbi pályázók „ringbe szállnak”- Május 31-ével ugyan befejeződött a Recski Ércbányák Vállalat végelszámolása, ám a mér­leget, illet\’e az elszámolást még el kell készíte­nünk, tehát a Mininvest Rt. még nem végzett Recsken - jelentette ki Jenei Szabolcs, a RÉV végelszámolásával megbízott cég vezérigazga­tója, hozzátéve: a cég életét érintő rendelkezési jog elsejétől már nem őket illeti meg. Lapunk kérdésére a Mininvest első embere kijelentette: nem tartja valószínűnek, hogy az immár Recski Ércbányák Rt. privatizációjának előkészítésében részt vennének, ez már az új igazgató, Lois László feladata lesz. Ő a tervek szerint már a jövő héten átveszi az egyelőre 100 százalékban állami tulajdonban maradó rész­vénytársaság irányítását. Jenei Szabolcs ugyan­akkor megerősítette: a bánya elengedhetetlen karbantartási munkálataiban nem jelent törést az átalakítás. Suchman Tamás múlt heti hevesi látogatásán elhangzottakkal kapcsolatban - miszerint a pri­vatizációkért felelős miniszter vizsgálatot indít a RÉV végelszámolásával összefüggésben - a vezérigazgató úgy vélekedett, hogy öt és a Mi- ninvestet már sokszor feljelentették, de eddig semmi kifogásolnivalót nem találtak tevékeny­ségükben. (Folytatás a 2. oldalon) Áldozatos lélekidomárok Ők és elődeik nehéz hivatást választottak. Le­het, hogy önmaguknak sem vallották be, ám mégis sejtették, hogy áldozatos lélekidomá- rokká kell válniuk. Túlzott megbecsülésre, ki­emelt anyagi elismerésre soha nem számíthat­tak. Mégsem húzódoztak attól, hogy a nemzet napszámosai legyenek. Olyan karakterek, akik­nek a sok helyett folyvást a kevés jár. Missziójuk mégis kárpótolta őket azért, hogy a sors az élet árnyékos oldalára rendelte szép­számú seregüket. Régóta értem valamennyiüket, hiszen egykor én is a tanárságra voksoltam, így aztán azzal is tisztában vagyok, hogy valódi kárpótlásban so­sem szűkölködtünk. Ézzel ajándékoztak meg bennünket - s ez így van ma, s ekként lesz a jö­vőben is - a jóra, az igazra, a szépre szomjú- hozó gyerektekintetek. Varázslatos adományuk semmi mással nem pótolható kincs: a méltatás bűvöletes ereje, s az a hit, hogy az ifjú elmékbe plántált ismeretek egyfajta halhatatlanságot garantálnak a jellem pallérozóinak. Érthető, hiszen - példamutatá­suk révén - olyan testamentumot hagynak az utókorra, amely örökzöld, amely megtépázha- tatlan. Ez a plusz segíti mindnyájukat a helytállás­ban. Abban, hogy ne gondoljanak az egyre ke­vesebb forintra, arra a sok elméleti zagyva- ságra, amellyel egyre-másra nyugtalanítják tá­borukat, hogy ne őrölje idegeiket a fontos vál­tozásnak. reformnak beharangozott semmitte­vésízű vezetői önigazolás, tanügyi önmutoga­tás. Azoknak a lelkes bürokratáknak eszükbe sem jut, hogy valamiben vészesen szűkölköd­nek. Az igazi megújulásban. Abban, amit hiába keresnek külhoni útjaikon, tudományoskodó, valóságidegen cikkek rengetegében. Ezt ugyanis csak a katedra nyújthatja. Ott születik a siker, ott bukik meg a közhelyek tömege, oda sugárzik a visszaigazolás. Az, ami a mostani túlontúl szerény és csen­des ünnepen abban a jelképes köszönetben is tükröződik... Pécsi István „Csúsztatott” gyereknap A Kerecsendi Általános Iskolá­ban a hét végén háromnapos színes programmal szeretnének a helyi gyerekek és szüleik kedvében járni. Szombaton délelőtt 10 órától számítógépes bemutatóra vár­ják az érdeklődőket, akik szak­emberek segítségével megis­merkedhetnek az ügyes gépek kínálta lehetőségekkel és szá­mos érdekes játékprogrammal. Vasárnap ugyancsak nyitva áll az intézmény a kikapcso­lódni vágyók előtt. Hétfőn sportvetélkedőkkel, videovetí- téssel, a Gárdonyi Géza Szín­ház művészeinek műsorával folytatódik a rendezvénysoro­zat. A délután folyamán kihir­detik a bajnokságok, ügyességi próbák eredményeit, majd táncesttel zárul a nap. Üdvözli önt a az Internet-en http://www.agria.datanet.hu/hmhiiiap SSS£SK5= Újabb társak az Interneten - Örömmel tapasztal­juk, hogy jelenlétünk a világhálón egyre népszerűbb, s mind többen követnek bennünket Egerből, a város környé­kéről. Lapunk olvasói közül sokan élnek partnerünk, az Ag- riacomputer kedvezményével, amely egy évre átvállalja az Interneten való szereplés nem csekély költségét.

Next

/
Thumbnails
Contents