Népújság, 1986. április (37. évfolyam, 76-101. szám)

1986-04-01 / 76. szám

NÉPÚJSÁG, 1986. április 1., kedd 3. AZONOSSÁGOK ÉS KÜLÖNBSÉGEK 11/1. Két szomszéd eltérő fejlettsége I Ausztria és Magyarország gazdasági helyzetének, fejlődésének két- vagy többoldalú nemzetközi össze­hasonlítása mind a gazdaságirányítás számára, mind pedig a kölcsönös információcsere szempontjából igen hasznos. A Központi Statisztikai Hivatal csak­nem két évtizede végez ilyen összehasonlításokat, a nemzeti jövedelemre, a termelésre, a termelékenység­re, a fogyasztásra vonatkozóan. Nehezíti ugyan az összehasonlítást az egyes államok különböző társa­dalmi-gazdasági berendezése, mégis meg lehet találni azokat a módszereket, amelyek megnyugtató módon biztosíthatják az egyezőségeket és különbözőségeket. Egyéni vonások Az összehasonlítások kü­lönösen hasznosak olyan szomszéd országok között, amelyeknek nagysága, föld­rajzi helyzete hasonló. Az igaz, hogy Ausztria gazda­ság-földrajzi adottsága elté­rő hazánkétól, hiszen nyu­gati szomszédunk közismer­ten a „hegyek országa” ás az ipar kialakulása, fejlő­dése jó néhány évtizeddel megelőzte hazánkét. Noha Ausztria és Magyarország európai viszonylatban egy­aránt a kis országok közé tartozik, területük, népessé­gük azonos nagyságrendű. Aktív Ország Terület Népes­ség, Népsű­rűség, Aktív keresők száma keresők aránya a népesség km2 1000 fő fő km2 1000 tő °/0-ában Ausztria 83 850 r550 90 3 280 43,7 Magyarország 93 030 10 540 113 4 970 46,4 Ausztria fekvése, termé­szeti adottságai ás történelmi múltja miatt sajátos egyé­ni vonásokkal is rendelke­zik, amit még inkább hang­súlyoz az ország jelenlegi nemzetközi, politikai hely­zete. Egyébként az a körül­mény, hogy a tengerek felé — a Duna völgyében — ter­mészetes jó utak vezetnek, az ország helyzetére, keres­kedelmi kapcsolataira évszá­zadokon keresztül hatással voltak és Európa fontos „át­járó vidékévé” avatták. A gazdasági fejlettség szín­vonala Ausztriában kétség­kívül magasabb, mint ha­zánkban. A különböző nem­zetközi vizsgálatok alapján az egy lakosra jutó bruttó nemzeti termék (GDP) 8800—8900 dollár, csaknem háromszorosa, mint hazánk­ban. A nemzeti jövedelem forrásának és felhasználásá­nak összehasonlítása is fi­gyelemre méltó. Ausztriában a bruttó hazai termék for­rása 39 százalékban az iparból és építőiparból ered, 35—36 százalékát pedig az egyéb különféle szolgáltatá­sokat magába foglaló ágak adják. Ehhez az idegenfor­galmi bevételek 10 százalék­ban járulnak hozzá. Hazánk­ban az ipari és építőipari termelés a nemzeti jövede­lem előállításában 58—59 százalékos arányban van képviselve, ás a nagyobb­részt szolgáltatást végző szektor részesedése mintegy 12—13 százalék. A bruttó ha­zai termék felhasználása vi­szont már sok hasonlóságot mutat. A nemzeti jövedelem fogyasztásra márt hányada mindkét országban 75—77 százalék körüli, a felhalmo­zás aránya pedig 24—25 szá­zalékos. Alacsony infláció A gazdaság fejlettségét jellemzi, hogy Ausztriában ezer lakosra 320 személy- gépkocsi és 44 távbeszélő ál­lomás jut, hazánkban ugyan­ez 125, illetve 13,5. Viszony­lag jobbak a lakásellátott­sági mutatók is, Ausztriában egy lakásra 2,4, hazánkban 2,8 lakos jut. Á bérek, il­letve jövedelmek nemzeti különbségeinek igen sok összetevője van, így az or­szágok közötti összehasonlí­tás megbízhatóan nehezen végezhető el. Kétségtelen, hogy magasabbak a névle­ges bérek és azok reálér­téke is. Mégis az elmúlt években az árnövekedések és adóterhek növekedése miatt a reáljövedelmek Ausztriában is csökkentek valamelyest. Az elmúlt 4 évben az árak éyi 3—6 szá­zalékkal növekedtek átlago­san, az átlag osztráknak még sincs különösebb pa­naszra oka. Ausztria tovább­ra is büszke lehet arra, hogy a nyugati szomszédaival el­lentétben, évek óta viszony­lag alacsony szinten tart­ja az inflációt, másrészt itt a legalacsonyabb a munka- nélküliség. A kis ország ásványi kin­csekben és nyersanyagokban viszonylag gazdag. A „fe­hér szén”, a régóta kiépí­tett vízi erőművek az ország legismertebb gazdasági lé­tesítményei közé tartoznak. Legfontosabb ásványi kin­csei: magnezit, különböző ér­cek, fekete- és barnaszén, ‘gipsz, mangán, kősó, föld­gáz. — Ausztria földünk egyik legnagyobb magnezit- kitermelője és -exportőre. — Az ország villamosenergia­termelésének mintegy 70 százalékát a vízi erőművek szolgáltatják, az éves villa- mosenergia-termelés 43 mil­liárd kilowattóra, hazánk­ban 26 milliárd kilowattóra. — Az érc- és sóbányászat több évszázados múltra te­kint vissza. Az évi 2,6—3 millió tonna vasérctermelés döntő részét Erzbergben, Európa legnagyobb külszíni bányájából nyerik. Viszont a fejlett osztrák nehézipar, illetve vasipar évente mint­egy 2 millió tonna import vasércet is felhasznál. A földgáztermelés az utóbbi 30 évben lendült fel, a belföldi szükségleteket kielé­gíti. A nagy múltú sóbá­nyászat a belföldi szükség­let kielégítése mellett ex­portot is ad. Az osztrák ipar előnye Ausztria ipari fejlettségé­nek időelőnye hazánkkal szemben közismert. Ezt jól jelzi a termelékenység ma- gabb színvonala is. Külön­böző összehasonlító vizsgála­tok azt mutatják, hogy az osztrák ipar termelékenysé­ge jóval magasabb mint Magyarországon. Ennek szín­vonala és a növekedési ütemben mutatkozó különb­ségek nem vezethetők visz- sza csupán egy vagy két tényezőre. A technika, a szakképzettségi, a munka- szervezési elemek, továbbá a termelési feltételeket bizto­sító infrastruktúra, a nem­zetközi munkamegosztás fo­ka, az értékesítés lehetősége együttesen, egymással szoros kölcsönhatásban jelentkezik, így azt hiszem,, érthető, az osztrák ipar bizonyos elő­nye. A nemzeti valutában mért termelés alapján mind­két országban a gépipar ará­nya a legnagyobb, jelentős még a vegyipar, a kohászat és az építőanyagipar része­sedése. A kedvezőbb termé­szeti körülmények hatására az élelmiszeripar súlya Ma­gyarországon lényegesen na­gyobb, mint Ausztriában. Dr. Miklós Endre, a KSH Heves Megyei Igazgatóságának vezetője VÁLLALKOZÓ SZAKCSOPORT Megvalósult ötletek A látszólag békés családi ház Egerben, a Hajdú hegyen egy jól bevezetett üzlet, az eg­ri áfész tojás- és tésztatermelö szakcsoport­jának székhelye. A hátsó műhelyépület be­járatánál tojáshegyek sorakoznak. Tüzete­sebben megnézve kiderül: üresek. — Ezekből lesznek a hi- mes tojások — fűzi a lát­ványhoz magyarázatul a há­zigazda. Krasznai László, a szakcsoport elnöke. — Egy iparművésszel vettük fel a kapcsolatot még tavaly ilyen­kor. Mi az alapanyagot szol­gáltatjuk, Varró Ilona pe­dig családtagjaival a kézi munkát és az ötleteket ad­ja. Mintegy nyolcvanféle hí- mes tojást forgalmazunk. Ami eddig a szemétbe ke­rült, most felhasználjuk és esztétikus kivitelben aján­déktárgyként eladjuk. Tizen­kétezerre volt vevő eddig, s még további háromezer vár szállításra. — Ezek szerint könnyen találtak megrendelőt? — Olyannyira, hogy még NSZK-ból is érdeklődtek a termék iránt. Tavaly már az Iparművészeti Vállalat for­galmazásában kétezer került a német vevőkhöz, és nagy sikert aratott. Egyelőre meg­felelő külkereskedőt kere­sünk. Olyan magyar válla­latot, amely hajlandó lenne a termék külhoni értékesí­tésével foglalkozni, s ponto­san határidőre szállítani, mert a külföldi átvevők na­gyon kényesek. Pedig szezo­non kívül is vennék az árut. például kis háncskosárban souvenirként, vagy kará­csonyfadísznek „álcázva”. — Ügy látszik, még min­dig akadnak feltáratlan pia­ci lehetőségeik.. . — Csak most látjuk, még mennyi mindenre hasznosít­hatnánk a tojáshéjat. Pél­dául megőrölve emberi táp­lálkozáshoz csonterősítőnek, szűrőanyagként, ipari célok­ra, vagy akár takarmánynak a tyúkoknak. Ezek persze még ábrán­dok. De úgy tűnik, ebben a kisvállalkozásban semmi sem lehetetlen. A továbbiakból az is kiderül, emögött sok ötlet, s mintegy száz em­ber munkájának átgondolt szervezése rejlik. Belépünk a műhelybe. Az itt dolgozó asszonyok már épp befejezték a mai mű­szakot. A raktárban útra- készen, csomagolva aranyló húslevesbe kínálkozó, gusz­tusoson csomagolt sárgálló tészták sorakoznak. Műkö­dik a szárító is, az aznapi terméssel tele. A -villany­meghajtású nyújtó- és meté­lőgépek nyolcféle levesbeva- lót gyártanak. Hátul a rak­tárban patyolattiszta liszt, sok friss tojás vár a holna­pi feldolgozásra. Mint az itteniek mondják, a higiénia elsőrendű köve­telmény. Mindenki minden­féle munkafolyamatot végez, összehangoltan, gyorsan na­pi 156 kilogramm kerül ki a kezük alól. A fegyelem saját érdekük. Az ünnepek előtti hajrában mindenki kész akár a szabadnapját is feláldozni. — A jó teljesítmény fe­jenként évi százezret is jö­vedelmez — mondja Hajdú Mihályné csoportvezető. — Az igazsághoz hozzátartozik, hogy itt nincs se szabadság, se táppénz, bár baleset el­len biztosítva vagyunk. — Egerbaktán még két ha­sonló üzemünk van — fe­leli kérdésünkre Krasznai László. — S már készülünk egy újabb beindítására. A gépek, épületek a dolgozó­ink tulajdonában vannak, így a további fejlesztés szá­mukra is anyagi áldozattal jár. Amúgy nem panaszkod­hatunk, cikkeink keresettek. Szállítunk a környező me­gyékbe is. A minőség ellen sem merült föl még kifogás. . — A szakcsoport igazi pro­filja mindezek mellett a to­jás termeltetése és felvásár­lása. Mennyire jó üzlet ez manapság? — Ilyen körülmények kö­zött megéri. Korábban az áfész alkalmazottjaként is tojásfelvásárlással foglal­koztam. Az 1983-tól indult új gazdasági forma jobban be­vált. Már az első évben húszmillió forint volt az ár­bevételünk, s ez az áfésznak is 220 ezer forint hasznot hozott, holott annak előtte veszteséges volt ez az ága­zat. Igaz viszont, hogy napi 16 órát dolgoztam, mindig úton voltam, szerveztem, s ha kellett, még állategész­ségügyi tanácsokat is ad­tam. Ma már könnyebben megy minden. Harminc al­kalmazottunk van, s mint­egy százan dolgoznak ne­künk a háztáji baromfitele­peken. A tojókat a Bábolnai Mezőgazdasági Kombináttól szerezzük be, s évente cse­réljük. Ezen fajtájú tyú­kok évente átlagosan 280 étkezési tojást adnak. Fel­vásárolva az üzletekbe és nagyüzemeknek továbbítjuk, öt teherautónk járja a kör­nyéket most is. A szakcso­port állatorvost, jogászt, könyvelőt is alkalmaz. Az ö munkájuk nagyban segíti a kockázatmentes termelést. No persze, sok segítséget ka­punk az áfésztől hitelben, eszközökben. Csak így éri meg. Most az 1985-ös év zá­rásakor kilencszázezer fo­rintot osztottunk szét a ter­melők között. Az idén 60 százalékkal gyarapítjuk az állományt, s tápértékesítés­sel is foglalkozunk. — A vállalkozás tehát si­keres. S ha aranyat nem is tojnak, mindenesetre jó megélhetést biztosítanak ezek a jószágok gazdáiknak... — Emögött sok munka, vállalkozói merészség és ru­galmas szervezés van — ösz- szegzi a szakcsoport elnöke. — No és még egy: kölcsö­nös bizalom az áfész, a ter­melők és a kereskedelem ré­széről. Jámbor Ildikó TEJFELDOLGOZÁS GYÖNGYÖSÖN Ki fölözi le a hasznot? Kamatátvállalással a több tejért! Ezt a faramuci jelszót sugallja a tejipar új taktikai lépése. A hiány árnyékát vetítette előre ugyanis, hogy a honi gazda­ságok tejtermelő kedve az utóbbi időben érezhetően hanyatlott. Kedvcsinálásként — a felvásárlási árak igazításán kívül — üszőkihelyezésre kínált anyagi ösztönzést a pénzügyi kormányzat. Lényege, hogy a gazdaságok hitelt kapnak — tehenenként 30—35 ezer forintot — a tejtermelő ágazat fejlesztésére. A vas­tagon felszámított: 13—14 százalékos kamatot a tej­ipar vállalja át az üzemektől. Ennek fejében hat esztendőn át tehenenként évi három és fél ezer liter tejet kell szállítaniuk a feldolgozóknak. A gyors gazdasági manő­ver szükségességét jól meg­világítja egy-két adat: a Közép-magyarországi Tej­ipari Vállalat gyöngyösi üze­me tavaly a szerződött pneny- nyiségnél 21 ezer hektoliter tejjel kevesebbet tudott fel­vásárolni szállítóitól. A be­érkezett folyadék az előző évi felvásárlásnál is keve­sebb volt 3,3 százalékkal, azaz mintegy 10 ezer hekto­literrel ! Húsmarhák pálfordulása A lakosság semmit nem érzett meg a hiányból — bizonygatják meggyőződöt- ten az üzemiek. Ugyanis volt hová nyúlniuk az illetéke­seknek: Kecskemétről, Nagy­kőrösről, Alsónémediből hoz­tak kiegészítésként tejet (ott a leadott mennyiségből tej­port készítettek volna a sü­tőiparnak). Gondolhatni, hogy a szállítási költség mér­hetően megkurtította az üze­mi eredményt. Emellett még egy mód­szert alkalmaztak a\jíjesett tejmennyiség pótlására, fi­nomító elnevezéssel: válasz­tékbővítést. Magyarán az azt jelenti, hogy a meglévő te­jet jobban lefölözték, és a korábbinál nagyobb meny- nyiségben kínálták a 20 szá­zalékos, dobozonként 7 fo­rintba kerülő tejföl mellett a 12 százalékos zsírtartal­mú tejfölt, mely 5 forint 20 fillérbe kerül. Ugyanígy a tejből is többfélét dob­tak piacra, természetesen a szigorú szabványok precíz, sokak által ellenőrzött be­tartásával! A vásárlóközön­ség jól „vette a lapot”; a ta­valyi forgalomban csak a január 20-i áremelés okozott átmeneti visszaesést, de március végén már is­mét a „rendes” mennyiséget igényelte a kereskedelem. A háztájiban kedvezőbb Várhatólag a jövőben nem kényszerülnek hasonlóan gyors választékbővítésre a gyöngyösiek: ugyanis élénk az érdeklődés az üszőkihe­lyezési lehetőség iránt a gazdaságokban. Eddig 622­re szerződtek összesen, töb­bek közt hevesi, vámosgyör- ki, átányi, tarnaörsi, zagy­vaszántói üzemekkel. Továb­bi bővülésre számítanak, mert gazdasági szempontok alapján erősödik a szándék egyes tsz-ekben, hogy ko­rábbi húsmarhákat tejelésre állítsanak át. (Hogy ehhez a húsipar mit szól, az másik, színgazdag kérdéscsokor.) Az új módszer mellett ter­mészetesen a régi oldja meg az ellátás túlnyomó részét: a 17 tsz és 1 állami gazda­ság a tavalyihoz hasonló mennyiség eladására szerző­dött. A kistermelőktől 12 helyen vásárolják föl az anyagot: tavaly csaknem 28 ezer hektót adtak el a ház­nál gondozott tehenek tejé­ből, tíz százalékkal többet az előző évitől. Becslések szerint a háztájiban valami­vel kedvezőbbek a jövedel­mezőségi feltételek, mint az üzemi tejtermelésben (per­sze ehhez a gazdáknak len­ne néhány szavuk). „Túró Rudolf" ötszázharminc vevőnek — üzletnek, szanatóriumnak, iskolának, üdülőnek — vi­szik a tejet Gyöngyösről Fallóskút, Heves, Pély, Hat­van, Túra, Szűcsi — és még egy sor helység — kapja in­nen a túrót, vajat, sajtot, s az eredeti, Gyöngyösön gyár­tott Túró Rudit, Fincsit, a tej mellett. Árbevételként tavaly 351 millió forint gyűlt össze a kasszában, ebből hat­millió nyéreséget lehetett „lefölözni” — mint Gyurko- vics Mihály adminisztratív vezető közölte. Ez a pénz egészében is csak a fele an­nak, amit idén a vállalat beruházásra: hűtőtér bővítés­re fordít az üzemben. Ha a 400 négyzetméteres csarnok — 1988-ra — elkészül, na­gyobb területen tárolhatják majd az évi 25 millió liter tejből előálló, különféle ter­mékeket. Ennek hasznát iga­zából a vásárlóközönség „fö­lözi le”. Molnár Pál Szorgos kezek csomagolják a friss tésztát... (Fotó: Perl Márton)

Next

/
Thumbnails
Contents