Heves Megyei Hírlap, 1995. szeptember (6. évfolyam, 205-230. szám)

1995-09-01 / 205. szám

HÍRLAP LŐRINCI, PÉTER VÁSÁRA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA VI. ÉVFOLYAM 205. SZÁM ÁRA: 23,50 FORINT HÍRLAP hirdetésfelvétel a VÁSÁR AGRIÁBAN a 174-es standon. Nagydíjas a Porotherm-téglarendszer - Jelentős szakmai sikerrel mutatta be az Agria Vásáron energiatakarékos termékét az Észak-magyarországi Fecske Tüzép Kft. Elnyerték Eger önkormányzatának oklevelét. Beszámolóinkat a rendezvény harmadik napjáról a 13. olda­lon olvashatják. fotó: perl märton Recski privatizáció: eredménytelen a pályázat Mennyit ér a Nagybörzsöny-Recsk-Rudabánya törésvonal? A Recski Ércbányák Vállalat körüli gondokra némi vigaszt nyújt, hogy a versenybe szállt mindhárom konzorcium, így a kanadai-magyar Central European Resources-Lemkes csopor­tosulás és a kínai-amerikai China Metallurgical Construction (Group) Corporation-Oil Capital Limited Inc., valamint az oszt­rák DCI Berbgauholding A. G. azok után is fenntartja ajánlatát, hogy a végelszámolással megbízott Mininvest Rt.-nek nem sike­rült megállapodásra jutnia a bánya nagyobb hitelezőivel, s a tulajdonosi jogokat gyakorló Állami Privatizációs és Vagyonke­zelő Rt. eredménytelennek minősítette a pályázatot. Exkluzív Hogy az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. — akinek térfelén pattog jelenleg a labda - miként kívánja feloldani e gordiuszinak tetsző csomót, ma még nem tudni. Miután minden kérdés nyitott maradt, a válasz lehet „széna” és lehet „szalma” is. Még aláírható a hitelezői szerződés - amely előfeltétel­ként szerepelt a privatizációs tárgyalásokon -, de fennáll a lehetősége a felszámolásnak is. Dr. Vér Iván, a napokban eredménytelennek minősített pályázaton legelőre sorolt CER-Lemkes konzorcium utóbbi felének szakértője - aki mint mondotta, személyesen is kötődik Recskhez - úgy véli: ami az ércbányák körül kiala­kult, nem más, mint vadkapita­lista lobbyzás.-A mi ajánlatunk több pon­ton is eltért a másik két konzor­ciumétól - jelentette ki. - Elő­ször is, mi már a szerződéskötés aláírása előtt hajlandók lettünk volna a vállalat finanszírozá­sára. Szorgalmaztuk a hitelezői megállapodást is, ám közülük volt, aki nem is válaszolt az ajánlatra. Persze, illik tudni, hogy a hitelezőket már többször becsapták. Mi úgy látjuk, azt, hogy mi lesz Recsken, csak a további kutatások dönthetik el. Dr. Vér Iván szerint a CER-Lemkes mindenfélekép­pen működtetni kívánná a bá­nyát, erre biztosíték lehet, az, hogy a CER olyan szakembere­ket tud felvonultatni, akiknek nevük van Észak-Amerikában. Arról sem szabad megfeled­kezni, hogy ha a tőzsdére is be akarják vezetni a jövőbeni tár­saságot - és ez feltett szándé­kuk -, ezt csak a nagyon pon­tos, részletekbe menő kutatások eredményeinek birtokában le­het tenni. Azaz, tisztázni kell a majdani rt. vagyoni helyzetét. Aki nem így cselekszik - közölte dr. Vér Iván az csalónak mi­nősül a nyugati féltekén. (Folytatás a 2. oldalon) A városatyák jelenlétében adták át Hatvanban Megújult a kórházi szárny Rendhagyó módon kórházban kezdődött tegnap délelőtt a hat­vani képviselő-testület soros tanácskozása. A város vezetése azért kereste fel az intézményt, mivel elkészült az épület „A”- szárnyának teljes felújítása. Mint arról Pálinkás István, a beruházást lebonyolító Cast­rum Kft. vezetője és Holecz Já­nos, a kórház gazdasági igazga­tója tájékoztatta lapunkat, a munkálatok pénzügyi zárását még nem végezték el, ám a be­csült költségek 160-170 millió forintot tesznek ki. Ez magában foglalja mind a kilenc szint tel­jes belső rekonstrukcióját, a vil­lamos vezetékek és a vízveze­ték cseréjét, a új burkolatok, mosható tapéták felhelyezését, valamint a műszerezettséget. A pénzügyi hátteret fele-fele arányban biztosította az állam és az önkormányzat. A testület már tárgyalja az 1997-re elő­irányzott címzett támogatási kérelmet az egész kórházra. Ennek elnyerése azt jelentené, hogy a várhatóan 3,5 milliár­dos felújításnak csupán a 10 százalékát kellene önerőből előteremteni. Mint Szinyei András polgár- mester elmondta, a jelenlegi feladatokból rendelkezésre álló pénzmaradvány lehetővé tenné, hogy még az idén elkezdhessék a „B„-szárny rekonstrukcióját. Újra otthonukban a kis selypi csellengők Gabika: Nagyon hiányzott édesanyám... Hazatértek otthonukba a kedden délben eltűnt selypi gyere­kek. A kitartó kutatás meghozta eredményét: Gabira és Haj­nira a rokonok leltek Budapesten, a Keleti pályaudvaron. Mint kiderült, a több mint másfél nap alatt a lurkók vagonokban aludtak, a hidegtől és az éhségtől teljesen kimerültek. Sziréna Görbebottal verte a fiát halálra... Tegnap reggel, nem sokkal 6 óra után érkezett a bejelentés, hogy Mátrafüreden, az Erdész út 8. szám alatti ház előtt holtan találták Füleki Emil 28 éves he­lyi lakost. A helyszíni szemle megállapította: az elhalt kopo­nya- és hámsérüléseket szenve­dett, mielőtt a teste kihűlt. A nyomozás alapján a tett elkövetésével Füleki édesanyja gyanúsítható. Feltételezések szerint a fia és közte támadt né­zeteltérést görbebotjával kí­vánta lezárni. A koponyát ért ütések miatt a sértett elhagyta a szülői házat, majd a kapu köze­lében feltehetően rosszul lett. Halálát végül kihűlés okozta. A rendőrség halált okozó testi sértés miatt indított eljárást a keménykezű anya ellen. Felakasztotta magát Kálban, az eperfára Tegnap délelőtt tragikus fejle­ményt fedeztek fel Kálban az egyik családi ház udvarán. A 49 esztendős férfi, G. K. öngyil­kosságot követett el, hozzátar­tozói az udvari eperfán fel­akasztva találtak rá. A rendőrség a tett indítékát vizsgálja, arról azonban még nem tudtak tájékoztatással szolgálni. Demonstrálnak mégis a tűzoltók Nincs megegyezés Nem marad el a tűzoltók szeptember 5-i országos demonstrációja Budapes­ten, habár Breszity János pa­rancsnok 15 százalékos bér- fejlesztést jelentett be. Jászberényi Miklós, a tűzoltók egri szakszerveze­tének elnöke elmondta: el­lentmondóak a nyilatkoza­tok a béremelésről, ezért nem álltak el attól, hogy demonstrációt szervezzenek a felszereltség és a munka- körülmények javítása, a bé­rek rendezése érdekében. (Folytatás a 2. oldalon) A sajtó jóvoltából az egész me­gye figyelemmel kísérhette az eseményeket, aggódhatott a pa­rányi „szökevényekért”. Akik­kel szót váltottunk, az empátia jegyében alkottak véleményt a történtekről, azzal a nem titkolt gondolattal, hogy bárkivel elő­fordulhat ilyesmi. Szerkesztőségünkben is nagy volt a drukk a több mint félszáz Július közepe-vége táján szá­moltunk be olvasóinknak arról az ügyről, amelynek résztvevői jogosítványokat, forgalmi en­gedélyeket érvényesítgettek - természetesen nem legális mód­szerek révén. Kiderült, hogy a szálak egy része az egri Uni­versal Kereskedelmi és Szolgál­tató Rt. nyomdájába vezetett, továbbá az is, hogy a nyomo­A Heves Megyei Agrárkama­rának is fontos feladatai vannak a mezőgazdaság talpraállításá- ban. Ehhez nyújt segítséget a MTESZ Heves Megyei Szerve­zete azzal, hogy a gazdajegyzők munkájához, a mezőgazdasági bizottságok működéséhez a 36 tagegyesület szakembereinek tapasztalatait az Agrárkamara rendelkezésére bocsátja. Erről írt alá megállapodást tegnap az Agria Vásárban dr. Nagy Lajos Ferenc, a Heves Megyei Ág- rárkamara, és dr. Renn Oszkár, a MTESZ Heves Megyei Szer­vezetének elnöke. egyenruhást és — természetesen - a családot, rokonokat mozgó­sító akció sikeréért. így amikor Nagy László r. őrnagy, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője közölte a csemeték megtalálásáról szóló örömhírt, egyöntetű volt a megkönnyeb­bülés. Hát még a családban! (Folytatás a 3. oldalon) zást végző rendőrök zárje­gyekre is bukkantak. Az eset kapcsán került előzetes letar­tóztatásba Sz. L. és társa. Vajon milyen újabb fejleményeket hozott az eset? Erről kérdeztük a Heves Megyei Rendőr-főka­pitányság vizsgálati osztályán Rékasi Csaba r. hadnagyot, az ügy előadóját. (Folytatás a 3. oldalon) Az együttműködést több te­rületre irányozták elő: a szak- szolgálatra, a szabványosításra, a minőségbiztosításra és az iparjogvédelemre. Emellett a szakmai, üzleti tanácsadó szol­gáltatásban, a beruházások, hi­telpályázatok elkészítésében. Segítséget nyújtanak az infra­struktúra, az energiaellátás, a közművesítés megoldásához is. Szakmai továbbképzéseket, ki­állításokat és konferenciákat szerveznek. A MTESZ bizto­sítja a számítógépes hálózatán elérhető bel- és külföldi adatok felhasználását is. csak a HEVES MgEI HÍRLAP olvasóinak Előzetes letartóztatásban a budapesti megrendelő A jogosítvány-hamisítási ügy új fejleményei Az Agrárkamara és a MTESZ együttműködési megáUapodása Walesi delegáció az élő Tiszán Kisköréről várnak programajánlatot a gwentiek Hevesben tartózkodik Wales Gwent megyei küldöttsége, amely tegnap délután Kiskörét kereste fel. Az Egyesült Király­ság tíztagú delegációját Kovács Márton, a Független Kisgazda- párt megyei alelnöke, a megyei közgyűlés tagja invitálta a tér­ségbe. A vendéglátó közéleti személyiség a Magyar Nemzeti Bank üdülőjében előbb tájékoz­tatót tartott Kisköre és a Tisza- tó lehetőségeiről. Külön is ajánlva a walesiek figyelmébe az idegenforgalomban rejlő le­hetőségeket. A delegáció vezetője elkérte a bemutatást segítő kazettát, s a BBC keretei közötti beharan­gozást ígérte. Sőt, szeptember­ben már program-összeállítást vár a kisköreiektől. Megelőle­gezte egy brit forgatócsoport idejövetelét is. A Heves Megyei Hírlap a Vásár Agriában Keresse a vásárban a Hírlap pavilonját a 174-es kiállítóhelyen. A helyszínen előfizetők között kiadónk az alábbi nyereményeket sorsolja ki: 1 db Sharp színes televízió, 1 db elektromos kés, 1 db Siemens vasaló, 1 db Philips kávédaráló, 1 db Bosch kézi mixer. <:~Calátkó22Unk a o ásásban! HEVEST1 HÍRLAP j A befektetők még kitartanak

Next

/
Thumbnails
Contents