Népújság, 1988. szeptember (39. évfolyam, 209-234. szám)

1988-09-01 / 209. szám

2 NEMZETKÖZI ÉLET NÉPÚJSÁG, 1988. szeptember 1., csütörtök A magyar-burgenlandi kapcsolatok jegyében Nemzetközi kiállítás és vásár A magyar-burgenlandi kapcsolatok bő­vülése jegyében nyílt meg az ausztriai Fel­sőőrön az évenként megrendezett nem­zetközi kiállítás és vásár. Hazánkat főként Vas megyei vállalatok képviselik, valamint az Interpress és a ké­pünkön látható Kisipari Termeltető Vál­lalat. (Népújság telefoto Czika László felvétele MTI) Egy közelgő „kerékasztal” témáiról Kiszczak-Walesa megbeszélés Szerdán Varsóban találkozóra került sor Czeslaw Kiszczak len­gyel belügyminiszter és Lech Walesa, az egykori ’’Szolidari­tás” volt elnöke között. A talál­kozón egy közelgő kerekasztal témáiról volt szó. A megbeszélésen részt vett Stanislaw Ciosek, a Hazafias Nemzeti Újjászületési Mozga­lom Országos Tanácsa Elnöksé­ge főtitkára, a LEMP KB PB póttagja és Jerzy Dabrowski, a Lengyel Püspöki Kar titkára. Mint ismeretes, Kiszczak tá­bornok, aki a LEMP KB Politi­kai Bizottságának is tagja, a jog­rend-, a társadalmi és állampol­gári fegyelem betartásáért fel­elős kormánybizottság elnöke a múlt hét péntekén tett javaslatot feltétel nélküli tárgyalásokra mindazokkal, akik nem utasítják el az ország alkotmányos rendjét és jogrendszerét. A tárgyalási ja­vaslatot támogatásáról biztosí­totta a LEMP KB szombat-va­sárnapi ülése. Czeslaw Kiszczak Walesával történt találkozója előtt megbe­szélést folytatott Jan Dob- raczynskivel, a Hazafias Nemzeti Újjászületési Mozgalom Orszá­gos Tanácsa Elnöksége elnöké­vel, és Alekszander Geysztor professzorral, az államtanács el­nöke mellett működő konzulta­tív tanács tagjával. A mostani találkozó az első 1981 óta, amikor végül is a szük­ségállapot bevezetésével és a ’’Szolidaritás” működésének be­tiltásával lehetett csak véget vet­ni az anarchikus helyzetnek, az ország gazdasága vészes hanyat­lásának. Az idén áprilisban már történt kísérlet a lengyel vezetés és Lech Walesa között tárgyalások kez­désére, amelyen akkor Zdzislaw Sadowski párton kívüli miniszte­relnök-helyettes lett volna az egykori ’’szolidaritásvezető” partnere, de a májusi sztrájkok és abban Lech Walesa részvétele meghiúsította a párbeszéd felvé­telét. A találkozón Lech Walesa „felvetette a jelenlegi helyzetben legfontosabb kérdést”, vagyis a szakszervezeti pluralizmus és ezen belül a „szolidaritás” helyé­nek problémáját. Szovjet-afgán űrrepülés Átszállás a Mírre Osztrák sportrepü­lőgéppel Légtér­sértés Egy repülőgép szerda délelőtt 9 óra 20 perckor Ausztria felől megsértette a Magyar Népköz- társaság államhatárát. A légtér­sértést a Magyar Népköztársaság honi légvédelmi rendszere ész­lelte, és katonai repülőgépekkel elfogták, majd a pápai repülőtér­re leszállították a DR 400-as RABIN típusú, osztrák felségjel­zést viselő sportrepülőgépet. A gép fedélzetén utazó Franz Fa- gerer 31 éves, és felesége, Korné­lia Magdalena Fagerer 30 éves osztrák állampolgárok a Veszp­rém Megyei Rendőr-főkapitány­ság illetékeseinek meghallgatá­suk során elmondták, hogy repü­lőgépükkel Linz-Nickelsdorf sportrepülőtérről szálltak fel. Ezt követően Bécs környékén olyan erős oldalszelet kaptak, hogy átsodródtak a magyar lég­térbe. Az ügyben illetékes ható­ságok döntése alapján az osztrák házaspár repülőgépével együtt még szerdán visszatérhetett. Az űrhajó és az űrállomás ösz- szekapcsolása után az afgán és a két szovjet űrhajós átszállt a Mír­re, s ettől a pillanattól kezdve öt­tagú az együtt keringő két objek­tum nemzetközi legénysége. A közös munka hat napig tart majd, geofizikai és orvosi-bioló­giai kutatásokat foglal magában. A hatnapos program végeztével Ljahov és Momand a Szojuz- TM5 űrhajó fedélzetén visszatér a Földre, Poljakov pedig csatla­kozik az űrállomás állandó le­génységéhez. Á szovjet kozmonauták örömmel állapították meg, hogy afgán kollégájuk gyorsan alkal­mazkodott a súlytalansághoz és jó a közérzete. Az afgán űrpilóta napi programját egyébként úgy álh'tották össze, hogy módja és ideje legyen imádkozni az űrre­pülés alatt. A Mír űrállomáson eddig még nem volt ehhez ha­sonló szertartás (a világűr kuta­tásának történetében már volt hasonló: az amerikai kollégákkal együtt repülő szaúd-arábiai űr­hajós is imádkozott annak ide­jén). A közös szovjet-afgán űrrepü­lés szerdai napjának krónikájá­hoz tartozik az is, hogy az afgán és a szovjet űrhajósok táviratban üdvözölték Mihail Gorbacsovot és Nadzsibullahot. Megköszön­ték a két vezető hozzájuk intézett jókívánságait. Gorbacsov vála­szában hangsúlyozta, hogy a kö­zös űrrepülés jól példázza a szov­jet-afgán együttműködés sokol­dalúságát, új fejezetet nyit a két nép kapcsolatában. Nadzsibul- lah is választáviratot küldött az öt fős legénységnek, s ebben a szovjet-afgán barátság csúcs­pontjának nevezte az együttes űrprogramot. A Mír berendezései kifogásta­lanul működnek, az öt kozmona­uta közérzete jó, munkájukat az előzetes terv szerint folytatják. (MTI) /Zc \ INTERNATIONAL HOUSE Budapest Nyelviskola ismételten indít Egerben angol nyelvtanfolyamokat, valamint korlátozott számban német kezdő tanfolyamot is. Az őszi félév 14 hetes, heti 2x3 óra; diákoknak 4.700 Ft, felnőtteknek 5.600 Ft. Szintfelmérés, beiratkozás és befizetés 1988. szeptember 2-án 15-18 óráig, szeptember 3-án 9-12 óráig: MSZMP Oktatási Igazgatósága, Egészségház u. 4. Telefon: 12-377 (Farkasné). J------------ -------^ v rrÉv Visontai Főépítés-vezetősége jó kereseti lehetőséggel azonnali belépéssel felvesz: kőműves, ács-állványozó, lakatos, fűtésszerelő munkatársakat, brigádok jelentkezését is várjuk. Visontáról 60 km-es körzetből a dolgozók munkába szállítását naponta vállaljuk. Jelentkezni lehet: Visonta, Gagarin Hőerőmű Vállalat VITÉV Főépítés-vezetőségén Szén József vezetőnél. Telefonon: 06-37-11-052/VITÉV. ^ r A leszerelési intézkedések kipróbálására Kísérleti terep hazánk.. .Átfogó segélyin­tézkedések Az NSZK-ba áttelepülőkért Helmut Kohl, az NSZK szö­vetségi kancellárja szerdán sajtó- értekezleten jelentette be, hogy a bonni kormány átfogó segélyin­tézkedésekkel kívánja előmozdí­tani a Kelet-Európából az NSZK-ba áttelepülő német nemzetiségű személyeknek gaz­dasági-társadalmi beilleszkedé­sét. Számuk idén várhatóan már eléri a 200 ezret. Két évvel ez­előtt még csak 40 ezren érkeztek. A kabinet 1989- 1990-ben ösz- szesen 1,125 milliárd márkát irá­nyoz elő elsősorban lakásépítés­re, illetve -bővítésre. Ilyen célra ugyanekkora hozzájárulást kér a tartományoktól is, s az áttelepü­lők további támogatására, egye­bek mellett oktatásukra, átkép­zésükre, 1989-ben további 1,7 milliárd márkát különítenek el a költségvetésben. A Német Szo­ciáldemokrata Párt (SPD) Münsterben ülésező kongresszu­sa szintén állást foglalt egy gyors­segélyprogram mellett. Kohl fel­hívta a közvéleményt, hogy értse meg az érkezők helyzetét. Kohl a sajtóértekezletén pozitív jelzés­nek nevezte, hogy idén is erőtel­jesen nőtt az NSZK-ba áttelepült német nemzetiségű szovjet ál­lampolgárok száma. Tavaly az első félévben 5500-an, az idei esztendő hasonló időszakában már 21 ezren érkeztek. Szóba hozta, hogy az első fél évben 52 ezren érkeztek Len­gyelországból, Romániából pe­dig 7200-an, míg az utóbbi or­szágból tavaly egész évben kö­rülbelül 14 ezren. Bejelentette, hogy Romániával jelenleg tár­gyalások folynak a kiutazások kérdésében. Azt mondta, hogy tekintettel a romániai német nemzetiség rendkívül sanyarú életkörülményeire, az NSZK azt szeretné, ha az ottani németség­ből a lehető legtöbben és legy- gyorsabban távozhassanak. Je­lenleg nem lát más lehetőséget. Mint ismeretes, a romániai né­metek évi meghatározott kvótájú áttelepülésének egy 1978-as megállapodás alapján fejpénzért történő kieszközlése körül vita folyik. A kancellár sajtóértekezletén egyébiránt kérdésekre válaszol­va Romániával, illetőleg az ott élő német és magyar nemzeti ki­sebbség sorsával kapcsolatban ismét határozottan leszögezte azt a hivatalos bonni álláspontot, amely szerint az NSZK — ha szükséges — a helsinki biztonsági és együttműködési folyamat ke­retében mindenütt fellép az em­beri jogok szavatolásáért. A nyugatnémet hírközlés fi­gyelmet érdemlő kezdeménye­zésként ismertette Várkonyi Pé­ter külügyminiszternek a hagyo­mányos leszerelésről folyó buda­pesti tanácskozáson elhangzott kijelentését arról, hogy Magyar- ország alkalmas kísérleti terep lehet leszerelési intézkedések ki­próbálására. A Deutschlandfunk, az NSZK országos rádióadója híradásai­ban többször is visszatért a javas­lat részleteire. Kiemelte, hogy Várkonyi véleménye szerint or­szágunkat elsősorban földrajzi és politikai helyzete avatná ilyen megfelelő területté. A Stuttgarter Zeitung ismer­tetésében utal a magyar minisz­ternek arra a gondolatára, hogy a szóban forgó leszerelési intézke­déseket aztán kiterjeszthetnék az egész kontinensre. Ezek mind a Szerda délután befejezte mun­káját Budapesten az a kétnapos nemzetközi kerekasztal-konfe- rencia, amelyen a Varsói Szerző­dés és a NATO öt-öt tagállamá­nak vezető szakértői vitatták meg az európai hagyományos le­szerelés céljaival, jelenlegi hely­zetével, várható alakulásával ösz- szefüggő kérdések széles körét. A Magyar Külügyi Intézet ren­dezvényére hazánkba érkezett politikusok, magas beosztású katonai vezetők, tudományos kutatók a többi között véleményt cseréltek a kontinensen állomá­sozó fegyveres erők és a fegyver­zet állapotáról, struktúrájáról, elhelyezkedéséről, az esetleges meglepetésszerű támadás veszé­lyéről, és kiiktatásának lehetősé­géről, a katonai doktrínák válto­zásairól. A zárt ajtók mögött megtar­tott tanácskozás befejezéseként a résztvevők sajtókonferencián találkoztak a magyar és a nem­zetközi sajtó képviselőivel. Horn Gyula külügyminiszté- riumi államtitkár bevezetőjében örömét fejezte ki, hogy Budapest házigazdája lehetett e megbeszé­lésnek. Rámutatott arra, hogy e rendhagyó rendezvény szerve­sen illeszkedett abba a folyamat­ba, amely mintegy egy esztende­je kezdődött: a Varsói Szerződés és a NATO képviselői közvetle­nül tárgyalnak a hagyományos fegyverzetek, katonai erők lesze­magyar, mind a Magyarországon állomásozó külföldi fegyveres erőkre vonatkoznának — olvas­ható a vezető baden-württem- bergi tartományi napilapban. A rádió és az újságok egyöntetűen hangsúlyozzák, hogy Magyaror­szág már egy esetleges csapatki­vonási megállapodás végrehajtá­sának első szakaszában is részt szeretne venni. A nyugatnémet hírközlés em­lékeztet arra, hogy magyar poli­tikusok és katonai személyek már a múltban is kifejtettek ha­sonló gondolatokat. A lapok szerdán ismertették azt a beszé­det is, amelyet Volker Ruhe, az NSZK uniópártjai parlamenti csoportjának helyettes vezetője mondott el Budapesten, javasol­va a döntő harci eszközök szá­mának közös felső szintjét Euró­pa központi övezetében. relésének kérdéseiről. Az állam­titkár hangsúlyozta, hogy a részt­vevők magánszemélyként vettek részt a tanácskozáson, tehát nem kormányuk álláspontját fejtették ki. Mindez azonban nem kérdő­jelezheti meg a vita érdemi jelle­gét, hiszen nagyon is autentikus vélemények hangzottak el kato­nai vezetőktől, politikusoktól, tudományos kutatóktól. Horn Gyula ezután részlete­sen szólt azokról a témákról, amelyekben hozzávetőleg azo­nos vélemények alakultak ki a két nap során. A legfontosabb­nak azt tartotta, hogy központi kérdéssé vált a hagyományos fegyverzetek és katonai erők le­szerelésének témája. Létfontos­ságúvá vált az érdemi előrelépés e területen — mutatott rá -, mert a kialakult helyzet rendkívül ve­szélyes: mind a VSZ, mind pedig a NATO rendelkezik olyan nagy katonai erőkkel, amelyek képe­sek váratlan támadásra a másik féllel szemben. Hozzátette, hogy a kelet-nyugati viszony katonai elemekkel és tényezőkkel ter­helt, s a kapcsolatok egyetlen te­rületén sem lehet komolyan előbbre lépni e tényezők háttér­be szorítása nélkül. Az államtit­kár véleménye szerint a katonai erők struktúrájában, összetételé­ben nagyon komoly súlyú asszi- metriák, egyenlőtlenségek létez­nek, s felszámolása nélkül nem várható előrelépés. Az előrelépéshez Hiteles katonai adatokat Nyereményjegyzék Az 1988. augusztus 30-án megtartott augusztus havi lottó jutalomsorsolásról, melyen a 32. heti szelvények vettek részt. A nyereményjegyzékben az aláb­bi rövidítéseket használtuk: A Vásárlási utalvány (5 000 Ft) B Társasüdülő C Normande videómagnó D SABA színes tv E SON Y színes monitor, tv játékkal, tartozékokkal F OLYMPUS fényképezőgép vaku­val vatalokban. 5 443 680 v 5 448 357 v 5 453 034 I 5 457 711 s 5 467 065 t 5 471 742 v 5 476 419 v 5 481 096 v 5 485 773 v 5 499 804 s 5 504 481 v 5 509 158 m 5 513 835 q 5 523 189 t 5 527 866 v 5 532 543 t 5 537 220 u 5 541 897 t 5 546 574 r 5 551 251 v 5 555 928 v 5 560 605 u 5 565 282 u 5 569 959 v 5 574 636 v 5 579 313 p 5 583 990 q 5 598 021 u 5 602 698 v 5 607 375 v 5 626 083 v 5 640 114 s 5 644 791 t 5 649 468 v 5 658 822 s 5 672 853 u 5 682 207 s 5 705 592 q 5 710 269 n 5 719 623 u 5 724 300 o 5 733 654 r 5 743 008 p 5 757 039 u 5 761 716 u 5 771 070 q 5 775 747 t 5 785 101 u 5 813 163 p 5 817 840 v 5 822 517 v 5 831 871 r 5 845 902 q 5 850 579 r 5 855 256 s. 5 859 933 t 5 864 610 p 5 869 287 t 5 878 641 v 5 887 995 u 5 902 026 v 5 906 703 v 5 911 380 1 5 920 734 r 5 925 411 p 5 930 088 s 5 934 765 t 5 939 442 s 5 948 796 p 5 953 473 t 5 958 150 s 5 962 827 u 5 967 504 n 5 972 181 q 5 976 858 u 5 981 535 v 79 003 536 o 79 008 213 s 79 012 890 p 79 022 244 q 79 026 921 s 79 040 952 r 79 045 629 p 79 069 014 s 79 073 691 u 79 097 076 t 79 106 430 p 79 111 107 s 79 120 461 t 79 125 138 t 79 143 846 u 79 153 200 v 79 162 554 u 79 167 231 v 79 176 585 t 79 181 262 v 79 185 939 u 79 204 647 q 79 209 324 s 79 214 001 v 79 223 355 s 79 228 032 t 79 237 386 s 79 242 063 v 79 251 417 u 79 256 094 u 79 260 771 v 79 265 448 m 79 270 125 t 79 274 802 v 79 279 479 s 79 284 156 k 79 288 833 t 79 307 541 r 79 312 218 t 79 321 572 s 79 330 926 u 79 335 603 v 79 354 311 t 79 358 988 t 79 363 665 u 79 373 019 v 79 429 143 v 79 433 820 t 79 447 851 q 79 452 528 p 79 457 205 u 79 461 882 p 79 466 559 u 79 475 913 u 79 480 590 u 79 489 944 v 79 508 652 s 79 513 329 t 79 518 006 t 79 527 360 s 79 536 714 s 79 541 391 q G PHILIS mikrohullámú sütő H KOBO RTI fényképezőgép 1 COMMODORE 64 tip. számító­gép, Philips 7502 színes monitorral, flopy diskkel, mágneslemezekkel és 2 db joystickkai J GOLD STAR mikrohullámú sütő K Varia utalvány (75 000 Ft) L Hang-fény utalvány (50 000 Ft) M Otthon lakberendezési utalvány (50 0OO Ft) A nyertes szelvényeket 1988. szeptember 25-ig kell a totó-lottó kirendeltségek, az OTP fiókok, vagy posta útján a Sportfogadási és Lottóigazgatóság címére (1875 Budapest, Münnich Ferenc u. 15.) eljuttatni. A hivatalos tárgy- nyereményjegyzék szeptember 5-től megtekinthető az OTP-fiókokban, totó-lottó kirendeltségekben és a postahi­N Szerencse utalvány (40 000 tt) O Iparcikk utalvány (25 000 Ft) P Zenesarok utalvány (20 000 Ft) Q Colomon színes tv R Music center, III541 típusú music center S SANYO rádió-magnó T Vásárlási utalvány (10 000 Ft) U Vásárlási utalvány ( 9 000 Ft) 1/ I//ír/ív//írf f/ért/ii/ími / 7 /)/)/) TZt\

Next

/
Thumbnails
Contents