Heves Megyei Hírlap, 1996. január (7. évfolyam, 1-26. szám)

1996-01-02 / 1. szám

HEVES EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES. FÜZESABONY, MEGYEI 1996. JANUAR 2., KEDD I KLAP LŐRINCI, PETER VAS ARA VAROSOK ES KÖRZETÜK NAPILAPJA VII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM ÁRA: 29 FORINT feladja, másnap olvashatjal Szilveszter a Törzsasztal mellett - Az Egri Városi Televízió a megyeszékhely köz­ismert személyiségeit invitálta meg óévbúcsúztató törzsasztalához, hogy egy pohár bólé mel­lett felidézzék 1995 legfőbb helyi eseményeit,történéseit. Tudósításunk a lap 2. oldalán ol­vasható. FOTÓ: PERL MÁRTON A haderőreform nyomán nem szűnik meg bázis Heves megyében Izraeli golyóálló mellényben... A békemisszióról, a NATO-csatlakozásról dr. Molnár János képviselővel Az elmúlt hetekben gyakran került a híradások élére a Parla­ment Honvédelmi Bizottságának tevékenysége. A délszláv bé­keteremtő folyamat magyar katonai szerepvállalásának „mű­helyében” aktív közreműködő a Kompokon élő dr. Molnár Já­nos MSZP-s országgyűlési képviselő. Exkluzív- Képviselő Úr! Kérem, beszél­jen a Honvédelmi Bizottság munkájáról.-A mögöttönk hagyott na­pok zsúfolt teendői között a Honvédelmi Bizottság a terve­zett és szokásos feladatok mel­lett először a boszniai békete­remtésben és fenntartásban résztvevő IFOR-erők magyar- országi átvonulásáról, illetve elhelyezéséről, majd az ebben a folyamatban résztvevő magyar önkéntes műszaki alakulat kül­déséről dolgozott ki ajánlást a Parlamentnek. Az ajánlásokat az Országgyűlés kétharmados többséggel elfogadta.-Az ötszázfős kontinges vé­gül négyszázra csökkent. Mi tette ezt szükségessé?- Elsősorban az, hogy az egység korszerű kiszolgáló technikát kapott. A bizottság előtt Tompa János dandártá­bornok, a Magyar Honvédség műszaki főnöke számolt be, aki az alakulat technikai eszközeit, felszerelését és a katonák kép­zettségét megfelelőnek ítélte a feladat ellátásához. (Folytatás a 3. oldalon) A hirtelen olvadás és a nagy mennyiségű csapadék ronthatja a helyzetet Egyelőre apad a Felső-Tisza Vásárosnaménynál jelenleg apad a Felső-Tisza, így - amennyiben a tendencia folyta­tódik - várhatóan rövid időn belül Heves megyében is csök­ken a folyó ma még emelkedett vízszintje - tudtuk meg Pető­házi Sándortól, a KÓTTVIZIG részleg-felügyelőjétől. A szakember elmondta: ked­vezőtlenül befolyásolhatja a helyzetet a tartós esőzés, illene egy hirtelen olvadás. Az elője­lek nem a legkedvezőbbek, így komolyan kell számolni egy újabb árhullám levonulásával. A településeket a folyó mostani vízszintjénél nem fenyegeti ve­szély, csupán Kiskörétől lefelé maradt érvényben az elsőfokú árvízvédelmi készültség. Nagy erőkkel dolgoznak a közutak takarításán Továbbra is várható csapadék Az ünnepek alatt nagy mennyi­ségű csapadék - eleinte hó, majd havas eső, eső - okozott bosszúságot a járművezetők­nek. Noha Újév napján a forga­lom a minimálisra korlátozó­dott. az óvatosság ellenére is számos koccanás, kicsúszás fordult elő megyénk közútjain. Mint Lévai Antaltól, a Közúti Igazgatóság ügyeletesétől meg­tudtuk, tegnap délután is dol­goztak a munkagépek, hogy le­hetőség szerint megteremtsék a balesetmentes közlekedés felté­teleit. Huszonegy szóróautó és ekés jármű takarította az úttes­teket, amelyek közül - különö­sen a mellékutakon - több élet­veszélyessé vált a kásásodás, a latyak miatt. A főutak is vizesek, síkosak és - a keréknyomok között - havasak. Az előrejelzések sze­rint az esti órákban 0 Celsius fok alá süllyedt a hőmérő hi­ganyszála, ami fagyási, jégbor­dát eredményezhet az aszfal­ton. Mindenképpen óvatos ve­zetésre van tehát szükség, hogy elkerüljük a nagyobb tragédiát. Az igazgatóság erőfeszítései nyomán jelenleg megyénk va­lamennyi települése megköze­líthető, ám továbbra sem árt a körültekintő figyelem, hiszen a meteorológiai állomások újabb csapadékzóna közeledtét jelzik. Lottó­ipianok A Szerencsejáték Rt. tájé­koztatása szerint az 52. já­tékhét 5/90 lottó nyerő­számai a következők: 5, 32, 38,64, 81 Joker: 3 5 8 5 4 7 A Szerencsejáték Rt. tájé­koztatása szerint a december 30-án megtartott lottósorso­láson az 52. heti 6/45 lottó nyerőszámai a következők: 9, 24, 26, 30, 33, 34 a pótszám 15 A szilveszteri ráadás 6/45 lottó nyerőszámai: 1,4,10,21,42, 44 a pótszám 33 Az új esztendő első óráiban csupa fiú született megyénkben Hatvanban még várni kell... Nem bonyolítottak le „nagy­üzemet” megyénk kórházai­nak szülőszobái szilveszter éj­szakáján. Régiónkban mind­össze négy újszülött látta meg a napvilágot az új év első órá­iban. s hogy tovább „borul­jon"’ a nemek aránya, a kis jö­vevények valamennyien fiúk. Egerben a Markhot Ferenc Megyei Kórház szülőszobáján megtudtuk: az első kisded hajnali 4 óra 5 perckor érke­zett. Az egri Fenyvesi Adám 3 kiló 80 dekával jött világra. Őt 6 óra 20 perckor a szarvas­kői Kiss Károly követte, 3 kiló 65 dekával, majd délelőtt 10 órakor a kápolnai Báder Ri­chárd zárta a sort pontosan 3 kiló 90-nel. Az egész megye első idei csecsemője a gyöngyösi Tóth Roland. Neki a Bugát Pál kórházban hajnali negyed 3- kor örvendezhetett meg édes­anyja; a kisfiú 2,90 kilóval született. Hatvanban még az óév utolsó perceiben, este fél 8 órakor csodálkozott környe­zetére a több mint 3 kilós apci Andrási Vivien, utána azon­ban lapzártánkig nem akadt dolguk a szülésznőknek. Lapunk is jó egészséget, boldog életet kíván az apró­ságoknak és szüleiknek! Csak a HEVES g'HÍRIAP olvasóinak Sérelmek a Legfelsőbb Bíróságig Kiskörén nem nyugszanak a kedélyek Ragyogó muri -árnyoldalakkal Jókedv, móka, kacagás. Többnyire ezek jellemezték 1995 utolsó óráit, s az űj év kezdetét. A szórakozóhelye­ken tetőfokára hágott a han­gulat, mások a házibulit, a szűk családi kört, vagy - ki kényszerből, ki meg önként - a magányt választották. Persze, üröm is vegyült az önfeledt pillanatok közé: Szilveszter éjszakája rég adott annyi munkát az egyen­ruhásoknak mint a mostani. (Fényképes tudósításunk lapunk 2. oldalán) Sziréna Halálos száguldás Mátraházánál Tragikus kimenetelű közle­kedési baleset történt de­cember 30-án, szombaton Mátraháza közelében. A 44 éves, bodonyi illető­ségű Cs. L. a kevésbé csú­szós úton tempósan vezette gépjárművét.. Minden bi­zonnyal elkerülte a figyel­mét, hogy a település után nyálkás, jeges szakaszhoz ért; ugyanolyan gyorsan hajtott mint a biztonságos burkolaton. Egy kanyarban elvesztette uralmát járműve felett, s át­tért a menetirány szerinti bal oldalra. Szerencsétlen­ségére éppen egy szembe­jövő autóval találkozott, így elkerülhetetlenné vált az üt­közés. A karambol következté­ben Cs. L. életét vesztette. Utasa, valamint a másik gépkocsiban ülő három személy megúszták kisebb sérülésekkel. A tűzoltók csendes ünne­pekről számolhattak be. Mint az ügyeleteken meg­tudtuk, az eltelt három nap során nem kellett lángokhoz kivonulniuk, munkát csupán néhány elakadt jármű jelen­tett számukra. Tiszanánán tolvajok jártak. Feltörtek egy mel­lékhelyiséget, ahonnan ter­ménydarálót csórtak el. Nyilvánosságért kiáltottak Kiskörén annak okán, hogy a település földterületének neve­sítésekor a szövetkezet és a földkiadó bizottság törvényte­len döntéseket hozott. A sértet­tek panaszaikkal megjártak minden fórumot - hiába. Sze­rintük a bíróságokat is félretá­jékoztatták. A 36 kisemmizett ember ne­vében Németh Sándor sorolja a panaszokat:-Édesapám után, a szövet­kezeti törvény alapján, nekem is járt volna 15 aranykorona ér­tékű tagi részarány-tulajdonú Az erősödő megszorítások ne­hezen elviselhető korát éljük. Kormányzatunk azzal ámítgat bennünket, hogy e megoldásnak nincs más alternatívája. Ter­mészetes, hogy az ország eluta­sítja ezt az elképzelést. Ekként vélekedik a valóban föld, mert az ő 15 aranykorona értékű földjét ki kellett volna nevesíteni 30 aranykoronára. Miután édesapám 1991. au­gusztusában meghalt, így kima­radt az 1992. évi második va­gyonnevesítésből is, mert 1993. március 11-én a szövetkezet közgyűlése úgy döntött, hogy csak élő tagokra oszt földet, il­letve vagyont. Ez törvénysértő, mert a földalapot már 1992. májusában megképezték úgy, hogy apámon keresztül nekem is és még 35 sorstársamnak is kapnia kellett volna. (Folytatás a 3. oldalon) képzett szakembergárda is, amelynek egyik közismert kép­viselője dr. Kopátsy Sándor közgazdász. Őt kértük meg tár­gyilagos értékelésre. Kezdtük az 1996: évre szóló személyi jö­vedelemadó-rendszerrel. (Folytatás a 3. oldalon) Egyre zsugorodik honunkban a középosztály Nem is a 48 százalékos adókulcs az igazi tragédia í Göncz Árpád újévi köszöntője Göncz Árpád, a Magyar Köz­társaság elnöke ünnepi kö­szöntőt mondott, amelyet az új esztendő első perceiben su­gárzott a televízió. Ebben ki­emelte: az év fordulója a számvetés ideje. Kivált ma, amikor honfoglalásunk ezer­századik évfordulójának ün­nepére készülünk. Tudjuk - hangsúlyozta -: a termelésünk Öt év alatt majd negyven százalékkal esett visz- sza, s drámai módon megnőtt a munkanélküliek és eltartottak száma. Mezőgazdaságunk szét­zilálódott, iparunk gyökeres szerkezetváltásra szorul. Már a rendszerváltásnak jelentős adósságteherrel vágtunk neki - azóta az állam terhei csak nőt­tek, s a termelés folyamatos csökkenése mellett ezeket újabb és újabb hitelekből volt kénytelen fedezni. Tavaly ta­vasszal kis híján ránkszakadt a gazdaság adósságteher alatt megroppant épülete. Az össze­omlás küszöbén, a világgazda­ság bizalmát elveszítve szinte egyik napról a másikra eldugult a hazánkba irányuló tőkeáram­lás, zökkenve elakadt a magá­nosítás. De hosszú évek késle­kedése után - Istennek hála, még éppen hogy időben - sike­rült megfékeznünk e gazdasági­lag máris egy vesztes háborúval felérő folyamatot. Ám annak az árát, hogy a világgazdasághoz ezer szállal kötődő zsenge pi­acgazdaságunk visszaszerezze és megőrizze életképességét, s hogy mindannyian - ismétlem: mindannyian együtt - megúsz- szuk a legrosszabbat, ma száz- és százezrek nyögik. (Folytatás a 2. oldalon) Pofosz-tiltakozás A Politikai Foglyok Orszá­gos Szövetsége megyei veze­tőségétől Nánási István el­nök kérte az alábbi tiltakozó jegyzék közzétételét: A Pofosz megyei szerve­zete tiltakozik az állandó gyógyszerár-emelések ellen, amelyeket sem a gyártók, sem a forgalmazók, sem az országos szervek nem tud­nak megindokolni. Ez nem egyéb, mint az ország lakos­sága elleni merénylet. A szövetség ugyancsak sérelmezi, hogy a televízió­ban rendszeres szereplési lehetőséget kapnak - még október 23-ra készülve is - olyanok, akik különféle kon­cepciós pereket készítettek elő. Mindez sérti a meggyö­törtek emlékezéshez való jogát - áll a nyilatkozatban.

Next

/
Thumbnails
Contents