Népújság, 1986. április (37. évfolyam, 76-101. szám)

1986-04-01 / 76. szám

2. tT ■ NÉPÚJSÁG, 1986. április 1., kedd 'S Pillantás a hétre Szófiában március 29-én, a Kultúra Palotájában megkezdte munkáját a Bolgár Kom­munista Párt XIII. kongressz usa (Népújság-telef otó — BTA — MTI — KS) ATOMFEGYVERMENTES VILÁGOT 2000-RE! Húsvéti békemenetek Ez a hét időben rövi- debb, eseményekben gazda­gabb lesz a szokottnál. Nagy jelentőségű tárgyalások és tanácskozások sűrűsödnek egymás mellé, miközben a levegőben továbbra is érző­dik a nagy húsvéti béke­megmozdulások hatása. Bár­csak a zöld asztal mellett is kitavaszodna... KEDD: Anatolij Dobrinyin, az SZKP KB titkára, aki sok éven át volt hazája wa­shingtoni nagykövete, most visszatér az Egyesült Álla­mokba. Űj minőségében ta­lálkozik George Shultz ame­rikai külügyminiszterrel. A megbeszélések valószínűleg átfogják a szovjet—amerikai kapcsolatok egész kérdéskö­rét, beleértve az idén esedé­kes csúcstalálkozót is. SZERDA: Szófiában megkezdődik Bulgária Kommunista Párt­jának XIII. kongresszusa. A- kiemelkedő jelentőségű ta­nácskozásra bonyolult nem­zetközi helyzetben kerül sor. A korábbi gazdasági fejlő­dés után most összetett problémák egész sorával kell szembenézniük a bolgár kommunistáknak, s meg kell határozniuk a továbblépés fő irányait is. CSÜTÖRTÖK: Amerikai—szovjet szakér­tői konferencia kezdődik a Texas Egyetemen. A két or­szág tudósai a hetvenes évek után hosszú időre nélkülöz­ték az ilyen jellegű találko­zókat, s most — Genf után — nagy várakozással tekin­tenek a korábbi, kölcsönö­sen előnyös gyakorlat fel­elevenítése elé. PÉNTEK: Közel-keleti körútra indul George Bush amerikai alel- nök. Ami azt illeti, lesz elég dolga — meg kell magya­ráznia, miért alkalmazott fegyvert az Egyesült Álla­mok a Szidra-öbölben, s miért utasította el gondol­kodás nélkül a Szovjetunió flottakivonási javaslatát. Ugyanezekben a napokban Caspar Weinberger Délkelet- Ázsiában igyekszik megerő­síteni a Pentagon pozícióit. SZOMBAT: Panamában külügyminisz­teri értekezletet tart a kö­zép-amerikai konfliktus bé­kés megoldását szorgalma­zó Contadora-csoport. Az utóbbi hetek eseményei ar­ra utalnak, hogy nem sok esély van a válság rövid tá­vú megoldására. A legna­gyobb akadály: Reagan el­tökélten Nicaragua-ellenes politikája. VASÁRNAP: Izraelbe látogat Manfred Wörner, az NSZK hadügy­minisztere. Az egyre bővü­lő nyugatnémet fegyverex­port és az izraeli hadiipar együttműködése mindkét fél számára komoly haszonnal járhat — csak éppen a kö­zel-keleti feszültség nem csökken tőle. „Határozottan elutasítjuk az NSZK részvételét az amerikai űrfegyverkezési tervekben!”, „Munkát aka­runk rakéták és különböző .védelmi’, kezdeményezések helyett!” — ilyen ás ehhez hasonló transzparenseket visznek az idén a hagyomá­nyos húsvéti békemenet résztvevői, köztük ismert politikusok, közéleti szemé­lyiségek. Az NSZK-ban a fő menet Kiéiből indult szombaton, különböző béke- mozgalmak, szakszerveze­tek több ezer képviselőit egyesítve. „Hadászati Védel­mi Kezdeményezés helyett atomfegyvermentes világot 2000-re!” — hirdette a me­net élén vitt plakát. A Düsseldorfból indult felvonulók a világűr milita- rizálásának megelőzését és a földi fegyverkezési haj­sza megszüntetését sürget­ték. A Ruhr-vidék központ­jában, Duisburgban mint­egy hétezren vettek részt békegyűlésen, elítélték az NSZK kormányának csatla­kozását az amerikai űrfegy­verkezési programhoz és az ország szociális problémái­nak megoldását sürgették, emlékeztetve arra, hogy már több százezren írták alá azt a felhívást, amely az SDI-programtól való nyugatnémet tartózkodásra szólít fel. A békemenet résztvevői között terjesztett röpcédulák szerint a szö­vetségi köztársaság polgá­rainak többsége támogatja azt az új szovjet békekszde- ményezést, amelynek célja hogy az évszázad végére minden tömegpusztító iegy- vertől megszabadítsák az emberiséget. A háromnapos békemenet —' újabb és újabb résztve­vőkkel gyarapodva — Duis burgból Oberhausenbe, Es- senbe és Dortmundba tart. Az NSZK-ban több mint 350 várost és kisebb telepü­lést érintő békemegmozdu- lásokon háborúellenes hang­versenyeket tartanak, jel­képes blokád alá helyezik az amerikai katonai objek­tumokat. Antonovot felmentették Rómában szabadon bo­csátották Szergej Antonovot, a katolikus egyházfő ellen öt évvel ezelőtt végrehajtott merényletben való részvé­tel vádja alól felmentett bolgár állampolgárt. Szom­baton Antonovot a római bolgár nagykövetségre szál­lították, ahol sajtóértekezle­tet tartott. Itt közölte, hogy hamarosan hazautazik. A Szergej Antonov és két másik honfitársa befe- ketítését és elítélését célzó per elindítóinak valódi célja az volt, hogy lejárassák Bul­gáriát és a többi szocialis­ta országot, ellentéteket szít­sanak azok között a kom­munisták és katolikusok között, akik közösen harcol­nak a társadalmi haladás­ért, a békéért, a nemzetkö­zi feszültség csökkentéséért — hangsúlyozza szombati kommentárjában a TASZSZ szovjet hírügynökség. Az „Antonov-per” végki­menetelé — írja a további­akban a TASZSZ — vere­séget jelent az utóbbi évek egyik legnagyobb szabású szocialistaellenes provoká­ciójának: értelmi szerzői, köztük a CIA számára. Amerikai fegyverek — ellenforradalmároknak Amerikai hivatalos körök­ben nem ismerték el, de nem is cáfolták meg a The Washington Post vasárnapi, nagy feltűnést keltő jelenté­sét arról, hogy az Egyesült Államok néhány hét óta vállról indítható légvédelmi rakétákat szállít titokban az afganisztáni és az angolai ellenforradalmároknak. A Stinger nevű rakéták az Egyesült Államok legkorsze­rűbb fegyverei között van­nak, hatótávolságuk mint­egy nyolc kilométer, célke­reső berendezésük a repülő­Egy váratlan kiadás sohasem kellemes... gépek és helikopterek haj­tóműve által kibocsátott hőre érzékeny, de állítólag pontosabb az eddig használt hasonló fegyvereknél. Ebből a fegyverfajtából még az Egyesült Államok szövet­ségesei sem kaptak mind. A lap szerint a fegyve­rek szállítását a Pentagon és a CIA, a Központi Hír­szerző Hivatal nyomására kezdték meg, a külügymi­nisztérium ellentétes véle­ményét figyelmen kívül hagyva. Jobboldali konzer­vatív szenátorok is jelen­tős nyomást fejtettek ki en­nek érdekében. A szállítást a CIA titkos műveletekkel foglalkozó szervei bonyolít­ják le. Az erre vonatkozó döntés még február végén született meg, erről a tör­vényhozás hírszerzési és titkos műveletekkel foglal­kozó bizottságait állítólag tájékoztatták. Az amerikai kormány ilyen fegyvereket kíván ad­ni a nicaraguai ellenforra­dalmároknak is, már abból a 25 millió dolláros összeg­ből is, amelyet eredetileg „humanitárius” célra kért. Mint ismeretes, az ellenfor­radalmárok katonai segé­lyezését a képviselőház el­vetette, a szenátus jóváhagy­ta, újabb döntés csak áp­rilisban születik. A The Washington Post megállapítja: az új amerikai fegyverek szállítása „kiszé­lesíti a CIA részvételét a harmadik világban kirob­bant konfliktusokban és minden . bizonnyal hozzájá­rul a harcok megnövekedé­séhez Afganisztánban és An­golában”. A lap a fegyver- szállításra vonatkozó döntési az Egyesült Államok poli­tikájában bekövetkezett „je­lentős fordulatnak” minősíti. ...de a casco mentesiti Önt e gondtál! Kubai szívátültetés Kielégítő annak a 15 éves kubai fiúnak az állapota, akin szombaton éjszaka Ha­vannában szívátültetést haj­tottak végre — közölték a kubai fővárosban. A hetedikes diákot évek óta kezelték szívbántalmak- kal. Szívbillentyű-működé­sének súlyosbodó zavarai miatt állapota az utóbbi idő­ben rohamosan rosszabbo­dott. Havannai tájékoztatás sze­rint a beültetett szív meg­felelően működik- A műtét óta nem volt szükség mes­terséges' lélegeztetésre. A vér­nyomás és a veseműködés normálisnak mondható. A műtétet Noel Gonzalez Jimenez professzor vezette, akinek irányításával decem­ber óta már több sikeres szívátültetést hajtottak vég­re Havanna legnagyobb kór­házának szívsebészeti osz­tályán. Most első ízben ül­tettek he szívet fiatalkorú beteg szervezetébe. A de­cemberben hasonló beavat­kozáson átesett 35 éves fér­fi a tervek szerint rövide­sen ismét munkába állhat. ~~( Külpolitikai kommentárunk )— Kipróbált barátság AZ UTÖBBI ÉVEKBEN sajnálatosan sokszor sze­repelt Lengyelország neve a magyar újságok első ol­dalán. Nem kis aggodalommal követtük a varsói be­számolókat, őszinte szívvel kívántuk a válság rende­zését, minél gyorsabb, minél zökkenőmentesebb kon­szolidációt. Soha, egyetlen pillanatra sem veszítettük el bizalmunkat a lengyel nép, a lengyel kommunis­ták iránt, s készek voltunk segítséget nyújtani a leg­kritikusabb pillanatokban. Talán ezért is jellemez­te így a két ország kapcsolatait a Trybuna Ludu „Kipróbált barátok, szövetségesek és szorosan egyez­tető partnerek vagyun.” A magyar—lengyel kapcsolatok valóban kiemelke­dően jók. Évszázados hagyományainkon nyugvó, köl­csönös szimpátiánk számos komoly megpróbáltatást állt már ki, s az utóbbi évtizedekben minőségileg új szakaszba jutott: a közös célok és a közös elvek, az azonos szövetségi rendszer kiszélesítette jó viszo­nyunk politikai, társadalmi, gazdasági és kulturális alapjait. A JELENLEGI BONYOLULT nemzetközi helyzet­ben kiemelkedő jelentősége van a szocialista orszá­gok egységes fellépésének, közösen kialakított állás­pontjuk elvszerű, következetes képviseletének. Ezért nagyon fontos, hogy a két ország teljesen azonosan ítéli meg a mai világpolitikai szituációt, a nemzet­közi légkör javításának lehetséges módjait. A közel­múlt átmeneti megtorpanása után rendkívüli ütem­ben fejlődnek a magyar—lengyel gazdasági kapcso­latok. A két ország, a két párt legfelsőbb szintű vezetői rendszeresen találkoznak egymással, s ilyen értelem­ben Kádár János múlt heti látogatása nem számí­tott rendkívüli eseménynek. Rövid volt ez a vizit, de éppen ezért mentes mindenféle protokolláris meg­kötéstől, és módot adott a vendéglátó Wojciech Ja­ruzelski és Kádár János közti elmélyült, intenzív megbeszélésekre. A munkalátogatás ténye és légköre jól jellemezte a két ország kapcsolatait: kölcsönös érdekeltség alapján, szívélyes, baráti atmoszférában a korábbi hagyományokra építve fejlődik, bővül Ma­gyarország és Lengyelország viszonya. IDÉN MÁR TÖBB mint negyedmillió magyar tu­ristát várnak Varsó, Krakkó, Zakopáne szállodái, s jelentősen nő a hozzánk látogató lengyelek száma is. Minden remény megvan arra, hogy bármely ed­diginél közelebbinek érezhesse egymást a két rokon­sorsú ország népe, tovább szélesedjen és mélyüljön az együttműködés, a barátság. Horváth Gábor —————————— 1 ' | Építkezők figyelem! Április 1—25-ig BRAMAC cserépvásár! 10 százalék engedmény! Már csak április 12-ig tart telepeinken a cementvásár. 25 Ft/q engedmény

Next

/
Thumbnails
Contents