Heves Megyei Hírlap, 1993. január (4. évfolyam, 1-25. szám)

1993-01-02-03 / 1. szám

TVJR-EXTRA — JÖVŐ HÉTI RÁDIÓ- ÉS TELEVÍZIÓMŰSOR 16 OLDALON HEVES EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, 1993. JANUÁR 2-3. SZOMBAT-VASÁRNAP MEGYEI HÍRLAP LŐRINCI, PÉTERVÁSÁRA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA TV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM ÁRA: 13,80 FORINT mx: 316. sz. TÜZÉP-telep Füzesabony Telefon: 39/41-248 39/41-011 Tüzelőanyagok széles választéka azonnali szállítással megrendelhető telepünkön. Göncz Árpád újévi köszöntője Kedves Barátaim, hát vége ennek az évnek is. Bi­zonyára akad közöttünk, aki azzal zárja, hogy ez élete legsikeresebb, ha nem is legkönnyebb éve volt. De azt hiszem jóval többen, akik szemében 1992 a létért folytatott szakadatlan küzdelem, az elhalasz­tott álmok, a beteljesületlen vágyak, a sikeres vagy épp sikertelen újrakezdések esztendeje. Az ország egésze számára keservesen nehéz köz­bülső szakasz, a legutóbbi lépés egy félig sejtett jö­vőbe vezető úton. Kilométerkő, amelyet magunk mögött kell hagynunk, mert visszatérnünk nincs hová, s mert az utat, bármilyen rögös is, végig kell járnunk. Hisz helyettünk senki se fogja. És végső soron rajtunk múlik, hogy képesek leszünk-e végig­járni. (Folytatás a 2. oldalon) Médiatörvény helyett „Torzó” született Az Országgyűlés csü­törtökre virradó éjsza­ka, igen szavazat nélkül, 122 nem szavazattal, 170 tartózkodás mellett nem fogadta el a rádió­ról és a televízióról szóló törvényt. A végszava­zást megelőzően az al­kotmányügyi bizottság elnöke, a kulturális bi­zottság elnöke és a tör­vényjavaslat előterjesz­tője, Balsai István igaz­ságügyi miniszter egyöntetűen úgy vélte: „torzó” született, olyan törvényszöveg, amely a valós eleiben megvaló­síthatatlan. Ezt tükrözte a szavazás is, amelyben senki nem voksolt a tör­vényjavaslat mellett. Ki­sebb vitát váltott még ki, hogy a néhány, már elfo­gadott, kétharmados szótöbbséget igénylő cikkely a törvény „elve­télése’' ellenére életké­pesnek tekinthető-e. Szilveszteri ÁB-bébik 1993. január 1-jén 0 óra és 1 óra között 13 baba — öt lány és nyolc fiú — született. Az ÁB Ae­gon Általános Biztosító Rt. bu­dapesti ügyfélszolgálati irodájá­ban közjegyző jelenlétében kö­zülük sorsolták ki az egy buda­pesti és négy vidéki ÁB-bébit. A budapesti nyertes egy kislány, Csangity Naida lett, a vidékiek pedig a következők: a pécsi Mik­lós Kristóf, a debreceni Korok­nál Mikolett, a hódmezővásár­helyi Paku Viktória és az eszter­gomi Juhász Gergely Gyula. Va­lamennyien 100-100 ezer forin­tos életbiztosítást, édesanyjuk CSÉB-M biztosítást kapott. Emelt a Shell is Tegnap reggeltől a Shell-ben- zinkutatnál is módosultak az üzemanyag-árak. A Shell egysé­gesen 5 forinttal növete a motor­benzin árát, a gázolajét 14 forint 50 fillérrel. Eszerint a 92-es ok­tánszámú benzin literenként 71 forint 50 fillérbe, a 98-as oktán­számú 74 forint 50 fillérbe, a 95- ös pedig 71 forintba kerül lite­renként. A gázolaj literje a Shell- kutaknál, 59 forint 50 fillér. Csecsemőgyilkosok A rendőrség eljárást indított a 14 éves K. Márta budapesti lakos ellen, mert a XXI. kerület Küp­per utca 31. számú ház előtti fü­ves területen a szerdára virradó éjszaka egy életképes gyermeket szült, akit magára hagyott s a cse­csemő a kihűlés miatt a helyszí­nen meghalt. Szintén a főváros­ban, a Keleti pályaudvaron álló Kálmán Imre express egyik vas­úti kocsijának illemhelyén ked­den délelőtt egy ismeretlen anya egy életképes leánygyermeket hozott a világra, s a csecsemő a helyszínen megfulladt. Az észak­magyarországi folyókon Jégtakaró A hetek óta tartó hideg időjá­rás hatására, szilveszter napján már mindegyik jelentősebb észak-magyarországi folyót ösz- szefüggő jégtakaró borította. A Bodrogon — amely szakembe­rek szerint öt éve nem fagyott be —jégtörő hajóknak kellett kisza­badítaniuk a tokaji kikötőben te­lelő hajókat ajég szorításából, a Tisza felső szakaszán pedig a húsz cenimétert is eléri a jég vas­tagsága. A Tiszán az országhatártól Tokajig 13-20 centiméteres, at­tól lefelé Kisköréig 2-10 centi- méteres állójég alakult ki. A Bodrogon a határtól Sáros­patakig parti jég tapasztalható, onnan azonban 3 centiméteres, összefüggő jégpáncél takaija a folyót. A Hernád, apróbb megszakí­tásokkal, 9-15 centiméteres vas­tagságban végig be van fagyva. A Sajón, a folyó legalsó és legfelső szakasza kivételével — ahol 8-15 centiméternyi a jég — gyenge zajlás észlelhető. (MTI) Gázos autótól robbant a garázs Egerben? Száz betört ablaküveg —^—1— C,_ J szilvesztere Sokan azt hitték Egerben, amikor szilveszter napján fél háromkor egy nagy durranást hallottak, petárdát hajított el valaki, pedig egé­szen más történt abban a pillanatban. Stílszerűen úgy monthat­nánk: sokkal nagyobb volt a gáz... Ilyet utoljára Boszniában lát­tunk (igaz, ott sokat): mintha bomba csapódott volna be a Vö­rösmarty út 54. számú ház udva­rán levő garázssorba. Az épület teteje egyszerűen elrepült, az ud­vart körülölelő négyemeletes, soklakásos ház szinte valameny- nyi ablaka kitört a detonációtól, a négysávos út tele volt törme­lékkel, üvegszilánkokkal, kisebb tárgyakat még a „kicsit odébb” található laktanya környékén is találtak állítólag. És mindez: szilveszter délután, amikor már mindenki az esti mulatozásra ké­szült. Január elsejét bizony nem az ágyban lustálkodva töltötték el a lakók, takarítottak, hordták a törmeléket, az üvegcserepeket, bontották a garázsok tetejét, próbálták menteni belőlük, ami menthető. A szerencsésebbek megúszták annyival, hogy új üveget vágattak a kirepült he­lyett a régi keretbe (az ünnep el­lenére több mester is szorgosko­dott a helyszínen), de szép szám­mal akadtak, akiknek egyelőre meg kellett elégedniük fóliával, pokróccal, hullámpapírral, hi­szen az óriási detonáció széttör­delte a kereteket, beszakította az ajtókat — és nemcsak kint, de néhol bent a lakásban is. Az első emeleten fiatal anyu­ka söpörget a nejlonnal bontott ablaknyílás előtt. — Isteni szerencse, hogy ép­pen nem voltunk itthon a kis­gyermekkel — mondja, — mert általában ebben a szobában va­gyunk, és biztosan kaptunk vol­na az ü vegszilánkból. így szeren­csére nem történt bajunk, már az anyagi káron kívül... Valóban, szinte hihetetlen szerencse, hogy mindössze két sérültje volt a robbanásnak: egy idősebb hölgy, akit üvegdarab sebzett meg, és a detonáció való­színű okozója, egyben szenvedő alanya, a második emeleten lakó Hangácsi János. Ő jelenleg a megyei kórház baleseti sebésze­tén fekszik, túl egy komplikált szemműtéten (üvegszilánkokat kellett eltávolítani), arcán, kezén csúnya égési sebekkel. — Nem tudok sokat mondani — fogad a fehér ágyon fekve. — Szilveszterezni indultunk volna a családdal. Ők még fent pakoltak, én előre mentem, hogy beindítom a Ladát. Kinyitottam a garázsaj­tót, és az volt az első dolgom, hogy kihúzzam a konnektorból a hősugárzót, amivel a kocsit me­legítettem, hogy ebben a nagy hi­degben könnyen induljon. Ab­ban a pillanatban elrepültem, neki a szemközti garázssor­nak. (Folytatás a 3. oldalon) Mintha elemi csapás érte volna a Vörösmarty út környékét Azért, ha nehéz évek járnak is, szilveszterkor csak megmutatja a magyar, hogyan kell mulatni! Ezt a szívmelengető tanulságot vonták le munkatársaink a tegnapelőtti jéghideg éjszakában, miután bepil­lantottak többféle mulatságba. Mint képünkön is látható, a legkülönlegesebb megoldást azok válasz­tották, akik egyszerre próbáltak kívül és belül elázni a galyatetői Nagyszálló uszodájában. Összeállítá­sunk a 3. oldalon olvasható. (Fotó: Szántó György) Öreg autót külföldről — csak alkatrészként? Vámmentesen: 8000 forintig Parlamenti „adomány” Az Országgyűlés 30-án éjfél­kor határozatot fogadott el a Ma­gyar Televízió zárolt költségve­tési támogatásának feloldásáról. A határozat alapján a zárolt ösz- szegből legkésőbb február 28- áig 889,6 millió forintot megkap az intézmény, azzal a megkötés­sel, hogy abból kiegyenlítse kü­lönböző tartozásait. A fennma­radó 110,4 millió forintot pedig átmenetileg — az Állami Szám­vevőszék utóvizsgálatát követő kormánydöntésig — letéti szám­lán helyezik el. Ismét országos lesz Hétfőtől Nap TV Ismét országosan nézhető lesz a Nap TV adása január 4-étől, erősítette meg Peták István, a TV2 intendánsa. A TV2 vezetője elmondta: a Magyar Televízió második prog­ramja szerződést kötött a Nap TV Kft.-vel, hogy a vállalkozás a jövő év elejétől Napkelte címmel készít reggeli műsort a TV2 szá­mára. így a Nap TV adása, amely lényeget tekintve változatlan formában jelentkezik majd a to­vábbiakban is az egész országban ismét látható lesz hosszabb szü­net után. Peták István közölte még azt is, hogy a nézők a Nap­kelte műsorát hétköznapokon 6 órától 10 óráig láthatják, szom­batonként pedig 6 órától 8 óráig. A műsorhoz a szükséges pénzt reklámbevételekből kell előte­remteni. Január 4-én, hétfőn nyolc óra után mintegy 40-50 perces idő­tartamban a médiakérdéssel fog­lalkoznak majd az adásban. A pénzügyminiszter és a nem­zetközi gazdasági kapcsolatok minisztere módosította a vámel­járás egyes szabályait. A jogsza­bályváltozás a 135. számú Ma­gyar Közlönyben jelenik meg PM-NGKM közös rendeletként. A főbb változások a következők: A bérmunka címén behozott vámárukra megerősítést nyer — az általános szabályokban már meglévő mentességeken felül — a vámbiztosíték nyújtása alóli mentesítés. A tehergépjárműként kedvez­ményes vámtétellel vámkezelt gépkocsik üzemeltetéséhez kor­látozást ír elő annak érdekében, hogy a vámkedvezményt az ere­deti gazdasági célnak megfelelő­en ténylegesen csak a jármű te­A januári munkabérek után már magasabb munkanélkülisé­gi járulékot fizetnek a munkaa­dók és a munkavállalók a növek­vő számú munkanélküliek ellá­tása érdekében. A munkaadók a bruttó keresetek szerint 5 száza­lék helyett 7, a munkavállalók 1 százalék helyett 2 százalékot kö­telesek fizetni. A bevételnövelő intézkedése­ken kívül a kiadásokat is csök­kentik. A munkanélküliek ellá­tásának maximális ideje másfél évről egy évre csökken. A válto­zás szerint a munkanélküli ne­hergépjárműkénti üzemeltetése esetén élvezhessék. A 6 évesnél idősebb személy- gépkocsi és a 8 évnél régebbi gyártású haszongépjármű, vala­mint a sérülés miatt üzemképte­len — akár 6 évnél fiatalabb — gépjárművek csak a közlekedési és környezetvédelmi hatóságok előzetes engedélye alapján vám­kezelhetők forgalomba helyezés céljából. Amennyiben a két ha­tóság az engedélyt nem adja meg, csak alkatrész céljára lehet a járművet vámkezelni. Az utas- és ajándékforgalom­ban a jelenlegi 5.000 forintról 8.000forintra emelkedik a vám­mentes keret, míg a 14 éven aluli utas kedvezménye 1.000 forint helyett 2.000 forint lesz. (MTI) gyedévig az átlagkereset 75 szá­zalékára, háromnegyed évig 60 százalékára tarthat igényt. (Ko­rábban maximálisan egy évig az előző átlagkereset 70 százalékát, fél évig 50 százalékát kaphatta meg a munkanélküli.) A törvény módosításával az ellátás alsó határa — amennyi­ben az átlagkereset ennél nem alacsonyabb — 8600 forint, felső határa a járadékfolyósítás első részében 18 ezer forint, a má­sodikban 15 ezer forint. A mi­nimálbér 1993-ban 9 ezer forint lesz. Magasabb járulékösszeg, szigorúbb ellátási feltételek — A minimálbér 9 ezer forint Fél évvel rövidült a munkanélküli ellátás Megújul a járművezető-képzés és vizsgáztatás Ismerkedés az éjszakával is Január 1-jétől megújul a jár­művezető-képzés és vizsgáztatás rendszere — tájékoztatta az MTI-t a Közlekedési Hírközlési és Vízügyi Minisztérium. Az elmúlt időszak romló bal­eseti statisztikái miatt az oktatás­ban nagyobb hangsúlyt kap a közlekedési szabályok ismerete és a gyakorlati tudnivalók. így a vizsgán 25-ről 50 kérdésre emel­kedik a KRESZ-és vezetéselmé­letszámonkérése, míg a megfele­lési arány változatlan marad. A műszaki (szerkezeti és üzemelte­tési) ismeretek helyett a tantár­gyanként eddig is szereplő, ám eíhanyagolt biztonsági ellenőr­zés és üzemeltetés tárgyból kell majd gyakorlati vizsgát tenni. A vezetés soránajelöltnekmegkell ismerkednie a lehetséges közle­kedési helyszínekkel is, így 14 órát kell sűrű városi forgalom­ban, 4 órát országúton és 2 órát éjszaka vezetni. Á vezetési gyakorlati vizsga két részből áll majd, a járműke­zelési és a forgalmi vizsgából, amelyeket külön-külön értékel­nek. A10 perces rutinvizsga egy­szerűbb és könnyebb feladatokbl áll'majd mint jelenleg, a 40 per­ces forgalmi vizsga viszont ala­posabb lesz. Az 1992. december 31-éig levezetett órák, elért vizs­gaeredmények az újévben is érvé­nyesek lesznek, ám januártól csak az új rendszerben és az új díjjal lehet vizsgázni. .A befize­tett vizsgadijak pótbefizetéssel egészíthetők majd ki. Az "elsősegélynyújtás és köz­lekedési egészségtan” tárgy for­málisan elkülönül a járművezető képzéstől és a Magyar Vöröske­resztnél tett sikeres vizsga igazo­lása lesz az elméleti vizsgára bo­csátás feltétele. Az erről szóló igazolást a Magyar Vöröskereszt fővárosi, megyei szervezetei ad­ják ki — tudatta a Magyar Vörös- kereszt. A tanfolyam és a vizsga anya­gát a Magyar Vöröskereszt ki­adásában megjelent, Dr. Andics László: Alapfokú és közúti első­segélycímű tankönyv tartalmaz­za. Á közúti gépjárművezetők képzésével foglalkozó iskolák, tanintézetek, munkaközösségek kérésére a vöröskeresztes okta­tási kabinetek kihelyezett tanfo­lyamokat és vizsgákat is szervez­nek. (MTI)

Next

/
Thumbnails
Contents