Népújság, 1986. október (37. évfolyam, 231-257. szám)

1986-10-01 / 231. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! XXXVII. évfolyam, 231. szám ÁRA: 1986. október 1., szerda 1,80 FORINT AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA OKTÓBER 11-12-ÉN Szovjet—amerikai csúcstalálkozó Megállapodás született arról, hogy Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára és Ronald Reagan, az Egyesült Államok elnöke október 11—12-én, Reykjavikban, Izland fővárosában találkozót tart — jelentette kedden a TASZSZ szovjet hír- ügynökség. A találkozót Mihail Gorbacsov javasolta, s Ro­nald Reagan e javaslatot elfogadta. A reykjaviki találkozó része azoknak az előkészületeknek, amelyek Mihail Gorbacsov Egyesült Államokban teendő lá­togatását szolgálják. Ez utóbbiról a felek 1985 novemberé­ben Genfben állapodtak meg. . A Szovjetunió és az Egyesült Államok hálásak az izlandi kormánynak, hogy kész a reykjaviki találkozó megrendezé­sére — tette hozzá a TASZSZ. Az ékszerdoboz kincsei A századforduló művé­szeti kiáltványaiban több­ször is megfogalmazódott: le kell rombolni a múzeu­mokat! Ez a szinte eszelős óhaj a huszadik század ele­jének illúzióit fejezte ki: az alkotók úgy gondolták, hogy a technikai civilizá­ció megoldja az emberiség nagy kérdéseit. A múlt föl­halmozott „ócska kacatjai- ra” többé semmi szükség. Ma már — több mint fél évszázad elteltével — más véleményen vagyunk. Több­szörösen rájöhettünk, hogy egymásra épülnek a külön­böző korok, egyik nem le­het meg a másik nélkül. Az értékeket meg kell őriz­ni. különben gyökértelen és könnyen sodródó nemzedék nő fel. Korunkban napról nap­ra jobban megtanuljuk tisztelni az örökséget, fel­fedezzük újra a hagyomá­nyokat: a szokásokban, vi- seletekben, népdalokban és sok másban rejtező böl­csességeket. Eleink évszá­zadok, évezredek alatt ki­alakított életvitelét, gon­dolkodásmódját. A múzeumok így vál­nak a tapasztalatok őrzői­vé, sokféleképpen igyekez­nek világszerte felhívni a figyelmet a folyamatosság­ra. a történelem egységére. Hazánkban is ez az intéz­mény lett az egyik legha­tásosabb közművelődési eszköz: a felé irányuló kí­váncsiságot új és új mód­szerekkel elégítik ki. Az egri Dobó István Vár­múzeum .dobogós” a lá­togatottság terén honi tár­sai között. A múzeumi és műemléki hónap nyitónap­ján mégis el kell gondol­kozni azon, hogy elég jól gazdálkodunk-e ezzel az adottságunkkal. Megye- székhelyünket, Egert ék­szerdobozként szokták em­legetni. Da vajon valóban rejteznek-e benne kincsek? A Megyei Könyvtár aulá­jában minden alkalommal rendez valamilyen kiállí­tást. A mostani címe: „Közgyűjteményeink is­meretlen kincsei”. Nagyon sok ilyen föltáratlan érték van, amit érdemes volna nyilvánosság elé' tárni. Eger követhetné a szent­endrei modellt, több gyűj­temény befogadásával, mél­tó tálalásával. Ha a mecé- nási buzgalom megalapoz­na néhány izgalmas látni­valót, akkor egy idő után már egyik érdekesség von- zaná a másikat. Ma inkább az legyen a jelszó: alapítsunk múzeu­mokat! Ha még gazdagab­ban nyitnánk föl vendége­ink előtt az „ékszerdobozt”, szebb lenne az összkép. Mert mit ér a doboz dús kincsek nélkül? Gábor László KÖZÉP-EURÓPA LEGNAGYOBB SZAKMAI BEMUTATÓJA Bábolnai napok ’86 Kádár János megbeszélése Alessandro Haltával A bábolnai kombinát kukoricaüzemének egy része Sorrendben ez a kilen­cedik: kedden megnyitot­ták az ország, a világ nyilvánossága előtt a bá­bolnai napok idei gazdag rendezvénysorozatát. Két­százötvenkét résztvevő vállalat — közöttük több mint félszáz külföldi cég — hozta el újdonságait, korszerű gépeit, vetőmag­jait, kémiai anyagait, élel­miszeripari termékeit, technológiai elképzeléseit, hogy bemutassa a nagy- közönségnek. „Jöjjön el Bábolnára, külföldre” — ezt hangoztatta sajtótá­jékoztatóján dr. Burgert Róbert, a kombinát Álla­mi-díjas vezérigazgatója. Valóban a világ mező- gazdaságát segítők és az élenjáró módszereket, el­járásokat közreadók je­len vannak a péntekig tartó rendezvénysoroza­ton. Mint dr. Burgert Róbert tájékoztatójából kitűnt: a mostani program célja az előző évekéhez képest nem változott. Tehát, segíteni kí­vánják a népgazdaság két alapvetően fontos mezőgaz­dasági ágazata: a gabona- és a hústermelés növelését, az exportképesség fokozását. Vi­tafórumot teremtenek és sokoldalú tapasztalatcserét ajánlanak a gyakorlati, illet­ve a tudományos szakembe­reknek. Egyidejűleg rámu­tatnak arra is, hogy a kom­binátnak milyen széles kö­rű hazai és nemzetközi kap­csolatai vannak, amely a fo­lyamatos megújulás nélkü­lözhetetlen eleme. A résztvevők tapasztallhat- ják, hogy Bábolnán nincse­nek külön kutatók, hanem minden dolgozó saját, rend­szeres feladatának tekinti azt. Kísérleteik szorosan ösz- szefüggnek a termeléssel és fejlődésük egyik záloga. A Bábolnai napok tartalmát tehát ismét az előrelépés gondolata határozza meg. Csak olyan kiállítók jelent­kezését fogadták el — a ha­gyományokhoz híven — amelyek a jövőt jelentő és a gyakorlati alkalmazásra meg­érett újdonságok bemutatá­sára vállalkoznak. Agrárter­melésünk fejlődésének ugyanis egyik kulcskérdése, hogy mielőbb elterjedjenek az olcsóbb, de jövedelme­zőbb gazdálkodást ígérő, a versenyképességet javító ter­melési eszközök, eljárások. A már említett 252 kiál­lítóból hetvenhat a külföldi. Olyan cégek mutatják be újdonságaikat, mint a nyu­gatnémet Mercedes Benz, a Claas, a Bayer AG, a Rau, az olasz Fiatagri, az osztrák Bauer, a holland Vicon, az NDK Forschritt, az ameri­kai Pioneer. A magyarok között találni a Rába Vagon- és Gépgyárat, a Phylaxiát. a Kőbányai Gyógyszeráru- gyárat, az Eszak-Magyaror- szági Vegyiműveket, több Mezőgép vállalatot, kutató­éi nemesítő intézményeket. Péntekig mindennap gya­korlati gépbemutatót tarta­nak, ahol csaknem nyolc­van, hazánkban először lát­ható újdonsággal ismerked­hetnek meg a látogatók. Nagy szerepet kapnak a többcélú erőgépek. Ebbén látják ugyanis a jövő trak­torát. A mikroelektronika- és au­tomatikabemutató igen fon­tos része a Bábolnai napok­nak. Az a gondolat vezérli, hogy ma már a korszerű mezőgazdaság egyik legfon­tosabb erőforrása a kísérleti úton szerzett hatalmas tu­dásanyag A bábolnai üze­mek nyitott KapuKkai vár­ják az érdeklődőket. Bemu­tatják iparszerű állattenyész­tési rendszereik eredményeit. Heves megyéből a Mátrai Erdő- és Fafeldolgozó Gaz­daság, a gyöngyösi Agro- mechanikai Kisszövetkezet, valamint az ugyancsak gyön­gyösi kisiparos, Morvái Fe­renc Megamorv-kazánjaival vesz részt a kiállításon. A Népújság munkatársá­nak kérdésére dr. Burgert Róbert elmondta, hogy a Hevesben levő partnergaz- daságaikkal is igyekeznek szorosabbra fűzni kapcsola­taikat és még több segítsé­get nyújtani a kalászos ga­bona, valamint a kukorica termeléséhez. Várják sző­kébb hazánk szakembereit is a bemutatókra, hogy meg­felelő tapasztalatokat szerez­zenek az újdonságok beve­zetésére. Mentusz Károly TÁJÉKOZTATÓ A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁGON Finn vendégek Egerben Tegnap délután, Egerbe érkezett a Finn Szociálde­mokrata Pártnak az a dele­gációja, amely az MSZMP KB vendégeként tartózkodik hazánkban. Lauri Kangast, a Finn Szociáldemokrata Párt külügyi titkárát és Al­lan Rosust, a párt külügyi bizottságának tagját, a tur- kui egyetem professzorát el­kísérte Gróf Ferenc, az MSZMP KB külügyi osztá­lyának politikai munkatár­sa is. A küldöttség tagjait a me­gyei pártbizottságon Kiss Sándor, az MSZMP Heves Megyei Bizottságának titká­ra tájékoztatta megyénk tár­sadalmi és gazdasági hely­zetéről, valamint a pártbi­zottság tevékenységéről. Ezen részt vett Schmidt Re­zső, a megyei tanács elnöke is. A finn vendégeket külö­nösen érdekelték a vállalati demokráciával, illetőleg a kisvállalkozásókkal össze­függő kérdések, tapasztala­tok. Ezt követően a delegá­ció az Egri Dohánygyár, va­lamint az Eger—Mátravidéki Borgazdasági Kombinát munkájával ismerkedett meg. A mai nap során dr. Var­jú Vilmos Eger Város Ta­nácsának elnöke ad tájékoz­tatást a városi tanács tevé­kenységéről, valamint Eger é Pori testvérvárosi .kapcso­latáról. A kétnapos program városnézéssel fejeződik be A finn vendégek a megyei pártbizottság székházában talál­koztak Kiss Sándorral, a megyei pártbizottság titkárával és Schmidt Rezsővel, Heves Megye Tanácsának elnökével (Fotó: Kőhidi Imre) Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt fő­titkára kedden délelőtt a Központi Bizottság székházá­ban megbeszélést folytatott Alessavdro Nattával, az Olasz Komrpunista Párt ha­zánkban tartózkodó főtitká­rával. A szívélyes, elvtársi lég­körű találkozón a két párt vezetői véleményt cseréltek a nemzetközi helyzet leg­fontosabb kérdéseiről, min­denekelőtt az emberiség lé­tét fenyegető veszélyek el­hárításának feladatairól. Sür­gették a fegyverkezési ver­seny további kiszélesítésé­nek megakadályozását, és állást foglaltak amellett, hogy a fegyverzetkorlátozás és a leszerelés terén mi­előbb konkrét megállapodá­sok szülessenek. Méltatták a Szovjetunió, a szocialista or. szágok ez irányú erőfeszíté­seit, és üdvözöltek minden erre vonatkozó konstruktív kezdeményezést, bárkitől is származzék. Különösen nagy­ra értékelték a Szovjetunió egyoldalú döntését a nukleá­ris robbantások felfüggesz­téséi ől. Megállapították, hogy a nemzetközi béke és bizton­ság szempontjából különös jelentősége van az össz-eu- rópai párbeszédnek, amelyet a helsinki folyamat kereté­ben a részt vevő államok a feszültség és a bizalmatlan­ság csökkentéséért, az együtt­működés bővítéséért foly­tatnak. Üdvözölték a stock­holmi tanácskozás eredmé­nyes befejezését és kifejez­ték reményüket, hogy a no­vember elején kezdődő bé­csi utókonferencián lehető­ség nyílik az enyhülés újabb területekre való kiterjeszté­sére. Kölcsönös egyetértésben nagyra értékelték a kommu­nisták, más baloldali erők, a különböző demokratikus szervezetek és a széles tár­sadalmi bázisra épülő há­borúellenes mozgalmak erő­feszítéseit. Ezeket az erő­ket, szervezeteket és moz­galmakat a jelenkor fontos tényezőinek tekintik. Állást foglaltak a kommunista. a szocialista és szociáldemok­rata pártok kapcsolatainak elmélyítése mellett, és sík- raszálltak minden olyan erő szolidaritásáért, amely a bé­kéért, a társadalmi haladá­sért, a népek szabadságáért és függetlenségéért küzd. Kádár János és Alessand­ro Natta kölcsönösen tájé­koztatta egymást az MSZMP és az OKP helyzetéről, te­vékenységéről és időszerű feladatairól. Áttekintették a két párt közötti hagyomá­nyosan jó kapcsolatokat, és megelégedéssel állapították meg, hogy a magyar és az olasz kommunisták együtt­működése eredményesen já­rul hozzá a két nép közötti barátság erősítéséhez, a két ország közötti kapcsolatok fejlődéséhez és az európai béke, a népek közötti barát ság ügyéhez. A megbeszélésen részt vett Antonio Rubbi, az OKP ve­zetőségének tagja, a KB nem­zetközi osztályának vezetője és Renato Sandri, a KB tag­ja, valamint Gecse Attila, az MSZMP KB külügyi osz­tályának helyettes vezetője A találkozót követően Ká­dár János ebédet adott Ales­sandro Natta tiszteletére, amelyen magyar részről je­len volt Övári Miklós, a Po­litikai Bizottság tagja a Központi Bizottság titkára. Szűrös Mátyás, a KB titKá- ra és Gecse Attila, olasz rész­ről az OKP főtitkárának kí­séretében lévő Antonio Rub­bi és Renato Sandri. Belgiumi tárgyalásait befejezve Hazaérkezett Lázár György Kedden, hivatalos belgiumi látogatásának második nap­ján, Lázár György minisz­terelnököt tíz órakor, a brüsszeli királyi palotában audiencián fogadta Baudouin belga király. A délelőtti program azzal a díszebéddel zárult, ame­lyet Herman de Croo köz­lekedési és külkereskedelmi miniszter adott Lázár György, •valamint a magyar minisz­terelnök kíséretében lévő ál­lamférfiak tiszteletére az Egmont-palotában. Az ebé­den a belga és luxemburgi , gazdasági és üzleti élet több neves személyisége, közöttük az elektronikai ipar néhány . vezetője is jelen volt. Kedden délután Lázár György a brüsszeli magyar nagykövetségen találkozott a magyar kolónia tagjaival, majd a belga külkereskedel­mi hivatal tiszteletére adott fogadásán eszmecserét foly­tatott a hivatal elnökével. Albert herceggel és számos gazdasági vezetővel, üzlet­emberekkel. Külön tanácsko­zott belga partnerével Tö­rök István külkereskedelmi és Szabó Imre ipari állam­titkár. Elutazása- előtt Lázár György interjút adott a fla- mand nyelvű belga televízió­nak. Ezzel Lázár György két­napos, belgiumi hivatalos látogatása véget ért. Lázár György, a Minisz­tertanács elnöke, aki Wilf­ried Martens belga minisz­terelnök meghívására hiva­talos látogatást tett Belgi­umban, kedden ese hazaér­kezett. Ünnepélyes zászlólevonás Kedden, a gellérthegyi Felszabadulási Emlékműnél kato­nai tiszteletadással levonták a magyar nemzeti lobogót és a munkásmozgalom vörös zászlaját, amely a fegyveres erők napja alkalmából lengett árbocrúdján.

Next

/
Thumbnails
Contents