Heves Megyei Hírlap, 1993. április (4. évfolyam, 76-99. szám)

1993-04-01 / 76. szám

HÚSVÉTI REKLÁMMELLÉKLETÜNK A 6—9. OLDALON HEVES EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, 1993. ÁPRILIS 1., CSÜTÖRTÖK MEGYEI HÍRLAP LŐRINCI, PÉTERVÁSÁRA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA IV. ÉVFOLYAM 76. SZÁM ÁRA: 13,80 FORINT 51 cm-es Audioton TV 27.500 Ft DEPÓ ÁRUHÁZ Eger, Nagyváradi u. 17. Tel.: (36) 324-600 VAS-MŰSZAKI BOLT Eger, Hadnagy úti Szolgáltatóház Tel.: (36) 312-636 PRESENT MŰSZAKI BOLT Eger, Kallómalom 88. Előleg befizetése nélkül részletre is! Meghalt ifjabb nagybányai Horthy Miklós Elhunyt 86 éves korában if­jabb nagybányai Horthy Miklós, Magyarország egykori kormány­zójának fia. Életpályájából vi­szonylag keveset ismer a hazai közvélemény. A magyar politi­kai eseményeknek csupán epi­zódszereplője volt. Rendkívüli követként és meghatalmazott miniszterként szolgált Brazíliá­ban. A német megszállás idején egyik szervezője volt a kormány­zó kiugrási kísérletének. 1944. október 15-én a megszállók tőr­be csalták és rövid tűzharc után letartóztatták, majd szőnyegbe csavarva elrabolták. Lisszabon­ban érte a halál. Földárverési rekord Üjfehértón Sikeresen fejeződött be Sza­bolcs-Szatmár-Bereg megye leg­nagyobb földárverése Ujfehér- tón, ahol március 23-30. között egy hétig licitálhattak területre a kárpótlási jeggyel rendelkezők. A rekordnak számító árverésen — az újfehértói volt az első, egy hétig tartó licitálás a régióban — 249 család jutott termőföldhöz, összesen 590 hektár nagyságú területhez. Megkötözték, megverték A Veszprém megyei Somló- vásárhelyen hétfőn késő éjszaka három ismeretlen férfi betört V. Ferenc 85 éves nyugdíjas családi házába, az idős férfit a támadók megkötözték, bántalmazták, majd 12 ezer forintot raboltak el a lakásból. Az ügyben folytatják a nyomozást. Cigányok ellen hirdetett Debrecenben a rendőrség eljá­rást indított B. Norman 17 éves helyi tanuló ellen. A fiú a Ma­gyar Honvédség Művelődési Házának az utcán elhelyezett hirdetőtáblájára a cigányság elle­ni gyűlöletkeltésre alkalmas szö­vegű hirdetést helyezett el. Az élelmiszeriparért aggódik a KDNP Ha az élelmiszeripar privati­zációja az eddigi módon folyta­tódik, rövidesen az egész magyar élelmiszeripar a külföldi vállal­kozók kezére jut. Ez ellentétes az ország érdekeivel, s a párt meg­engedhetetlennek tartja. A KDNP részletes javaslatokat dolgozott ki a privatizáció straté­giájának javítására, s ezekről tár­gyalásokat kezdett az Állami Va­gyonügynökséggel. Magyar—osztrák tárgyalások Kétnapos hivatalos látogatás­ra Budapestre érkezett Thomas Klestil, az Osztrák Köztársaság elnöke. Az osztrák államfő Göncz Árpád köztársasági elnök meghívásának tesz eleget. Az üdvözlés után a Parla­mentben megkezdődtek a ma­gyar-osztrák tárgyalások. Tho­mas Klestil elsőként Göncz Ár­páddal találkozott, megbeszélé­sükön szó volt többek között a kétoldalú kapcsolatok fejleszté­séről, magyarok ausztriai mun­kavállalásáról. Ezt követően a vendég Antall József miniszter- elnökkel ült tárgyalóasztalhoz. Tanácskozásukon egyeztették a regionális együttműködés leg­fontosabb kérdéseit. Délután az osztrák államfő és kísérete koszorúzott, majd a tisz­teletére rendezett díszvacsorán vett részt. Antall—Horn találkozó A Miniszterelnöki Sajtóiroda szerdai tájékoztatása szerint An­tall József miniszterelnök, az MDF elnöke hivatalában — ké­résére — fogadta Horn Gyulát, az MSZP elnökét. A találkozó során Horn há­rom kérdéskörről ismertette ál­láspontját. A privatizációról és azzal összefüggésben a parla­menti ellenőrzés kérdéséről, a mezőgazdasággal kapcsolatban kialakult helyzetről, illetve a ter­melőszövetkezetek tulajdonvi­szonyait érintő kérdésekről és a nyugdíjasok helyzetéről. A mi­niszterelnök tudomásul vette Horn Gyula tájékoztatását és ja­vaslatait, azokat ismerteti a kor­mánnyal, illetve az MDF elnök­ségével és képviselőcsoportjá­val. Ma még nincs rendszerezve a sok néprajzi érték, helytörténeti kincs A múzeum is ..muzeális” állapotú Változik-e az áldatlan helyzet Hatvanban? Januártól Horváth Lászlót bízták meg az intézmény igazga­tásával. A hozzáértő, agilis fia­talember élénken emlékszik egy, a lapunkban évekkel ezelőtt megjelent cikkre, melynek címe sok mindent elárul: „Múzeum a pálya szélén ”. De vajon változik-e végre az áldatlan helyzet? Hiszen — a szakemberek megítélése szerint — hihetetlen nagy érték, sok-sok kincs halmozódott fel itt. S saj­nos a „felhalmozás” — szó sze­rint értendő. — Az tény, hogy az egri es a gyöngyösi múzeum mellett a hat­vani mindig is a legjelentéktele­nebb volt— mondja az igazgató. — Ez nem pusztán a városon mú­lott, hozzájárult az is, hogy az utóbbi öt évben négy vagy öt igazgató váltotta egymást. Ugyanakkor meglepő, hogy a Múzeumbarátok Köre Hatvan­ban meglepően nagy létszámú, rendezvényeik, előadásaik, ta­lálkozóik mindig népesek. De tőlük nem várható el sem gazda­sági, sem szakmai támogatás. — Önnek sok terve van, sok mindent szeretne megvalósítani. Hogyan lehetséges ez a jelenlegi áldatlan tárgyi feltételek mellett? — Szerencsére elérkezett az az időszak, amikor a város veze­tői felismerték, hogy a múzeum­ra szükség van... S ez nemcsak baráti „vállveregetésben”, ha­nem pénzügyi támogatásban is megnyilvánul. Nem titok, hogy az idén az önkormányzat — há­rom pályázatra — mar 330 ezer forintot adott. Ebből 150 ezer fo­rinttal támogatja a gyűjtemény fejlesztését. Természetes, hogy ebből a város néprajzának, kép­zőművészetének a szakmai szempontból is megfelelő „gyűj­tését” tervezzük megvalósítani. A másik igen fontos feladat a múzeumi, szakmai kiadványok megjelentetése. (Folytatás a 3. oldalon) Önrablás A X. Kerületi Rendőrkapi­tányságon V. László 30 éves díj­beszedő bejelentette, hogy a Dombtető utca 12. számú ház lépcsőházában egy ismeretlen férfi megtámadta, és elrabolt 50 ezer forintnyi bevételt. Ám a nyomozók később megállapí­tották, hogy V. László azért tett feljelentést a rablásról, mert sikkasztott a díjbeszedő vállalat­nál. Célba érkezett Fa Nándor Szerdán reggel, 128 nap és 20 óra után Les Sables-d’Olonneki- kötójében célba érkezett Fa Nándor a Vendée Globe elnevezésű, föld körüli vitorlásversenyen. Hajóját a Himnusz hangjai kísérték végig azután, hogy befutott a franciaországi kisvárosba. A viadal ötödik he­lyezettje az egyetlen olyan ország képviselője, amelynek nincs tenge­Alkotmánybíróság: „Nem” — a vagyon­nyilatkozatra A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség előírására vonatko­zó rendelkezések teljes egészé­ben alkotmányellenesek, ezért azokat az Alkotmánybíróság megsemmisíti. A testület határo­zatát dr. Herczegh Géza, az Al­kotmánybíróság helyettes elnö­ke szerdán hirdette ki a megje­lent közjogi méltóságok és a saj­tó képviselői előtt. A határozat indokolásában rámutatott: az indítványozók ál­tal támadott jogszabályok a jöve­delemadó ellenőrzése, a be nem vallott jövedelmek feltárása és az arányos közteherviselés.érdeké­ben írják elő a vagyonnyiíatko- zat-tételi kötelezettséget. Ezek a szabályok azonban nem alkal­masak a kitűzött cél elérésére. Nem alkalmasak, mert a tör­vényhozójelentős kivételeket ál­lapít meg, s a vagyonnyilatkozat is a polgárok bevallására épül, tehát a magánéletbe való további állami beavatkozást tehet szük­ségessé. Ez az Alkotmánybíró­ság szerint a magántitok és a sze­mélyes adatok védelméhez való jog korlátozása. Kőzetomlás a Mecsekben Parlamenti interpelláció a Berva Rt. érdekében Megmarad ezer dolgozó Valójában a rendőrök mentették meg az életét Őrizetben a halott csecsemő szülője Lapunkban is hírül adtuk: március 23-án délután Hatvan határában, a Csányi úti szemétte­lepen lánycsecsemő holttestére bukkant egy guberáló. A kis te­tem zöld-fehér csíkos nejlonsza­tyorban, egy Telehold-újságpa- pírba és nagyméretű férfi atléta­trikóba csavarva hevert. Az igazságügyi orvosszakértő elsődlegesen megállapította: a kicsi élve született, életképes volt. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy 53 centiméter hosszú volt, három és fél kilót nyomott. A szakértő szerint a megtalálása előtt egy-két nappal megfojtot­ták az újszülöttet. Tegnap dr. Orosz Gyula r. alezredes, a Heves Megyei Rendőr-Főkapitányság vezető­jének bűnügyi helyettese arról tájékoztatta lapunkat, hogy a Hatvani Rendőrkapitánysággal végzett közös és igen alapos nyo­mozómunka eredményeként si­került nyomára bukkanni a bűn- cselekménnyel alaposan gyanú­sítható személynek. (Folytatás a 2. oldalon) munkahelye Óvatosságra int a Kermi Hamisított videokazetták A Kereskedelmi Minőség-el­lenőrző Intézet megállapította, hogy a legális és zugkereskede­lemben egyaránt árusítanak olyan videokazettákat, amelyek silány minőségük miatt haszná­latra alkalmatlanok, illetve a vi- deokészülékeket károsíthatják. A hamisított kazetták típus­jelzése: TDK HS E-195, Sony Vivax E-195, Sony DX E-180 és E-195, valamint JVC SX E-180. Ezek a kazetták általában feltű­nően alacsony — 300 forint kö­rüli — áron kaphatók, de más is­mertetőjelek alapján is megkü­lönböztethető az eredeti termé­kektől. A hamisított kazettákon az eredetitől eltérő a csomagolás, s az azonosító számok sem egyeznek meg az eredetiekkel. A Kermi a hamisított kazetták forgalmazását megtiltotta. A forgalmazókat kötelezte: a vá­sárlók reklamációját a vételár visszafizetésével rendezze. (MTI) Halálos kimenetelű kőzetom­lás történt szerdára virradó éjjel, két óra húsz perckor a Mecsek- urán Kft. ötös aknájának tizedik szintjén. A baleset következté­ben a helyszínen életét vesztette Budai János huszonnégy éves vájár. Az omlás korábbi fejtési üreg­re történt rályukasztás — úgyne­vezett átharántolás — után meg­kezdett kőzetszállítás során tör­tént. Mielőtt még ácsolatokkal biztosíthatták volna a munkahe­lyet, egy nagyobb és több kisebb kő zuhant a bányászra. A baleset vizsgálatát a Bánya­műszaki Felügyelőség megkezd­te' (MTI) Mint lapunkban beszámol­tunk róla, kedden délután a Par­lamentben dr. Lukács Tamás, megyénk országgyűlési képvise­lője az „Át nem gondolt privati­záció következményei és a hazai ipar védelmének hiánnyá” cím­mel interpellált. Emlékeztetett arra, hogy már korábban is szó esett a T. Házban a jászberényi Lehel Hűtőgépgyár privatizáció­járól. Kifejtette, hogy az új kül­földi tulajdonos többségében importtermékekkel helyettesí­tette azokat az alkatrészeket, amelyeket eddig hazai gyártók álh'tottak elő, megfelelő minő­ségben. Mint emlékeztetett rá: ezek közé tartozik az egri Berva Rt., amely a kompresszorgyár­tásra a jászberényi Lehel Hűtő­gépgyár biztatására és hosszú tá­vú üzleti kapcsolatának ígéreté­vel rendezkedett be, s vett fel eh­hez szükséges hiteleket. Han­goztatta: abban az időben termé­szetesen nem gondolhattak arra, hogy néhány év múlva Európa egyik legnagyobb konkurens cé­ge egészében megszerzi a hűtő­gépgyárat, illetőleg a magyar pi­acot. Az adatok alapján 1991-ről ’92-re a Berva Finomszerelvény­gyártó Rt. -/leginkább érintő ter­mékek importja Spanyolország­ból 147 ezerről 270 ezerre nőtt. így a magyar gyártás rovására a behozatal csaknem kétszeresére emelkedett. A hazai termék ugyanakkor mindkét évben egyenrangú minőségben, mégis alacsonyabb áron került a hűtő­gépgyárhoz, mint a spanyol im­port. A behozatalt tehát sem mi­nőségi, sem a belföldi ár előnyte- lensege nem indokolta. Dr. Lukács Tamás a továbbiak­ban kifejtette, hogy a hazai gyár­tás háttérbe szorítása igazolható, a megrendelés tudatos és folya­matos csökkentése a hazai terme­lők kárára ment. Éppen ezért azo­kért az emberekért es családokért emelt szót, akik rajtuk kívül álló okok miatt az utcára kerültek, il­letve kerülhetnek, és a kompresz- szorgyártással érintett magyaror­szági beszállítók, üzemek terüle­tén ez csaknem ezer ember mun­kahelyét érintheti. Sürgette a pi­acvédelmi vagy dömpingellenes intézkedések meghozatalát. (Folytatás a 3. oldalon) ^ HOLNAPTÓL 333 HÉTVÉGI RANDEVÚ VÁR ÖNRE! ^ renault Új, teljes körű lízing- és részletfizetési lehetőség! Renault ÉLMÉNY VELE ÉLNI J J ^ ÉLMÉNY VELE ÉLNI TOP-CAR Kft. Eger, Deák F. u. 64. Tel./fax: 36/313-808 „SHICK-R” Kft. Gyöngyös, Róbert K. u. 2/4. Tel./fax: 37/13-188 A sztori, amit hallottam, megdöbbentő, ám sajnos jellemző képet mutat: a hatvani Hatvány Lajos Múzeumban elromlott egy gázkon­vektor, s a Tigáz helybéli szakemberei többször is „körbeszalad­ták” kocsival, mire harmadszorra megtalálták a múzeum épületét. Tény, hogy igencsak eldugott helyen található, s korántsem mond­ható ideális, a célnak megfelelő építménynek. Ugyanis még az itt élők is a buszmegálló mellett található kiállítóteremmel azonosít­■ ól/ o miíionmAf

Next

/
Thumbnails
Contents