Heves Megyei Hírlap, 1992. augusztus (3. évfolyam, 181-205. szám)

1992-08-11 / 189. szám

HÍRLAP, 1992. augusztus 11., kedd MEGYEI KÖRKÉP 3. Könnyűzenei kavalkád Egerben a Szépasszony-völgy szabadtéri színpadán nagyszabá­sú könnyűzenei koncertet szer­veznek augusztus 15-én, szom­baton este 6 órától. A rendezvé­nyen a Heves megyei pop-, rock- és jazz-együttesek mutatkoznak be. Az est folyamán az Elit, az Ellis, a Scord együttesek, az Ex­lex zenekar és a Bajkay-Szőlősi duó lép színpadra. Egriek a siegeni vásáron A németországi Siegenben és a megyeszékhelyünkön működő várbarátok köre évek óta jó kap­csolatot tart fenn. Az együttmű­ködésnek köszönhetően idén szeptemberben egriek is részt vesznek a német városban ren­dezendő vásáron. Az előzetes tervek szerint népművészeti tár­gyak értékesítésén kívül bemu­tatkoznak a kiváló egri cukrá­szok is. A jó hangulatról Váradi Lajos cigányzenekara gondos­kodik majd. T án era j ongóknak A Hatvani Városi Művelődési Központban idén ősztől újra szerveznek tanfolyamokat a táncrajongóknak. A jazz-balett és a klasszikus táncok oktatásán kívül leendő manökeneket is szeretnének képezni az intéz­ményben. A kurzusokról bő­vebb felvilágosítást a művelődési központban kaphatnak az ér­deklődők. Fiatal alkotók tárlata Gyöngyösön a Mátra Műve­lődési Központban fiatal művé­szek mutatkoznak be. A Gyön­gyösi Műhely köré csoportosuló ifjak stúdiumaiból válogatott munkák az intézmény galériájá­ban kaptak helyet. Ezeket a mű­veket augusztus 18-ig tekintheti meg a közönség. Hangverseny a kastélyban A fenyőharaszti kastélyszálló udvarán szabadtéri hangver­senyre várják a komolyzene ked­velőit augusztus 20-án, délután fél öttől. A festői környezetben lévő helyszínen a Gödöllői Vá­rosi Kamarazenekar előadásá­ban — többek között — Vivaldi-, Bach-, Mozart- és Brahms-mű- vek csendülnek fel Farkas Pál vezényletével. A szólisták: So­mogyi Erzsébet és Nádas Csaba. Yisontai vakáció Visontán a helyi művelődési házban a vakációzó diákokat számítógépes, játékprogramos versengésre hívják a szervezők. A gyerekek augusztus 18-án, délelőtt 10 órától mérhetik össze tudásukat az intézményben. Zárva a könyvtár Gyöngyösön a Vachott Sán­dor Városi Könyvtárban augusz­tus 24-ig felújítási munkálatokat végeznek, ezért az intézmény zárva tart. Ez idő alatt az olvasó­kat az 1. számú fiókkönyvtárban fogadják (Iskola u.), ahol hét közben csupán csütörtökön van szünnap. Véradások A megyei kórház vértranszfú­ziós állomásának vezetője, dr. Molnár Miklós arról tájékozta­tott bennünket, hogy július 31- én Váraszón rendeztek véradást, amelyen negyvennégyen jelen­tek meg, augusztus 7-én pedig Komlón várták az önkénteseket, s itt hatvanötén jöttek el. A kö­vetkező alkalmak augusztus 14- én a kerecsendi általános iskolá­ban, illetve 19-én Adácson, a művelődési házban lesznek. A főorvos azt is hozzáfűzte, hogy a betegek nagyon váiják a segítsé­get. Balesetek hét végén Utast Az elmúlt hét végén szomba­ton hajnalban Istenmezején Uta- si Péter helyi lakos gépkocsijával kisodródott egy utkanyarulat- ban, és egy vízelvezető árokba borult. A kocsi vezetője és uta­sai, Bíró Zoltán és Ungi Csaba könnyű sérülésekkel úszták meg a balesetet. ■Néhány órával később a 3-as számú főúton a detki elágazóban dr. Nagy Dezső abasári lakos nem adott elsőbbséget a Farkas Zoltán fehérgyarmati lakos által Az ok: takarékosság Használhatatlan közkutak Egerben Egyre több a használhatatlan közkút Egerben. A minap egyik olvasónk telefonon panaszolta el, hogy az utcájukban lévő kút­ról egyik napról a másikra lesze­relték a nyomókart, s így az töb­bé nem ad vizet. Az okokról megkérdeztük az illetékeseket is. A Heves Megyei Vízmű Vállalat főmérnökétől, Bakos Istvántól azt a felvilágosítást kaptuk, hogy a városi polgármesteri hivatal műszaki osztályának képviselői­vel több alkalommal tárgyaltak a közkifolyók sorsáról. Az egyeztetéseket követően láttak hozzá néhány kút „átala­kításához”. Egyébként a város­ban megközelítőleg száz közkút található, s közülük egyelőre 25- 30-at zártak el. A műszaki osztály illetékese, Angyal Olga megerősítette a hírt. Elmondta, hogy a kutak le­zárására takarékossági okból van szükség, mivel évente csak­nem 3 millió forint értékű víz fo­lyik el a közös kutakból, s ez az összeg az önkormányzat kasszá­ját terheli. Megtudtuk azt is, hogy az első szakaszban azokon a helyeken szerelték le a kutakat, ahol az előzetes felmérések sze­rint minden környékbeli otthon­ban vezetékes víz van. A tervek szerint a későbbiekben fokoza­tosan a többi kutat is átalakítják, azaz szűkítik a szelepeket. Ezzel egy időben vízórákat is felszerel­nek majd, hogy pontosan mér­hessék a vízfogyasztást. *** A takarékossági szempontok érthetőek. Ám nem egy esetben előfordul, hogy a vezetékes vízzel ellátott házak is rászorulnak a közkutakra csőtörés miatt. Ez­előtt ilyen esetben kincs volt a kút. Sajnos, a továbbiakban nem áll ilyen biztosíték házaink előtt, s az arra járó sem enyhítheti szomját többé. Szegényebbek let­tünk újra valamivel... (A Szerk.) Jobb lesz-e az egri levegő? (Folytatás az 1. oldalról) — Rendszeresen mérési vizs­gálatokat tartunk a helyi járatú autóbuszokon, és megállapítot­tuk, hogy érdemes volt a készü­lékeket beszerezni, miután 50- 60 százalékkal csökkentik az égés során keletkező koromki­bocsátást. — Milyen további lépéseket terveznek a környezetvédelem ér­dekében? — A közelmúltban Debrecen­ben jártunk tapasztalatcserén. Ott bemutatták a sűrített föld­gázzal működő autóbuszokat. Ezek környezetvédő hatása sok­kal előnyösebb, mint a dízelüze­mű Rába-motoroké, ugyanak­kor a részbeni, illetve teljes átté­rés az új üzemanyagú járművek­re nagy költségeket igényel. Leg­alább félmillió forintba kerül egy járműbe a gázüzemű rendszer beépítése, és további 15-20 mil­liót tenne ki egy gázsűrítő töltő- állomás létesítése. Az említettek mellé csatlakozik az autóbuszok folyamatos szervizellátása, amely speciális, robbanásmentes karbantartó műhelyeket igé­nyelne. Úgy látjuk, hogy a végső megoldást az jelenti, hogy olyan motorokat kell a járműbe beépí­teni, amelyek biztonságosak és környezetkímélők gázolajjal is. Vannak erre próbálkozások. Nemrég például a Csepel Autó­gyár által kifejlesztett, valamint a Csepel Union Kft-nél készített City busz elkészült, amelyet Egerben mutattak be. Ezt skót motorral látták el, jól gyorsul, és légszennyezése minimális. Ugyanakkor az utastér kialakítá­sa még további fejlesztésre szo­rul. Miután a cseh és szlovák köztársaságbeli Liaz autógyár kapcsolatban van az Ikarusszal, így az európai szabványnak meg­felelő Liaz-motorok beépítését kezdték meg kísérleti jelleggel a hazai autóbuszokba. Ebbe a kí­sérletbe az Agria Volán is szeret­ne bekapcsolódni, miután né­hány motort megvásárolunk, és beépítünk az Ikarus kocsikba. A Liazzal egyébként közvetlen partneri kapcsolatunk vagyunk, ők ajánlották ezt a lehetőséget, amellyel élni kívánunk. Termé­szetesen folyamatosan vizsgál­juk és teszteljük a motorokat. Az említett fejlesztésre 3-5 millió forintot költünk. — Az esztendő első felében új autóbuszok jelentek meg Eger utcáin. Honnan szerezték be eze­ket? — Közel harmincmillió forin­tot költöttünk arra, hogy kocsi­parkunkat 5 csuklós és 4 távolsá­gi autóbusszal bővítettük. Eze­ket megfelelő műszaki állapot­ban — miután 1-től 4 évesek — a volt NDK-tól vásároltuk. Ezzel az volt a célunk, hogy javítsuk a járműparkunk műszaki állapo­tát, viszont abban az esetben, hogyha új autóbuszokat vásáro­lunk, akkor mindössze háromra telt volna a kilenc helyett. Mentusz Károly Ezer Szuper Pszt fogyott el Jó „reklámnak” bizonyult a kormány feljelentése a heti Szuper Pszt című magazin ellen, ugyanis az alatt az idő alatt, amíg egyáltalán lehetett kapni a lapot, több mint ezer példány fogyott el belőle csak Heves megyében. Ismeretes, hogy a Budapesti Ügyészségi Nyomo­zóhivatal a Jeszenszky Géza külügyminisztert érintő cikk miatt hiva­talos személy nagy nyilvánosság előtti megsértése miatt indított eljá­rást, s a szám valamennyi példányának elrendelte a lefoglalását. így elméletileg már az egész országban nem lehetett volna vásárolni Szu­per Pszt magazint már pénteken délben. A valóságban ez azonban másként festett, hiszen a kisebb települé­sekre nem jutott el mindig idejében a rendőrség, s Egerben is akadt egy-két árus, akik bonyolult nyitvatartási idejük miatt mindig ki­csúsztak a razziából, s még hétfőn délelőtt is volt ilyen újságjuk. A megyébe pénteken reggel 2766 darab újság érkezett, s ebből 1758-at sikerült lefoglalni. Ezeket már Budapestre, az Országos Rendőr-fő­kapitányságra szállították. A kabinet haragját egyébként az váltotta ki, hogy az újság azt állította a külügyminiszterről egy nyúlfarknyi cikkben, miszerint annak idején kettős ügynök lett volna, egyidejűleg dolgozott — a Szuper Pszt szerint — az amerikaiaknak és a magya­roknak. (kova) A vonzáskörzet mintegy 30 ezer lakosát szolgálja az intézmény Átadták az új egészségügyi központot Füzesabonyban „Egy kisváros életében nagy szó...” Az öt évig tartó munkálatok eredményeként már napokkal, hetekkel ezelőtt fogadott bete­geket Füzesabony új egészség- ügyi központja, ám az intézmény műszaki, s egyben ünnepélyes átadására csak a tegnapi nap fo­lyamán került sor. Elöljáróban dr. Pásztor József polgármester megjegyezte, hogy „egy kisváros életében nagy szó egy ilyen beruházás”. Hiszen, mint mondta, a központ felépíté­se és berendezése mintegy ötven­millióforintot emésztett föl, s en­nek jelentős hányadát a füzes- nhonyi önkormányzat maga a vá­ros fizette ki. Megnyitóbeszédé­ben kitért arra is, hogy az intéz­mény nemcsak Füzesabony pol- árainak igényeit elégíti majd ki, anem a város vonzáskörzetének mintegy 30 ezer főnyi lakosát. A polgármester után dr. Bíró Kornélia megbízott intézmény- vezető köszöntötte a jelenlévő­ket. A doktornő kifejezte azt a reményét, hogy a központ dol­gozói munkájuk során olyan kapcsolatba tudnak majd kerülni a páciensekkel, hogy a betegek­nek nemcsak a bizalmát, de a szeretetét is elnyerik. ___Az ünnepélyes átadás után dr. B író Kornélia körbevezette a vendégeket az intézményben, ahogyan röviddel előtte a szak­embereknek mutatta meg a köz­pont berendezéseit a műszaki át­adás során. Ebből kiderült, hogy az egészségügyi központban ka­pott helyet az éjszakai és a hétvégi orvosi ügyelet, a fogászat, a sze­mészet, a gyermekorvosi szak- rendelés, a fizikoterápia, vala­mint a laboratórium. A későbbi­ek folyamán tervezik még a bel­gyógyászati és a fül-orr-gégészeti rendelés beindítását is. (kzs) Történelmi városok védelme (Folytatás az 1. oldalról) — Inkább tudnak dolgozni munkatársaim, mint hogy aka­dályba ütköznének. Annál is in­kább, mivel a történeti városok­kal való foglalkozás kimondot­tan csoportmunka, nemcsak az építészek feladata, hanem tá­maszkodni kell az önkormány­zatokra, a különféle szakmák képviselőire, és természetesen a helyi polgárokra is. . — A helybéli hogyan tud Önöknek segíteni? — Először is azzal, hogy felis­meri és elismeri azt, hogy érték az, amit a történeti város jelent. Ami az ő hétköznapjaiban úgy jelenik meg, hogy bizonyos kor­látozásokat kell megélnie, példá­ul azt, hogy a saját utcájába nem mehet be autóval. Ez nemcsak Egerben, hanem világszerte gond. Ezen lehet segíteni példá­ul egy erőteljes sebességkorláto­zással, illetve az útburkolatba beépített akadályokkal. Sokan segíthetnek az itt élők a város vé­delméért azzal, hogy magukénak tudják a várost, es büszkék rá. Vigyázni kell arra is, hogy a mű­emlékeket ne harsogják túl a réz, az alumínium és egyéb modern anyagok. A korabeli, szerény va­kolatdíszeket, a cégéreket ne cserélje fel a neon. Egerben évekkel ezelőtt már díszítették a belvárost jellegzetes cégérek. — E témához több hazai és külföldi művészettörténész, épí­tész, közlekedési szakember csatlakozik előadásával. A kör­nyező országok közül melyiket emelné ki, ahol példamutató vá­rosvédelem folyik ? — Elsőnek talán Ausztriát említhetném, ahol igen komo­lyan veszik, hogy a történeti vá­ros idegenforgalmi vonzerő. Az ott élők nemcsak büszkék érté­keikre, hanem abból is élnek. De mondhatnék egy volt szocialista példát is, nemrégen sokunknak volt alkalma bejami Dél-Cseh- országot, ahol szerényebb körül­mények között ugyan, mint az Ausztriában, de követendő pél­dákat találtunk a műemléki vá­rosok megóvásáról. Remélem, hogy ezen a tanácskozáson új abb tapasztalokkal gazdagodva foly­tathatjuk ezt a közös munkát, ér­tékeink védelmében. Ma délelőtt a nyári egyetem hallgatói — többek között — a la­kások korszerűsítésének lehető­ségeiről, az új építészeti törekvé­sekről hallhatnak előadást, és az ICOMOS alelnöke, Román András bemutatja a barokk Egert. A szakmai eszmecseré­ken kívül lehetőség nyílik arra is, hogy a vendégek megismerked­hessenek hazánk más tájaival, így eljutnak majd a Hortobágyra is, Debrecenbe is. Az ötnapos rendezvénysorozat a hagyomá­nyoknak megfelelően diploma­átadással ér véget. (szüle) Ha nem meg; mm**- towm***«#* Sí r.« #**>*<» * »*** *****» «** *** * m tntmm*c *¥«**.* Újra kedd, megírja a Kishegyed! sázolt az autóbusz vezetett személyautónak, s ezért összeütköztek. Szerencsére csu­pán egy utas sérült könnyebben. Ugyanezen a napon délután Egemen Lengyel Janos — az el­sődleges rendőri megállapítás szerint — az általa vezetett autó­busszal a helyi járatú megállóból elindulva, nem kellő körültekin­téssel csukta be az ajtókat, s így Farkas Józsefné, a busz utasa, a jármű mellé esett, és a jobb hátsó kerék elgázolta. A vétlen utas sú­lyos sérüléseket szenvedett. Vasárnap délelőtt Kerecsen- den Pozsár József budapesti la­kos pótkocsis teherautójával a jobb oldali útárokba hajtott, ahol egy villanyoszlopnak ütközött. A sofőr súlyosan megsérült. Ugyancsak délelőtt Noszvaj és Eger között Deák Ferenc kiskun- majsai lakos kerékpárjával el­esett egy útkanyarulatban, átsod­ródott a menetirány szerinti bal oldalra, ahol a vele szemben köz­lekedő Stényer Istvánná által ve­zetett gépkocsinak ütközött. A kocsi vezetője hiába állt meg a veszélyhelyzetet észlelve, a ke­rékpáros súlyos sérülést szenve­dett. Délután Pétervására ésTarna- lelesz között Súly Sándor péter- vásárai lakos kerékpárjával nem adott elsőbbséget a Tolmácsi Sándor salgótarjáni lakos által vezetett autónak, ami elütötte a biciklist. A kerékpáros 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett. Á balesetek ügyében a rend­őrség folytatja a vizsgálatot. — Mit tegyen, ha nem megy ? — A harminc, a negyven és az ötven — elgondolkodtató a szülinapokról — Milyen az ideális titkárnő? — Ha nem megy magától, — úszással és tornával a születés körüli sérülések ellen — A legszebb francia asszonyról, divatról, fogyókúráról, sztárokról és sok minden másról, ma csakúgy, mint minden kedden, olvashat \ a Kishegyedé en.

Next

/
Thumbnails
Contents