Népújság, 1986. augusztus (37. évfolyam, 180-204. szám)

1986-08-01 / 180. szám

2. NÉPÚJSÁG, 1986. augusztus 1., péntek NYUGATNÉMET TÜNTETÉS MANAGUÁBAN Nicaragua: amerikai ENSZ-vétó várható Csütörtökön is folytatja a vitát a Nicaragua által fel­vetett kérdésben a Biztonsá­gi Tanács. A kedden kezdő­dött vitában Daniel Ortega nicaraguai elnök javasolta: a tanács szólítsa fel az Egye­sült Államokat, hogy tartsa tiszteletben a hágai nemzet­közi bíróság határozatát és szüntesse meg az ország el­leni intervencióját. Az ame­rikai küldöttség várhatóan vétót emel abban az eset­ben, ha a tanács többsége egyetért Nicaragua kérésé­vel. Szerdán a vitában felszó­lalt Vitalij Szafronov, a Szovjetunió állandó ENSZ- képviselőjének helyettese is. Rámutatott: Washington minden eszközt felhasznál annak érdekében, hogy Ni­caraguában megdöntse a sandinista rendszert. En­nek indoklására akarja el­hitetni, hogy az ország „szov­jet támaszponttá válik, s területét a Szovjetunió az Egyesült Államok elleni ka­tonai akcióhoz akarja fel­használni. Szafronov a leg­határozottabban leszögeztem Szovjetuniónak nincsenek ilyen szándékai, nem kíván semmiféle „nyomást” kifej­teni az Egyesült Államokra vagy a közép-amerikai or­szágokra általában sem, és különösen nem Nicaragua te. rületét felhasználva. Nyugatnémet állampolgá­rok rendeztek tüntetést szer­dán Managuában. A tünte­tők követelték országuk kor­mányától, hogy ítélje el a Reagan-kormány által támo­gatott, Nicaragua ellen irá­nyuló terroristaakciókat. Egyben tiltakoztak az ellen, hogy Bonn a managuai kor­mányra próbálja hárítani a felelősséget három nyugat­európai önkéntes haláláért, akiket a „kontrák” kedden gyilkoltak meg. Bemard Kalb, a washing­toni külügyminisztérium szóvivője, az ellenforradal­márokat „szabadságharco­soknak” nevezte, majd kije­lentette, hogy a Nicaraguá­ban dolgozó önkéntesek sor­sáért „a managuai kormány viseli a felelősséget”. Daniel Ortega nicaraguai elnök szerdán, New York­ban, találkozott Jesse Jack- son, amerikai demokrata pár­ti szenátorral. A Nueva Ni­caragua hírügynökségnek nyilatkozva, Jackson kijelen­tette, hogy minden tőle tel­hetőt megtesz a nicaraguai ügyekbe való amerikai be­avatkozás megszüntetéséért. A hondurasi kormány nem ismeri el a hágai nemzetkö­zi bíróság döntéseit — kö­zölte szerdán Tegucigalpa, miután Nicaragua panaszt emelt Hágában Costa Rica és Honduras ellen. Nicara­gua azt vetette két szom­szédja szemére, hogy mene­déket nyújt a törvényes ma­naguai kormány megdönté­séért harcoló ellenforradal­mároknak. Jósé Azcona del Hoyo, hondurasi elnök szerdán, egy rádiónyilatkozatban elismer­te, hogy hazája területén ni­caraguai „kontrák" állomá­soznak. Ezt azzal indokolta, hogy Hondurasnak nincs elegendő ereje a „kontrák” tevékenységének ellenőrzé­sére. Tegucigalpa egyébként mostanáig tagadta, hogy Hondurasban nicaraguai el­lenforradalmárok tartózkod­nak. Mihail Gorbacsov befejezte távol-keleti útját Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára, csütör­tökön befejezte a szovjet Távol-Keleten tett látogatá­sát és elindult vissza, Moszk­vába. Ezt megelőzően, a ha- barovszki határterület párt- szervezetének vezetői előtt nagyobb beszédet mondott. A főtitkár múlt pénteken indult útnak, s egyhetes kőr­útján megfordult Vlagyi­vosztokban, Nahodkában, az Amur menti Komszomolszk. ban, s végül Habarovszkban Vlagyivosztokban részt vett a Szovjet Hadiflotta napja alkalmából rendezett ünnep­ségeken, majd, mikor átad­ta a városnak a második Le- nin-rendet, igen fontos bél­és külpolitikai mondandók­ban bővelkedő beszédet mondott. Utazása folytatása volt azoknak a belföldi látogatá­soknak, amelyeket tavaly március, főtitkárrá választá­sa óta folytat. A meglátoga­tott körzetek lakosaival folytatott kötetlen beszél­getései egyikén elmondta hogy legközelebb majd Ja­kutföldre, Magadánba és Csukcsföldre is ellátogat. CSERNOBIL: Mi lesz az atomerőmű sorsa? Mi lesz a csernobili atom­erőmű sorsa? — e kérdés érdekli a Pravda olvasóit. Leveleikre a csütörtöki számban Andranyik Petrosz- janc, a Szovjetunió Állami Atomenergia Bizottságának elnöke válaszol. A szovjet akadémikus egyebek között utalt arra, hogy a sérült ne­gyedik blokk eltemetése nem egyszerű befalazás. A bonyolult mérnöki építmény alapját különleges módon hűtött lap képezi, itt kap­tak helyet a hőcserélők, és a csaknem 200 mérőműszer, amely ellenőrzi a hőmérsék­letet. Petroszjanc szavai szerint nem lett volna célszerű el­távolítani a megmaradt nuk­leáris fűtőanyagot, az elte­metés mellett döntöttek in­kább. így az általános su­gárzási szint gyorsabban csökken, biztonságosabb munkakörülmények teremt­hetők az erőműben dolgozók számára. A blokkban ma­radt nukleáris fűtőanyag nem jelent veszélyt az atom­fizika törvényszerűségei alapján — hangoztatta. Október táján újraindítják az első és a második blok­kot. Ügyeleti rendszerben üzemeltetik majd: a dolgo­zók kéthetenként váltják egymást. A harmadik, a sé­rült reaktor közelében levő blokk sorsa már nem ilyen egyszerű. Alapos műszaki vizsgálatokra, javításokra, szabályozásokra, s megfele­lő üzemi próbákra van szükség. A felelősség, illetve fele­lőtlenség kérdését boncol­gatva, Petroszjanc utalt ar­ra. hogy az erőmű szakem­berei egyszerűen „elfelejtet­ték”, milyen üzemanyaggal működik berendezésük és — hangoztatta — a balesethez vezető kísérleteket nem egyeztették atomenergetikai szakemberekkel, tudomá­nyos vezetővel, a főtervező­vel és az erőműépítőkkel. Ügy tettek, mintha közön­séges villamos erőművel len­ne dolguk. A jövőben is növelik majd az atomerőművek számát — jelentette ki Petroszjanc, s kitért arra, hogy az atom- energetikai minisztérium minden jel szerint szigorú fegyelmet és rendet teremt a kiszolgálószemélyzet meg­bízható, balesetmentes mun­kája érdekében. Fokozott fi­gyelmet fordítanak a dolgo­zók kiképzésére, egyebek kö­zött a válsághelyzetben va­ló gyors és helyes cselekvés gyakorlására. USA-DÉL-AFRIKA Reagan konstruktív elkötelezettsége Az Egyesült Államok fel­vette a kapcsolatot a dél­afrikai apartheid rendszer megdöntéséért fegyveres har­cot folytató Afrikai Nemze­ti Kongresszussal. Paul Hare. az Egyesült Államok zam­biai nagykövete, szerdán ta­lálkozott az ANC végrehaj­tó bizottságának három tag­jával, a pretoriai rezsim ál­tal törvényen kívül helyezett szervezet lusakai székhelyén. A nagykövetség szóvivő­jének közlése szerint, a 90 perces megbeszélés a wa­shingtoni kormány „első, be­jelentett kapcsolatfelvétele” ezen a szinten az ANC-vel. A hírt megerősítő washing­toni külügyminisztériumi fo­galmazás szerint, az ANC­vel folytatott párbeszéd ma­gasabb szintre való emelése azt a washingtoni törekvést szolgálja, hogy „előmozdítsa a tárgyalásokat a dél-afrikai békés rendezésben érdekelt felek között”. Az ANC szóvivőjének tá­jékoztatása szerint, a meg­beszélésen Reagan elnök „konstruktív elkötelezettség­nek” nevezett dél-afrikai po­litikájáról és a Pretoria el­leni, kötelező érvényű szank­ciókról volt szó. Az ANC elutasítja Reagan elnöknek a pretoriai rezsimmel szoros kapcsolatokat ápoló politi­káját, és a washingtoni kor­mánytól szankciókat sürget az apartheid felszámolásá­nak meggyorsítására. Közös szovjet—amerikai tudományos kutatás Szovjet Kazahsztánban, Szemipalatyinszk térségében együtt dolgoznak szovjet és amerikai tudósok azokkal a földrengés- vizsgáló műszerekkel, amelyeket kétoldalú megállapodás ke­retében helyeztek el. A képen (balra) egy amerikai és egy szovjet szakértő (Népújság-telefotó — AP — MTI — KS) A baszk kockázat ALIGHA KÉTSÉGES, hogy újabb vihar várható a baszkok lakta vidékeken — mind Spanyolországban, mind Franciaországban. Madridban ugyanis a spa­nyol és a francia külügyminiszter megállapodott, hogy Párizs rövidesen újabb frászát terroristákat ad ki a szomszéd ország hatóságainak. 1984 őszén történt meg először, hogy Franciaor­szág megvonta a politikai menedékjogot három ETA- terroristától, akiket aztán Madridba szállítottak és átadták őket a spanyol igazságszolgáltatásnak. Az eset nagy felzúdulást váltott ki a spanyol—francia határ mindkét oldalán — tüntetésekkel és bombák­kal. Tudta mindenki, hogy milyen kockázattal jár. ha a francia hatóságok fellépnek a területükre me­nekült baszk terroristák ellen. Hiszen történelmi ha­gyomány Franciaországban, hogy a politikai menekül­teket általában befogadják, s a1 baszk szélsőséges szervezet, az ETA emberei a fasiszta Franco-rend- szer uralkodása idején mindig is a határon túl lel­tek menedékre. Csakhogy azóta Spanyolországban megteremtődött a demokrácia, az ETA azonban vál­tozatlan kegyetlenséggel folytatja hadjáratát a spa­nyol hatóságok és intézmények ellen. A francia vezetés hosszú dilemma után végül is el­határozta magát 1984-ben. Tette ezt azért is, mert a franciaországi baszk vidékeken szintén elszaporodtak a terrorcselekmények. Párizs pontosan tudta, hogy a döntés nem lesz népszerű a baszkok körében, akik­nek 300 ezres közössége sohasem okozott olyan gon­dokat a központi irányításnak, mint spanyolországi rokonaik Madridnak, viszont mindig is nagy szimpá­tiával tekintettek azok harcára. Ezt a szimpátiát saj­nos még a terrorizmus megannyi szélsőséges megnyil­vánulása sem tudta kiirtani. SPANYOLORSZÁGBAN az elmúlt években az ETA már olyan akciók sorát követte el, amelyekét semmilyen cél nem igazolhatott. Ezért szállt be Pá­rizs a terrorizmus elleni közös küzdelembe. Azóta határozottan erősödött a két kormányzat együttműkö­dése. Franciaország intenzíven segítette déli szom­szédját a Közös Piachoz csatlakozásban, és módsze­resen csapott le a területére menekült ETA-terroris- tákra. Ennek a folyamatnak volt az állomása a mos­tani külügyminiszteri megbeszélés, amelynek persze ismét a terrorizmus elleni harc állt a középpontjá­ban, hiszen erre maga az ETA adott okot júliusi, pél­dátlanul brutális merényleteivel. Madrid most a je­lek szerint súlyos lépésekre készül az ETA terroris­tái érién, s ehhez szüksége van a francia hatóságok fokozottabb segítségére is. AVAR KAROLY HELSINKI Nem önáltatás Vajon csak önaltatás, vagy valóban iga/, a mondás, hogy Helsinki él? C sak jelszó-e. amelyet hamis remények táplálnák vagy politikailag helytálló megállapítás? Ez utóbbi felel meg a valóságnak. De. hogy mi se essünk az indokolás nélküli jelsza­vak hangoztatásának a hibájába, okoljuk meg a fenti állítást: miért érvényes máig is az. a részletes — politikai, gazdasági, kulturális, emberi kapcsolatokat szabályo­zó — vastag okmány, amelyet harminchá­rom európai és a két észak-amerikai ál­lam legmagasabb rangú vezetői írtak alá jó egy évtizeddel ezelőtt. S miért lenne kívánatos a további hasznosítása. Nézzünk körül ma a nem­zetközi terepen a tanács­kozások sikeressége szem­pontjából. Vagy zsákutcá­ba jutott, vagy kínos-keser­vesen húzódó, megállapo­dást nem vagy alig hozó üléseket látunk. Az 1975-ös helsinki záróokmány alá­írása azonban azt bizonyít­ja, hogy ez nem eleve el­rendelt valami, nem a nem­zetközi ellentétek elkerül­hetetlen velejárója. Meg le­het egyezni, még pedig nem­csak valamely részletben, hanem a világkapcsolatok átfogó, békésen együttmű­ködő rendszerét illetően is. Helsinki tehát bizonyíték, érv, hogy ami egyszer meg­történt, az másodszor is be­következhet, s magába az okmányba foglaltak ismét uralkodóvá lehetnek a ke­let-nyugati viszonyban. A,harmincöt magas rangú vezető azért ülhetett össze akkoriban olyan jelentős ünnepélyes alkalomra, mert előzőleg nyilvánvalóvá lett, hogy a két tábor között erő- egyensúly van, a kétségte­lenül meglévő problémák, ellentétek fegyveres meg­oldása lehetetlen, az erő­szak csak katasztrófához vezethet. Ennek a logikai sornak a végén tehát csak ez állhatott: ha így van, ak­kor a másik változatot, a bé­kés együttműködés útját kell választani. S ha ma vannak is olyan politikai erők, amelyek meg szeret­nék változtatni ezt az erő- egyensúlyt, és ebből politi­kai befolyási, gazdasági, ideo­lógiai hasznot húzni — té­vedésük nyilvánvaló, a pi­ros nyíl megint az egyetlen józan változat: „Helsinki" felé mutat. Ne felejtsük el azt se, hogy „Helsinki” nemcsak egyetlen nagy aláírási ak­tus volt, amelynek emlékét most őrizgetjük, hanem fo­lyamat. A harmincöt aláíró kormány kisebb rangú kül­döttei azóta sokszor össze­ültek már a záróokmány egy-egy fejezetéről, egy- egy témakörének teljesülé­séről, s a további teendők­ről tárgyalandó. Igaz, sok haladásról nem számolhat­nak be. De ezek a mindig újra és újra összeülő szak­értekezletek maguk is jel­zik: a . dokumentumba foglalt politikai, gazdasági, kulturális, emberi együtt­működési problémák napi­renden vannak továbbfej­lesztésüknek, megvalósítá­suknak újra és újra neki­rugaszkodunk. Volt olyan nemzetközi mélypontidő­szak — például a nyolcvanas évek elején —, amikor az egyetlen fórum, ahol Kelet és Nyugat képviselői egy­általán asztalhoz ültek, egy- egy ilyen „Helsinki utáni" konferencia volt. Gondokkal terhelten szem­léljük a nemzetközi álla­potokat, de azért tudjuk és jó érzéssel számításba vesszük, hogy Európa még a nyolcvanas évek elejének lehűlést időszakában sem esett vissza a hidegháborús állapotba. Azok a kapcso­latok. amelyek a földrész államai között a hetvenes években — s Helsinki jegyé­ben — kialakultak, (gondol­junk a kereskedelmi csere fellendülésére, a tűristaára- datra, a politikusok sűrű utazásaira) lényegében nem gyengültek. Egyetlen terü­leten azonban — igaz a rend­kívül fontos katonai prob­lémakörben — nem sikerült lépni, sőt a helyzet rosszab­bodott. A záróokmány ugyan nem foglalkozik a fegyver­kezés kérdéseivel, de ha a fegyverkezési hajsza a mai tempóban folytatódik, tönk­remennek Helsinki gyümöl­csei és távlatai is. Ezért lett ma a békés együttműködés fejlesztésének, megőrzésének kulcsa az atomfegyverek és a hagyományos eszközök felszámolása — mindenek­előtt pedig a szovjet—ame­rikai viszony megjavítása. S ha ma a fegyverkezés kor­látozása áll is a követelmé­nyek első helyén, a példa, amelyet Helsinki a nemzet­közi megállapodások lehe­tőségére nyújtott, nem hal­ványul el. Tatár Imre Külpolitikai kommentárunk

Next

/
Thumbnails
Contents