Népújság, 1988. június (39. évfolyam, 130-155. szám)

1988-06-01 / 130. szám

1. NÉPÚJSÁG, 1988. június 1., szerda Tíz egyezményt írtak alá a Kreml Katalin-termében Mihail Gorbacsov és Ronald Reagan moszkvaiakkal beszél get a Vörös téren (Népújság-telefotó — MTI — KS) (Folytatás az 1. oldalról) Gromiko, a Legfelsőbb Ta­nács Elnökségének elnöke Sevardnadze és Shultz el­sőként aláírta azt a jegyző­könyvet, amely rögzíti a megállapodást, hogy közös kísérlettel próbálják ki. valóban pontosan ellenőriz­hető-e az 1974-es, a föld alatti nukleáris kísérletekei korlátozó szerződés tiszte­letben tartása. A két kül­ügyminiszter kézjegyével látta el azt a szovjet—ame­rikai megállapodást is. amely az interkontinentális ballisztikus rakéták és a tengeralattjárókról indítható ballisztikus rakéták indítá­sára vonatkozó előzetes ér­tesítést írja elő. Ezután Vaszilij Zaharov, a Szovjetunió kulturális mi­nisztere és Charles Wick, az amerikai kormány tájékozta­tási hivatalának igazgatója foglalta el a két külügymi­niszter helyét, s kétoldalú megállapodást írt alá a kul­turális együttműködés és csere 1989—1991-es évekre vonatkozó programjáról. A szovjet—amerikai gaz­dasági együttműködés fej­lesztését sürgette Mihail Gor­bacsov, az SZKP KB főtit­kára újságírók kérdéseire válaszolva kedden Moszkvá­ban, azt követően, hogy a Kreml Vörös-termében több dokumentumot írtak alá a két ország képviselői. Mihail Gorbacsov elmond­ta: az amerikai elnökkel kedd délelőtt beható eszme­cserét folytattak a kétolda­lú kereskedelmi-eazdasági kapcsolatok állásáról. A szovjet pártfőtitkár kifejtet­te: már régen bebizonyoso­dott. hogy a Szovjetunió és az Favesült Államok gazda- sáoi téren fiiaaetlen egymás­tól. Ennek ellenére a két orszáanak a szovjet és az amerikai név. valamint az eaész viláo érdekeinek mea- felelöen együtt kell működ­nie. A szovjet értelmiség kép­viselőivel találkozott Ronald Reagan kedden Moszkvában. Az elnök a déli órákban ér­kezett meg a Szovjet Írószö­vetség székházához. A XVIII. század végén készült épületben Vlagyimir Karpov, a szövetség vezetőségének első titkára üdvözölte az amerikai elnököt. A Szovjet írószövetség mintegy 10 ezer irodalmárt tömörít, és 1934- ben Makszim Gorkij javas­latára alapították. Reagant üdvözölve Vla­gyimir Karpov kijelentette: a szovjet írók, képzőművé­szek, színházi rendezők, szí­nészek örömmel találkoznak az amerikai elnökkel és szí­vesen elbeszélgetnek vele. A szovjet értelmiség nagy ér­deklődéssel követi a szovjet —amerikai csúcstalálkozó eseményeit, és olyan benyo­más alakult ki benne, hogy a két ország vezetői között nemcsak hivatalos, hanem kiváló emberi kapcsolatok is kialakultak. Az amerikai elnök nagy­ra értékelte az orosz és a szovjet nép kultúráját a ta­lálkozón. Reagan elmondta, hogy az Egyesült Államokban jól ismerik és személy szerint ő is nagyra tartja Szergej Eizenstein filmjeit, Nyiko- laj Gumiljov és Anna Ah­matova verseit. Reagan tiszteletére az író- szövetség ebédet adott. Folytatta hétfőn megkez­dett eszmecseréjét kedden Moszkvában Dmitrij Jazov hadseregtábornok, szovjet honvédelmi miniszter és Frank Carlucci, az Egye­sült Államok hadügyminisz­tere. A két miniszter a Gorba­csov—Reagan-találkozó na­pirendjével összefüggő kér­désekről, valamint a katonai doktrínákról és a két nagy­hatalom közötti katonai kap­csolatokról tárgyalt. Ronald Reagan, az Egye­sült Államok elnöke, kedd délután ellátogatott a Lomo­noszov nevét viselő Moszk­vai Állami Egyetemre, amelynek az ötvenes évek­ben Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára is hall­gatója volt. Az intézmény központi előadótermébe be­lépő elnököt az egyetem ta­nárainak és diákjainak taps­vihara köszöntötte. A moszkvai csúcs kereté­ben kedden újabb szovjet— amerikai megállapodásokat írtak alá, így a csúcstalálko­zó harmadik napját össze­sen tiz dokumentum fém­jelzi. A két ország külügymi­niszterei megállapodást írtak alá. amely előírja az inter­kontinentális ballisztikus ra­kéták és a tengeralattjáró­kon telepített ballisztikus ra­kéták indításáról való elő­zetes, kölcsönös értesítést. Az aláírás napján életbe lé­pő dokumentum értelmében a Szovjetunió és az. Egye­sült Államok kötelezettséget vállal, hogy a nukleáris ve­szély csökkentésére létreho­zott központokon keresztül értesítést küld az indítások időpontjáról, körzetéről. il­letve a becsapódás helyéről, és ez minden hadászati bal­lisztikus rakéta indítására vonatkozik. Sevarnadze és Shultz meg­állapodást írt alá arról is. hogy a két ország közös kí­sérletet végez, amely a föld alatti kísérleti nukleáris rob­bantások hatóerejét korláto­zó 1974-es szerződés ellen­őrzését szolgálja (augusztus­ban Nevadában, szeptember­ben pedig Szemipalatyinszk- ban végeznek kísérleti rob­bantást ellenőrzési módsze­rek kidolgozása céljából). A szovjet kulturális mi­niszter és az USIA igazga­tója kulturális együttműkö­désről és cserékről szóló, há­roméves programot tartal­mazó megállapodást írt alá. Megállapodás született ar­ról. hogy a Szovjetunió és az Egyesült Államok tenge­ri balesetek esetén, saját mentési körzetében, a gyors és a lehető legcélszerűbb in­tézkedéseket foganatosítja a bajbajutottak felkutatására és mentésére. Kormányközi dokumentu­mot írtak alá a halászati együttműködésről is. Ez öt­éves időszakra szól, s az 1976-os (1988 végéig meghosz- szabbított) dokumentumra építve, szabályozza a 200 mérföldes gazdasági övezet­ben való halászatot. Megállapodást írtak alá a két ország kormányainak képviselői a „Csajka' és a „Loran—C " elnevezésű, egye­sített rádiónavigációs rend­szer létrehozásáról. A két rendszer egyesítése jelentő­sen javít majd a tengerjá­rók és a repülők navigációs biztonságán a Csendes-óceán és a Behring-tenger térségé­ben. Kormányközi- egyezményt írtak alá a közlekedéstudo­mány és technológia terén való együttműködésről, egye­bek között a polgári légi közlekedésben, a vasúti biz­tonság kérdéseiben, autópá- lyahidak építésében, s az autópálya-közlekedés bizton­sága terén. A Szovjetunió és az Egye­sült Államok között — ugyancsak a moszkvai csúcs keretében — jegyzéket vál­tottak. Ennek alapján egy évvel meghosszabbítják az atomenergia békés hasznosí­tásában való tudományos­műszaki együttműködésről 1973-ban aláírt kormányközi megállapodást. Az idén jú­nius 20-án lejáró megállapo­dás egyebek között az anyag alapvető sajátosságainak, az irányítható termonukleáris szintézisnek kutatásaira irá­nyult. A két ország jegyzékvál­tással bővítette a világűr békés célú kutatásában és hasznosításában megvalósu­ló kétoldalú együttműködés programját. A tavaly ápri­lis 17-én. Moszkvában a kül­ügyminiszterek által aláírt megállapodást kiegészítet­ték azzal a lehetőséggel, hogy tudományos berendezé­seket is felállíthatnak a má­sik fél űrobjektumain, s ki­cserélik az automatikus űr­hajók irányításának, a Nap-' rendszer kutatásának tudo­mányos adatait. A keddi krónikához tarto­zik egy gazdasági megálla­podás is. A szovjet konzor­cium autóipari, olajipari, or­vosi műszergyártó vállalato­kat foglal magában, az ame­rikai konzorciumban pedig olyan neves cégek szerepel­nek, mint a Ford, Johnson and Johnson, Nabisco, Ko­dak és mások. A megálla­podás alapját a valutameg­térülés sokkal rugalmasabb értelmezése adja. Ronald Reagan és felesé­ge a moszkvai látogatás ide­jén szálláshelyéül szolgáló nagyköveti rezidencián ked­den díszvacsorát adott Mi­hail Gorbacsov és felesége tiszteletére. A vacsorán az amerikai elnök és az SZKP KB fő­titkára beszédet mondott. A A kötvény megnevezése Kamat­láb <%> Kamat­fiz. dátuma "Futam idő Árfolyam a névérték %-ban vétel eladás AMFORA 11 11. 30. 1984—91 100.00 102.00 Balaton Volán 11 10. 30. 1985—92 100,00 102,00 Borsodi Iparcikk II. 11 11. 01 1985—91 100.50 102.50 Borsodi Ru. Kér. Váll 11 11. 01. 1985—91 100.50 102,50 Borsodi Sörgyár 11 01. 31 1986—92 97.50 99,50 BUBI V 11+3 12. 09 1985—91 100,00 102,00 OOMUS 11 12. 10 1984—90 100,00 102,00 DÉLKER—I. 11 03. 20 1985—91 96,00 98,00 OKV—Paraffin 11 11. 14 1985—90 105.50 107,50 Győr-Sopron Iparcikk 11 03. 20 1986—93 96,00 98.00 Heves Megyei Iparcikk 11 03. 17 1987—93 96.00 98.0(1 Kaposvári Volán 11 12. 01 1985—92 99.00 101,00 Kecskeméti V. T. KK. I. 11 01. 06 1986—91 118.50 120,50 KSZE 11 12. 15 1986—92 97.50 99.50 Mátra Volán—I. 11 02. 17 1986—91 98,00 100,00 Napsugár Ruh. Szöv. 11 09. 24. 1985—91 102.00 104.0© piErt—I. 11 06. 30 1984—91 104.50 106.5« PIÉRT—11. 11 04. 11 1985—92 95.50 97,50 SKALA—I. 11 05. 31 1985—91 95,00 97.00 SKALA—II 11 05. 06 1985—92 96,00 98,00 SKALA—III 11 05. 15 1985—92 95,50 97,50 Szabolcs Mi. Ipari KV. 11 10. 15 1986—92 100,00 102,00 Szatmár Bútorgyár 11 10. 29 1985—93 99.50 101,50 Gazdálkodó szervezetek által vásárolható kötvények: agrar—1, 12 07. 01 1985—93 95,00 97.00 AGRAR—II. 11,5 04. 01 1986—94 86,00 88,00 OKHB RT. 11 07. 01 1987—94 99,00 101,00 OKHB RT. II. 11.5 07. 15 1987—93 98,00 100.00 Jelénlee kapható kötvények: rartósítóip Komb. KK. n+2 07. 15. 1987—93 101.00 103,00 Mátra Volán II. Eger n+i 09. 17. 1987—92 99,50 101.50 Az árfolyamok tájékoztató iellegűek. a kereslet-kínálattól függően, a megadott értéktől eltérhetnek. A tájékoztató terjedelme miatt nem teljes köríi. Bővebb felvilágosítás az OKHB Rt. egri és hatvani bankszervétol kérhető. Bányaszerencsétlenség Kínában Az Új Kína kedd éjjeli jelentése szerint súlyos bá­nyaszerencsétlenség történt Kína Sanhszi tartományá­ban, vasárnap. A Huohszien megyei Sengfo szénbányában gázrobbanás történt, amely­nek következtében 49 bá­nyász életét vesztette. A robbanást mindössze hét em­ber élte túl, s közülük egy­nek az állapota súlyos. A szerencsétlenség okai­nak kivizsgálása megkezdő­dött. KUBAI BÖRTÖNÖK 0 Nemzetközi Vöröskereszt küldöttségének látogatása Keddtől négy héten át 15 börtönt keres fel Kubában a Nemzetközi Vöröskereszt küldöttsége. Ezt hétfőn Ha­vannában közölte a delegá­ció vezetője, Roland Desmeu- les, a szervezetnek a közép­amerikai térséggel foglalko­zó megbízottja. A Vöröske­reszt öttagú küldöttsége — melyben egy orvos is helyet kapott — találkozni kíván valamennyi fogollyal, aki­ket állampiztonság elleni bűncselekmény címén ítéltek el. (Egy múlt heti havannai tájékoztatás szerint 323 ilyen fogoly van Kubában.) A de­legáció felkeresi ezenkívül azokat a bebörtönzötteket. akik illegálisan kíséreltek meg távozni az országból. A forradalom győzelme óta most először tesz látogatást a szigetországban a Nem­zetközi Vöröskereszt küldött­sége. A kubai kormány ko­rábban nem engedélyezte a börtönök felkeresését, mert bizonyos Kuba-ellenes erők nemzetközi politikai nyomás céljára akarták felhasznál­ni a Vöröskereszt látogatá­sát. Fidel Castro kubai ál­lamfő, a Vöröskereszt elnö­kének áprilisi havannai lá­togatása idején járult hozzá a szervezet küldöttségének mostani útjához. r Eles kritikai hangnem a JKSZ országos értekezletén A JKSZ Belgrádban ta­nácskozó országos konfe­renciája kedd reggel három munkacsoportban folytatta a vitát az országban végre­hajtandó gazdasági reform­ról, a politikai intézmény- rendszer korszerűsítéséről és a párt megújításáról. Hétfőn az éjjel 11 óráig tar­tó vitában közel 200 küldött szólalt fel. Az üléseket az éles bíráló hangnem és he­lyenként önbirálat jellemez­te. Számos delegátus java­solta a rendkívüli pártkong­resszus összehívását. Miután száznál többen je­lentkeztek felszólalásra, egy-egy felszólalás idejét először 10, majd később 5 percre korlátozták. Igen kemény kritikai han­got ütöttek meg a szerbiai küldöttek. A jelen helyze­tért, a válságért — állapí­totta meg például a belgrá­di Boriszlav Kuzmanovics — a legmagasabb szintű veze­tést terheli a legnagyobb fe­lelősség. A főváros vozsdova- ci kerületének kommunistái a rendkívüli pártkong­resszus összehívását kö­vetelik. A válságért nemcsak a JKSZ Központi Bizottsága a felelős — mon­dotta a zágrábi Dragutin Di- mitrovics —, a reformok el­húzódásáért elsősorban a jugoszláv parlamentet és a szövetségi kormányt kell fe­lelősségre vonni. A párt a hibás azért, hogy mindent magára vállal. „A rendkívüli pártkongresszus összehívá­sa mellett vagyok, de utána nyomban új parlamenti vá­lasztásokat kell tartani és új kormányt kell választa­ni” — jelentette ki Milos Alekszics horvátországi dele­gátus. A vitában a szerbiai kül­döttek a problémákat élesen vetették fel, változást akar­nak — mutatott rá a mari­bori Avguszt Majerics. Va­laha tapsoltunk a vezetők­nek, most pedig lemondá­sukat követeljük, mert a válság nem engedi meg azt, hogy tapsoljunk. A Banja Luka-i Nebojsa Radmanovics leszögezte, hogy a válságból való kilá­balás alapvető feltételének a pártegység megteremtését, a szocialista demokrácia ki- szélesítését és a káderpoli- titka megújítását tartja. Nem szabad megengedni, hogy a JKSZ ezután is a köztársasági és a tartományi pártvezetőségek szövetsége legyen. A JKSZ-nek az ösz- szes jugoszláv kommunista pártjának kell lennie, amely az egész országban képes a munkásosztály érdekeit képviselve tevékenykedni — húzta alá Andjelko Ko- vacsevics, a KB tagja. Ki­fejtette véleményét, hogy a vezetők egyéves mandátu­mának bevezetése nem vált be, csökkentette az egyéni felelősséget és megnyitotta a „kollektív opportunizmus erősödésének folyamatát. ' Vinko Zgajner szlovéniai küldött, a párton belüli vi­tákat érintve a nagyobb to­lerancia mellett szállt sík­ra. A változásokra csak az képes, aki meghallgatja és elviseli a másként gondolko­dók nézeteit — jegyezte meg —, megengedhetetlen az, hogy a konzervatív többség túlharsogja a hala­dó kisebbséget. Számos küldött érintette a nemzeti-nemzetiségi problé­mákat, s hangoztatta, hogy azokat csak osztályalapon lehet és kell megoldani. Vaszil Tuporkovszki, a KB Elnökségének tagja kifej­tette, véleménye szerint a párt jelenlegi vezető szer­veit nagy felelősség terheli a válságért. A KB-elnök- ség felelős azért, hogy nem akadályozta meg a Kommu­nista Szövetség föderalizá- lását és eltűrte — főként Koszovón — a nacionalizmus erősödését. Követelte, hogy „a forradalmi mércék alap­ján” vizsgálják ki és érté­keljék a KB-elnökség min­den tagjának tevékenységét. Ivan Brigics, a KB-elnök­ség tagja ismertette a há­rom munkacsoport állásfog­lalását a konferenciának a Központi Bizottság által előterjesztett, 36 oldalas ha­tározat-tervezetéről. Hangoztatta, hogy a kül­döttek egyöntetűen állást foglaltak Jugoszlávia szocia­lista, föderatív államiságá­nak erősítése, a gyökeres gazdasági reform végrehaj­tása, a piaci törvényszerű­ségek érvényesítése, a po­litikai intézményrendszer átalakítása, korszerűsítése, az önigazgatási érdekek plu­ralizmusa, a politikai élet demokratizálása, a parla­ment szerepének növelése, a közvetlen, titkos választások, a többes jelölés a szocialis­ta törvényesség szilárdítása, a szocialista társadalmi tu­lajdon fokozott védelme, és a JKSZ eszmei-politikai ve­zető szerepének, egységének biztosítása mellett. AZERBAJDZSÁNI KP Kizárások Magas beosztású volt párt­vezetőket zártak ki az SZKP - ból az Azerbajdzsáni Kom­munista Párt kedden Baku­ban befejeződött központi bizottsági ülésén. A KB-ülésen megállapí­tották. hogy Borisz Kevor­kov, a Karabah-hegyvidéki Autonóm Terület volt első titkára súlyos politikai hibá­kat követett el a területi partszervezet irányításában, és ezek a pártszervezet ve­zető szerepének elvesztésé­hez vezettek. A februárban és márciusban kiéleződött nemzetiségi ellentétek nyo­mán lezajlott véres zavar­gásokért személyes felelős­ség terheli Borisz Kevorko- vot. A Központi Bizottság ugyancsak kizárta a szovjet párt soraiból D. Muszlim- Zadét, a Baku melletti Szum- gajt városi pártbizottságának volt első titkárát is. mert mulasztása miatt a város­ban tragikus események zaj­lottak le. Február második felében az Azerbajdzsáni SZSZK-hoz tartozó. háromnegyedrész­ben örmények lakta Kara­bah-hegyvidéki Autonóm Te­rületen súlyos zavargások törtek ki annak kapcsán, hogy a terület lakossága kö­vetelte Karabahnak az Or­mány SZSZK-hoz történő csatolását. Az atrocitások át­terjedtek Szumgajtra is, ahol az azerbajdzsán többség pogrom hangulatban való­ságos hajtóvadászatot indí­tott a helyi örmények ellen, A zavargásoknak több halá­los áldozata volt. Az esemé­nyek elcsitulását követően a szovjet párt- és kormány- szervek alapos vizsgálatot folytattak és megállapítot­ták: a karabahiak több jo­gos kérésének teljesítését a helyi hatóságok húzták-ha- lasztották, és ez nagymér­tékben hozzájárult a sajná­latos események bekövetke­zéséhez. A KB-ülésen megválasz­tották az SZKP június vé­gén kezdődő XIX. országos pártértekezletére az Azer- bajdzsáni Kommunista Pár­tot képviselő küldötteket. ^ Kötvényárfolyamok Országos Kereskedelmi és Hitelbank Rt.

Next

/
Thumbnails
Contents