Heves Megyei Hírlap, 1993. május (4. évfolyam, 100-124. szám)

1993-04-30-05-02 / 100. szám

A VÁLLALKOZÁSOKRÓL, ILLÚZIÓK NÉLKÜL — BESZÉLGETÉS DR. BOGÁR LÁSZLÓVAL HEVES MEGYEI EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, 1993. ÁPRILIS 30—MÁJUS 2., PÉNTEK-VASÁRNAP HÍRLAP LŐRINCI, PÉTERVÁSÁRA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA IV. ÉVFOLYAM 100. SZÁM ÁRA: 13,80 FORINT ® TOYOTA Tekintse meg kínálatunkat Egerben a Rákóczi u. 48/A. alatti autó­szalonunkban. Tel.-: 326-619 Pedagógus-petíció Szabad György, az Országgyűlés elnöke csütör­tökön a Parlamentben fogadta a Pedagógusok Szakszervezetének küldöttségét, amelyet Szőllősi Istvánná főtitkár vezetett — tájékoztatta az MTI-t az Országgyűlés Sajtóirodája. A delegáció átadta azt a petíciót, amely a közal­kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítását kéri az Országgyűléstől. A pe­tíció és a hozzá csatolt 52.475 aláírás átvételekor Szabad György elmondta: haladéktalanul továb­bítja azt az illetékes bizottságoknak, és meg van győződve arról, hogy az Országgyűlés az előadotta­kat gondosan mérlegelve hozza meg felelős dönté­sét. (MTI) EK-embargó Helyzetértékelés Helyes agrárdiplo­máciai lépésnek minősí­tette Kosa Ferenc, a Vá­góállat- és Hústermék­tanács elnöke azt a kor­mányzati lépést, hogy eleget tettünk a Közös Piac által támasztott szi­gorúbb állat-egészség­ügyi követelmények­nek. Véleménye szerint a kormányzat döntése az embargó esetleges ki- szélesítésének lehetősé­gét akadályozta meg, így a magyar termelők vé­gül is nem vesztették el piacaikat. Az embargó utáni helyzet értékelésé­ről a terméktanács má­jus 4-én és 5-én nem hi­vatalos konzultációt tart. Ezen vitatják meg, hogy a szigorúbb állat­egészségügyi feltételek­nek miként lehet a gya­korlatban is érvényt sze­rezni. . Lejár a kárpótlási igény bejelentésének határideje Az Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal felhívja az érintett állampolgárokat, hogy az életüktől és szabadságuktól megfosztottak kárpótlásáról szó­ló 1992. évi 32. törvény alapján az igény bejelentési határidő utol­só napja 1993. május 3. Az igényeket a megyei posta- hivatalokban kapható nyomtat­ványokon legkésőbb 1993. má­jus 3-án 24 óráig lehet ajánlott küldeményként feladni, vagy az Országos Kárrendezési és Kár­pótlási Hivatal (Budapest, V. Kecskeméti u. 10.) Ügyfélszol­gálati Irodájában beadni. A hivatal elnöke, Sepsey Ta­más arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a határidő elmulasztása mi­att nincs helye igazolásnak, az el­késetten beadott igényeket az Országos Kárrendezési és Kár­pótlási Hivatal érdemi felülvizs­gálat nélkül utasítja el. Öngyilkos határőr Öngyilkosságot követett el őr­szolgálat közben fegyverével szerdán este P. J. határőr a Határ­őrség Biztosító és Kiszolgáló Igazgatósága fóti őralegységé­nél. Az ügyet a Budapesti Katonai Ügyészség vizsgálja. Az eddigi megállapítások szerint bűntény­re utaló adatok nem kerültek elő. PHARE-program Az Európai Közösségi Ügyek Bizottsága csütörtöki ülésén Bo­gár László, az NGKM államtit­kára számolt be a PH A RE-prog­ram alakulásáról. A Magyaror­szágra irányuló segély több nagyságrenddel marad el a lehet­ségestől, a három év alatt össze­sen 317 millió ECU, megközelí­tőleg 400 millió dollár értékű. A tapasztalatok tükrében mind a felhasználó, mind a donororszá­gok részéről megfogalmazódott, hogy a PHARE-segély mecha­nizmusát a jövőben új módsze­rekkel kell hatékonyabbá tenni. Legfontosabb lépésként az egy­éves tervezésről át kell térni a többévesre, hogy a prioritások menet közbeni megváltozása mi­att a már megkezdett projektek ne maradhassanak torzóként be­fejezetlenül. Csődtörvény Az elmúlt egy év alatt, a csőd­törvény életbe lépését követően, a csőd- és felszámolási eljárások tömeges beindulásával a cégek 14 százaléka került a folyamat­ba. A megindított eljárások 40 százaléka volt csőd, 30 százaléka felszámolás, és szintép 30 száza­lékuk végelszámolással végző­dött. Az elmúlt év tendenciáiról csütörtökön tartottak sajtótájé­koztatót a Cégbíróságon. Kik és miért patvarkodnak Mátraballán? Egyszerre távozott a falu két vezetője Hogy van-e perpatvar Mátraballán, arra egyértelmű igen a válasz. Ám hogy egészen pontosan kik között dúl ez, arra már nem felelhe­tünk ugyanilyen egzakt módon. A bevezető további homályos foly­tatása helyett álljon itt néhány tény: Bíró János polgármester egy­éves betegállomány után — rokkantsági nyugdíjazására tekintettel — tisztségéről április 6-án lemondott. Röviddel ezután Bene Sán­dor jegyző bejelentette: április 30-án munkahelyet változtat, s az áthelyezési kérelmét azóta a képviselő-testület jóváhagyta. A faluban az esemény többe­ket hidegen hagy, leginkább csak annyit mondanak: „Elment a polgármester, majd lesz új...”S a kérdésre, hogy miért, úgy vála­szolnak: „Beteg volt.” A jegyző — aki csak látszólag háttérszereplő — ennél közléke­nyebb, hiszen ő együtt dolgozott Bíró Jánossal. — Nem biztos, hogy Bíró Já­nos nyilatkozik önöknek — mondta. — Hiszen ő itt él majd továbbra is, nap mint nap talál­koznia kelj majd mindenkivel. Én azonban elmegyek. Valóban egészségügyi okok adják a hátte­ret, ez azonban már csak követ­kezmény. Őt megviselte, hogy folyamatosan megromlott a vi­szony közte és a testület között, s aztán velem is szembekerült a testület. Akkor vált ez igazán szembetűnővé, amikor lemon­dások miatt két új képviselő ke­rült a testületbe, s nekik már rendkívül sok személyeskedő megnyilvánulásuk volt. Ézek lát­szólag szakmaiak voltak, a való­ságban azonban ehhez semmi közük nem volt. — Hogy világosabban lás­sunk, tudna ilyenekre példát mondani? — Tavaly én is voltam például betegállományban, ám ennek el­lenére néhányszor bementem dolgozni, mert voltak halasztha­tatlan ügyek. Ekkor többen szó­vá tették, hogy én nem járok tes­tületi ülésekre, nem végzem el a dolgom, holott a képviselőket a fejleményekről a kolléganőm mindig tájékoztatta. — On már a polgármester le­mondása előtt is foglalkozott a távozás gondolatával? (Folytatás a 3. oldalon) Az egri Tavasz utcai óvodában hangulatos műsorral köszöntötték édesanyjukat a gyerekek. Versek, dalok hangzottak el, majd az anyai szeretet értékéről szóló „Mese a kisgidákról" című történetet adták elő az apróságok. Később jelmezbe öltözötten, az „Ügy szeretném meghálálni1' című Kovács Kati-slá- ger hangjai mellett nyújtották át szüleiknek a szeretet virágait. Most — ezzel a felvétellel — mi is kö­szöntünk minden édesanyát... (Fotó: Gál Gábor) APEH Hatmilliárd forintot utaltak vissza Több mint kétmillió személyi jövedelemadó-bevallást, vala­mint 397 ezer egyéni vállalkozó és több mint 120 ezer társas vál­lalkozás adóbevallásait dolgoz­zák fel folyamatosan az adóható­ságnál — jelentették be az Adó-, Pénzügyi és Ellenőrzési Hivatal csütörtöki sajtótájékoztatóján. Az adóbevallások közül egyelő­re csak a vállalkozások által ké­szítettekről állnak rendelkezésre összesített adatok. Tavaly össze­sen hat és fél ezer milliárd forint volt a vállalkozások árbevétele, ami mintegy négy-hat százalék­kal haladja meg folyó áron szá­mítva tavalyi bevételüket. E be­vétel alapjan 220 milliárd forint nyereség képződött a társasá­goknál, de eközben a veszteséges vállalatok mintegy 320 milliard forint negatív eredményt értek el. A személyi jövedelemadó be­vallások feldolgozása még tart, eddig az APEH mintegy 6 milli­árd forintot utalt vissza az adó­zóknak, akiknek egyébként több mint egyharmada igényelt vissza a befizetett adóelőlegekből, átla­gosan személyenként több mint 8000 forintot. Május első napja: Mégis, kinek az ünnepe? Az idén is piros betűs és munkaszüneti nap május elseje, csak éppen a naptár jóvoltából szabad szom­batra esik. Kissé talán más lesz, mint akár két évvel ezelőtt volt, nem is beszélve a két évtizeddel koráb­biról. Csak néhány helyen lesz felvonulás, s mint a gyerekek léggömbje, szétpukkant a korábbi nagy, felhőtlen vidámság is. Pedig a legszebb tavaszi hónap, május első napja, évszázadok pta ünnep Európában. Falun ilyenkor állítanak feldíszített májusfát a lányos házak elé a legények, a múlt század nyolcvanas éveiben Chica­góban éppen ezt a napot választották a politikai és szakszervezeti követelések napjául. Hivatalosan 1889-ben, all. Internacionálé Párizsban tartott ala­kuló kongresszusának határozata alapján lett május 1. a munka nemzetközi ünnepe. Az első világháború kitörése előtti vészterhes időben, 1914-ben az agg császár, Ferenc József be­tiltottá május elseje megünneplését, aztán követke­zett 1919, a Tánácsköztársaság, s vele május elseje nagy felvonulással, népünnepéllyel. A két világhá­ború között — ha nem is volt piros betűs nap — megmaradt munkásünnepnek. A társadalmi fe­szültségek hol csendes tüntetésekben, hol véres ösz- szecsapásokban fejeződtek ki. 1945 után Magyarországon piros betűs ünnep lett május első napja. Milliók masíroztak a dísz­emelvények előtt, zászlók lengtek, léggömbök re­pültek, vagyis a lényegről a látványos külsőségekre, a demonstrációra helyeződött a hangsúly. Ma me­gint másként gondolkodunk erről a napról, de va­jon ez azt jelenti-e, hogy nem vállaljuk május else­jét? A válasz e nap eredeti gondolatához való vissza­térésben rejlik. Ez pedig nem más, mint a dolgozó ember kiállása érdekeinek védelmében, s az az igé­nye, hogy társai vele együtt fejezzék ki és képvisel­jék a közös érdekeket. így együtt ugyanis már erőt tudnak mutatni sorsuk remélt jobbra fordítása ér­dekében. A munkavállalók érdekeinek kifejezésé­re, egyéni és kollektív képviseletére ma sincs kevés­bé szükség. Sőt, a mai viszonyok között nálunk akár a vállalkozó is keresheti a módját annak, hogy nyil­vánosan is fellépjen a gazdaságot megújítani akaró törekvéseinek védelmében. S hogy május elsejét il­letően igen sokan megtalálhatják az ünnep nekik tetsző tartalmát, azt bizonyítja az a tény is, hogy a római katolikus egyház papjai Józsefet, a munkást dicsérik ezen a napon az oltárok előtt. S mégis, kinek az ünnepe május elseje? Válaszol­junk inkább úgy: mindazoké, akik ezt a napot — s nem feltétlenül ünnepet — választják jogos társa­dalmi és gazdasági érdekeiknek kifejezésére. S akik úgy érzik, hogy május elseje számukra sem ezért, sem másért nem igazán ünnepelni való? Örüljenek a megújuló természetnek, és a tavasz el­ső virágaiból kössenek szép csokrot május másodi- ka ünnepéltjeinek — az édesanyáknak. (FEB) Az enyéim nem feledkeznek el erről a vasárnapról Anyák napja Göncz Árpádéknál Ahány ház, annyi szokás — ahány család, annyiféle anyák napi köszöntés, megemlékezés ... Milyen ez a nem hivatalos, mégis jeles, szép ünnep a köztár­saság elnökének famíliájában? — kérdeztük Göncz Árpádnét, Zsuzsa asszonyt. — Kedves és... kötetlen—mo- solyodik el az államfő-feleség. — Amióta megnőttek a gyerekek, s hétre nőtt az unokák száma, nem­igen férünk el még a mostani tágas lakásban sem. Ezért nem is próbáljuk egyidejűleg, egyszerre összehozni az egész családot. S azért sem, mert mindenkinek megvan a maga élete, programja, sokféle dolga. Olyan bokros te­endője persze egyikőjüknek sincs, hogy megfeledkeznének május első vasárnapjáról. (Folytatás a 2. oldalon) Díszmenetek nélkül — Előtérben a szórakoztató programok Majálisok megyeszerte Már napokkal ezelőtt megje­lentek az első hívogató plakátok: itt is, ott is — zömmel szórakoz­tató kavalkáddal tarkított — ma­jálisra invitálják az embereket. Úgy néz ki, az időjárás kedvez majd a szabadtéri programok­nak, a fesztelen beszélgetések­nek, még a — látványos felvonu­lások nélküli — „laza” politizá­lásnak is. Megyénkben is számos helyen rendeznek ilyen összejö­veteleket, ezekből adunk ízelítőt az alábbiakban. Az idén is az egri Szépasszony-völgyben Két helyszínen — a városi sta­dionban és környékén -, vala­mint a Szépasszony-völgyben ünnepelhetnek Eger polgárai május 1-jén. A sportdélelőtt so­rán 10 órától indul a harmadik, május elsejei minimaratoni futó­verseny öt korosztályban. Ne­vezni a helyszínen lehet, reggel 9-től háromnegyed 10-ig. Déltől ugyancsak itt ügyességi verse­nyen kocogás és különféle játé­kok váiják a résztvevőket. A ha­gyományoknak megfelelően az Ersekkertben felállított sátrak­nál a népi kézművesség fortélya­ival ismerkedhetnek meg a gyer­mekek és a felnőttek. A szépasz- szony-völgyi szabadtéri színpa­don délután egy órakor folytató­dik a szórakozás, „Ajala”, vagyis Éles István kabaréműsorán de­rülhetnek majd a nézők. Az Egri Néptáncegyüttes mutatkozik be ezt követően, majd Szendrei Kláraés Tárnái Kiss László nép­dalcsokrot ad elő e műfaj kedve­lőinek délután 2 órakor. Az egri Gárdonyi Géza Színház művé­szei pedig délután 3 órakor áz operett gyöngyszemeiből Szólal­tatnak meg néhányat. Az idei majális az egri Szépasszony- völgyben a negyed 5-kor kezdő­dő koncerttel ér véget, a „Bea- thoven” együttes Beatles-dálo- kat énekel magyarul. Abasáron: borünnep is A gyöngyösi Pipts-hegyen a környék, de szinte áz egész me­gye legnagyobb majálisát rende­z*^' (Folytatás a 3. oldalon) Embercsempész bandát fogtak el Nemzetközi embercsempész bandát lepleztek le a magyar­szlovén határszakaszon a Veszp­rém és Zala Megyei Rendőr-fő­kapitányságok, illetve a Határőr­ség összehangolt akciója során szerdán a késő esti órákban Ré- dicsnél.. Kőműves József alezredes, a Határőrség helyettes szóvivője elmondta: az akció során elfog­tak hat embercsempészt és 14, hazánkban illegálisan tartózko­dó kínai állampolgárt, valamint lefoglaltak négy személyautót is. Az embercsempészek Budapest központtal már hosszabb ideje foglalkoztak elsősorban kínai és Fiflöp-szigeteki állampolgárok átjuttatásával a határon. Az akci­óhoz információk átadásával se­gítséget nyújtott a szlovén és a német határrendőrség is. (MTI) Az édesanyákat köszöntötték

Next

/
Thumbnails
Contents