Heves Megyei Hírlap, 1995. május (6. évfolyam, 101-126. szám)

1995-05-02 / 101. szám

...ha van varázslat A fémes-csillogó, kivénhedt görkorcsolya­pálya műszaki csoda. Az egri Gárdonyi színház pénteki premierjéről. (4. oldal) Szemérmes szegények A szegények nem jöttek, nem demonstráltak szombaton Egerben, a Dobó téren. A padokon ráérős emberek na­poztak... (3. oldal) Istenmezeje „rikkancsa” Krizsán Miklósné meséli: „A télen a Béke utcában megharapott egy kutya, de ez szakmai ártalom.” (5. oldal) LŐRINCI, PÉTER VÁSÁRA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA VI. ÉVFOLYAM 101. SZÁM ÁRA: 19,50 FORINT lEBHEKI Mezőszemerén örökös májusfa - Szombaton állí­tották fel a Szabadság út és a Május 1. út találkozásánál. A fán elhelyezték a település 1725-ből való régi címerét, va­lamint a község mai térképét. Az arra járók elolvashatják az emlékfán a falu történetét is. fotó: perl Márton Mátraballán: majálisi üzemavató Tegnap délután ünnepélyes külsőségek mellett avatta fel Mátraballán Forgó János pol­gármester és dr. Torgyán Jó­zsef, az FKGP elnöke a Richter Reha Design Kft. és a Rehamed Kft. legújabb üzemét. A hagyományosan gyógyá­szati segédeszközök gyártásá­val és -forgalmazásával foglal­kozó vállalkozások már ko­moly hagyománnyal bírnak megyénkben, hiszen a Ballátói alig néhány kilométerre fekvő Ivódon végzik ezen segédesz­közök vasipari munkáit. „Magam minden vidéki je­lenlétet fontosnak tartok, lévén az ország több részre szakadt” - jelentette ki dr. Torgyán Jó­zsef a Független Kisgazdapárt elnöke mátraballai látogatása során. (Folytatás a 3. oldalon) Ez lesz a 610.-ik Lerakták az új hevesi templom alapkövét Az egri egyházmegye 610. temploma alapkőletételének tiszteletére rendezett ünnep­ségre a hevesi hívek oltárt ál­lítottak és meghintették azt a tavasz virágaival. Az oltár köré gyűltek a környék tele­püléseinek egyházi méltósá­gai és a református egyház képviselői. Az új templom első istentiszteletét dr. Sere­gély István celebrálta. Az egri érsek a keresztény egyház minden hívének üdvöz­letét hozta el a hevesi újtelepi­eknek. Mint mondta, ezt a templomot a nép szívében élő hit hozza létre. Itt, Isten házá­ban találja majd meg minden ember a „szót”, amely kétezer éve a világot vezeti. Szeretettel emlékeztek meg mindazokról - helybéliekről és a messze távolban élőkről, akik adományaikkal segítik az új templom felépülését. (Folytatás a 3. oldalon) Lőrinciből járt el lopni a „specialista” Rendőrkézen a kerékpártolvaj Lapunkban nemrégiben tettük közzé azt a felhívást, amelyben a lőrinci rendőrőrs munkatársai kérik azoknak a környékbeli­eknek a jelentkezését, akiknek a közelmúltban lopták el a bi­ciklijét. Akkoriban több mint húsz kétkerekűt foglaltak le az orgazdáktól, amelyek várták jogos tulajdonosukat. Mint arról Kiss Endre r. szá­zados, őrsparancsok tájékozta­tott: a hét végén sikerült elfog­niuk a tolvajlások gyanúsított­ját, B. Zs. lőrinci lakost, aki ed­dig több mint ötven lopást is­mert el. Időközben a beszállí­tott kerékpárok száma is meg­duplázódott. A gyanúsított vallomása sze­rint a bűncselekmény-sorozatot nem Lőrinciben, hanem Szol­nokon, Jászberényben, illetve Hatvanban követte el. A tanúk segítségével, illetve a Szolnok és Heves megyei kollégák köz­reműködésével fogták el. (Folytatás a 4. oldalon) Nincs rá pénz... Morvái Ferenc visszavonulót fújt Az elmúlt hét végén Budapes­ten, a Képviselői irodaházban kibővített elnökségi ülést tartott az Állampolgárok Érdekvé­delmi Szövetsége. Ezen Morvái Ferenc elnök tartott beszámolót a szervezet működését akadá­lyozó anyagi gondokról. „A ve­zetés nem tudott olyan alterna­tívát felmutatni, amely alapján biztosított lenne az ÁÉSZ mű­ködtetése: tekintettel arra, hogy az ÁÉSZ állami támogatásban nem részesül, mivel nem párt­ként működik.” A közleményből kiderül, hogy Morvái az ÁÉSZ meg­szüntetésére kényszerül, s rá jel­lemző módon „felszólít”: az ÁÉSZ ex-tagjai véleménynyil­vánításukkal támogassák az FKGP törekvéseit, politikáját. Hevesi tizenkettek: Mind Orbán mellett A hét végén a fővárosban tar­tották a Fidesz VII. tisztújító, programadó kongresszusát. A közel 400 küldött között 12 Heves megyei volt. Az esemé­nyen vendégként vett részt Molnár Zsolt megyei elnök és Farkas Pál a párt megyei iro­davezetője. Á kongresszus munkája során döntött az alap­szabály-módosításról és az új politikai programnyilatkozat­ról. Határoztak a párt nevének módosításáról: a Fidesz-Ma- gyar Polgári Párt elnevezés tá­mogatást kapott. Pócsik Zsuzsa makiári kül­dött:- A névkiegészítés üzenet lehet azoknak az idősebb korú polgároknak, akik szimpatizál­nak velünk, s el tudják fogadni a fideszben követett értékeket. Vasárnap került sor a tisztújí­tásra. Valamennyi Heves me­gyei küldött Orbán Viktor új­bóli elnökké választása mellett foglalt állást, ezt érdeklődé­sünkre Szűcsi Katalin egersza- lóki küldött erősítette meg. / ASZ vizsgálat indul Bükkszéken Nagy veszteségforrások a rendszerben-A Bükkszékkel kapcsolatban hozzánk eljuttatott bejelentés olyan problémákat vet fel, amelyek igénylik a vizsgálatot. En­nek azonban sem az esetleges személyi vonatkozásai, sem pe­dig politikai indíttatásai nem befolyásolhatják munkákat. Mindezt Nagy József, az Állami Számvevőszék Önkormány­zati és Területi Ellenőrzési Igazgatóságának igazgatóhelyet­tese jelentette ki a közelmúltban Heves megyében tett láto­gatásakor. Itt ugyanakkor az is elhangzott, hogy a pénzügyi vizsgálatra várhatóan majd csak az év vége felé lehet számí­tani. Nagy József szerint az ASZ előre tervezett éves munka- programjában szereplő egyik témavizsgálat során tizenöt megyét - köztük Hevest is - nagyító alá vesznek a szak­emberek. Miután a második félévben az önkormányzatok pénzügyi egyensúlyának általános kér­dései kerülnek terítékre, s a bejelentés is kapcsolódik ezen kérdésekhez, az ASZ úgy ítélte meg: Bükkszéket is bevonja a vizsgálat körébe. Arról azonban szó sincs - fűzte hozzá az igazgatóhelyet­tes -, hogy a menetrendet át­csoportosítva, soron kívüli vizsgálatot rendeltek volna el a településen. Tény azonban az is, hogy ilyen jellegű észrevételre ez idáig csak Tenk esetében rea­gált a számvevőszék. Mint ki­derült, az ominózus bejelentés a megyei közigazgatási hiva­talon keresztül jutott el az ÁSZ-ig. Eszerint a településen in­dokolatlanul magas, mintegy 18 milliós adósságállomány halmozódott fel az elmúlt években. Az ÁSZ-nak tehát most azt kell kiderítenie - jelölte meg a feladatokat Nagy József -, hogy valóban ennyi-e a bükk- széki tartozás, s ezért meny­nyire tehető felelőssé az ön- kormányzat, vagy akár a pol­gármester. Azt pedig, hogy milyen mélységben kell átvizsgálni a települések gazdálkodását, nos, az is csak az előkészíté­sek során, illetve az ellenőr­zés alatt derül ki. Az Állami Számvevőszék feladataival, szerepével kap­csolatban egyebek mellett el­hangzott: az ASZ nem tekint­hető az önkormányzatok felet­tes szervének. Amennyiben visszaélésekre derít fényt egy vizsgálat — például hűtlen kezelés gyanú­jánál -, úgy a bíróságon tesz­nek feljelentést. Ha „csak” - bűncselek­mény nélkül - törvénysértés nyomaira bukkannak, kezde­ményezik a törvényesség helyreállítását. Amennyiben ez akadozna, akkor a köz- igazgatási hivatalra vár a fel­adat, hogy megtegye a kellő lépéseket. Azokban az esetekben, amikor a közalkalmazotti vagy köztisztviselői törvény megsértésének gyanúja áll fenn, a vétkes felelősségre vonását kezdeményezhetik. Természetesen a nyilvános­ság ereje is visszatartó erő lehet - fűzte hozzá az igazga­tóhelyettes hozzátéve: az utóbbi években egyre inkább tetten érhető, hogy a „jogkö­vető magatartással nincs minden rendben”. (Folytatás az 5. oldalon) Kitüntetett abasári, boldogi, egri tűzoltók Szent Flórián-nap Mátrafüreden Az önkormányzati tűzoltóság ma még csak papíron létezik. Ugyan törvény szól arról, hogy a tűzoltás és a műszaki mentés az illetékes önkormányzatok kötelező közszolgáltatási fel­adata, ezzel a hatáskörrel azon­ban a képviselő-testületek egyéb jogszabályok hiányában nem tudnak mit kezdeni. A kormány szeretné, ha július 1-jével valóban'rendeződne a kusza jogi szabályozás, de két hónappal a nevezetes dátum előtt még csak találgatások folynak ennek mikéntjéről. Mindez nem zavarta a me­gyében dolgozó hivatásos-, ön­kéntes- és munkahelyi tűzoltó­kat, hogy vasárnap délelőtt Mátrafüreden együtt ünnepel­jenek és emlékezzenek Szent Flóriánra, védőszentjükre. A házigazda Szabó Gyula gyön­gyösi polgármester megnyitó­jában épp a III. században élt vértanú emberi példamutatá­sára és bajtársiasságára hívta fel a figyelmet. Mint mondta, Flórián már a középkorban ki­vívta az utódok tiszteletét. Mai zaklatott világunkban pedig sa­ját érdekeinkkel szemben má­sokért való felelősségre sarkal. Ennek jegyében adta át Bóta Lajosné, a Heves Megyei Tűz­oltó Szövetség elnöke a szövet­ség által alapított díjat. Idén hárman vehették át a kitünte­tést. Grócz János abasári, Ro- hács Gyula boldogi, valamint Pénz Gábor egri tűzoltó. Ezt követően az Ördögszekér nép­táncegyüttes műsorát és karate bemutatót láthatta a közönség. (Folytatás a 4. oldalon) A Kordax-Eger röplabdázói 1995-ben is magyar bajnokságot nyertek Bajnokcsapat..! Tegnap a déli órákban befeje­ződött a női röplabda NB I. rá­játszásának döntő sorozata az aranyéremért. A Kordax-Eger csakúgy, mint egy évvel ez­előtt, a Megyeri úton harcolta ki a bajnoki címet azzal, hogy 3-0-ra legyőzte „ősi” ellenfe­lét, a Tungsram csapatát. A hazai élgárda két kiemel­kedő tudású együttese szomba­ton Egerben találkozott, ami­kor drámai küzdelemben, forró hangulatú csatában diadal­maskodott a Kordax. A teg­napi meccsen aztán idegenben is bizonyítottak a lányok, megvalósították célkitűzésüket és újból elhódították a bajnoki aranyérmet. A két sorsdöntő összecsa­pásról, valamint a bajnokcsa­pat ünnepléséről a 9. oldalon részletesen tudósítunk.

Next

/
Thumbnails
Contents