Heves Megyei Hírlap, 1993. szeptember (4. évfolyam, 203-228. szám)

1993-09-01 / 203. szám

VÁSÁR AGRIÁBAN — TEKINTSE MEG NYOLCOLDALAS REKLÁMMELLÉKLETÜNKET! ét HEVES EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, 1993. SZEPTEMBER 1. SZERDA megyei hírlap LŐRINCI, PÉTERVÁSÁRA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA IV. ÉVFOLYAM 203. SZÁM ÁRA: 13,80 FORINT Külügyi szóvivői tájékoztató Jeszenszky Moszkvába látogat Jeszenszky Géza külügymi­niszter szeptember 13-14-en hi­vatalos látogatást tesz Moszkvá­ban. Vendéglátójával, Andrej Kozirjev külügyminiszterrel át­tekinti a magyar-orosz kétoldalú kapcsolatok helyzetét, véle­ményt cserél időszerű külpoliti­kai kérdésekről. A szóvivő szólt a magyar-ro­mán főosztályvezetői szintű szak­értői konzultációról is, amelyet Budapesten tartottak. Á szakér­tők nyílt, korrekt párbeszédet folytattak, s örömmel nyugtáz­ták, hogy előrehaladás van gaz­dasági, közlekedési, honvédel­mi, belügyi és kulturális téren. Közölte, hogy Jeszenszky Gé­za levelet intézett az ENSZ főtit­kárához, válaszolva Butrosz Gáli július 21-én kelt levelére. Öröm­mel nyugtázta, hogy a BT foglal­kozott azokkal a károkkal, ame­lyeket a Kis-Jugoszlávia elleni ENSZ-embargó okozott. Ha­zánk továbbra is keresi ama mó­dozatokat, amelyekkel a külön­féle nemzetközi szervezetek tá­mogatást adhatnak a Magyaror­szágot ért károk enyhítéséhez. (MTI) Nincs vége a béralkunak Továbbra sincs megegyezés a repülőgépek karbantartását vég­ző Aeroplex és a szakszervezet vezetői között. Az érdekképvi­selet kitart 50 százalékos bér­emelési követelése mellett, amit a munkáltató nem hajlandó elfo­gadni. A Charta búcsúja a Vérmezőn A Demokratikus Charta — egy nappal Horthy Miklós ken- deresi újratemetése előtt — szep­tember 3-án a Vérmezőn „vesz végső búcsút a Horthy-rendszer- től”. A résztvevők e rendezvé­nyen kívánják eltemetni a milita- rizmust, az irredentizmust, az antiszemitizmust, a feudaliz­must, a megfélemlítést, a kiszol­gáltatottságot és az úri gőgöt. Négyes halálos közúti baleset Négy halálos áldozatot köve­telő közúti baleset történt Job­bágyi közelében keddre virradó­an. Egy Salgótarján felé a 21-es úton haladó Ford személygép­kocsi eddig tisztázatlan ok miatt letért az útról, s belezuhant az ott csaknem négy méter mély árok­ba. Az autóban négy utas ült, két fiú és két fiatal lány a helyszínen életüket vesztették. Öngyilkos lett az óvodai gyilkos Fejbe lőtte magát kedden haj­nalban, a székesfehérvári Zichy- ligctben Padi 1st vári 31 éves helyi lakos, aki hétfőn reggel szóváltás közben az egyik székesfehérvári óvodában lelőtte elvált, tőle kü­lön élő feleségét. Napirenden az ügyészségek Az Országgyűlés keddi ülésén Balsai István igazságügy-minisz­ter expozéjával megkezdte az ügyészségről, annak egyes fel­adatairól, s a kapcsolódó alkot­mánymódosításról szóló tör­vényjavaslatok általános vitáját. Balsai leszögezte: a legfőbb ügyész kizárólagos parlamenti alárendeltsége folytán az ügyész­ség ma önálló hatalmi ág, és ez összeférhetetlen az alkotmány­ban foglaltakkal. Az tiltja az ügyészek politikai tevékenysé­get, aminek viszont ellentmond, hogy a legfőbb ügyész a Parla­mentnek politikai felelősséggel tartozik. E konstrukcióban a mindenkori kormány nem tud eleget tenni a törvények végre­hajtására vonatkozó alkotmá­nyos kötelezettségének. A leg­főbb ügyésznek a kormány s az igazságügy-miniszter alá rende­lése, amit az alkotmánymódosí­tási javaslat tartalmaz, a magyar közjogi hagyományhoz való visz- szatérést jelentene, és megfelel­ne a nyugat-európai modellnek. A képviselőcsoportok vezér­szónokainak sorában a kor­mánypárti felszólalók egyértel­mű támogatásukat jeleztek a há­rom előterjesztéssel kapcsolato­san, ám az ellenzéki pártok szó­nokai nem értettek egyet azzal, hogy a kormány felügyelete alá kerüljön az ügyészség. Állás­pontjukat azzal indokolták, hogy egy ilyen szervezeti és alkot­mányjogi változtatásnak ma nin­csenek megfelelő alkotmányos garanciái és biztosítékai. Megtelt élettel az új iskola, amelyben mától már a diákzsongás lesz a természetes (Fotó: Perl Márton) ..Nem mindegy, mit visz innen tovább a gyermek Iskolaavató a felnémeti Pásztor-völgyben Ma a megye valamennyi általános és középiskolájában megszólal az 1993-94-es tanév kezdetét jelző csengőszó. Nem mindennapos tanévnyitó ez pedagógusnak és gyermeknek egyaránt, hiszen az idén még csak próbaképpen, jövőre azonban már az új oktatási tör­vény szellemében dolgoznak az iskolákban. Az új tanév Egerben is emlékezetes marad, miután több intézménynél is megváltozott kö­rülmények között kezdik meg a munkát. A legnagyobb ünnep teg­nap Felnémeten, a Pásztor-völgyben volt, ahol dr. Kálmán Attila, a Művelődési és Közoktatási Minisztérium államtitkára avatta fel a 12 osztályos általános és középiskolát. Három évre kell visszaperget­nünk az idő kerekét, amikor a vá­ros oktatásügyéért felelős képvi­selők — köztük Katona Józsefné alpolgármesternővel — arra gon­doltak, hogy a már idejétmúlt, korszerűtlen iskola helyett a jövő szellemének és igényének meg­felelőt kellene építeni Felnéme­ten. Az elképzelések azután Ko- máromy Péter és Thoma Emőke egri építészek rajzasztalán váltak valóra, miután az 1991. februári közgyűlés döntött arról, hogy itt megépüljön ez a hiányt pótló ok­tatási intézmény. S elérkezett az a nap, amikor a bensőséges ünnepségen a gyö­nyörű épület karzatát megtöltöt­tek a diakok, a szülők, a helybéli­ek, valamint a vendégsereg tag­jai: a megyeszékhely oktatási in­tézményeinek igazgatói, az ön- kormányzat képviselői, valamint azok a tervezők, beruházók és kivitelezők, akik oroszlánrészt vállaltak a megvalósítás mozza­nataiból. Csak egyvalaki hiány­zott a sorból, a fiatal egri éjiítész, Komáromy Péter, aki már nem érhette meg és nem láthatta befe­jezett művet. A rövid műsorban először Ungvári Tamás szavalta el Re­viczky Gyula Diákélet című köl­teményét, majd az Egri Állami Zeneiskola művésztanárai szó­laltattak meg néhány zenemű­vet. Ezt követően dr. Ringelhann György polgármester mondott beszédet, amelyben kiemelte, hogy a szép környezetben lévő, esztétikailag is látványos iskola a legkorszerűbb berendezésekkel és felszerelésekkel várja a diáko­kat. (Folytatás a 3. oldalon) A zárt postai küldemények Kivételesen felbonthatók Nem alkotmánysértőek a postáról szóló törvénynek a zárt postai küldemény kivételes felbonthatóságára vonatkozó rendelkezései — állapította meg az Alkotmánybíróság. Az indoklás szerint a posta a szolgáltatási szerződés teljesítése során a tudomására jutott levél- és magántitkot, üzleti és üzemi titkot köteles megtartani. A titoktartási kötelezettség a szolgáltatót, s alkalmazottjait egyaránt terheli, és megsértéséért felelősséggel tartozik. Mától: kezdődik a kártyajátékunk Megyénk lakói — olvasóink és leendő előfizetőink — lapunk 3. ol­dalán ismét megtalálják az egészségügyi kártyaszámok sorsolásá­val kapcsolatos játékunkat, amely mától várhatóan az esztendő vé­géig tart majd. Á játékban részt vevő első kártya számait tegnap dr. Királyné Papp Ildikó közjegyző jelenlétében sorsoltuk ki — képün­kön — a Heves Megyei Egészségügyi Pénztár illetékes részlegénél. (Fotó: Gál Gábor) Hazafiság­érzetért kétmillió A Parlament tegnapi ülésén Nagy András) SZDSZ) interpel­lációjában kifogásolta: miköz­ben — szerinte is joggal — rossz anyagi helyzetére panaszkodik a honvédelmi tárca, a nyáron még­is költséges, ám kevéssé haté­kony rendezvényt: „hazafiságér- zet-növelő” beatkoncert-kör- utat szervezett. — Mennyibe ke­rült a turné? — tudakolta a kép­viselő. Szendrei László honvédelmi államtitkár közölte: a költség 1 millió 982 ezer 200 forint volt. Nagy András úgy vélte: ennek a pénznek számos fontosabb terü­leten, például a katonák élelme­zésében és egészségügyi ellátásá­ban is lett volna helye. A képvi­selő ezért elutasította, az Ország- gyűlés viszont elfogadta a vá­laSZt‘ (MTI) Liszttel, cukorral csaltak Két nap alatt, március 30-án és április 1-jén 29 millió forint­nyi lisztet, illetve cukrot vásárolt három fiatalember, minden ha­mis eszközt felhasználva az üz­letkötések lebonyolításához, majd az áru gyors értékesítésé­hez. A bűncselekmény-sorozat résztvevőinek száma az élelmi­szerek eladása közben ötre bő­vült, s valamennyien előzetes le­tartóztatásban vannak Szekszár- don. A Szerencsi Cukorgyártól, a Tolna és a Nógrád Megyei Ga­bonaforgalmi és Malomipari Vállalattól úgy kaptak — a gya­korlatnak megfelelően házhoz, illetve gondosan kiválasztott raktárhoz szállítva — cukrot és lisztet, hogy a Pertis Kft. néven Budapesten létrehozott cégük bankjául a Magyar Hitelbank hódmezővásárhelyi fiókját adták meg. A bankgarancia igazolásá­ra szolgáló papír feltűnően eltért ugyan az ilyen dokumentumtól, hiszen közönséges pénzátvételi igazolás volt, amire rágépelték, hogy banki garancialevél, de a pecsét jó volt (egy jó nevű hódme­zővásárhelyi mesterrel készíttet­ték a bélyegzőt), így aztán a felü­letes ügyintézésen nem akadt fönn a csaló társaság: R. Zoltán 21 éves hódmezővásárhelyi, Sz. Attila 24 éves budapesti és O. Krisztián 21 éves balassagyar­mati lakos. A banki igazolás el- lenőrzéhez az árut vagonszámra szállító cégektől azt a telefonszá­mot hívták, amelyet a csalók megadtak, és ott — egy Hódme­zővásárhelyen bérelt lakásban — az ügyeletet tartó ember mint a Magyar Hitelbank Rt. ügyinté­zője közölte: van 16 millió forint a Pertis Kft. számláján. Ez meg­nyugtatta őket. VÁSÁR AGRIÁBAN!!! szeptember 1 -5-ig Várjuk emblémánkkal jelzett standjainkon az érdeklődőket!!! Meglepetés a Vásári melléklet első oldalán!!! Arcunk a tükörben VÁSÁR = AGRIABAN Bele kell nézni a tükörbe, hogy reális képet kaphasson ma­gáról az ember. A Vásár Agriá- ban is hasonló szerepet tölt be. Bemutatja Eger és környéke, il­letve a megye gazdaságát, s azt is, hogy milyen szálakkal kapcsoló­dik más térségekhez, illetve a nagyvilághoz. Alkalom arra, hogy a termelők találkozzanak, s a nagyközönség is megismerked­jen kínálatukkal. Az egri körcsarnokban és kör­nyékén 2500 négyzetméteren csaknem másfél száz kiállító mu­tatkozik be. Ez a seregszemle le­hetőség arra is, hogy lengyel, uk­rán, olasz, osztrák, német és ja­pán üzletemberek is találkozza­nak leendő magyar partnereik­kel, akik így hidat is emelhetnek Kelet és Nyugat között. Ezért ez a bemutató összegzés egyben űj üzleti lehetőségek forrása. A kíváncsi látogatók — a fel­nőttek és a gyermekek — sokszí­nű, szórakoztató programra is találhatnak. Ma délelőttől vasár­nap estig számtalan érdekes lát­nivaló varja azokat, akikért vol­taképpen ez az egész született, mert a megye lakóinak teremt munkalehetőségeket egy-egy si­keres üzlet. így a rendezvény minden ízében szolgálja a lokál­patriotizmust, erősítheti a kötő­dést ehhez a tájegységhez. A megye és Eger együttműkö­déséből jött létre ez a vásár, de támogatást nyújtott megszerve­zéséhez a Nemzetközi Gazdasá­gi Kapcsolatok Minisztériuma, az Észak-magyarországi Gazda­sági Kamara és a Vállalkozásfej­lesztési Alapítvány is. Példát ad arra, hogy milyen gyümölcsöző lehet az együttműködés. Ez az esemény nem előzmé­nyek és folytatás nélküli. Beleil­leszkedik a Hevesi Mozaik gaz­dag rendezvénysorozatába, s szeretnék rendszeressé tenni, hogy egyre gazdagabb kínálatá- val jelezhesse a remélt gazdasági kilábalást és fejlődést. Azt tanú­sítja, hogy megyénk nem pusztán reménykedik, nem ölbe tett kéz­zel várja a megélénkülést, hanem tesz azért, hogy sikeresen alakít­suk ki a piacgazdaságot. Mert külföldi partnereink is szívesen kötnek velünk kölcsönös elő­nyökkel járó üzletet, s kialakul­hatnak így az együttműködés konkrét formái. Annál is fontosabb ez, mivel három év múlva következik ha­zánk nagy erőpróbája, az 1996- os világkiállítás. Meg jó időben vagyunk arra, hogy méltókép­pen készüljünk a nagy megmé­rettetésre, s megyénk saját erejé­ből küzdjön a válság ellen. Eh­hez viszont reális önismeret kell, vagyis bele kell tekinteni a tükör­be. Ezt szolgálja a Vásár Agriá- ban, ahol termelő és fogyasztó, vállalkozó és az érdeklődő egya­ránt megtalálhatja a számítását. Gabor László Balsai István közlekedési balesete A miniszter szabályosan haladt Dr. Balsai István igazságügy­miniszter péntek esti autóbalese­téről dr. Halász Gizella, a tárca szóvivője tájékoztatta az MTI-t kedden: „Dr. Balsai István — aki egyébként 22 év óta vezet bal­esetmentesen — augusztus 27- én, este negyed kilenckor haza­felé tartott feleségével, gyerme­kével és unokaöccsével az általa jól ismert útvonalon. A XII. ke­rületi Városmajor utca és Szilá­gyi Erzsébet fasor kereszteződé­sében szabályosan haladt sze­mélyi hasznáíatú gépkocsijával, amikor vele összeütközött egy fehér Skoda 120 típusú személy­autó. Mint az igazságügy-minisz­ter elmondta: megnyugodva ész­lelte közvetlenül a baleset után, hogy sem saját utasai, sem a bal­esetet okozó másik gépkocsiban utazók nem sérültek meg, illetve nem szorultak orvosi ellátásra. Az egyetlen szokatlan körül­mény az volt, hogy a Skodában ülő középkorú férfi a miniszter által értesített rendőrök megér­kezése előtt a helyszínről eltűnt. A jelentős anyagi kárra tekin­tettel a rendőrség vizsgálja az ügyet.”

Next

/
Thumbnails
Contents