Népújság, 1988. január (39. évfolyam, 1-25. szám)

1988-01-02 / 1. szám

2. NÉPÚJSÁG, 1988. január 2., szombat Üdvözlő táviratok A Kubai Köztársaság nemzeti ünnepe, a for­radalom győzelmének 29. évfordulója alkal­mából Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt főtitkára. Németh Károly, 'az El­nöki Tanács elnöke és Grósz Károly, a Mi­nisztertanács elnöke kö­zös táviratban üdvö­zölték Fidel Castro Ruzt, ' a Kubai Kommunista Párt első titkárát. a Kubai Köztársaság Ál­lamtanácsa és Minisz­tertanácsa elnökét. A Hazafias Népfront Országos Tanácsa ugyancsak táviratot kül­dött a kubai partner- szervezetnek ' a kubai forradalom győzelmé­nek évfordulója alkal­mából. ★ Németh Károly. az Elnöki Tanács elnöke táviratban üdvözölte Robert Mugabét, a Zim­babwei Köztársaság el­nökévé történt megvá­lasztása alkalmából. (MTI) A HÉTEN TÖRTÉNT VASÁRNAP: Az öbölmenti együttműködési ta­nács csúcsértekezletén közös fegyvergyártási tervekről tárgyaltak — Mihail Gorbacsovot vá­lasztotta az .,Év emberévé” az amerikai Time. a francia Le Point, a brit Gallup intézet s több más nyugati sajtóorgánum HÉTFŐ: Történelmi mélypontot ért el a dollár- árfolyam Japánban és az NSZK-ban — Vita volt a NATO-ban a „kompenzálásról'', a lesze­relésre kerülő rakéták más fegyverekkel való pótlásáról — összecsapások Dél-Afrikában — Nadzsibullah afgán államfő indokínai látogatása KEDD; Strauss bajor miniszterelnök moszkvai megbeszélései — Háromszázhuszonhél napos űrrekord után visszatér a Földre Jurij Roma- nyenko. váltás a Mir űrállomáson SZERDA: Prágai bejelentés: A nyugatnémet kancellár a csehszlovák fővárosba utazik — Laosz párbeszédet ajánl Thaiföldnek a halár- incidensek rendezésére — Zimbabweban Mu­gabe átveszi az elnöki tisztséget — Hol kori finn kormányfő Leningrádban CSÜTÖRTÖK: Tovább tart a feszültség a meg­szállt arab területeken, a letartóztatott palesz­tinok védőügyvédjeinek tiltakozása — A nica- raguai elnök a béketárgyalások folytatásának lehetőségéről PÉNTEK: Az afgán kormányerők sikere: a ki­len cesztendös ellenforradalmi ostromgyürú szétzúzása után megindult a közúti forgalom Hoszt és Gardez között: Cordovez ENSZ-köz- vetítő kabuli utazása — Gorbacsov és Reagan újévi üdvözlete a szovjet és amerikai televí­zióban Ismét rekordokat döntött a dollár árfolyamesése a nemzetközi pénzvilágban. A képen: a párizsi tőzsdén egy ügynök próbál üzletet kötni (jobbra, lent). Miközben hazánkban százéves melegrekordot mérnek a hőmérők, addig az Egyesült Államok középső részén igazi téli ítéletidő tombol: a hatalmas mennyiségű hó bénítja a közlekedést és balesete­ket okoz. A képen: egy chicagói utcát próbálnak járhatóvá tenni (balra, lent). Mintegy kétezer izraeli tüntetett Jeruzsálemben a megszállt területeken alkalmazott rendőri el­nyomás ellen. A tüntetésen a „Békét most!” elnevezésű haladó szervezet tagjai vettek részt (jobbra, lent). Az óesztendő utolsó napjaiban hatalmas újszülöttnek adott életet az USA-beli Newark város kórházában egy ««s/onv. A képen: Yolanda Wegrzynek és 5 napos kisfia, Raymond, aki 6,6 kilóval született (jobbra, lent). viNépujsag-telefotó: AP — MTI — KS) Tisztelgés a Petőfi-emlékhelyeknél Petőfi Sándor szűkebb hazájában. Bács-Kiskunban meeveszerte tisztelegtek a 165 évvel ezelőtt szilvesz­ter éjszakáján született köl­tő emléke előtt. Gyertyákat avúitottak a Petőfi-emlék- helyeken. Dunavecsén, Kecskeméten. Kiskunfél- eavházán. Kunszentmikló- son. Szabadszálláson, Szalk- szentmártonban. s megko­szorúzták az őt ábrázoló szobrokat, a róla elnevezett közévületekeí. A központi ünnepséget december 31-én. a késő dél­utáni órákban rendezték meg a hagyományokhoz hí­ven Kiskörösön, a szülőház­nál. A gyertyák. fáklyák, reflektorok fényétől meg­világított. nádfedeles. fe­hérfalú épület előtt tartott nagygyűlés szónoka — Nagy István, a Kiskőrösi Városi Tanács főelőadója — szólt a Petőfi-kultusz ápolásának újabb eredményeiről. Gaz­dagodtak a gyűjtemények, úi állandó kiállítás nyílt a szülőház melletti irodalmi múzeumban, sikeres volt az országos Petőfi Társaság ál­tal meghirdetett képzőmű­vészeti pályázat, két al­kotással gyarapodott a Pe- tőfi-verseket fordító szer­zőknek emléket állító kiskő­rösi szoborpark. 1987-ben több mint tízezren zarándo­koltak el az ország és a vi­lág különböző részeiből a költő szülőházához. A másfél száznyi érdeklő­dő részvételével tartott ün­nepi megemlékezés után megkoszorúzták Petőfi szü­lőházát. Tavasz a télben Ez a felvétel nem tavasszal készült, hanem a szilveszter előtti napokban, a francia Alpokban, Megeve közelében. A szokatlanul enyhe időjárás következtében a sílécek he­lyett kerékpáros túrákat lehet tenni a völgyekben (Népújság-telefotó: AP — MTI — KS) MAGYAR-NDK Együttműködés a szerszámgépiparban kalmazott berendezéseket, közöttük karosszériák ké­szítésére szolgáló sajtológé­peket. valamint fröccsöntő és műanyag-megmunkáló gépeket, s különböző külön­leges szerszámokat szállít Magyarországra. A magyar export részét alkotják a jö­vőben is a SZIM Művek jól bevált CNC-esztergagépei, továbbá az olyan célgépek, mint például a radiál-fúró. A magyar szállítmány új­donságai közé tartoznak a Csepeli Szerszámgépgyár megmunkáló központjai. Magyarországon éppúgy, mint az NDK-ban évente számos szakmai szimpóziu­mot. alkalmazástechnikai tanácskozást rendeznek a partnerek, s megszervezik a szakemberek cseréjét is. S természetesen mindkét or­szág szerszámgépgyártói ki­állítják termékeiket a lip­csei és a budapesti vásáro­kon. g­„A megmunkálás pontossága és gyorsasága iránti egyre nö­vekvő követelmények kielégítéséhez rendkívül precíz és nagy termelékenységű szerszámgépekre van szükség. A ma­gyar gyártmányokkal nagyon meg vagyunk elégedve” — jelenti ki Holger Fiebig, aki egy csepeli köszörűgépen dol­gozik (Fotók: NDK — KS) A közelmúltban fejeződtek be Budapesten, a magyar—NDK gazdasági és műszaki- tudományos együttműködési bizottság tárgyalásai. A tárgyalt témák közül fontos helyet töltöttek be a szerszámgépipari együttműködés kérdései. Magyarország és az NDK mintegy három évtizede szállít egymásnak különböző szerszámgépeket, ezen belül az NC- és CNC-gépek cse­réje tízéves múltra tekinthet vissza. Magyarország min­denekelőtt koordináta-fúró­gépeket vásárol és fogaske­rekek megmunkálására al­kalmas köszörűgépeket ex­portál az NDK-ba. A leg­nagyobb NDK szerszámgép- gyártó vállalat, a WMW leg­főbb partnerei közé tartozik az Ikarus Karosszéria- és Járműgyár, a Csepel Autó­gyár, a RÁBA Magyar Va­gon. és Gépgyár, valamint a Diósgyőri Gépgyár. A ma­gyar CNC-gépeket a többi között a sajtológépeket gyár­tó erfurti Umformwerk, a jénai Carl Zeiss Művek és az NDK nyomdaipara alkal­mazza. A gépek szállításáról kö­tött szerződések a pótalkat­rész-ellátást is szabályozzák. A WMW-gépek számára Bu­dapesten berendezett alkat­részraktár szavatolja a 48 órán belüli javítást. A Tech- noimpex Berlinben központi vevőszolgálatot rendezett be. A két ország gazdasági vegyesbizottságának szer­számgépipari munkacso­portjai mindenekelőtt tu­dományos-műszaki téren működnek szorosan együtt. A szerződésekben foglaltak­nak megfelelően a karl- marx-stadti kutatóközpont és a budapesti Kohó- és Gép­ipari Tervező Vállalat köl­csönösen felhasználja az in­tegrált gyártósorok és a többrendeltetésű géprend­szerek fejlesztésének és al­kalmazásának legújabb ered­ményeit, a típusmegoldások kidolgozásában éppúgy, mint a számítógépes tervező és szimulációs módszerekben. A gazdasági vegyesbizottság évente beszámolót készít ezekről az eredményekről is. Különösen élénk együttmű­ködés alakult ki az utóbbi években a berlini és a karl- marx-stadti szerszámgép­ipari kombinátok, valamint a budapesti és az esztergomi partnerüzemeik között. A gazdasági terveK koor­dinálásának keretében a szerszámgépgyártás terüle­tén is kidolgozták már az 1990-ig szóló munkatervet. Ennek értelmében az áru­cserét mindkét partner 4—7 százalékkal kívánja növelni. Az NDK az elkövetkező években főleg hagyományos elven működő gépeket, to­vábbá CNC- és más auto­matikus gépsorokat, a for­gács nélküli alakításban al­Ez a digitá­lis kijelzésű, egyállványos koordináta- fúrógép a WMW drez­dai gyárá­nak, a Mikro- matnak végszereldé- jében készült az Egyesült Villamos­gépgyár ceglédi üze­me részére

Next

/
Thumbnails
Contents