Népújság, 1988. április (39. évfolyam, 78-102. szám)

1988-04-01 / 78. szám

NÉPÚJSÁG, 1988. április 1., péntek ÜRFELUGYELET: Szovjet javaslat Genfben A szenátusi vita előtt Már csütörtökön megkezd­heti a vitát az amerikai sze­nátus a közepes hatótávol­ságú nukleáris eszközök megsemmisítéséről megkötött ratifikálásáról. A külügyi bizottság szerdán, közép­európai idő szerint az esti órákban tartja meg a végső szavazást a szerződés beter­jesztéséről. Ennek kimenete­le várhatóan az lesz, hogy egy módosítással elfogadásra ajánlják a dokumentumot. Eszerint a szerződéshez olyan mellékletet kell csa­tolni, amely leszögezi, hogy a leendő amerikai elnökök nem változtathatnak a do­kumentum értelmezésén. A módosítást a Demokrata Párt vezetése követelte, min­denekelőtt Robert Byrd és Sam Nunn szenátorok. A ja­vaslat azért született, mert a kormányzat a múlt évben megkísérelte „átértelmezni" a rakétaelhárító rendszerek­ről korábban megkötött szov­jet—amerikai szerződést, hogy ezzel lehetővé tegye az űrfegyverkezési program megvalósítását. A Reagan-kormány ugyan — Shultz külügyminiszter­nek a külügyi bizottsághoz intézett levelében — ígéretet tett arra, hogy az INF-szer- ződést úgy értelmezi, ahogy az a ratifikálási vitában a kormány vezető tisztségvise­lőinek állásfoglalásában tör­tént, de ez az ígéret csak a jelenlegi kormányt kötelezi. A demokrata vezetők által sürgetett ígéret minden jö­vőbeni kormányt is kötelez. A Szovjetunió olyan nem­zetközi ellenőrzési rendszer létrehozását javasolja, amely megakadályozná, hogy bár­miféle fegyvert telepíthesse­nek a világűrbe. Ezt az in­dítványt tartalmazza az a memorandum, amelyet a genfi leszerelési értekezle­ten terjesztett a szovjet küldöttség a tanácskozás résztvevői elé. A Szovjetunió osztja azon országok véleményét, ame­lyek aggodalmuknak adtak hangot a fegyverkezési ver­senynek a világűrre való esetleges kiterjedése miatt. Éppen ezért a szovjet kül­döttség már 1987-ben java­solta: tegyenek lépéseket egy nemzetközi ellenőrzési rendszer létrehozására, melynek azt kellene figye­lemmel kísérnie, hogy a vi­lágűrbe juttatott objektu­mokon nincsenek-e fegyve­rek. A Szovjetunió véleménye szerint — olvasható a me­A salvadori szélsőjobboldal pártja, a Nacionalista Köz* társasági Szövetség (ARENA) szerdán visszavonta képvi­selőjét a március 20-i válasz­táson leadott szavazatokat összeszámláló tanácsból, azt állítva, hogy a testület meg akarja fosztani a pártot a győzelemtől. Az ARENA képviselői ki­vonultak a helyi szavazat- számláló bizottságokból, és a párt visszahívta megbí­zottját az országos válasz­tási tanácsból is. Az ARENA morancíumban — e rendszer alapját az úgynevezett Nem­zetközi Ürfelügyelet alkotná. E testületnek az aláírók lehe­tővé tennék, hogy megvizs­gálhasson minden világűr­be küldendő berendezést. A Szovjetunió ugyanis úgy vé­li, hogy az objektumok el­lenőrzésére a fellövés előtti helyszíni vizsgálat jelenti a legegyszerűbb és leghatéko­nyabb módszert. A dokumentum meghatá­rozza, hogy a szovjet fél sze­rint mely eszközök minősül­nek fegyvernek, majd rész­letesen kifejti az ellenőrzés javasolt szabályait. Igv pél­dául a tagállamoknak idő­ben értesíteniük kell az Űr­felügyeletet minden felbo­csátás pontos időpontjáról, a hordozóeszköz típusáról, a tervezett pálya adatairól. Le­hetővé kell tennünk az el­lenőrző csoportok állandó jelenlétét az összes indítóhe- lven, s az ellenőrzés a meg­állapodásba bevont vállala­vezérkara — amely szoros kapcsolatban áll az ország­ban tevékenykedő halálbri­gádokkal — így kíván tilta­kozni az ellen, hogy a ta­nács megkérdőjelezi három ARENA-jelölt március 20-i győzelmének jogosságát. Az országos választási ta­nácsban az ARENA képvi­selője mellett a Keresztény- demokrata Párt (PDC) és a Nemzeti Egyetértés Pártja (PCN)' egy-egy képviselője tevékenykedik. A testület tokra, laboratóriumokra és kísérleti központokra is ki­terjedne. A tagállamok egyébként bármely — álta­luk tisztázatlannak minősí­tett — helyzetről felvilágo­sítást kérhetnének az Űr- felügyelettől, s az az esetleg eltitkolt indítások felderí­tésére rendkívüli helyszíni vizsgálatot is tarthatna. A dokumentum leszögezi: az ellenőrzés pontos módját, az Ürfelügyelet felépítését és működési rendszerét a későbbi tárgyalásokon hatá­roznák meg. A memorandum szerint a Nemzetközi Ürfelügyelet irá­nyító szerve a Tanács lenne, amelybe a szerződést alá­író összes tagállam képvise­lőt küld. A Tanács minden évben közgyűlést tart, de a tagok többségének kérésé­re rendkívüli ülésekre is sor kerülhet. A Nemzetközi Ürfelügyelet költségvetését a tagállamok arányos éves befizetései fedeznék. hatályos döntéséhez nem szükséges egyhangúság. Így könnyen megeshet, hogy a választási tanács határoza­ta megfosztja abszolút több­ségétől az ARENA-t. A nemzetgyűlési választások utáni napokban ugyanis kö­zölték, hogy az ARENA el­söprő győzelmet aratott a kormányon levő Keresztény- demokrata Párt fölött: míg az ARENA 31, addig a PDC csupán 22 helyet szer­zett a 60 tagú parlament­ben. Választási utójáték Salvadorban Tiltakozó gyűlés Koszovóban Tiltakozó gyűlést tartott szerdán este Pristina (Ko­szovó autonom tartomány székvárosa) Obilics nevű pe­remkerületének mintegy 1500 szerb és crnagorac nemze­tiségű lakója. Közülük mint­egy 500-an fértek be a he­lyi kultúrotthonba, a több­ség az épület körül tolon­gott. Így párhuzamos szó­noklatok és követelések hangzottak el. A tömeg időnként a „Szabadságot akarunk” jelszót harsogta. A szónokok egyebek között azt állították, hogy a ható­ságok eddig semmit sem valósítottak meg abból a 15 pontos programból, amit egy évvel ezelőtt fogadtak el a környék politikai, biztonsá­gi és társadaLmi-gazdasági helyzetének megszilárdítá­sára. Nagyobb létbiztonsá­got követeltek. Hatékony in­tézkedéseket sürgettek a szerbek és crnagoracok Ko­szovóbái történő elvándor­lásának feltartóztatására. Elmondták, hogy az al­bán nacionalisták nyomásá­ra az elmúlt öt évben 120 szerb és crnagorac család költözött el Obilicsból, s most további 70 jelezte ki- települési szándékát. Az au­tonóm tartomány politikai­biztonsági helyzetét „egyre bonyolultabbnak” értékelték Az izraeli hatóságok újabb tüntetésektől tartva zárt katonai övezetté nyilvánították Ciszjordániát és Gázát. A képen: Gáza határában palesztin férfiak várakoznak, mert meg­tagadták tőlük a belépést —( Külpolitikai kommentárunk )— Történelmi esély Helyzetelemzés és a kivezető utak megjelölése, mélyreható értékelés a nemzetközi problémák széles köréről és egyben a legégetőbbnek ítélt teendők, a valamennyi ország részéről megkívánt lépések átte­kintése — így lehetne summázni a Varsói Szerződés Külügyminisztereinek szófiai ülése után kiadott köz­leményt, illetve a bizottság tanácskozása után közzé­tett felhívást. A dokumentumok nemcsak a leginkább előtérben lévő katonai, fegyverkezési, és leszerelési kérdésekben foglalnak állást, hanem az európai eny­hülési folyamattól kezdve a regionális válságok ügyéig széles ívű, mélyreható elemzést adnak a nemzetközi közvéleményt foglalkoztató témákról. Természetesen a felvázolt javaslatok, indítványok jó része sem ismeretlen. A mögöttünk álló hónapok mégis annyi, s olyan jelentős eseményt hoztak (gon­doljunk csak a decemberi washingtoni csúcstalálkozóra és az ott megkötött rakétaszerződésre), hogy indo­kolttá vált a korábbi kezdeményezéseknek, ilyen, szin­tézisnek tekinthető összefoglalása. A szófiai ülésen áttekintették a külügyminiszterek a korábban már megfogalmazott javaslatokat is, például a bécsi tár­gyalások sikerre viteléről, a balkáni együttműködés­ről, a leszerelési szerződések ratifikálásáról, valamint az új fegyverkategóriákra kiterjesztéséről. Ismét fel­merült annak gondolata, hogy a két szembenálló ka­tonai tömb fagyassza be néhány évre költségvetését — ez esetleg alapot adhatna a hosszabb távú csökken­téshez is. Konstruktív, körültekintő hangvétel, földrészünk és az egész világ sorsáért, békéjéért és biztonságáért viselt felelősség jellemezte a szófiai tanácskozást és a két elfogadott dokumentumot. Az elmúlt hónapok eseményei, a két nagyhatalom közti viszonylagos kö­zeledés, a fegyverzetkorlátozási megbeszélések rész­leges sikerei alapul szolgálhatnak a korábbinál na­gyobb derűlátáshoz. A VSZ tagállamai egyfajta törté­nelmi esélyt látnak a most kialakult helyzetben, ar­ra szólítják fel a NATO-tagokat — s persze vala­mennyi európai országot —, hogy éljenek ezzel az eséllyel. Az eddigi szerződéseket a realitás jegyében sikerült elérni, és ez a hozzáállás tenné lehetővé a folytatást. A lényeg ugyanis — mutat rá a többi kö­zött a külügyminiszterek ülésén elfogadott felhívás — az erőfeszítések folytatása, a leszerelési folyamatok állandóvá és visszafordíthatatlanná tétele. Ez jelent­hetné igazán az előttünk álló történelmi esélyék ki­használását. Letartóztatás Oél-Koreában Szöulban csütörtökön le­tartóztatták Csőn ’ Kjung Hvant, a februáriban lekö­szönt dél-koreai elnök, Csőn Tu Hvan öccsét. Az ellene felhozott vád: sikkasztás és hűtlen kezelés — jelentette be az ügyészség. Csőn Kjung Hvan 1981- ben, testvére hatalomra ju­tásának évében került az „Űj Szövetkezeti Mozgalom” nevű szervezet élére. A me­zőeazdaság és a parasztgaz­daságok fejlesztésére létre­hozott állami szervezet élén, hét év alatt mintegy 135 millió dollárnyi összeget tu­lajdonított el saját céljaira. Ezt a pénzt beavatott tár­saival titkos külföldi szám­lákra utalták át, vagy tőzs­dei spekulációkra használ­ták fel. Az ügyben letartóz­tattak nyolc másik sze­mélyt is, többek között a fővádlott két sógorát. Kérdések és válaszok — Hol tartanak a genfi af­gán—pakisztáni tárgyalások? Mire lehet számítaná? Mik azok a „genfi dokumentu­mok”? — ezekre és hason­ló, az afganisztáni rendezés­sel kapcsolatos kérdésekre válaszol a Rabotnicseszko Delo csütörtöki számában megjelent interjújában Eduard Sevardnadze szovjet külügyminiszter. Mint szavaiból kitűnik: a „genfi dokumentumok” há­rom szerződéstervezetet je­lentenek, amelyeket az af­gán és a pakisztáni kormány között, az ENSZ-főtitkár megbízottjának közvetítésé­vel folyó tárgyalásokon dol­goztak ki Genfben. 1982 jú­niusa óta. Az első: kétolda­lú megegyezés az országaik közötti viszony elveiről, így a be nem avatkozásról és az intervencióról történő le­mondásról. A második: nyi­latkozat a Szovjetunió és az Egyesült Államok részéről biztosítandó nemzetközi ga­ranciákról. A harmadik: két­oldalú megállapodás a me­nekültek önkéntes hazatéré­séről. A „kapcsolatok doku­mentumával” és az „értel­mezésről szóló memorandum­mal” (ez az ellenőrzéshez stb. kapcsolódó technikai kérdé­seket szabályozza) együtt, ezek képezik az úgynevezett genfi csomagot. Eduard Sevardnadze rá­mutat: „Az Afganisztán és Pa­kisztán közötti megegyezések mindegyik a klasszikus nem­zetközi megállapodások jel­legét viseli, amelyekben a felek egyenjogú, szuverén személyekként jelennek meg, és minden kötelezettség a kölcsönösségre alapozódik.” Továbbá: „Az afgán—pakisz­táni tárgyalások jelenlegi fordulója előtt mindezek a szerződéstervezetek már egyeztetve voltak. Mindösz- sze a kapcsolatok dokumen­tumában üresen hagyott helyre kellett bevenni a szovjet csapatok kivonásának időtartamát, amely minden fél számára elfogadható. A tárgyalási forduló elején ez is megtörtént. 9 hónapban állapodtak meg. Ezek után már csak egyetlen kérdés várt egyeztetésre, az általá­nos pontok egyikében emlí­tett. nemzetközileg elismert határok kérdése. A tárgyalá­si forduló elején magától ér­tetődőnek tűnt — ennek meg­volt a komoly alapja —, hogy ezt a formulát illetően is lét­rejön a kompromisszum. A pakisztáni fél azonban most ennek a megoldását az egész rendezés akadályává változ­tatta.” Gyakorlatilag arról van szó — válik világossá Se­vardnadze interjújából —. hogy az angol gyarmatosí­tók által a múlt század vé­gén önkényesen meghúzott határ némely helyen tisztá afgán etnikumú (pastu) ter- rületet szel ketté. „Iszlámá­bád azon kísérletei, hogy a számára kedvezőnek tűnő körülményeket felhasználva, egy hosszú idő óta megol­datlan problémát most old­jon meg, csak sikertelenek lehetnek, az afganisztáni ren­dezés összefüggésében pedig erkölcstelenek is” — hang­súlyozza a szovjet külügy­miniszter. — Jellemző, hogy a pakisztáni területen mű­ködő afgán fegyveres ellen­zék, az úgynevezett hetek szövetsége sem támogatja a határ kérdésében elfoglalt pakisztáni álláspontot. Ráadásul Afganisztán eb­ben a kérdésben is konst­ruktív magatartást tanúsít: nem zárja ki külön diplo­máciai tárgyalások lebonyo­lítását a határproblémát il­letően. Az utóbbi időben az is bizonytalanná vált: az Egye­sült Államok vállalja-e, hogy egyike legyen az afgán—pa­kisztáni megegyezésért ga­ranciát vállaló államoknak. A. bolgár lap ezzel kapcso­latos kérdésére válaszolva. Sevardnadze szólt arról, hogy e szerep vállalása teljesen azonos kötelezettségeket je­lentene a Szovjetunió és az Egyesült Államok számára. A kötelezettségek között sze­repelne a mindenfajta be­avatkozásról való lemondás. Washington azonban kijelen­tette, hogy továbbra is segít­séget nyújt az afganisztáni ellenzéknek. Azzal az amerikai javas­lattal kapcsolatban, hogy az Egyesült Államok és a Szov­jetunió — az állítólagos aszimmetriát megszünteten­dő — egyezzen meg „mora­tóriumban” az afganisztáni felek részére történő fegy­verszállításokat illetően, a szovjet külügyminiszter egye­bek között rámutatott: ez egyrészt csak a kabuli kor­mányt fosztaná meg a vé­delemhez szükséges fegyve­rektől, mert a kormányelle­nes erőknek az Egyesült Ál­lamok csupán az egyik — jóllehet a legfontosabb — szállítója. Másrészt, a már egyeztetett dokumentumok egyikében sem esik szó sem­miféle, az amerikaiak által most emlegetett „moratóri­umról” vagy „szimmetriá­ról”. Eduard Sevardnadze az Egyesült Államok nélkül is elképzelhetőnek tartja az af­ganisztáni rendezést, bár ter­mészetesen jobb szeretné, ha Washington közreműködésé­vel történne meg az. A szov­jet külügyminiszter szerint Washington nélkül a rende­zés a következőképpen való­sulhatna meg: Afganisztán és Pakisztán kétoldalú szerződé­seket kötne, a „kapcsolatok dokumentumát” pedig raj­tuk kívül a Szovjetunió is aláírná, minthogy abban a szovjet csapatok kivonásáról is szó van. De — s ez is hangsúlyt kap az interjúban — a Szovjetunió akkor is kivonja csapatait Afganisz­tánból, ha a genfi megálla­podásokat végül is nem ír­ják alá. „Politikai döntésünk a csapatok kivonásáról vál­tozatlanul érvényes. Csak ak­kor nem többoldalú megálla­podás alapján ténykedünk — s lényegük szerint a gen­fi dokumentumok ilyen több­oldalú dokumentumok —, hanem külön megállapodás alapján, amelyet Afganisz­tánnal dolgoznánk ki. Azt tesszük majd, ami az afgán kormánynak és nekünk is a legalkalmasabb lesz,” Végezetül a szovjet kül­ügyminiszter annak a remé­nyének adott hangot, hogy „a pakisztáni vezetés jól végig­gondolja nemzeti érdekeit, mielőtt végleg nemet mon­dana”.

Next

/
Thumbnails
Contents