Heves Megyei Hírlap, 1993. március (4. évfolyam, 50-75. szám)

1993-03-01 / 50. szám

„ADJATOK KÖTELET, VAGY KIUGRÓK!” — AZ ERKÉLYRŐL MENTETTÉK AZ ÁTFAGYOTT GYERMEKET (2. oldal) HEVES EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, MEGYEI 1993. MÁRCIUS 1. HÉTFŐ MAP LŐRINCI, PÉTERVÁSÁRA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA TV. ÉVFOLYAM 50. SZÁM ÁRA: 13,80 FORINT Whirlpool mosógépek mosó-, szárítógépek, mikrohullámú sütők, páraelszívók. DEPÓ ÁRUHÁZ Eger, Nagyváradi u. 17. Tel: 36/324-600 / Magyar-magyar párbeszéd Kisújszálláson A népi politizálás esélye „Reméljük, az ötven évvel ez­előtti szárszói nyár után a kisúj­szállási tél is bekerül a magyar politikai szótárba.” — E szavak­kal nyitotta meg a Számadás ’92 — A népi politizálás esélye nap­jainkban című konferenciát szombaton Kisújszálláson Durc- za Lajos, a város polgármestere. A nyílt fórumot az Alföld Prog­ram, a Haza és Haladás Alapít­vány, a Lakitelek Alapítvány, a Magyar Kilátó Alapítvány és a Szellemi Védegylet rendezte. A kétnapos kisújszállási kon­ferencián négy parlamenti párt­ból és a függetlenek soraiból 28 országgyűlési képviselő vett részt, s jelen voltak a hazai kultu­rális és tudományos élet képvise­lői. Az eseményen történtekről részletesen lapunk 2. oldalán ol­vashatnak. Nem választási paktum Nem választási együttműkö­dést kötöttünk az SZDSZ-szel, csak az azt megelőző időszakra állapodtunk meg a politikai együttműködésről — jelentette ki Orbán Viktor, a Fidesz frakci­óvezetője szombaton Kaposvá­rott. Hozzátette: ez nem zárja ki a választási együttműködés lehe­tőségét sem, mint ahogy szó sincs arról, hogy azért keresnének szö­vetségest a másik pártban, mert egyedül nem tudnak kellő számú jelöltet állítani. (MTI) Várják az egri lakásvásárlókat Kilencven nap után: igen vagy nem Az egri önkormányzati lakások eladása körüli huza-vona, vita, úgy tűnik, mintha lecsillapodott volna. Az e témáról közölt véle­ményeknek — pro és kontra — lapunk is helyt adott, és a lakossági fórum is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy sokakban már nincs bi­zonytalanság: várhatóan eloszlottak a kétségek, a félreértések. A közelmúltban megállapodást írtak alá a városi önkormányzat és az EVAT Rt. képviselői, miszerint az értékesítések lebonyolításával a részvénytársaságot bízza meg a hivatal. Vajon van-e lakásvásárlási dömping, mely épületek kerültek tilalmi listára, hogyan juthatunk el az igénylés benyújtásától a tulajdonbejegy zésig? Ezekre a kérdé­sekre kértünk választ Várkonyi Györgytől, az EVAT Rt. igazgatójától. Eladták a diósgyőri fegyvergyárat Vevőre talált a több mint két éve felszámolás alatt álló Diós­győri Gépgyár talán legjelentő­sebb önálló gyára — tájékoztatta az MTI-t Sugár Dezső, a felszá­molással megbízott Reorg Rt. vezérigazgatója. A vevő, az Army-Coop Kft. A szentendrei társaság a hadiipari termékek Diósgyőrben meghonosodott gyártását folytatja. Ismét keresett a péti műtrágya a magyar mezőgazdaságban Naponta 50-60 teherautóból álló sor várakozik a Péti Nitro­génművek Rt. műtrágya gyára előtt. A kelet-európai dömping­áru behozatalának szigorítása meghozta az eredményt: ismét a hazai ipar felé fordult a mező- gazdaság. A gyár vezetői' szerint a műtrágyabeszerzés alakulásá­ból arra lehet következtetni, hogy kezd magához térni a me­zőgazdaság. Az átalakuláson túljutott termelőszövetkezetek is belátják, hogy a kimerült tala­jokról csak alacsony hozamot várhatnak. Megrongálták Lukács György emléktábláját Leverték Lukács György Belgrád rakparti emléktábláját. A Budapesti Rendőr-főkapi­tányság közlése szerint a rendőr­ség lakossági bejelentésből érte­sült az emléktábla megrongálá­sáról vasárnap. Egyelőre nem tudni kik a tettesek, sem azt, mi­kor történt a vandál pusztítás. A rendőrség nyomoz az elkövetők után. — Hosszas mérlegelés, érvek, ellenérvek ütköztetése után a rendeletet elfogadta a közgyűlés — mondta bevezetőül —, meg­kezdődhettek az igénylések, il­letve a kijelölések. A határozat első pontja kimondja: minden olyan lakás értékesíthető, amit a közgyűlés jóváhagy. — Összeállították már, mely lakások, háztömbök bocsátha­tók áruba? — Ilyen listával nem rendel­kezünk, de nincs is rá szükség, mert a lakók bejelentése alapján a képviselők döntenek az eladás­ról. Inkább olyan jegyzék készül majd, amely a vételt részlegesen vagy teljesen korlátozza. Ide so­rolható a garzonház, amely a fia­talok, a családalapítók átmeneti otthona, ahol ötéves időtartamra elhelyezést kapnak. Korábban is ezzel a céllal épült, a jövőben sem változtatunk rajta, hasonló­an a nyugdíjasok házához, ahol az idősek az étkezésen kívül ál­landó orvosi, ápolói felügyeletet is igénybe vehetnek. Nem idege­níthető el továbbá az életveszé­lyes épület. Ez, úgy gondolom, érthető, hiszen felelőtlenség len­ne az új tulajdonos nyakába zú­dítani a bajt. Azok is ide tartoz­nak, melyek városrendezési és -működési szempontból fonto­sak. Az ilyen igényeket először az urbanisztikai bizottság bírálja el. Vannak olyan létesítménye­ink is, mint a a színészház, a kép­zőművészek lakásai, melyek szintén nem eladók. — Milyen az érdeklődés a la­kások iránt? — Igen sokan kerestek fel bennünket, telefonon, illetve személyesen. A vétel módjáról, az okmányok elkészítéséről ér­deklődnek, de sokan vannak, akik már eldöntötték, hogy meg­vásárolják otthonukat. Az egy­kori tanács-vb kijelölte listából már a lakások 70- 75 százaléka elkelt, illetve eladásuk jelenleg is tart. Az új rendelet ismeretében számítunk arra, hogy az emberek egyre nagyobb számban jelentik be igényeiket. Ami számunkra meglepő volt, a „Csebokszári” lakótelepről is sokan szeretné­nek szerződést kötni velünk. (Folytatás a 3. oldalon) Devizaügyletek A kiskereskedelem és a vendéglátás forgalma 1992-ben Csökkenés a boltokban, növekedés az éttermekben Az elmúlt évben hazánkban a kiskereskedelem forgalma 1. 518.872 millió forintot tett ki. A Központi Statisztikai Hivatal ki­mutatása szerint ez értékben 15 százalékkal több, mennyiségben viszont 5,6 százalékkal keve­sebb, mint a megelőző esztendő­ben. A bolti kis kereskedelem szinte valamennyi területén csökkent a forgalom, legnagyobb mérték­ben — csaknem 30 százalékkal — a patikákban. A statisztikai adatok szerint csupán az iparcik­kek forgalma növekedett, össze­sen 12,8 százalékkal. A vendég­látás körébenv iszont átlagosan 5 százalékkal nőtt a forgalom, ezen belül az éttermekben és a munkahelyi étkezdékben keve­sebben fogyasztottak, a cukrász­dák és italboltok viszont 27,2 százalékkal több édességet, illet­ve szeszt adtak el, mint egy esz­tendővel korábban. A területi felmérés szerint a kiskereskedelem és a vendéglá­tás együttes forgalma mindössze Budapesten, Békés megyében, valamint Nógrád megyében nö­vekedett. A fővárosban 2,6 szá­zalékkal, Békésben 7,4 százalék­kal, Nógrádban pedig 4,9 száza­lékkal. A forgalom csökkenése Baranya megyében volt a legna­gyobb mértékű, megközelítette a 25 százalékot. Várhatóan a nyár elején már határidős devizaügyletek is köt­hetők a Budapesti Értéktőzsdén. A Magyar Nemzeti Bank a na­pokban adta meg az ehhez szük­séges engedélyt — tájékoztatta Molnár István, az Állami Érték­papír Felügyelet munkatársa a Magyar Távirati Irodát. A kereskedést azért indítják meg csak néhány hónap múlva, hogy a határidős devizaügyletek bevezetését alaposan előkészít­hessék. Ezt az Állami Értékpa­pír Felügyelet a befeketetők biz­tonságát messzemenően szem előtt tartva támogatja. A tervek szerint a devizaszekcióban csak a teljes körű értékpapír művele­tekre feljogosított, az 50 millió forintnál nagyobb alaptőkéjű brókercégek vehetnek részt. Áz üzletkötőknek pedig kiegészítő vizsgát kell tenniük. (MTI) Életbe lépett a KRESZ-módosítás (Fotó: Szántó György) Nem árt nem elfeledkezni ró­la: mától érvényben van a KRESZ-módosítás, miszerint lakott területen belül a felső se­bességhatár 50 km/óra, s a jár­művek a párhuzamos közleke­désre mind a belső, mind a kül­ső sávot egyaránt használhat­ják, a taxik a buszsávot is. Kül­területeken tompított fénnyel kell majd közlekednünk, hogy — jobban lássanak bennünket. Valamennyi, az első és hátsó ülésre beszerelt biztonsági öv használata kötelező. A rendelet betartását a rendőrök már ma is ellenőrzik, s a KRESZ-szabá- lyok ellen vétőket, a mulasztó­kat szigorúan megbüntetik. Fel- vételijnk Felnémeten készült: Ficzere László, az Egri Közúti Igazgatóság szakembere a 25. számú főközlekedési úton cse­réli a táblákat. jra Egerben a SV nagy érdeklődésre való tekintettel a Westel Rádiótelefon Kft. megismétli a készülékvásárlással egybekötött termékbemutatóját az EGER Szállóban. j/i kiállítás ideje alatt, melyet március 4—6. között rendezünk meg, lízingkonstrukciónk keretében már 48.500* Ft + 6% áfa befizetés mellett rádiótelefonhoz juthat. A hordozható készülékhez ezenfelül egy mágnestalpas antennát adunk ajándékba! Három napon keresztül minden érdeklődőt szeretettel várunk 10 és 17 óra között. távközlési összeköttetés költsége részletekben fizethető. BUDAPEST, 1111 Karinthy Frigyes u. 21. Információ: 06-60-27220, 06-60-27520 OZGASBAN AZ ÜZLET

Next

/
Thumbnails
Contents