Heves Megyei Hírlap, 1996. január (7. évfolyam, 1-26. szám)

1996-01-02 / 1. szám

2. oldal Megyei Körkép 1996. január 2., kedd Fókusz Tari Ottó: B.Ú.É.K.? A közhiedelem úgy tartja: szerencsésebb, ha elsőként férfiem­ber fejezi ki jókívánságait az új esztendőre. Miért éppen lapunk szakítana e nemes hagyománnyal? Marcona tollforgatóból nincs hiány szerkesztőségünkben, semmi akadálya hát a gesz­tusnak. Különben is, férfitársadalomban élünk; az erősebb nem képviselői adják akadémikusaink, gépjárművezetőink, transz­vesztitáink, futballistáink, mélytengeri búvárjaink többségét, de még a pénzügyminiszter sem kivétel. Apropó, Bokros Lajos. Külsőre snájdig fazon. Igazi macho, reprezentánsa saját nemének. A nők - ha meglátják - földre ej­tik keszkenőjüket, repülősóért pihegnek, epekednek a vágytól... Ellenben mi, a teremtés koronái, egészen másért szeretjük. Díjazzuk gáláns tettét; azt, hogy mindenkit megelőzve, már az óév utolsó napjaiban bekopogtatott valamennyiünk otthonába, s - nem bízva a feladatot hölgyismerőseire - elhalmozott ben­nünket 1996-ra érvényes, de azon túl sem feledhető szerencse­kívánalmaival. Még aranyat, tömjént és mirhát is hozott. Mindebből látható, sokkal jobb lesz az új év, mint az előző. Garancia rá, hogy a most beköszönő néhány jelentéktelen ár­emelést, adómódosítást - amelyek felsorolása csupán azért tölt meg oldalakat a sajtóban, mert az uborkaszezonban nincs miről írni - is egy délceg „Adám” adta át kedvesen-sármosan. (A de­magógia meg a férfisovinizmus látszatát elkerülendő, csupán érintőlegesen jegyzem meg: a pártoknak erre az évre juttatott, egymilliárd 170 millió 600 ezer forintra emelt támogatásában bizonyára a lányok, asszonyok a ludasok. Persze, ettől még ez is jelenthet jót. Valakiknek.) Summa summárum: Bokros Lajos megelőzött. Már akkor le­tette névjegyét, amikor én még a tűlevelekből áradó illat kábu­latában azon töprengtem, kit keressek fel Szilveszter másnap­ján; ki az, aki leginkább rászorulna érkezésemre? A pénzügyér jóságának árnyékában azonban kénytelen leszek önvizsgálatot tartani: ér egyáltalán valamit, ha én is boldog új évet kívánok? Meg tűzijátékot is „szervíroztak” Gyöngyösön Gyöngyösön és a Mátrában va­lamennyi szórakozóhelyen, szállodában, vidám óévbúcsúz­tatót tartottak, és pezsgővel kö­szöntötték az új esztendőt. Közülük is kiemelkedik a Kékes Étteremben és a gyön­gyösi főiskolai karon szervezett bál. Nos, amiért mindenképpen említésre méltó a buli, az az, hogy még tűzijátékot is „szerví­roztak” a bőséges és finom menü mellé. A főiskolánál és a mátraalji város főterén csak úgy ropogtak a rakéták és teljes fényárt árasztottak. Amint az az újév hajnalán kiderült, mindezt Kása László, a Kékes Étterem tulajdonosa kínálta vendégeinek, és, mint többen mondták, színesebben, emlékezetesebben mentek át az 1996-os esztendőbe. Kor cső g Béla „Az állatok karácsonya” A Magyar Állatvédő és Termé­szetbarát Szövetség elnöke, Za- latnay Sarolta írta alá azt a pá­lyázati felhívást, amelyen gye­rekek vehetnek részt. A pályázat célja olyan mű­vek elkészítése, amelyek al­kalmasak lehetnek a szervezet programjainak hirdetésére, va­lamint naptárakon, levelezőla­pokon való közlése. A kicsi­nyek szabadon választott tech­nikával készíthetik maximum A3-as méretű munkáikat, ame­lyeken az ember közelében, il­letve vadon élő állatok életét, a gyermekek és karácsony ünne­pének kapcsolatát ábrázolják. A jutalomról sem feledkez­tek meg a szervezők. Az első három helyezett iskolánként egy-egy kiló csokoládét, s egyéb ajándékokat kap majd. Az eredményhirdetéskor fellép Halász Judit, a Pa-Dö-Dö együttes és Zalatnay Sarolta is. A pályázati munkákat január 31-ig kell eljuttatni a szövetség címére: 1035 Budapest, Miklós tér 1. Ragyogó ünnep - árnyoldalakkal „Zajlott az élet” a rendőrségeken is... Rég volt ilyen „kemény” szilveszter - tudtuk meg az Egri Rendőrkapitányság ügyeletesétől, amikor gyorsmérleget ké­szített az óévbúcsúztató történéseiről. Hasonlóan vélekedtek a gyöngyösi egyenruhások is, de máshol alig zavarta meg ki­rívó esemény a mókázó sokaság örömét. Kezdjük a súlyos testi sérté­sekkel. A megyeszékhelyen, a Mátyás király úton az új év hajnalán két ismeretlen férfi megtámadott egy harmadikat. Még azzal sem törődtek, hogy belekössenek; szó nélkül be­törték az orrcsontját. Hasonló sérüléseket szen­vedett egy fiatalember Kará- csondon is. Itt azonban egy régi „haragszom rád” végére került pont a nyolc napon túl gyógyuló sérüléssel. A csoportos garázdálkodá­sokban elsősorban a fiatalság egy része volt a ludas. Egerben például, házibuliból hazatérő­ben, felelőtlen huligánok le­rugdosták a postaládákat és a villanykapcsolókat, fellökték a kukákat. Gyöngyösön nyolc eset­heti) érkezett bejelentés ha­sonló bűncselekményről: töb­bek között kirakatokat és ab­lakokat törtek be a mámoros huligánok. Még min­dig a fekete krónikánál maradva, a nevezetes éj­szaka igazi kincsesbá­nyát rejtege­tett a betörők számára is. Egerben a Bocskay úton és a Kisvölgy utcában is­meretlenek többszázez­res értékek­hez jutottak, behatolva idegen lakásokba. A petárdák ezúttal, ha durrogtak is, súlyosabb sérüléseket nem okoztak. Csupán az egri Dobó téren sérült meg egy ifjú, aki­nek azonban a kórházi nyil­vántartásokban nem sikerült a nyomára lelni. Mint az ügyeletes orvosok­tól megtudtuk, 1995 utolsó Gyóni József r. alezredes szolgálatban napjaiban elsősorban sport- balesetekből származó sebesü­lésekkel keresték fel a pórul jártak a traumatológiákat. Ha­talmas volt az ambulanciák forgalma; jöttek ittas egyének is szép számmal, s persze, megjelentek a verekedések szenvedő alanyai, akik azon­ban szinte minden alkalommal elesést „vallottak” be. Amúgy... amúgy minden a régi volt. Elbúcsúztattunk egy tovatűnő esztendőt. Mókáz­tunk, vidámkodtunk, örültünk. Annak, hogy ismét öregeb­bek lettünk egy évvel... Egy csoportkép az egri Fehér Szarvasban mulatókról Nem mindenkinek hozott szerencsét az új év FOTÓ: PERL MÁRTON Göncz Árpád újévi köszöntője (Folytatás az 1. oldalról) Hadd valljam be: magam is alig mertem hinni, hogy a goromba - oktatást, kultúrát, egészség­ügyet, s mi több: a családi létet mellékhatásként károsító - gyógyszer életmentőnek bizo­nyul. De annak bizonyult: élet- veszélyes fizetési mérleghiá­nyunk meredeken csökken. A költségvetés hiánya szintén. Valutatartalékunk nő. A tőke- beáramlás folytatódik. A ma­gánosításból több folyt be - az utolsó évnegyedben! - mint öv év alatt összesen. Exportunk emelkedik. Az ipar termelése, folyamatosan növekszik. Mezőgazdaságunk mintha kezdene életire kapni. A gazda­ság - egyetlen eszközünk, amely előbb-utóbb pótolni ké­pes a kényszerintézkedések okozta fájdalmas kieséseket - nem omlott össze, él, sőt. min­den jel szerint izmosodik. A válság mélypontján - a kény­szerű alkalmazkodás megráz­kódtatásán - talán már túlva­gyunk. Az ország tavaly jelesre vizsgázott. Türelemből, szívós­ságból, és bölcsességből. Ötle­tességből, életerőből. Az érdekképviseletek tették a dolgukat: körömszakadtig, de nem mindhalálig képviselték tagságuk érdekeit. A helyi és területi önkormányzatok a de­mokrácia frontvonalán - szű- kebb közösségeik önállóságát és létbiztonságát védelmezték. S a családapák, családanyák? Mi mást tehettek volna - a föld alól is, néha maguk sem tudták hogyan, előteremtették a gye­rekeiknek a betevőt. Persze: tartozom vele az igazságnak, hogy szép számmal voltak, akik nem falat kenyérért, de nagy szelet kalácsért vívtak vérre menő harcot. A társadalom el­len. A kormány mindeközben nehéz szívvel, s olykor az övön alul rámért csapásoktól meg- megtántorodva védte a hite sze­rinti közérdeket. Ha nem is mindig ügyesen. Mit várunk hát mi —• a nagy­betűs TÁRSADALOM - egyik­től is, másiktól is a jövő évben? A kormánytól erélyt és kö­vetkezetességet, tervszerű elő­relátást, a megkezdett reformfo­lyamat végiggondolt folytatá­sát, érdemi és alkotó párbeszé­det, nyitottságot és őszintesé­get, hogy tudjuk, ma és holnap hányadán állunk. Az önkor­mányzatoktól, hogy a kormány öntudatos partnerei legyenek. S mit várunk az Országgyű­léstől? Jó és végrehajtható tör­vényeket. S nézzünk némán önma­gunkba: tengernyi gondunk közt él-e még bennünk a szere­tet? Mert a szeretet erő. Isten adománya. Az Újesztendőre kérjünk hát szeretet Tőle. Mindannyian mindannyiunkért. Törzsasztal - szilveszteri bóléval A nézők választották meg az Év házaspárját A stáb korán kezdett az esz­tendő utolsó napján: reggel 9- kor már javában zajlott az élet az Egri Városi Televízió szer­kesztői szobáiban, illetve a stú­diókban, hogy a délutáni adás­kezdésre minden „klappoljon”.- Harminc másodperc! - szólt bele a fejhallgatóval kom­binált mikrofonjába Veres Ist­ván adásrendező. - Mindenki a helyén van? Húsz másodperc..., tíz..., adás..., szignál... ... És megkezdődött a szil­veszteri műsor, amely ezen az óévbúcsúztatón a házasság, a család, a békesség, valamint az év történései jegyében zajlott. A házasság szent kötelékéről az elsőként Czakó István kano­nok szólt, majd az anyakönyv­vezető, Póczos Lászlóné eleve­nítette fel egy-egy boldogító igen történetét. Közben olyan ifjú párok tűntek fel a képer­nyőn, akik az új esztendő kü­szöbén fogadtak örök hűséget egymásnak: Majnár Mónika és Tábori Péter, Fehérvári Csilla és Mákos Attila - a mindent el­söprő szerelem összes bájával. A másik stúdióban pedig ott­hon is elkészíthető italokat ke­vert Kozák István mixer, aki nagy külföldi és hazai tapaszta­latokkal készítette a finomabb­nál finomabb bólékat, hangu­latkeltőket, mint az Ordító kok­télt, illetve a Bika-koktélt... Éj­félre meg is volt a hatásuk. De előtte még körbeülték a Törzsasztalt azok a vendégek, akik az elmúlt évben a legtöbb­ször voltak a városi televízió vendégei. így: Kalmár Péter és dr. Farkas Gabriella ország- gyűlési képviselők, dr. Ringel- hann György polgármester, il­letve Habis László alpolgármes­ter, továbbá dr. Vass Géza me­gyei főjegyző, Kis Szabó Ervin újságíró, Pozsgay Zsolt vízilab­daedző és Tóth Elemér, a me­gye vállalkozóinak képviselője. S a történések, amelyekről véle- jényt alkottak: a Bokros-cso­mag, az uszoda, a színház, Cari- tas-központ, a Lánchíd 2000- ügy, a Játék határok nélkül. Csöpp humorral, iróniával, ám többnyire komoly gondolatok­kal, mert hát - ilyen volt az év... Ahogy közeledett az éjfél, ùx il L« úgy röppentek a szerpentinek, pöttyeztek be mindent a konfet­tik, csilingeltek a poharak. S vallottak a nagy találkozásról, a házasságkötésről, a családról, s a hétköznapok közös pergetésé- ről a meghívottak: Szepesi György és neje, a Ringelhann házaspár, Sike Nándor és fele­sége, Lantos Bálint és társa, a. Jakab házaspár, Kis Szabó Er­vin és felesége, Szalóczy Géza és hih'ese, az id. Löffler házas­pár, Tóth István és felesége, Lukács Tamás és neje, a Pataki házaspár, továbbá Lukács Ede és felesége, valamint Csányi Barna és neje. Közülük a nézők zsűrije végül is dr. Jakab Ist­vánt és feleségét jutalmazta - az 1996-ra megelőlegezett - az Év házaspárja címmel. így hát nekik - akárcsak a nézőknek - ez az év is jól kez­dődött... (-s) A Televízióban Láttuk Újra rendület-lenül „A tavalyi jobb volt” - állapítjuk meg évtizedek óta, ha a televí­zió szilveszteri műsorát elemezzük. Az idei esztendő hozta meg a hosszú idő után az első kivételt: a közszolgálati semmivel nem sugárzott alacsonyabb színvonalú óévbúcsúztatót, mint 1994 végén. Pontosan ugyanolyan nézhetetlen volt ez is, az is. Szólhatna már valaki az illetékeseknek! Nem szükséges ál­landóan az egyszer bevált kliséket ismételgetniük, meg lehet - és kell is - újulni. Akármekkora zsenik, egy idő elteltével meg­unjuk Kém vulgáriskodását, Körmendi százszor elcsépelt geg- jeit, Gálvölgyi saját poénjainak szánalmas paródiáját. És hiába tátognak play back-re a könnyű műfaj sztárjai, hiába adja át - egyébként utánozhatatlan naivaként - sablonjátékát Schütz lia; a produkció hétről-hétre visszaköszön más műsorokból. Bese­nyőék (alias Galla és Tsai) próbálják ugyan menteni a menthe­tőt, de a tétel sajnos mindinkább rájuk is vonatkozik. Az év utolsó napja attól az, ami, hogy ilyenkor egy kicsit má­sok vagyunk. Félretesszük a gondokat, mókázunk, meghallgat­juk a pártok felett álló köztársasági elnök realitásokat tükröző szavait, majd elérzékenyülünk a Szózat hangjaira. Nem mi tehetünk róla, hogy legutóbb mindez elmaradt. (tari) . \ n t 1 ? l u 1 , ■< ‘

Next

/
Thumbnails
Contents