Népújság, 1986. augusztus (37. évfolyam, 180-204. szám)

1986-08-01 / 180. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! XXXVII. évfolyam, 180. szám ARA: 1986. augusztus 1., péntek 1.80 FORINT AZ ENSZ-KÖZGYÜLÉS ELŐTT fl szocialista országok konzultációja Budapesten A szocialista országok külügyminiszté­riumainak vezető képviselői az ENSZ-köz- gyűlés 41. ülésszakára való felkészülés je­gyében július 29—31. között konzultációt tartottak Budapesten. A konstruktív légkörű megbeszéléseken részt vett a Belorusz Szovjet Szocialista Köztársaság, a Bolgár Népköztársaság, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság, a Ku­bai Köztársaság, a Koreai Népi Demokra­tikus Köztársaság, a Laoszi Népi Demokra­tikus Köztársaság, a Lengyel Népköztársa­ság, a Magyar Népköztársaság, a Mongol Népköztársaság, a Német Demokratikus Köz­társaság, a Román Szocialista Köztársaság, a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsé­ge, az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársa­ság, a Vietnami Szocialista Köztársaság, va­lamint a Kölcsönös Gazdasági Segítség Ta­nácsának küldöttsége. A magyar delegációt Horn Gyula külügyminisztériumi államtit­kár vezette. A konzultáció résztvevői kifejezték remé­nyüket, hogy az ENSZ-közgyűlés 41. ülés­szaka hozzájárul a viliágszervezet korunk fő problémái megoldásában betöltött szerepé­nek és tekintélyének növeléséhez — ezzel is előmozdítva a béke és a nemzetközi biz­tonság ügyét. A küldöttségek vezetőit fogadta Várkonyi Péter külügyminiszter. GAZDAGODÓ VÁROS Az üzemi, vállalati fejlesztések Hevesen Egy-egy településünk arculatát, a benne élők álta­lános közérzetét — ha nem is oly közvetlenül, mint a tanácsi beruházások — meghatározzák azok a fejlesz­tések is, amelyek révén egy-egy üzem, vállalat, szö­vetkezet gyarapszik, lép előbbre. Milyen változásokra lehet számítani Hevesen az elkövetkezendő években? Hol, miként korszerűsödnek, miként építkeznek, meny­nyire könnyítik meg a dolgozók munkateltételeit, más oldalról nézve a lakosság helyzetét? Erről a témáról készült összegzés nemrégiben a városi tanácsnál. A látókör Mindenki tapasztalhat­ta, hogy kevés olyan jelen­ség akad, amit egyöntetű­en ítélünk meg. Ki-ki ér­dekei, indulatai, ismeretei szerint alkot véleményt, olykor részigazságokat ál­talánosít, egyedi rossz pél­dákat húz rá a nagy egész­re. Nem mindegy tehát, hogy objektív helyzetünkről és eredményeinkről hogyan szereznek tudomást az élet különböző posztjain álló emberek. Egyre bonyolul­tabbá váló világunk nem könnyen áttekinthető, a mégoly kedvező folyama­tok is válthatnak ki el- lenérzést, ha valaki ezek­kel kapcsolatos visszássá­gokba botlik. Hogy másra ne hivat­kozzak, sok vita folyik mostanában a gmk-król. Az esetek jelentős részé­ben ellenérzés kíséri a működésüket, mert jó né- hányan úgy tartják: a fő munkaidőből „megspórolt'’ anyag- és munkaerő ka­matozik a résztvevők szá­mára. Kevesen figyelnek mélyebb összefüggésekre, ha elragadja őket az in­dulat: az egyes vállalatok és gazdaságunk egésze számára egyelőre nélkülöz­hetetlenek az új formák. Olyan húzóerőt jelentenek, olyan hátterű! szolgálnak, amelyek fejlődésünk je­lenlegi szakaszában pótol­hatatlanok. Csakhát az ilyen össze­tett látásmódot nem egy­szerű elsajátítani. Tovább kell látni házunk kerítésé­nél — képletesen szólva —, de még falunk határán is. Ehhez természetesen meg­felelő információk szüksé­gesek, de meg kell érteni a folyamatok egészét is. Gyakran hivatkoznak pél­dául arra a tamáskodók, hogy évekkel ezelőtt né­mileg mást állítottak még a politikai gazdaságtan tankönyvei is. Ez valóban így van, de nem változtak alapigazságaink, csupán törvényszerű fejlődési fo­lyamatok következtében társadalmunk és gazdasá­gunk haladja meg tegnapi önmagát. Nehéz mindent meg­emészteni, de szükséges. Pontos, megbízható hely­zetkép nélkül nem boldo­gulhat egyetlen vezető sem, de még a kétkezi dol­gozók is bajosan igazod­nak el. Pedig az ő szavuk­ra, véleményükre egyre inkább számít a vállalati, gyári közösség, s demok­ratizálódó társadalmunk is. Legutóbb a Szakszerveze­tek Heves Megyei Tanácsa mérte fel a dolgozók poli­tikai tudatának alakulását, s a nevelőmunka idősze­rű feladatait. Ez utóbbj ki­fejezés nem sértő, hiszen a nevelésnek a szakszerve­zetben komoly múltja van A szervezett munkások a mozgalom kezdetén már tudták: tudással, az isme­retek adta méltósággal ve­hetik fel a harcot jogai­kért. Ahogy ma hatalmuk­kal is csak úgy élhetnek, ha rendelkeznek széles látókörrel, tájékozottság­gal. Érdemes tehát egyre na­gyobb figyelmet fordítani a szakszervezetben, de az élet más területein is a politikai tudat fejlesztésé­re, mert ez nélkülözhetet­len reformtörekvéseink végrehajtásához. Gábor László A tervek, amelyek 12 egy­ség több mint ötezer mun­kását érintik, figyelemre méltóak. Szembeötlő, meny­nyire igyekeztek mindenütt a realitásokkal számolni: ennek megfelelően — saj­nos — igazán látványos meg. ájulásra kevés helyütt le­het majd szó. Nem cseké­lyek azonban az így kitű­zött célok sem. A Finomszerelvénygyár helyi gyáregysége az élen helyezkedik el, a fejlődés mértéke náluk jóval meg­haladja majd a népgazdasá­gi szintet. Az árbevétel re­mélhetőleg csaknem 60 szá­zalékkal növekszik, ebből a rubelelszámolású export 152 százalékkal. Ennek alap­vető oka, hogy a szovjet li- kinói autóbuszgyárban szál­lítandó ajtóműködtetőből a jelenleginél jóval többet igényelnek. Erre persze ala­posan föl kell készülni. Bár az adatok még nem végle­gesek. az bizonyos, hogy a hevesiek jelentős beruházá­sokra számíthatnak műsza­ki, szociálpolitikai téren is. Nem elhanyagolható, hogy a tervek végrehajtá­sának érdekében főleg a teljesítményeket szeretnék növelni. így legföljebb gépi forgácsolókkal egészítik ki 570 fős csapatukat az elkö­vetkező időkben. Ugyanennyien dolgoznak a Rákóczi Tsz-ben is. ahol az eddig is országosan ki­emelkedő eredményeket — érthetően — nehéz lenne megduplázni. A bevált ter­mékszerkezeten nem kíván­nak változtatni. inkább a jövedelmezőségen, a minő­ség javításán lesz a hang­súly. Hogy ez mit jelent számokban? Nos, a kalászos gabonaterülete 16 százalék­kal nagyobbodik, a mennyi­séget azonban 47 százalék­kal szeretnék növelni. A zöldségföldek 33 százalék­kal növekednének, a ter­més viszont 41 százalékkal lenne több. Ez ugyan kisebb hatékonyságot jelent. de még ehhez is sok változás szükséges. Gépesítik majd a paradicsom, a borsó be­takarítását és alaposain fej. lesztik az öntözést. A Szolnoki Mezőgép He­vesi Gyáregységének beru­házásai közül elsősorban az újonnan építendő 1800 négy- zetmét/eres alapterületű mű­helycsarnokot kell kiemelni. Ezzel párhuzamosan átall­nak a központi fűtésre, s néhány gépet is cserélnek. Részlegüknél már koráb­ban létrejött a nagysoro­zatú alkatrészgyártás fel­tétele. Több jó szakemberre azonban még várnak. Ezért is kívánnak részt vállalni a új oktatási központ ipa­ri tanulóinak gyakorlati képzésében. Hasonló irányban halad­nak a Népművészeti és Há­ziipari Szövetkezetnél is, ahol 6 és fél milliót szán­nak új tanműhelyre: itt 45- en sajátíthatják el a szak­mát. Bővítik a varrodai foglalkoztatási lehetősége­ket is 20—25 férőhellyel. Ezektől. illetve egyéb re­konstrukciós beruházásaik­tól — a jobb munkára ala­pozva persze — 20 száza­lékos termelésnövekedést remélnek. A Budagant hevesi tele­pének építési és gépi fej­lesztései az elmúlt ötéves tervben megvalósultak. így itt is csak a nagyobb telje­sítményekkel. illetve vala­melyes létszámbővítéssel lehet az eredményeket nö­velni. A cél igen szép: ér­tékesítési tervük 38,7 száza­lékkal emelkedik. Az állami gazdaságban a dolgozók szakmai összeté­telén szeretnének javítani. Csökkenteni kívánják a be­tanított, illetve a segédmun­kások számát, hogy mennél minőségibb feladatokra tud­janak vállalkozni. A vízmű tervei a legközvetlenebbül érintik — természetszerűleg — a lakosságot. A legfon­tosabbnak érzik a szűk ke­resztmetszetű vezetékek bő­vítését, illetve a városi víz­mű automatizálásának tel­jes kiépítését. Az ivóvíz mi­nőségének megőrzése érde­kében felújítják a gáztala- nítókat. Mindezt kiegészíti az új, úgynevezett üzemvi­teli épület, illetve a raktár befejezése. Víz után a villany: a fo­gyasztók igényei növeksze­nek, ezért át kell építeni 5—10 transzformátorállo­mást. Valószínűleg a nagy- feszültségű transzformátor­állomás is túlterhelödik az évtized végére, ezért 89-ben újabb készüléket lesz szük­séges beállítani. Megkezd­ték a közvilágítás moderni­zálását is, bár e törekvése­ket nehezíti, hogy megfelelő lámpákból akadozik az el­látás. A Heves és Vidéke Áfész a város peremrészén élel­miszerboltot. a központban szerelvényüzletet szeretne építtetni. Kiskörén ABC-t kívánnak nyitni, Erdőtelken élelmiszerboltot, Pélyen szin­tén ABC-t, illetve presszót. Átányban talán végre befe­jeződhet a félbe maradt épít­kezésük. Itt a falubéliek ABC-vel. illetve egy meleg­konyhás falatozóval gyara­podhatnak. Egyebütt csu­pán a technikai felszereltsé­gen javítanak. Mindez csak félig-imeddig megy saját zsebből, az áfész várja a tanácsi segítséget. Nem is hiába ... A megfelelő meny- nyiségű, összetételű áru biz­tosításának feladatával, a színvonal emelésével ugyan­is egyedül kell megbirkóz­nia. Az Észak-Magyarországi Tüzép helyi telepén a kul­turáltabb vásárlási lehető­ségek érdekében egy 200 négyzetméteres fedett tá- rolószin fog épülni. A for­galom 5 százalékos növeke­désével számolnak évente. A Dél-Hevesi Épí­tőipari Szövetkezetnél ab­ban bíznak, hogy a pénz­ügyi helyzetük végre hosz- szú távon stabilizálódik. Ehhez — úgy vélik — jöve­delmezőbb munkákat kelle­ne felkutatni. A Hanyi-Saj- foki Vízgazdálkodási Tár­sulatnál viszont van mit megőrizni: itt alternatív meg­oldásokban gondolkodnak. Az egyik szerint 15 milliós beruházást is meg lehetne valósítani, s mivel elsősor­ban kitűnő gépekről len­ne szó, ez jelentősen emel­né a hatékonyságot. Így talán nem marad álom a százmillió forintos termelési terv. Németi Zsuzsa Ülést tartott a Minisztertanács A Minisztertanács csütörtöki ülésén — figyelemmel az Or­szággyűlés ügyrendjére — határozatot hozott arról, hogy az államigazgatási szerveknek milyen módon kell segítséget nyújtaniuk a képviselői feladatok ellátásához. Ennek kere­tében részletesen szabályozta az államigazgatási szervek tájékoztatási, adatszolgáltatási kötelezettségét, a képviselők által tett javaslatok, bejelentések elintézésének rendjét. A Minisztertanács jelentést hallgatott meg a munkaidő- alap védelmére és a munkafegyelem javítására az utóbbi években tett intézkedések végrehajtásáról. Megállapította, hogy a helyzet valamelyest javult, de az előrehaladás nem kielégítő. Ezért további, a munkaidőalap védelmét szolgáló központi és helyi intézkedések kidolgozására és életbe lép­tetésére adott utasítást. A kormány megerősítette az Állami Tervbizottságnak az építőipar eredményesebb működése érdekében teendő intéz­kedésekre vonatkozó határozatát. Ennek értelmében rendez­ni kell a veszteséges és alaphiányos vállalatok helyzetét, az alacsony hatékonysággal működő vállalatoknak pedig prog­ramot kell kidotgozniok gazdálkodásuk megjavítására. KOMPRESSZOROK, PNEUMATIKÁK Az egri Fi n omsze rel vénygyá rból Heves megye egyik leg­eredményesebb gazdasági nagyüzeme — a 35 éves múltra visszatekintő — egri Finomszerelvénygyár, ame­lyik több mint 3000 embert foglalkoztat A csaknem 2 milliárd forint termelési értéket produkáló ipari üzemben kompresszorok. Mecman-pneumatikák a fő cikkek. A kompresszorokat a hűtőipar, a pneumatikát a gép- és járműipar haszno­sítja. Az egriek gyártmá­nyai eljutnak Svédországba. Olaszországba, Dániába, Gö. rögországba. Csehszlovákiá­ba, NDK-ba és a Szovjet­unióba is. A kompresszorgyártó gépsoron egy műszak alatt 1500—1600 darab készül Erdősi Lajosáé a kompresszor áramvezetését készíti Kálai Sándor és Tóth László megbeszéli az egyik alkatrész­gyártását (Fotó: Szabó Sándor)

Next

/
Thumbnails
Contents