Heves Megyei Hírlap, 1995. április (6. évfolyam, 77-100. szám)

1995-04-01 / 77. szám

A szebb Atkárért... Az őrizetlen telepre mindeddig bizony az vitte a limlomot, törmeléket, hulladékot, aki csak akarta. (6. oldal) A gyógyító „dagonyatermál” A völgyet időnként kitakarítja a huzat, s olyankor az ide vezető út kanyarjából rálátni a víztükör szegényes kör­nyezetére. (9. oldal) A főnyomozó pihenőben Egy többmilliós ügyre úgy derült fény, hogy csak neki mondták el a régi tisztelet okán az információt... (7. oldal) HEVES EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, megyei i x # 1995. ÁPRILIS L, SZOMBAT HÍRLAP LŐRINCI, PÉTERVÁSÁRA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA VI. ÉVFOLYAM 77. SZÁM ÁRA: 18,80 FORINT Hírlap Fíókszerkesztöség, hirdetésfelvétel, lapterjesztésí A megyei közgyűlés petíciója a gázhálózatok ügyében Mit ér a gyógyszertári központ? Kérdések és válaszok - meggyőző, illetve el nem fogadott érve­lések - sorjáztak tegnap a kora délutánba nyúló megyei köz­gyűlésen, amelyen számos, vitára alkalmat adó téma szerepelt. Ilyen volt egyebek között a megyében működő médiumokkal való együttműködési elképzelés, avagy a gyógyszertári központ átalakulását követő lépsek sora, valamint a szociális otthonok­ban fizetendő új térítési díjak megállapítása. Beismerte tettét a siklósi taxisgyilkosság gyanúsítottja Még kerestetik az alpolgármester Március 31-én lejárt dr. Rin- gelhann György polgármester decemberben tett ígéretének ha­tárideje, miszerint javaslatot tesz Eger második alpolgár­mesterének személyére. Az alábbi közleményt juttatta el lapunkhoz: „Többször kinyil­vánítottam, hogy szeretném, ha a jelölés konszenzus alapján történne, s a közgyűlés döntő többsége támogatná a jelöltet. Pártközi, frakcióközi tárgyalá­sokat folytattam, de egyelőre nem jött létre konszenzus, ezért továbbra is folytatom a megbe­széléseket” - írja Ringelhann György. Egerben tehát még kerestetik a második alpolgármester. Cél: a foglalkoztatás Apci megállapodás üzemfejlesztésre Gémes Gábor polgármester és Alberto Ferrari olasz üzletem­ber pénteken aláírásukkal is véglegesítették a külföldi társa­ság apci fejlesztési programját. Az itáliai cég a korábbi Szű­csök Szövetkezetének eddigi telepén szándékozik egy 150 fő körüli létszámmal dolgozó sportruházati üzemet létesíteni, amihez a szükséges átalakítási munkák már meg is kezdődtek. Húsztagú gárdával a volt mozi­épületben már termelnek is az apciak, akik a tágasabb helyre várhatóan még áprilisban, vagy legkésőbb májusban költöznek. A faluban bíznak abban, hogy a vállalkozó foglalkoztatási ter­vei mielőbb teljesen megvaló­sulnak, s ezzel jelentős számú mostani állástalan jut biztosabb megélhetéshez. Kormányerősítés a közbiztonságért A kormány meg kívánja erősí­teni a rendőrség, az APEH, a Vám- és Pénzügyőrség és a Ha­tárőrség állományát, azt a szakembergárdát, amely a bűn- cselekmények, a feketegazda­ságban történő súlyos jogsza­bálysértések felderítésével, ki­vizsgálásával foglalkozik - mondta pénteki szegedi sajtótá­jékoztatóján Horn Gyula. Az április közepén tartandó kormányülésen döntenek to­vábbá arról, hogy az APEH kapjon-e nyomozati jogkört. Az említett testületeknél a létszám növelésére feltétlenül szükség van. Mielőtt azonban mindebbe be- lekezdtek volna a képviselők, dr. Jakab István közgyűlési el­nök dr. Puha Sándor ország- gyűlési képviselőnek adta meg a szót, aki a készülő önkor­mányzati csődtörvényről adott tájékoztatást. Mint kiemelte, ennek meghozatala fontos lé­pés, hiszen egy helyi önkor­Szinte minden újság képvise­lője megjelent pénteken a Ma­gyarok Világszövetségének Benczúr utcai termében, ahol Csoóri Sándor elnök, Bakos István főtitkár és Dobos László alelnök tartott sajtótájékoztatót az MVSZ körüli vitákkal, rá­galmakkal kapcsolatosan. Elsőnek Csoóri Sándor szólt az egybegyűltekhez, és bejelen­tette, hogy az MVSZ elindította az akadémia megszervezését. A mányzat tönkremenetele nem egyenlő egy vállalkozó csődjé­vel. Hogy a pénzügyi katasztró­fát elháríthassák, a T. Ház most egy olyan megoldáson dolgo­zik, amely a vagyon mobilizá­lását, az önkormányzatok tá­mogatását, fizetőképességének megőrzését célozza, hiszen a testületeknek kötelező felada­tagszervezetek már hosszabb ideje szorgalmazzák egy in­tézmény létrejöttét - mondta -, mely szervezett kereteket bizto­sítana olyan ismeretek átadá­sának, amelyek a magyar tár­sadalom és a világ magyarsá­gának kötődését erősítenék. A szövetség küldöttgyűlése 1994 októberében fogadta el a kör­vonalazódó elképzeléseket. Az MVSZ elnöksége határozatával elindította az akadémia szerve­taik vannak. A főként önhibá­jukon kívül csődhelyzetbe ke­rült települések támogatására egymilliárd forintot különítet­tek el. A képviselő tanácsa a jövőre vonatkozóan: addig nyújtózkodj, amíg a takaród ér! Éz vonatkozott a következő témára is: a megyében működő szociális otthonok fenntartásá­hoz csak annyi pénzt adhatott a közgyűlés, amennyi jutott. Jú­nius 1-jétől fel kell hát emelni a hevesi kivételével — ez van a legrosszabb helyzetben - vala­mennyi szociális otthon lakói­nak térítési díját. (Folytatás a 3. oldalon) zését, s az intézmény program­jának előkészítésével megbízta Pozsgay Imrét. Csoóri Sándor ezután irodalmi-történelmi-ze- nei példákat hozva vázolta azt a hangulatot, amelyben megfo­galmazódott az akadémia létre­hozásának óhaja. „Ma már nem tesszük fel a kérdést, miért itta ki Szókratész a méregpoharat, miért került Mozart a névtele­nek temetőjébe. (Folytatás az 5. oldalon) Beismerte tettét a siklósi taxis meggyilkolásával gyanúsított Josip Vujics - közölte a pénteki sajtótájékoztatón Baranya me­gye rendőrfőkapitánya. Ernyes Mihály ezredes el­mondta: a 30 éves szerb férfi március 28-án, kedden este nyolc után szállt be az Erlich János vezette taxiba, s Villány felé vitette magát. Nagyharsány után megállíttatta a kocsit, 7,65-ös pisztolyát a sofőr fejé­nek szegezve pénzt követelt, s amikor a taxis hátrafordult, ha­lántékon lőtte. A holttestet az árokba lökte, és húszezer forin­tot elvitt. A megyei főkapitányság ak­ciós alosztályának rendőrei másnap, szerdán este nagyhar- sányi lakásán őrizetbe vették Vujicsot, aki menedékesként tartózkodik Magyarországon. A házkutatás során egy vadász­puskát és egy pisztolyt is talál­tak, s az utóbbiról a szakértő megállapította, hogy abból lőt­ték ki az áldozat fején áthatolt gyilkos golyót, melynek hüve­lye a taxiban maradt. Vujics 1993 végén kért és kapott menedéket Magyaror­szágon. Mohácsról Szekszárdra került, majd 1994 júliusában lőfegyverrel való visszaélés mi­att vizsgálat indult ellene Ba­ján. Az eljárást elmeállapotára való tekintettel megszüntették, s őt kiutasították az országból. Tavaly október 19-én ismét menedéket kért Harkányban, s bár a Baranya megyei főkapi­tányság a menekültügyi ható­ságnak jelezte az előző évi ba­jai vizsgálat és a kiutasítás té­nyét, családegyesítés címén kis­lányával és most állapotos fe­leségével együtt tartózkodási engedélyt kapott. A főkapitány elmondta, hogy a megyében kétezer menedékes él, de csak azokról van adatuk, akikkel valamilyen okból már foglalkozott a rendőrség. Leg­többjükről azt sem tudják, hol lakik, s mivel Vujics sem került még kapcsolatba velük, s körö­zést sem adtak ki ellene, nem ellenőrizték. Josip Vujicsot hazájában hét gyilkosság elkövetése miatt kö­rözik. Roncsok a betegek szolgálatában Murphy törvénye szerint: „ami elromolhat, az el is romlik”. Még inkább igaz ez a mondás az elavult, ősrégi, korszerűtlen berendezésekre. Mindez persze nem deríti mosolyra, nem vi­gasztalja azokat, akik nap mint nap kénytelenek - olykor óriási erőfeszítés árán - „dolgoztatni” a masinákat. Az egészségügyben például ilyen gépeket alkalmazni - nem szükséges hozzá műszaki szakértelem - egyenesen életveszé­lyes. S hogy e jelzőt nem használjuk felelőtlenül, példával is igazoljuk. A megyei kórház tüdőbeteg-gondozó intézetében tarthatatlan állapotok uralkodnak. Most, amikor a tbc egyre töb­beknél jelentkezik, s Heves megye az elsők között szerepel a tüdőrákos megbetegedések statisztikájában, nemcsak az orvosok, hanem a betegek is S.O.S.-t kiáltanak. Lassan mindennapos az elégedetlen­ség az intézetben, a páciensek - szerkesztőségünkhöz is el­juttatták panaszukat - aláírást gyűjtenek, hogy tiltakozzanak. A tüdőgondozó vezetőjéről, dr. Tóth Erzsébetről nem mondhatja senki, hogy szemet hunyt a katasztrofális techni­kai adottságok felett. Három éve - levelek garmadája bizo­nyítja - kéri a segítséget az il­letékesektől, nem sok sikerrel.- Amikor Miskolcról ide kerültem, nagy meglepetéssel vettem tudomásul, hogy egy megyei intézetben átlagosan 25-26 éves, a használhatat­lanságig leépült géppark áll rendelkezésre - mondta a fő­orvosnő. - Micsoda kockázat­tal mondhat diagnózist egy orvos azokról a felvételekről, amelyeket ilyen elavult eszkö­zök készítenek? Többgenerá­ciós lemaradás észlelhető. Az átvilágítónkat ’93-ban le is ál­líttatták a sugár-egészségügyi szakértők, de alkalmatlan vizsgálatra, rétegfelvételre az ide telepített készülék is. El le­het képzelni azt a tüdőgyó­gyász szakorvost, aki egy óri­ási, 120 ezres területen egy szűrés alkalmával a lakosság 10 százalékát behívja ellenőr­zésre, de sem átvilágítási, sem rétegfelvételi lehetősége nincs, és így kénytelen szakvé­leményt mondani. Szerencsére nagyon jó kapcsolatot alakí­tottunk ki a rendelőintézeti, a kórházi kollégákkal, akik - az ottani korszerű berendezések­kel — készségesen állnak ren­delkezésünkre vitatott esetek­ben. így teljesen kizárjuk a té­vedés lehetőségét. Ez azonban hosszú távon nem megoldás, hiszen nekik is van elég dol­guk. Nagyon kellemetlen az is, hogy a tüdőszűrésre beren- delteket kétnaponként azzal kell elküldenünk, hogy megint rossz a gép. A kórház műsze­része szinte mindennapos vendég nálunk. (Folytatás a 3. oldalon) Gyengül a magyar nemzet hitele Most csak száz forint az ára, hogy húsvétkor egy autó várja! HEVES HÍRLAP ALAPÍ Talentum Hun5ária T V Á N Y-o T5 o cö Thaiföldi szépség - egri bemutatkozása FOTÓ: MAJOROS TAMÁS

Next

/
Thumbnails
Contents