Heves Megyei Hírlap, 1996. február (7. évfolyam, 27-51. szám)

1996-02-01 / 27. szám

2. oldal 1996. február 1., csütörtök Körkép A Phare-program keretében Nyertes egri projektek Az ÉRÁK Heves Megyei Ki- rendeltségének szervezésében került sor a Phare Újítási Alap egri projektjeinek ismerteté­sére. Az egri TESZÖV-szék- házban a résztvevőket dr. Ko­vács János, az Észak-magyar­országi Regionális Munkaerő­fejlesztési és Átképző Központ megyei kirendeltségének veze­tője köszöntötte. Szabó Judit Agnes, a Népjó­léti Minisztérium Phare-prog- ramirodájának szociálpolitikai előadója a Phare Szociálpoliti­kai Fejlesztési Program Újítási Alap projektjeinek céljáról és rendszeréről tartott rövid tájé­koztatót. Elmondta: az Európai Unió által támogatott Phare- program szociális területén ha­zánkban jelenleg 90 program fut egymással párhuzamosan. Az Újítási Alapból elsősorban azokat az innovatív kezdemé­nyezéseket támogatják, ame­lyek a fiatalok, az idősek és a fogyatékosok helyzetén kíván­nak segíteni, az európai nor­mákhoz igazodva. A két nyertes egri projekt részleteivel is megismerkedhet­tek a jelenlevők. Először az át­meneti gondoskodást nyújtó otthonok létrehozásának tervei­ről szólt a Heves Megyei Ön- kormányzat Gyermek- és Ifjú­sági Otthonának vezetője, Ko- csa Erika, aki egyben a fenti projekt vezetője is. A második pályázat részleteit dr. Kovács János vázolta az érdeklődők­nek. Ez utóbbi egy regionális rehabilitációs központ létreho­zása az ÉRÁK megyei kiren­deltségén. (b. k.) Marad a térítésmentesség Kiállítás a Megyei Művelődési Központ galériájában Egyházi középiskoláink - képeken Vándorkiállítást nyitott meg tegnap dr. Seregély István egri érsek „Egyházi középiskolá­ink" címmel a Megyei Műve­lődési Központ galériájában. Beszédében elmondta: Ma­gyarországon a közoktatást 1000 évvel ezelőtt a katolikus egyház vállalta magára. Első iskolája a pannonhalmi bencés apátság volt. A kényszerszü­netet kivéve ma is ellátják a köznevelés terheit, hogy gaz­dagítsák a jövő nemzedékét, akik majd továbbviszik az örökséget. Az országban működő 200 közoktatási intézmény közül 50 küldte el ismertető tablóját. Fotókkal illusztrálják és leírá­sokkal mutatják be az iskolá­kat, tájékoztatást nyújtanak a tanulás lehetőségeiről. A látogatók az egri Sanda Maria Leánygimnázium tanu­A tárlat megnyitója lója, Bartók Beáta hegedűszó­lójában gyönyörködhettek, aki Masselet: Meditáció című művét játszotta. Nagy Villő 4. osztályos tanuló gipsz- és gyurmaszobrai Ádámot és FOTÓ: MAJOROS TAMÁS Évát, Jézust a jászolban és bibliai jeleneteket ábrázolnak. Február 7-ig naponta 10 és 18 óra között tekinthetik meg az érdeklődők a kiállítást. (cs. e.) Tizenkét országba az IBUSZ-szal (Folytatás az 1. oldalról) A térséget foglalkoztató kér­désről kiemelte: nem zárják be a kis vérellátókat, mivel a helyi vérvételek megtartása a cél, de el kívánják érni a szellemi tu­dás és a kapacitás hatékonyabb működtetését. E feladatok 4-5 esztendő alatt fokozatosan va­lósíthatók meg. A megyében nincs krízis- helyzet, a régióban csak átme­neti vérhiánnyal lehet számolni - ez a Vöröskereszt megyei tit­kárának a tavalyi véradást szer­vező tevékenységüket ismer­tető beszámolójából derült ki. Gortva József szólt arról, hogy a megyében az egyik legna­gyobb társadalmi bázissal ren­( F oly ta tás az 1. oldalról) Szólt arról, hogy gazdag ren­dezvényekkel várják az érdek­lődőket Egerben, a Mátrában, a Bükkben, a Tisza-tónál. Mindezek füzérszerűen kapcso­lódnak egymáshoz, és regioná­lisak, mivel a Nógrád, Borsod- Abaúj-Zemplén és Jász-Nagy- kun-Szolnok megyei progra­mokra is figyelnek. A Heves megyei füzetet már január ele­jén bemutatták a hollandiai Ut- rechtben rendezett vásáron. Pálka Csilla, a megyei ön- kormányzat munkatársa, a programfüzet szerkesztője ki­fejtette: újra lesz AgriArt-fesz- tivál, Ünnepi hetek a barokk Egerben, Agria-néptánctalál kozó, szüreti napok, és a nyár végén újra megtartják a Vásár Agriában rendezvényt. Zenés Vigad a Kolping Legényegylet Február 10-én, szombaton este hét órától rendezi meg hagyományos, jelmezes-ál­arcos vidám farsangi mulat­ságát az Egri Kolping Csa­lád Katolikus Legényegylet, a Megyei Művelődési Köz­pont dísztermében. Az eseményt dr. Ringel- hann György, Eger polgár- mestere nyitja meg. Ünnepi zászlóátadásra is sor kerül: az Egri Kolping Család Legényegylet kérésére a polgármester városi zászlót adományoz az egyesületnek. Ezt színdarab bemutatója követi, amit az egylet felnőtt színjátszói adnak elő. Az es­ten jelmezverseny, tombola­húzás is lesz a farsangi bá­lon. (h. o.) delkező civil szervezet több mint hatszáz önkéntes segítőre támaszkodhat. A megye, első­sorban az ő tevékeny munká­juknak köszönhetően igen jó eredményeket tud felmutatni. Ezt bizonyítja a donorok 13.689-es száma, valamint a ’94-hez viszonyított több mint hétszázalékos mennyiségi nö­vekedés is. Különösen a hevesi és a füzesabonyi terület ered­ményei kimagaslóak. Az illetékes utalt a donorok megbecsülésére, az ifjúság be­vonására, hiszen a megye la­kosságának közel négy százalé­kát jelentő helyi véradók között mind több fiatalra számítanak. K. J. nyári estékre készülnek Nosz- vajon, Salvus-napokra Bükk­széken, lipicai lovasfesztiválra Szilvásváradon, dinnyenapokra Hevesen, palócföldi vigassá­gokra Párádon, és Spaten-repü- lőnapra Gyöngyösön. Sarudon Péter-Pál-napi aratóünnep lesz, Kiskörén triatlonverseny, s pá­vakörök találkoznak Poroszlón. A Heves Megyei Hírlap munkatársának kérdésére el­mondták: az augusztus 27. és szeptember 1. között az egri Ér­sekkertben megrendezendő Vá­sár Agriában programjában már szerepel a svéd nemzeti nap, mivel jelentkeztek a part­nerek. Cél, hogy a megyénk adottságainak megfelelő élel­miszeriparra irányítsák az üz­leti élet figyelmét. (mentusz) A már mintegy 40 gazdálkodó szervezetet számláló cégcso­port, a napjainkra igencsak megváltozott, átalakult IBUSZ Rt. - mint Kovács Gáspár ve­zérigazgató szerdán a Budai Várban tartott sajtótájékoztatón elmondta - tavalyra megszün­tette veszteségképzését. Várha­tóan már 200 millió forint kö­rüli nyereséggel zárhat, sőt, ta­lán az eredményből öt száza­léknyi osztalékot is fizethet részvényeseinek. Leányvállala­tai beváltották a hozzájuk fű­zött reményeket, a társaság helyzete stabilizálódni látszik. Bevezetőnek szánt rövid is­mertetését munkatársai a nagy- közönséget jobban érdeklő in­formációkkal is kiegészítették. Oláhné Sellyéi Éva, az IBUSZ Tours Kft. kereskedelmi igaz­gatója - 260 ezer példányban januárban kiadott katalógusuk Korábban már írtunk arról, hogy Hevesen az egyre inkább ellehetetlenülő polgán’édő egy­let a januári közgyűlésén a szervezet megszüntetését fon­tolgatta. Az egykori 120 szemé­lyes egylet 16 tagja jelent meg a Móricz Zsigmond Művelődési Központban, hogy eldöntse ezt a kérdést. A vezetőség beszámolóját az eddig végzett munkáról Farkas István, az egylet elnöke ismer­tette, aki visszatekintésében sajnálatosnak tartotta, hogy a megjelenése kapcsán - a kül­földi üdüléseikről szólva 12 or­szág 105 pihenőhelyének 250 szálláslehetőségét említette. S hozzátette: a részvételt heti 13 repülőjárat, nyolc - újdonság­ként francia riviérai és spa­nyolországi - luxusbusz is se­gíti. Az idei év sláger úticélja a görög Szamosz sziget, a csalá­dok nagyobb kedvére pedig is­mét bekerült a kínálatba a bol­gár Napospart, a gyermekek 12 éves koráig szóló ingyenesség­gel. Az üdülésben mind népsze­rűbb klubforma Itália után már Görög- és Franciaországra is kiterjed. Mallorcán és a török Riviérán az eddiginél hosszabb, 10 és 11 éjszakás időzésre is mód lesz. Dr. Toldy Annamária, az IBUSZ Utazási Irodák Kft. ügyvezető igazgatója belföldi vendégcsalogatóik közül a tagok által társadalmi munká­ban elvégzett feladatokért és eredményekért még szóban sem kaptak elismerést. Közölte: nincs pénz a működésre, ma­gukra maradtak. Ezért bejelen­tette a vezetőség és a felügye­lőbizottság lemondását. Más véleményt fogalmazott meg Huszár Tibor, a város al­polgármestere és Szigili János r. százados, a kapitányság kép­viselője, akik szerint szükség van a romló közbiztonság köze­pette olyan polgári Szervező­Nem könnyű ma színházat csi­nálni. Pénzbe kerül az alkotók­nak, s fizetnie kell a közönség­nek. Az egriek neves amatőr társulata mégis megpróbálta. Kétesztendős hallgatás után ja­nuár 30-án új bemutatóval je­lentkezett az MMK-ban: egy krimit állítottak színre. Fried­rich Knott: Várj, amíg sötét lesz! című háromfelvonásos da­rabja fordulatokban gazdag, feszült, s erénye, hogy egyetlen helyiségben, egy alagsori lakás konyhájában játszódik. A játék­tér és díszlet, mely szükségből lett olyan, amilyen, megfelelő keretet ad az előadásnak. Nem ismerve a társulat anyagi lehe­tőségeit, nincs értelme kifogá­sokat emelni, noha néhány öt­lettel még ezt is könnyebben Forma-l-re, illetve Az év kon­certje rendezvényre emlékezte­tett, míg Békéssy Tamás, az IBUSZ Travel Kft. főnöke a millecentenárium programjaitól 'is remélte, hogy a tavaly ven­dégül látott székesfehérvárnyi külföldi közönségnél az idén sem látogat kevesebb hoz­zánk... Az utazásokhoz az IBUSZ még tavaly decemberben Eu­rópa egyik legszínvonalasabb helyfoglaló rendszerével is fel­váltotta a szervezet közel húsz esztendeig használt technikáját, amit januártól már 32 iroda használ. S - a szakma más szolgáltatásaival együtt - az ügyfelek még nagyobb meg­elégedésére már tanítják is. A múlt évben Szolnokon nyílt az első taniroda, amit a tervek szerint még 2-3 követ. ígyóni) désre, amely csökkenti a lakos­ság félelemérzetét, segít a bűn­megelőzésben. Végül a közgyűlés elfogadta a vezetőség és a felügyelőbi­zottság lemondását, de kérte, hogy a márciusi tisztújító köz­gyűlésig lássák el feladataikat. Megbízta ugyanakkor Deli Miklóst, a felügyelőbizottság elnökét, hogy a tisztújító köz­gyűlés szervezési feladatait vé­gezze el, és terjesszen elő javas­latot az új vezetőségre. (h. b. s.) használhatóvá lehetett volna tenni. Nagyobb gond az, hogy az így kialakított teret sem játsszák be igazán a csapat lel­kes és egymásra figyelő színé­szei, mozgásuk gyakran tétova, sok az üresjárat. Több gesztus­sal, ötlettel hatásosabbá tehető a játék, nyomatékosíthatók a cselekmény fordulatai. A rendező, Szabó János jól osztotta a szerepeket. Az Egri Színműhely egységes csapat, színészi játékukon átsüt a lelke­sedés, figyelnek egymásra. Noha rutinjuk különböző, egyenletes teljesítményt nyúj­tanak. A cselekmény egy kábí­tószert rejtő baba körül zajlik. Adva van mellé egy vak, de le­leményes asszonyka, egy lelki­leg meggyötört, babára vágyó Hazatértek már az öreg bakák A Magyar Honvédség alakula­tainál tegnap szerelték le azt az állományt, amely teljesítette al­kotmányos kötelezettségét, a sorkatonai szolgálatot. Egerben ünnepélyes búcsúztató vezette be a Dobó-laktanya kapuinak szélesre támlását. Az alakulótéren rendezett eseményen Szabó Béla alezre­des, helyőrségparancsnok kö­szönt el a haza védelmére fel­készített fiatalemberektől. A távozók nevében Vályi Róbert szakaszvezető idézte az elmúlt egy esztendő megpróbáltatá­sokkal tarkított, mindamellett hasznos tapasztalatait, kife­jezve egyben megbecsülésüket parancsnokaik iránt. A polgári életben való helyt­állást kérte a még kötelékben felsorakozottaktól dr. Balás István, a BM Heves Megyei Közigazgatási Hivatal vezetője, aki dr. Máifi Gyula egri segéd­püspök társaságában tekintette meg a díszmenettel zárult ün­nepséget. Ezt a szülők, a hozzá­tartozók is megtekintették, akik türelemmel vártak arra, hogy a körletekből immár civilbe öltö­zötten tűnjenek fel szeretteik a laktanya kapujában. Megyénkben is létrejött / Állatorvosi kamara Az állatgyógyászatnak szűkebb hazánkban tevékenykedő szak­emberei e hét eleje óta az Or­szággyűlés által szentesített kamarai törvény alapján mű­ködhetnek immár. Az állatorvo­sok régi szándéka valósult meg ezzel, hiszen már az elmúlt év­tized végén - az országban az elsők között Heves megyében -, dr. Huszti György főállator­vos elnökletével létrehozott kamara eddig úgyszólván elfo­gadott jogi formák nélkül kép­viselte tagjait. Ezúttal a megye székhelyén megtartott közgyűlésen a közel nyolcvan állatorvos a törvény fejezeteinek megfelelően hét­tagú elnökséget választott, melynek elnöke dr. Palik Já­nos, titkára dr. Fehér Barna lett. A közgyűlés határozott to­vábbá az etikai bizottság össze­tételéről, melynek elnöke dr. Szakács Lajos, valamint három­tagú felügyelőbizottságot ho­zott létre, dr. Papp Sándor el­nökletével. Arról is döntöttek, hogy az országos kamarai ülésen a He­ves megyeieket dr. Palik János és dr. Gál András küldöttek képviselik majd. A jelenlévők határoztak a működő állatorvosok, s az irá­nyításban résztvevők tagdíjfize­tési kötelezettségéről is.- cseh ­iskolás lány, két érzelmes és egy minden hájjal megkent bű­nöző, no meg egy elfoglalt há­zastárs. A főhősnőt Czövek Zsu­zsa játssza megejtő ártatlan­sággal és erővel, egyenrangú partnere a gimnazista Pusztai Júlia, aki hamvasságával az egyik leghitelesebb. Nem okoz csalódást Ruzsinszki Attila Mi ke szerepében. Egyszerre ki­szolgáltatott, érzelmes és ke­gyetlen. Bátortalanabb, de hite­les Sztaniszláv László, és sokol­dalú színészi arcát mutatja Roak megformálója, Koczka József. A zene hatásos, a világí­tás viszont következetlen. Noha a darab erről szól, túl sok a sö­tétség a nézőtéren is. Összessé­gében érdemes megnézni. (jámbor) Az Egri Színműhely továbbélése Krimibemutató - sötétséggel Az Egri Színműkéig kedd este bemutatott darabjának egyik jelenete. Az amatőr társulat további előadásait ma, valamint február 2-án, pénteken tekinthetik meg az érdeklődők a Me­gyei Művelődési Központban. Mindkét alkalommal a kezdési időpont este 7 óra. fotó: majoros tamás Megyénkben is készülnek a millecentenáriumra Döntött a közgyűlés Hevesen Szükség van polgárvédő egyletre

Next

/
Thumbnails
Contents