Heves Megyei Hírlap, 1995. december (6. évfolyam, 282-305. szám)

1995-12-01 / 282. szám

EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, 1995. DECEMBER 1., PÉNTEK KLAP LŐRINCI, PETER VASARA VAROSOK ES KÖRZETÜK NAPILAPJA VI. ÉVFOLYAM 282. SZÁM ÁRA: 23,50 FORINT HÍRLAP fiókszerkesztőség, hirdetésfelvétel, lapterjesztés! Í2S88űMl1 QÉ? 2íSo Táblákkal vonultak föl a tiltakozó szülők és a gyerekek fotó: tar! Ottó Hatvani 3-as iskola: bevégeztetett... Tegnap szülőkkel, pedagógusokkal és - a 3-as iskola határozott kérése ellenére - gyerekekkel telt meg a hatvani városháza tanácskozóterme. A demonstrálok szerették volna elérni, hogy ne integrálják az intézményt, ami egyenlő a megszűnéssel. A vezetőség azonban túlnyomó többség­gel az előterjesztés ezen változatát hagyta jóvá. (Részletes tudósításunk a 3. oldalon.) Hatpárti parlamenti delegáció a NATO-nál Sok feltételnek már megfelelünk, de... Az Amerikai Egyesült Államok magyarországi nagykövetségé­nek szervezésében tett a hónap elején egyhetes tanulmányutat a NATO-nál az a hatpárti, parlamenti képviselőkből álló cso­port, amelyben az MSZP-t Korózs Lajos képviselte. Az egri honatya szerint ugyan a csatlakozással kapcsolatos konkrétu­mokat ezúttal sem sikerült kihúzni a katonai szervezet képvise­lőiből, ám a rendkívül nyílt, őszinte és jó hangulatú eszmecse­rén megfogalmazódott a tagsági viszonyhoz szükséges néhány lehetséges feltétel is. Nem elhanyagolható ugyanakkor az ame­rikaiaknak időközben befutott felkérése sem, amellyel hazán­kat is be kívánják vonni a boszniai missziójukba. A kint szer­zett tapasztalatokról, s Magyarországnak a délszláv rendezés­ben szánt szerep jelentőségéről számolt be a Hírlapnak a szoci­alista párti képviselő. Exkluzív A roppant zsúfolt program első állomásán Brüsszelben. a NATO politikai központjában a katonai szervezet célkitűzései­ről tartottak előadásokat -belga és kanadai politikusok. Mint Korózs Lajostól megtudtuk, itt - egyebek mellett - az is el­hangzott: Brüsszel szívesen látná a „Partnerség a békéért” mozgalom továbbfejlesztését, illetve ha Magyarország - az EBESZ soros elnökeként - fo­kozná politikai aktivitását a bé­keteremtésben és -fenntartás­ban. ahogyan azt tette is Cipru­son, valamint a Sínai-félszige- ten. Mindezt nemcsak az általá­nosság szintjén jegyezték meg, konkrét elképzelés is megfo­galmazódott: egy lehetséges kaukázusi misszió gondolata. A NATO-politikusok szava­iból ugyanakkor az is kivilág­lott: korántsem kezelik együtt a „visegrádi négyeket”, így pél­dául a szlovákokról már telje­sen letettek, helyükre Szlovénia pályázhat jó eséllyel. Korózs Lajos szerint fokozott figye­lemmel kísérték Nyugaton a lengyel elnökválasztást is, lé­vén számukra aggodalomra adott okot a végül alulmaradt Walesa azon törekvése, amely- lyel a hadsereget a saját befo­lyása alá akarta vonni. A vendéglátók viszont az iránt érdeklődtek: a magyar küldöttség stabilnak látja-e a honi demokráciát, garantálják- e a parlamenti ellenőrzést a hadsereg fölött, illetve, hogy nyilvános-e a hadügyi költség- vetés. Mind a három kérdésre egyhangú „igen” volt a válasz. (Folytatás a 3. oldalon) Hol Tart Jelenleg Az Ügy? Halálos fiúnevelés - járóbottal Elkészült a vádirat a különös mátrafüredi esetróí Egészen sajátos módon pró­bálta jobb belátásra bírni a nagyfiát egy mátrafüredi édesanya. Arra nyilván nem gondolt, hogy a feddésül szánt botütés akár halálos követ­kezménnyel is járhat. Már­pedig ez történt a Gyöngyös melletti településen idén au­gusztus 28-án este. Az akkor történtek megérté­séhez nem árt tisztában lenni az előzményekkel sem, amelyeket Sziréna Füstgáz okozta egy asszony halálát Tegnap reggel 7 óra 30 perckor riasztották az egri tűzoltókat a Servita út 40. számú házhoz, amelynek egyik ablakából sű­rűn gomolygott a füst. Sajnos, a baljós előjelek beigazolódtak: a lakás tulajdonosát, a 82 éves V. J.-nét már nem sikerült élve kimenteni. A vizsgálat jelenlegi adatai szerint az idős hölgy új­ságpapírokat szárított a széntü­zelésű kályhája mellett, s egy kipattanó szikra okozta a tragé­diát. A halál valószínűleg már éjfél körül beállt, de a néni ágyneműje még a reggeli órák­ban is izzott. Nagy kézügyesség kellett an­nak a tolvajnak, aki tegnap Eger belvárosában egy sze­mélyautó szélvédőjét lopta el. A gumiszigetelés kivágásával végrehajtott művelet a rendőr­ség szerint sem tartozik a min­dennapos esetek közé. *** A Bogi Bt. felnémeti kereske­dőházának irodáját is megláto­gatták a betörők, akik 140 ezer forint értékben loptak el irodai eszközöket, többek között Pa­nasonic típusú faxot és telefon- készüléket. Újabb hétvégi házakat törtek fel Eger külterületén, a Gyilkos- dűlőben. Tegnap négy károsult tulajdonos is bejelentést tett a városi rendőrkapitányságon az anyagi kár miatt is. mind a rendőrségi, mind pedig az ügyészségi vizsgálat azóta kiderített. Ezek megállapításait egyébként a Heves Megyei Fő­ügyészségen a napokban elké­szült vádirat is tartalmazza. Eszerint az immár vádlott - de szabadlábon lévő - F. Emilné a községben egy házban élt a férjével és idősebbik fiá­val, míg ugyanazon a portán, de külön lakrészben lakott a másik fia a feleségével együtt. Ifj. F. Megvan a november 27-én történt XX. kerületi brutális gyermekgyilkosság gyanúsí­tottja. A 17 éves M. Lászlót - a lefeje­zett 12 esztendős István Zsolt barátját - tegnap éjjel vitték be a rendőrök, akik tanúvallomá­sok alapján jutottak el hozzá, ugyanis többen látták őt a kér­déses időpontban az utcán, a háza előtt, illetve a liftben Ist­ván Zsolttal. Ugyancsak észlel­ték, hogy néhány órával ezután Emil - a későbbi sértett - és édesanyja között semmiképpen sem lehetett harmonikusnak nevezni a viszonyt. Sokkal in­kább az az igazság, hogy kifeje­zetten rosszban voltak egymás­sal. Ennek oka elsősorban az volt, hogy a fiú naponta és me­netrendszerűen látogatta a kü­lönböző italozóhelyeket, s igencsak jelentős mennyiségű alkoholt eresztett le a torkán. (Folytatás a 2. oldalon) M. László egy szemlátomást nehéz bőröndöt cipelt ki a ház­ból. Az említett bőrönd a guba­csi hídnál, a holttest közelében feküdt, a rendőrök vémyomo- kat, húscafatokat, illetve egy M. László nevére szóló rendőrségi idézést találtak benne. M. László tagadja, hogy ő követte el a gyilkosságot, azt viszont beismerte, hogy az em­lített bőrönd az övé. Az áldozat fejét még nem találták meg - hangzott el. Szolgálaton kívüli rendőrökre támadtak Egeresein garázdálkodók November 29-én 24.00 órakor az Egercsehiben lévő ifjúsági háznál csoportosan elkövetett garázdaság miatt az Egri Rendőrkapitányság pétervá- sárai rendőrőrsének két be­osztottja - akik egyébként nem voltak szolgálatban - in­tézkedést kezdeményezel G. E., G. P.-né, B. L„ B. L.-né helybeli lakosokkal szemben. Az illetők az általuk jól is­mert, velük szemben már többször intézkedő civil ruhás rendőrökre támadtak, s bán­talmazták őket. Ennek során K. I. r. főtörzsőrmester köny- nyű, J. A. r. törzsőrmester sú­lyos, 8 napon túl gyógyuló sé­rüléseket szenvedett. A rendőrök a támadás elhá­rítására figyelmeztető lövése­ket adtak le, ezek azonban nem vezettek eredményre. Ezek után segítséget kértek, így az ügyben szereplő egyé­neket elfogták, majd előállí­tották. A gyanúsítottakkal szem­ben hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt indult eljárás. Az ügyben szakértők bevonása mellett a további el­járást az Ügyészségi Nyomozó Hivatal egri kirendeltsége folytatja. Tanúvallomások alapján találták meg Rendőrségen a 12 éves fiú feltételezett gyilkosa A Hétvégi Magazinból: Az illemtantól a kényszerű válásig Szombaton ismét jelentkezik a Heves Megyei Hírlap négyolda­las Hétvégi Magazinja. Lapunk hetedik - azaz a magazin 1. ol­dalán - az etikett, a viselkedés és az illem alapszabályait is­mertető írásunk található. A következő oldalon a sport­rovat jelentkezik összeállításá­val, ebben portrét olvashatnak az NB II.-ben is szereplő, jelen­leg Domoszlón játszó Horváth Lászlóról, s jegyzetet vízipóló­saink BVSC elleni pontrablásá­ról. A Magazin harmadik oldalán Egy válás anatómiája címmel Párád, Parádsasvár és Bodony kényszerű együttéléséről és gyors válásáról számolunk be munkatársunk fotókkal illuszt­rált riportjában. Faluhelyen a szomszédok fi­gyelemmel kísérik egymás éle­tét. Tudnak a másik szokásai­ról, észreveszik az idegen láto­gatót, s az is feltűnik, ha nem a szokott mederben haladnak a dolgok. Ecséden vajon miért lenne másképp? Tulajdonképpen ez a szokás derített fényt arra a nem min­dennapi történetre is, amelyet nyugodt lelkiismerettel nem ajánlhatunk gyengébb idegzetű olvasóink figyelmébe. Még november derekán a Kossuth út 254. számú ház kö­zelében lakók észlelték, hogy a nevezett porta udvarán sorra fordulnak fel a tyúkok. A lát­vány elgondolkodtatta őket: bi­zony, már jó ideje nem látták a gazdát, az egyedül élő H. Pista bácsit. Úgy vélték, a szárnya­sok inkább az éhségnek, mint­sem baromfivésznek estek ál­dozatul. Értesítették a rendőrséget. A járőr a helyszínre érkezett, ám zárva találta az ajtókat. Laka­tosmestert kellett hívnia, hogy bejusson az épületbe. Horrorfilmekbe illő látvány fogadta őket: a házigazda félig a sezlon alatt feküdt, arcának lágy részeit - különösen a szá­jat és környékét - pedig a felis- merhetetlenségig összeron­csolta valami. Dr. N. G., az ügyeletes orvos rápillantott a tetemre, majd bűncselekménynek minősítette az esetet. Már távozóban volt, amikor az egyenruhások egy pocakos, szemmel láthatóan jóllakott ci- cusra lettek figyelmesek. Egy másodperc töredéke alatt elmé­jükbe villant az összefüggés a békésen szendergő kandúr és az összemarcangolt ábrázat kö­zött. Később aztán a mindenre ki­terjedő halottszemle nyilvánva­lóvá tette: a bácsi öt nappal ko­rábban, természetes rosszullét következtében vesztette életét, tehát szó sincs bűncselekmény­ről. Mivel vele együtt a szobában rekedt a macska is, a négylábút ily módon tartotta életben fennmaradási ösztöne. (tari) Továbbra is kitartanak követeléseik mellett Sztrájkra készülnek a tanárok Az egyeztetés még tart, annyi már bizonyos, hogy a megye általános és középiskolai ta­nárai kitartanak az elhatáro­zásuk mellett, s a kormánnyal történő megegyezés hiánya, illetve a béremelés elmara­dása miatt sztrájkra készül­nek. Eger középiskoláinak szak- szervezeti megbízottja, Né- medi László szerint a mostani, egynapos munkabeszüntetés csak figyelmeztető lenne. Az igazi, többnapos megmozdu­lásra akkor kerül sor, ha a kormány elfogadja az oktatási törvény módosított változatát. A megyeszékhelyen már megkapták a létszámcsökken­tési elképzeléseket: ezek sze­rint az első ütemben öt, a má­sodikban pedig elképzelhető, hogy 5-10 százalék között lesz a leépítés. Ugyancsak csatlakozik a sztrájkhoz a hevesi Eötvös Jó­zsef középiskola is. Lénárt Agnes igazgatóhelyettes sze­rint elviselhetetlenné vált a fejkvóta-rendszer, ami a gye­rekek utáni harcot és az osz­tálylétszám emelkedését eredményezte. Mivel a neve­lők a budapesti demonstrá­ción is részt vettek, ezért a sztrájkról sem maradnak tá­vol. Az általános iskolákban is hasonló véleményen vannak. Bár a sztrájkbizottság egyez­tetése tart, a pedagógusok ké­szülnek a munkabeszünte­tésre. A szomszédok fedezték fel: sorra döglöttek a tyúkok az udvaron „Emberevö” macska Ecséden

Next

/
Thumbnails
Contents