Heves Megyei Hírlap, 1996. február (7. évfolyam, 27-51. szám)

1996-02-01 / 27. szám

HEVES !' HÍRLAP EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, LŐRINCI, PÉTERVÁSÁRA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA 1996. FEBRUÁR 1., CSÜTÖRTÖK VII. ÉVFOLYAM 27. SZÁM ÁRA: 29 FORINT FEBRUÁR 3. sauste ■BHHBHBS Olcsóbb és kényelmesebb lett megyénk közútjain a szondázás A leg: 5,25 ezrelékkel egy autószerelő A tolvajok és az ittas vezetők, is bekötóutakon járnak Két éve indult kísérleti jelleggel megyénk közútjain az új, Sie­mens szondák bevezetése. A járművezetők italfogyasztásának ellenőrzése a rendőrség számára olcsóbb lett, ám a sofőrök ret­tegnek tőle, mert pontosabb, mint a korábbi volt. Az eljárások­ról, a büntetés mértékéről és a múlt év statisztikájáról kérdez­tük Kása József r. alezredest, a Heves Megyei Rendőr-főkapi­tányság Közlekedési Osztályának vezetőjét. Exkluzív Az események fiizérszerűen kapcsolódnak egymáshoz Megyénkben is készülnek a mülecentenáriumra Heves megye tavaly is az érdeklődés középpontjában állt. Bu­dapest és a Balaton után nálunk fordult meg a legtöbb vendég. Mindez annak is köszönhető, hogy a ’90-től az önkormányza­tok mindent elkövetnek, hogy vonzó idegenforgalmi és turisz­tikai programokat állítsanak össze az érdeklődőknek. Mátraalji egyeztetés Ki részesedjen a bírságból? A két héttel ezelőttihez képest szélesebb körben gyűltek össze polgármesterek a gyöngyösi vá­rosházán, hogy eldöntsék: me­lyik település milyen mértékben részesüljön a Mátra Erőmű Rt. által fizetendő környezetvé­delmi bírságból. Abasár.Jdarkaz, Domoszló, Kisnána, Halmajugra, Detk, Gyöngyös mellett Karácsond, Ludas, Nagyfüged, Vécs, Vi- sonta, Gyöngyössolymos is be­állt az igénylők sorába. A résztvevők elfogadták alapelvként, hogy a kibocsátó forrástól távolodva a helységek környezeti terhelése csökken. (Folytatás a 3. oldalon) Sziréna Mások akácfájára fanyalodó tolvajok Örömmel konstatáltuk, hogy a tűzoltóknak és a mentőknek az átlagosnál is csendesebb napja volt a teg­napi. A rendőrség ügyeletén is mindössze egyetlen igazán említésre méltó esetben csőr rent meg a telefon. A hívás Mátraballáról érkezett, ahol is a község melletti, magántulajdonban lévő erdőből - eleddig isme­retlen tettesek - 15 köbmé­ter akácfát vágtak ki és szál­lítottak el. A becsült kár a hozzáér­tők szerint legalább 50 ezer forintra tehető.- Hamar elhíresültek megyénk közútjain az új szondák. Mi le­hetett ennek az oka?- Nem kell a járművezetők­nek félniük ezektől, hisz lénye­gesen olcsóbb és kényelmesebb, mint a vérvétel. Ma egy vérmin­tavétel ára 1500 forint, ehhez járul a szakvélemény díjazása. A rendőröknek is egyszerűbb a szondáztatás, ugyanis nem kell beszállítani az ittas vezetőt ah­hoz, hogy kimutassa a napi fo­gyasztása mértékét.-Nálunk vezették be kísér­leti jelleggel az új szondát. Me­lyek a tapasztalatok?- Két éve kezdtük, s a Sie­mens által mért ittasságot fo­lyamatosan kontrolláltuk a vér­vétel után kapott eredménnyel. Átlagosan azt tapasztaltuk: két­harmad részben azonos volt, egyharmad részben találtunk el­térést. Ezután kezdtük hasz­nálni az új szondákat, ám - fáj­dalom, világbanki hitel ide vagy oda - csak Seres típusú készülékre futotta.- Mennyivel pontosabbak ezek az új készülékek? (Folytatás a 3. oldalon) Az országos program mellett elsőként megyénk idei idegen- forgalmi ajánlatát jelentették meg - különös tekintettel a mil- lecentenáriumi eseményekre - már nyomtatásban is, magyar, Mindenki saját bőrén is tapasz­talhatta, hogyan dőlt dugába a meteorológusok hosszú távú előrejelzése. A jóslat ugyanis enyhe és kevés csapadékkal járó telet ígért. Ebből csak ez a két kitétel nem teljesült. Heves megye az ország leg­magasabb pontján fontos meg­Mától az HBO műsorának is örülhetnek Gyöngyösön a dél- Kálvária-parti és a Városkert úti Parabola Klub rendszeréhez tartozók. Sajnálatos, hogy akadtak, akik az örömöt ürömmé akarták változtatni. Amint tegnap informálták a Hírlapot, szerdára virradó éjjel ma még arctalan egyének meg­rongálták a fő gerincvezetéket. Az utóbbiba szurkált gombos­tűk zárlatot okoztak, s így mint­angol és német nyelven. Erről tartott tegnap sajtóbeszélgetést Egerben Kiss János, a Heves Megyei Önkormányzat elnöki irodavezetője. (Folytatás a 2. oldalon) figyelöállomással rendelkezik. Itt eredtünk ennek az apró fél­reértésnek és további kilátása­inknak a nyomába, ahol Strell Lajost, a Központi Meteoroló­giai Intézet 1. számú kékestetői obszervatóriumának munkatár­sát kérdeztük. (Folytatás a 3. oldalon) egy 100 ezer forintos kár kelet­kezett a berendezésekben. Ám az oktalan rombolás nem érte el a célját, hisz a szakemberek új vezetéket húztak ki. A Parabola Klub vezetése - amely ismeretlen tettes ellen feljelentést tett - előre is elné­zést kér az előfizetőktől, hisz nem tudni, hogy az éjjeli „gombostűszurkálók” nem próbálkoznak-e ismét. (s. i.) Kékestető meteorológiája: marad a remény Békaperspektíva és tudomány Ki harcol gombostűkkel? Ismeretlenek vezetékrongálása Gyöngyösön Folytatás: talán február végén Tőzsdén a Tigáz-részvények?- Úgy gondolom, nehéz tárgya­lások előtt állunk, ahol az ön- kormányzatok csak akkor ér­hetnek el bármit, ha összefog­nak - jelentette ki Lakatos Ist­ván siroki polgármester a gáz- szolgáltatók jövőjéről tartott kétnapos budapesti konferencia záró fordulóját követően. A tegnapi, közvetlen konzul­tációkon a Tigáz új tulajdonosa, az olasz Italgas képviselője ugyan részletesebben szólt az elképzeléseikről és a problé­mákról, ám az önkormányzati delegáció - a keddi tanácsko­záshoz hasonlóan - ezúttal is konkrétumok nélkül távozott. Lakatos István szerint alapvető gond, hogy egyelőre nem isme­retes a Tigáz új alapító okirata, így az sem tisztázott, milyen jo­gosítványokkal bír a szolgál­tató kisebbségi tulajdonosa. Az Italgas részéről Mauro Rinaudo kijelentette: a cég részvényeit jövőre bevezetik a tőzsdére. Mint' mondotta, a há­roméves üzleti terv idei lebon­tása csak most készül. Jó kap­csolatokra törekszenek az ön- kormányzatokkal, de azt sem titkolta: már a kormányrúdnál vannak. Itt az is kiderült: a pri­vatizáció során kevés informá­cióhoz jutottak, s nem voltak tisztában a rendezetlen tulaj­doni állapotokkal, valamint az önkormányzatok azon törekvé­sével, miszerint a gázszolgálta­tói részvények, illetve a privati­zálásnál „kívül rekedt" vagyon felvásárlását is várják tőlük. A megbeszélések várhatóan február végén folytatódnak, s az sem kizárt, hogy ezek hely­színe Eger lesz. (kühne) Az OTP Consulting tanácsa az önkormányzatnak Egri kötvénykibocsátás? Tegnap az egri városházán Habis László alpolgármester és az OTP Consulting Rt. képviselői tárgyalásukon áttekintették a vá­rosban tervezett beruházások finanszírozási lehetőségeit, külö­nös tekintettel a szennyvíztisztító rendszer kialakítására. A javaslatok között elhangzott az önkormányzat által kibo­csátandó kötvények gondolata is, amelyeket a gazdálkodóegy­ségeknek ajánlanának föl. így felgyorsulhatnának az infrastruk­turális beruházások, s a közműfejlesztési elképzelések. Átszervezik a vérellátó rendszert Marad a térítésmentesség Heves megyében nincsen krízishelyzet- A vérellátó rendszer megújí­tásával nem változhatnak az önkéntesség és a térítésmentes­ség alapelvei, még az átszerve­zés után sem - fejtette ki dr. Szabó János, az Országos Vér­ellátó Központ vezetője Eger­ben azon a tegnapi tanácskozá­son, ahol a megyei véradásról értekeztek a meghívottak. A több évig tartó modernizá­ciót a társadalmi bázisra építve kell végrehajtani, ezzel együtt szüséges a véradók jobb közös­ségi elismerése is. Ezt szolgálja az információs hálózat kialakí­tása, a vérkészletek központi nyilvántartása, átcsoportosí­tása, mozgatása. Az ország évente mintegy 800 millió forintot költ a vérké­szítmények importjára. Indo­kolt lenne ennek a forrásnak a hazai intézményrendszer finan­szírozásával való összevonása, hogy a magyar lehetőségek jobb hasznosításával csökkent­hető legyen a külföldi beszer­zés. Az intézményi reform keretén belül az Országos Haematoló- giai és Vértranszfúziós Intézet Országos Vérellátó Központra, és a gyógyításban, a diagnosz­tikában érdekelt Országos Ha- ematológiai Intézetre vált szét. Az igazgató hozzátette: nincs szó a vérellátók államosításá­ról és privatizációjáról sem, ugyanakkor a működés pénz­ügyi feltételeit javítani kell. (Folytatás a 2. oldalon) Hatvani fesztivál A századforduló legendás nőalakja, Alma Mahler tör­ténete elevenedett meg Nagy András író tolla alatt, amikor Alma című mono­drámáját papírra vetette. Majd a Thália Színház mu­tatta be Pápai Erika szerep­lésével, Sziki Károly szín­művész rendezésében. A műhöz kapcsolódva fesztivált szerveznek ma 19 órakor a hatvani Ady Endre könyvtárban. König Róbert grafikusművész, Lelkes Má­ria belsőépítész, Antall Ist­ván grafikusművész, Hor­váth János hegedűművész, Pápai Erika színművész, Csontos János és Fucskó Miklós költő, s Sziki Károly színművész szerepel a „Művészetek a szalonban” címet viselő esten. Ivád: felmerült az önállóság gondolata Hatvanöt forint a vízért Üzemünk ötvenöt forint het­venöt fillér költséggel „állít elő" egy köbméter vizet, s így igen óvatosnak mondható a megajánlott nettó ötvennyolc forintos ár - mondta tegnap az ivádi önkormányzat ülésén Danyi László, a község víz­müvét üzemeltető Pevik Kft. igazgatója. Megemlítette: több kritika is érte a céget, fő­ként a víz „klórozása” miatt, amit azonban nem jószántuk­ból, hanem szakhatósági elő­írások kötelező betartásával végeznek. Azt is fontosnak tartotta megjegyezni, hogy a vízmű elektromos vezérlésé­nek megvalósítása sürgető feladat, amelyet - lévén a lé­tesítmény az ő tulajdona - az önkormányzatnak kellene el­végezni. A tervek is rendelke­zésre állnak. Ezt követően a képviselők több kérdést is felvetettek, amelyek főként a vízmű üze­meltetéséhez kapcsolódtak. Felvetődött, hogy a község vegye át a Peviktől ezt a fel­adatot. Ivády László alpol­gármester kérésére a Pevik igazgatója megígérte: részle­tes tájékoztató anyagot bocsát a község vezetői rendelkezé­sére, hogy - várhatóan jövő havi ülésükön - felelősen dönthessenek a kérdésben . Végül - visszatérve az ere­deti napirendhez - a képvi­selő-testület egyhangúlag el­fogadta a kft. árajánlatát, így az ivádiak - áfástól - 65 forin­tot fizetnek a vízért. A megyeszékhelyen: Utakra 150 millió Újabb egyeztetést tartott az egri polgármesteri hivatal főmér­nöki irodája és az Egút Rt. a Bástya úti és Kertész úti beru­házások folytatásáról. Mint Gadavics Gyula, a fő­mérnöki iroda vezetője el­mondta: a téli, hideg hónapok­ban a kivitelezők nem dolgoz­nak, hiszen a fagyott talaj ha felolvad, könnyen megroskad az úttest. Éppen ezért csak egy karbantartó brigád dolgozik az állagmegóváson. Az Egút Rt. munkatársai csak márciusban folytatják a kivitelezést, amikor 125 millió forintért a Bástya utat fejezik be, ezt követően pedig 25 mil­lió forintért a Kertész út re­konstrukciójára kerül sor. Ez utóbbi átadása és a munkálatok befejezése csak a nyár elejére várható. K Hazamentek az öreg bakák - tegnap a megye helyőrségeiből is. Az egri Dobó-lakta­nyát az ünnepélyes búcsúztató után csaknem háromszáz leszerelő fiatal hagyta el. Az ese­ményről a 2. oldalon tudósítunk. fotó: majoros tamás

Next

/
Thumbnails
Contents